Pandemické ošetrovné

Témy: nemocenské dávky,ošetrovné,pandémia,sociálne poistenie

*

V článku popisujeme tzv. pandemické ošetrovné zavedené novelou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (článok bol aktualizovaný 28.3.2020).

Novela má číslo 63/2020 Z. z., bola schválená v NR SR v stredu 25.3.2020 a je účinná dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov, to znamená od piatka 27.3.2020.

*

ČO JE KRÍZOVÁ SITUÁCIA

Krízová situácia podľa zákona o sociálnom poistení je mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19.

Slovom "pandemické ošetrovné" označujeme ošetrovné poskytované v čase krízovej situácie.

*

KTO MÁ NÁROK NA PANDEMICKÉ OŠETROVNÉ

Nárok na pandemické ošetrovné má nemocensky poistený poistenec, ak sa osobne a celodenne stará o dieťa do dovŕšenia jedenástich rokov veku (10 rokov a 364 dní, vek sa posudzuje k prvému dňu nároku) alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a ak:

 • dieťaťu bola nariadená karanténa alebo izolácia
 • predškolské zariadenie (jasle, škôlka) alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté (čo sa stalo v Bratislavskom kraji rozhodnutím zriaďovateľov viac-menej od utorka 12.3.2020 a na celom území SR rozhodnutím ústredného krízového štábu od 16.3.2020) alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie
 • fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela alebo jej bola nariadená karanténa alebo izolácia, alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať.

V týchto prípadoch sa nevyžaduje potvrdenie lekára. Sociálna poisťovňa si sama preverí, že škôlka (aj súkromná), škola, resp. zariadenie bolo uzavreté.

*

Nárok na pandemické ošetrovné má nemocensky poistený poistenec aj vtedy, ak osobne a celodenne ošetruje dieťa do dovŕšenia šestnásteho roku veku, ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára si nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou.

V týchto prípadoch sa vyžaduje potvrdenie lekára.

*

Nárok na pandemické ošetrovné má nemocensky poistený poistenec aj vtedy, ak sa stará o príbuzného v priamom rade (dieťa bez rozdielu veku, rodiča, starého rodiča), súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela alebo manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou, bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie.

V týchto prípadoch sa nevyžaduje potvrdenie lekára. Sociálna poisťovňa si sama preverí, že zariadenie bolo uzavreté.

Napríklad, 25-ročné ZŤP dieťa zamestnanca navštevuje denné zariadenie sociálnych služieb, ktoré je od 25.3.2020 do odvolania uzavreté. Matka dieťaťa je zamestnankyňa, po dobu uzatvorenia zariadenia si môže uplatniť nárok na ošetrovné, pokiaľ zostane doma, nebude chodiť do zamestnania, ale bude sa starať o dieťa.

*

Kto si nemôže uplatniť nárok na ošetrovné

Nárok na ošetrovné si nemôže uplatniť rodič, ktorý:

 • poberá náhradu príjmu, resp. nemocenské počas svojej práceneschopnosti (PN)
 • poberá materské.

Poznámka: Matka, ktorá je zamestnankyňou, ale je na rodičovskej dovolenke s mladším dieťaťom, si na staršie dieťa nemôže uplatniť nárok na ošetrovné, pretože počas rodičovskej dovolenky má prerušené povinné nemocenské poistenie zamestnankyne - a preto na ošetrovné nemá nárok. Nárok získa, ak rodičovskú dovolenku preruší, vráti sa do zamestnania a ďalší deň (už z aktívneho zamestnania) si uplatní nárok na ošetrovné na staršie dieťa.

*

Poznámka: Nárok na ošetrovné nezávísí od toho, "ako je na tom" druhý rodič. Napríklad, nemocensky poistený otec dieťaťa si môže uplatniť nárok na ošetrovné na staršie dieťa vo veku do 11 rokov, pričom matka poberá materské na mladšie dieťa alebo je na rodičovskej dovolenke s mladším dieťaťom.

*

Dieťa

Nárok na ošetrovné, ak ide o dieťa, je v prípade, ak ide o dieťa:
 
 • vlastné dieťa poistenca alebo jeho manžela (manželky)
 • osvojené dieťa poistenca alebo jeho manžela (manželky)
 • dieťa, ktoré bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

*

PANDEMICKÉ OŠETROVNÉ UPLATŇOVANÉ ZA DOBU PRED ÚČINNOSŤOU NOVELY

Podľa nového znenia zákona o sociálnom poistení sa postupuje spätne od vzniku krízovej situácie a uzavretia škôl a ďalších zariadení.

Pandemické ošetrovné za dobu pred 16.3.2020 (najmä školy v Bratislavskom kraji) sa posudzuje v súlade s novelou, ale posudzuje sa samostatne.

Napríklad, rodič si jednou žiadosťou uplatní ošetrovné za dobu od 10.3.2020 do 15.3.2020 a druhou žiadosťou o ošetrovné od 16.3.2020 do konca doby trvania zatvorenia školy.

Pokiaľ si väčšina rodičov bude uplatňovať pandemické ošetrovné na základe toho, že škola je uzavretá od 16.3.2020, postupuje sa podľa nového zákona a rodičovi sa vyplatia dávky postupne za jednotlivé mesiace trvania od 16.3.2020 až do posledného dňa trvania uzatvorenia školy.

Pokiaľ sa rodičia budú chcieť pri poberaní pandemického ošetrovného prestriedať, môže to byť napríklad tak, že jeden si uplatní ošetrovné od 16.3.2020 do 29.3.2020 a druhý rodič od 30.3.2020 do ...

*

DOBA POSKYTOVANIA PANDEMICKÉHO OŠETROVNÉHO A ĎALŠIE PODMIENKY

Ošetrovné sa vypláca za každý kalendárny deň trvania nároku (teda po celú dobu zatvorenia jaslí, škôlky, školy, resp. zariadenia z dôvodu mimoriadnej situácie).

Rodičia sa môžu pri poberaní pandemického ošetrovného prestriedať tak, ako im to vyhovuje. Napríklad jeden týždeň bude pandemické ošetrovné poberať matka, ďalší týždeň otec a ďalší týždeň znova matka atď. Doba poberania pandemického ošetrovného jedným rodičom nie je nijako obmedzená - môže to byť napríklad tak, že matka poberá pandemické ošetrovné štyri dni, následne otec 17 dní atď.

Ak je v rodine viac detí, na ktoré si rodičia budú chcieť uplatniť pandemické ošetrovné, nie je možné postupovať tak, že rodičia si deti "rozdelia" - nárok na pandemické ošetrovné si rovnako ako na bežné ošetrovné môže uplatniť len jeden rodič.

*

VÝŠKA PANDEMICKÉHO OŠETROVNÉHO

Výška ošetrovného je rovnako ako pri bežnom ošetrovnom 55 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ).

Ako sa určí DVZ nájdete v samostatnom článku tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=300

*

UPLATNENIE NÁROKU NA PANDEMICKÉ OŠETROVNÉ A JEHO VÝPLATA

Pri uplatnení nároku sa treba riadiť aktuálnymi pokynmi, ktoré Sociálna poisťovňa zverejňuje na svojej webovej stránke: www.socpoist.sk

*

Žiadosť o pandemické ošetrovné

Žiadosť o pandemické ošetrovné si možno uplatniť prostredníctvom formulára, ktorý nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Tento jednoduchý formulár si stiahnite, vyplňte ho a vyplnený ho emailom zašlite na emailovú adresu príslušnej pobočky.

Žiadosť o pandemické ošetrovné nie je potrebné zaslať okamžite, teda v deň, kedy bola škôlka, škola, respektíve zariadenie uzavreté. Nárok na pandemické ošetrovné si rodičia môžu uplatniť aj spätne. Premlčacia doba na uplatnenie nároku dávku je tri roky odo dňa, za ktorý dávka patrila.

Dňa 30.3.2020 Sociálna poisťovňa formulár aktualizovala, žiadosti zaslané pred týmto dňom na pôvodnom formulári sú platné.

Vyplnený formulár je možné zaslať na adresu príslušnej pobočky poštou. Respektíve vhodiť vyplnený formulár do schránky pri vstupe do budovy príslušnej pobočky. 

Ak vám nevyhovuje tento spôsob, žiadosť si môžete uplatniť aj prostredníctvom telefonického kontaktu na príslušnú pobočku (bude spísaná ústna žiadosť s pracovníkom Sociálnej poisťovne) - pozor však, telefonické linky sú preťažené.

Ak si pandemické ošetrovné uplatňujete ako nemocensky poistený zamestnanec, príslušnosť k pobočke je daná podľa miesta útvaru zamestnávateľa, ktorý vedie evidenciu miezd. Ak evidenciu miezd vedie iná právnická osoba alebo fyzická osoba, alebo ak útvar, ktorý vedie evidenciu miezd, je mimo územia Slovenskej republiky, príslušnosť k pobočke je daná sídlom zamestnávateľa alebo jeho organizačnej zložky.

Ak si pandemické ošetrovné uplatňujete ako SZČO alebo ako dobrovoľne nemocensky poistená osoba, príslušnosť k pobočke je daná miestom trvalého pobytu.

*

Čestné vyhlásenie na konci mesiaca

Poistenec, ktorému bolo priznané pandemické ošetrovné, je povinný ku koncu kalendárneho mesiaca preukázať nárok na výplatu ošetrovného čestným vyhlásením o tom, v ktorých dňoch dieťa osobne a celodenne ošetroval alebo sa o dieťa osobne a celodenne staral. Bez včasného zaslania tohto čestného vyhlásenia Sociálna poisťovňa dávku nevyplatí.

Napríklad, čestné vyhlásenie za marec 2020 treba zaslať najneskôr do 31.3.2020. Ak poistenec zašle čestné vyhlásenie za marec až v apríli, Sociálna poisťovňa mu môže zaslať dávku za marec až v májovom výplatnom termíne!

Tlačivo čestného vyhlásenia nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne v článku: https://www.socpoist.sk/aktuality-pozor--rodicia-na-ocr-musia-poslat-socialnej-poistovni-cestne-vyhlasenie-/48411s68417c

*

Výplata pandemického ošetrovného

Lehota na vyplatenie pandemického ošetrovného je, tak ako aj pri iných dávkach, podľa zákona najneskôr do konca kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac. Konkrétne dni výplat určuje Sociálna poisťovňa. Napríklad, ak bola žiadosť o pandemické ošetrovné podaná v marci, tak bude vyplatená najskôr v aprílovom výplatnom termíne pobočky. Tu však treba pripomenúť, že na vydanie rozhodnutia o priznaní ošetrovného má Sociálna poisťovňa maximálnu zákonnú lehotu 60 dní od podania žiadosti...

Potvrdenie o uzatvorení školy, resp. škôlky nie je potrebné. Tieto informácie si Sociálna poisťovňa preverí sama.

*

Oznámenie "OČR" zamestnávateľovi

Sociálna poisťovňa nie je povinná oznamovať zamestnávateľom, že ich zamestnanec poberá ošetrovné alebo pokračuje v poberaní ošetrovného. Zároveň si treba uvedomiť, že takéto potvrdenia Sociálna poisťovňa nevystavuje ani zamestnancom. Nie je teda v jej kompetencii oznamovať zamestnávateľovi, že jeho zamestnanec nie je v práci z dôvodu, že školy, škôlky a iné školské zariadenia sú uzatvorené. Zamestnávateľ si musí otázku preukázania prekážok v práci vyriešiť vo vlastnej réžii – je povinnosťou zamestnanca oznámiť zamestnávateľovi prekážku v práci, vrátane toho, že na prelome mesiaca mu prekážka v práci trvá. Ospravedlnenie prekážky v práci nie je viazané na poskytovanie dávky ošetrovné.

Preto je zamestnanec povinný v súlade s § 144 ods. 2 Zákonníka práce sám oznámiť zamestnávateľovi (telefonicky, resp. mailom) že má osobnú prekážku v práci - ošetruje dieťa, resp. iného člena rodiny. A to na začiatku ošetrovania a rovnako aj na prelome mesiacov, ak ošetrovanie trvá.

*

POVINNOSTI PREDŠKOLSKÉHO ZARIADENIA A ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Podľa 293er ods. 7 až 9 zákona, predškolské zariadenie je povinné poskytnúť Sociálnej poisťovni na účel overenia splnenia podmienok na vznik nároku na ošetrovné údaje o mene, priezvisku a rodnom čísle dieťaťa, ktoré bolo v čase trvania krízovej situácie zapísané v predškolskom zariadení, ale aj o období, v ktorom bolo v čase trvania krízovej situácie zapísané v predškolskom zariadení.
 
Zariadenie sociálnych služieb je povinné poskytnúť Sociálnej poisťovni na účel overenia splnenia podmienok na vznik nároku na ošetrovné údaje o mene, priezvisku a rodnom čísle fyzickej osoby, ktorej sa poskytuje sociálna služba, a o období, v ktorom sa v čase trvania krízovej situácie mala poskytovať sociálna služba.
Horeuvedené údaje je predškolské zariadenie a zariadenie sociálnych služieb povinné písomne poskytnúť do troch pracovných dní od účinnosti tohto zákona (27.3.2020), teda do 1.4.2020.
 
Zmeny v horeuvedených údajoch je predškolské zariadenie a zariadenie sociálnych služieb povinné oznámiť Sociálnej poisťovni bezodkladne.

*

NEMOCENSKÉ POISTENIE

Nárok na pandemické ošetrovné má nemocensky poistený zamestnanec, povinne nemocensky poistená SZČO, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, pokiaľ k prvému dňu, ku ktorému si uplatnila nárok na pandemické ošetrovné, je táto osoba nemocensky poistená alebo je v ochrannej lehote.

Ochranná lehota je v zásade sedem dní po zániku nemocenského poistenia (napríklad po skončení zamestnania). Ochranná lehota poistenca, ktorý bol nemocensky poistený menej ako sedem dní, je toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie. Ochranná lehota poistenkyne, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, je osem mesiacov.

*

Zamestnanec

Nemocensky poistený zamestnanec je napríklad:

 • osoba, ktorá má u zamestnávateľa uzatvorenú pracovnú zmluvu
 • osoba pracujúca na dohodu o pracovnej činnosti, uzavretú na dobu viac ako jedného kalendárneho mesiaca
 • osoba pracujúca na dohodu o vykonaní práce, uzavretú na dobu viac ako jedného kalendárneho mesiaca a dohodnutú tak, že odmena sa vypláca za každý kalendárny mesiac trvania dohody (tzv. pravidelný príjem, pri ktorom je nemocenské poistenie)
 • spoločník s.r.o., ktorý má za prácu vo svojej s.r.o. vyplácanú odmenu pravidelne každý mesiac
 • konateľ s.r.o., člen dozornej rady, predstavenstva a pod. (štatutár obchodnej spoločnosti alebo družstva), ak má za výkon funkcie vyplácanú odmenu pravidelne každý mesiac (tzv. pravidelný príjem, pri ktorom je nemocenské poistenie)
 • funkcionár inej právnickej osoby (napríklad rôzne občianske združenia, napríklad spoločenstvo vlastníkov bytov), ak má za výkon funkcie vyplácanú odmenu pravidelne každý mesiac (tzv. pravidelný príjem, pri ktorom je nemocenské poistenie)

Špecifickou podmienkou nároku na ošetrovné pre zamestnanca je, že v čase, kedy poberá ošetrovné vo svojom zamestnaní, nepracuje a nemá v zamestnaní príjem za vykonanú prácu. Môže však mať príjem, ktorý sa poskytuje z iného dôvodu, než za vykonanú prácu - napríklad bude mať vyplatenú odmenu za prácu, ktorú vykonal ešte pred uzatvorením školy.

Zamestnanec však môže mať iný príjem - z iného zamestnania, z ktorého si neuplatňuje nárok na ošetrovné. Môže mať príjem z podnikania (SZČO).

Zamestnanec má nárok na ošetrovné okamžite po vzniku nemocenského poistenia. Napríklad, pracovný pomer vznikne v piatok 13.3.2020 a od pondelka 16.3.2020 si zamestnanec uplatní nárok na ošetrovné.

*

SZČO

Špecifickou podmienkou pre SZČO je, že má zaplatené poistné do SP za obdobie do konca predchádzajúceho mesiaca. Poistné sa považuje za zaplatené, ak je zaplatené najneskôr do konca mesiaca, za ktorý sa uplatňuje nárok na ošetrovné.

Napríklad, pri uplatnení nároku na ošetrovné za mesiac marec 2020 musí mať zaplatené poistné za predchádzajúce mesiace do mesiaca február 2020 vrátane a toto poistné musí byť zaplatené najneskôr do konca marca 2020.

Podmienka zaplateného poistného sa sleduje podľa zákona 5 rokov dozadu a toleruje sa dlžná suma nižšia ako 5 eur.

Na rozdiel od zamestnanca SZČO môže vykonávať činnosť a mať z nej príjem aj v čase, kedy poberá ošetrovné.

V prípade povinne nemocensky poistenej SZČO nie je pre nárok na ošetrovné podmienkou získať určitý počet dní nemocenského poistenia.

*

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba

Špecifickou podmienkou pre dobrovoľne nemocensky poistenú osobu je, že v posledných dvoch rokoch pred dňom, od ktorého si uplatňuje nárok na ošetrovné, dosiahla najmenej 270 kalendárnych dní nemocenského poistenia. Do požadovaných 270 dní sa započíta nielen doba aktuálneho dobrovoľného nemocenského poistenia, ale aj doba iného ukončeného nemocenského poistenia - napríklad doba predošlého zamestnania alebo doba predošlého povinného poistenia SZČO.

Ďalšou podmienkou je, že dobrovoľne nemocensky poistená osoba má zaplatené poistné - to platí úplne rovnako ako pre SZČO, pozrite vyššie.

*

PRERUŠENIE POVINNÉHO NEMOCENSKÉHO POISTENIA

Po celú dobu poberania pandemického ošetrovného sa povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti neprerušuje (§ 26 zákona sa neuplatňuje).

To platí aj spätne za obdobie pred účinnosťou novely (teda za marec 2020).

*

DOBA, ZA KTORÚ SA POISTNÉ NEPLATÍ

Zamestnanec, povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti nie sú povinní platiť poistné na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie ani na poistenie v nezamestnanosti od prvého dňa do posledného dňa poberania pandemického ošetrovného.
 

To platí aj spätne za obdobie pred účinnosťou novely (teda za marec 2020).

*

 

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.