Koronavírus a pomoc štátu zamestnávateľom

Témy: pandémia,zákon o službách zamestnanosti

Žiaľ v našej legislatíve neexistuje systematický nástroj, ktorý by sa dal využiť na pomoc zamestnávateľom pri záchrane pracovných miest v prípade epidémií ako je koronavírus. Akou - takou pomocou môžu byť dva nástroje definované v zákone č 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

*

PRÍSPEVOK NA PODPORU UDRŽANIA PRACOVNÝCH MIEST

Poskytuje sa podľa § 50k zákona o službách zamestnanosti. Tento príspevok má pre zamestnávateľa zmysel len v prípade, že krízový stav pretrvá dlhšie ako tri mesiace.

*

Podmienky na poskytnutie príspevku

Príspevok sa môže poskytnúť (nie je na to právny nárok) zamestnávateľovi, ktorý najmenej tri mesiace pred podaním žiadosti o poskytnutie príspevku udržal pracovné miesta aj v prípade pretrvávajúcich vážnych prevádzkových dôvodov vymedzených v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov, na základe ktorých po dohode s úradom na prechodné obdobie obmedzí svoju prevádzkovú činnosť tak, že nebude zamestnancom prideľovať prácu v rozsahu najmenej 6 % a najviac 40 % ustanoveného týždenného pracovného času (v praxi teda 2 dni v týždni zamestnanec nepracuje, tri dni v týždni pracuje).
 
*
 
Výška príspevku
 
Mesačná výška príspevku je 50 % z náhrady mzdy poskytnutej zamestnancovi, najviac 60 % z priemernej mzdyzamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.
 
*
 
Doba poskytovania príspevku
 
Príspevok sa poskytuje najviac počas 12 mesiacov. Príspevok sa poskytuje za dni, v ktorých bola zamestnancovi poskytnutá náhrada mzdy, v úhrne najviac za 120 dní, ak bola dohoda o poskytnutí príspevku uzatvorená na obdobie 12 mesiacov. Ak bola dohoda o poskytnutí príspevku uzatvorená na kratšie obdobie ako 12 mesiacov, úhrn počtu dní, za ktoré sa poskytne príspevok, sa pomerne kráti.
 
*
 
FINANČNÁ POMOC NA PODPORU UDRŽANIA ZAMESTNANOSTI V MALÝCH PODNIKOCH ALEBO STREDNÝCH PODNIKOCH
 
Ide o nástroj podľa § 53e zákona o službách zamestnanosti.
 
Ministerstvo financií SR môže na podporu udržania zamestnanosti zamestnávateľovi, ktorý je malým podnikom alebo stredným podnikom poskytnúť finančnú pomoc vo forme záruky za úver poskytnutý bankou alebo vo forme úhrady časti úroku z úveru poskytnutého bankou.

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 31 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.