Pandemické karanténne nemocenské

Témy: nemocenské,nemocenské dávky,pandémia,sociálne poistenie

*

V článku popisujeme tzv. pandemické karanténne nemocenské zavedené novelou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Novela má číslo 63/2020 Z. z., bola schválená v NRSR v stredu 25.3.2020 a je účinná dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov, to znamená od piatka 27.3.2020.

*

ČO JE KRÍZOVÁ SITUÁCIA

Krízová situácia podľa zákona o sociálnom poistení je mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19.

Slovom "pandemické karanténne nemocenské" označujeme nemocenské, poskytované v čase krízovej situácie osobám, ktoré sa ocitnú v karanténe, respektíve v izolácií a pri ktorom dôvod na jeho vyplatenie vznikol najskôr v deň účinnosti novely zákona, teda najskôr 27.3.2020.

V prípadoch, ktorá začnú pred dňom účinnosti novely zákona (do 26.3.2020 vrátane) sa postupuje za dni pred účinnosťou novely "po starom".

Príklad

Zamestnanec je v karanténe, pretože sa vrátil z pracovnej ceste v zahraničí dňa 25.3.2020. Keďže karanténa začala dňom jeho návratu (25.3.2020) a to bolo ešte pred účinnosťou novely zákona o sociálnom poistení, na začiatku karantény sa postupovalo podľa dovtedy platného zákona. Od 27.3.2020 sa postupuje podľa novely.

To konkrétne znamená, že za prvé dva dni (25. a 26. marca 2020) má nárok na náhradu príjmu počas PN od zamestnávateľa podľa zákona č. 462/2003 Z. z.  Od 27.3.2020 má nárok na nemocenské zo Sociálnej poisťovne.

*

KTO MÁ NÁROK NA PANDEMICKÉ KARANTÉNNE NEMOCENSKÉ

Nárok na pandemické karanténne nemocenské má nemocensky poistený poistenec ak bol lekárom uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie.

*

DOBA POSKYTOVANIA PANDEMICKÉHO KARANTÉNNEHO NEMOCENSKÉHO

Nárok na pandemické karanténne nemocenské vzniká od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.

Poznámka. Pri štandardnom nemocenskom zamestnanca vzniká nárok na nemocenské zo Sociálnej poisťovne až od 11.-teho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Počas prvých 10 dní má zamestnanec nárok na náhradu príjmu, ktorú mu vypláca zamestnávateľ podľa zákona č. 462/2003 Z. z., prvé tri dni 25% DVZ, od štvrtého do desiateho dňa 55% DVZ.

*

VÝŠKA PANDEMICKÉHO KARANTÉNNEHO NEMOCENSKÉHO

Výška pandemického karanténneho nemocenského je od prvého dňa 55 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ).

Ako sa určí DVZ nájdete v samostatnom článku tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=300

Poznámka. Výška štandardného nemocenského povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby je prvé tri dni 25% DVZ, od štvrtého do desiateho dňa 55% DVZ.

*

UPLATNENIE NÁROKU NA PANDEMICKÉ KARANTÉNNE NEMOCENSKÉ

Pri uplatnení nároku sa treba riadiť aktuálnymi pokynmi, ktoré Sociálna poisťovňa zverejňuje na svojej webovej stránke www.socpoist.sk

*

NEMOCENSKÉ POISTENIE

Nárok na pandemické karanténne nemocenské má nemocensky poistený zamestnanec, povinne nemocensky poistená SZČO, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, pokiaľ k prvému dňu, ku ktorému si uplatnila nárok na pandemické karanténne nemocenské, je táto osoba nemocensky poistená alebo je v ochrannej lehote.

Ochranná lehota je v zásade sedem dní po zániku nemocenského poistenia (napríklad po skončení zamestnania). Ochranná lehota poistenca, ktorý bol nemocensky poistený menej ako sedem dní, je toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie. Ochranná lehota poistenkyne, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, je osem mesiacov.

*

Zamestnanec

Nemocensky poistený zamestnanec je napríklad:

  • osoba, ktorá má u zamestnávateľa uzatvorenú pracovnú zmluvu
  • osoba pracujúca na dohodu o pracovnej činnosti, uzavretú na dobu viac ako jedného kalendárneho mesiaca
  • osoba pracujúca na dohodu o vykonaní práce, uzavretú na dobu viac ako jedného kalendárneho mesiaca a dohodnutú tak, že odmena sa vypláca za každý kalendárny mesiac trvania dohody (tzv. pravidelný príjem, pri ktorom je nemocenské poistenie)
  • spoločník s.r.o., ktorý má za prácu vo svojej s.r.o. vyplácanú odmenu pravidelne každý mesiac
  • konateľ s.r.o., člen dozornej rady, predstavenstva a pod. (štatutár obchodnej spoločnosti alebo družstva), ak má za výkon funkcie vyplácanú odmenu pravidelne každý mesiac (tzv. pravidelný príjem, pri ktorom je nemocenské poistenie)
  • funkcionár inej právnickej osoby (napríklad rôzne občianske združenia, napríklad spoločenstvo vlastníkov bytov), ak má za výkon funkcie vyplácanú odmenu pravidelne každý mesiac (tzv. pravidelný príjem, pri ktorom je nemocenské poistenie)

Špecifickou podmienkou nároku na nemocenské pre zamestnanca je, že v čase kedy poberá nemocenské vo svojom zamestnaní nepracuje a nemá v zamestnaní príjem za vykonanú prácu. Môže však mať príjem, ktorý sa poskytuje z iného dôvodu, než za vykonanú prácu - napríklad bude mať vyplatenú odmenu za prácu, ktorú vykonal ešte pred uzatvorením školy.

Zamestnanec nemôže mať iný príjem ani z iného zamestnania, pretože je v karanténe a nemôže pracovať. Môže mať príjem z podnikania, ktoré v čase karantány vykonáva z domu (SZČO).

Zamestnanec má nárok na nemocenské okamžite po vzniku nemocenského poistenia. Napríklad pracovný pomer vznikne v piatok 17.4.2020 a od pondelka 20.4.2020 si zamestnanec uplatní nárok na nemocenské.

*

SZČO

Špecifickou podmienkou pre SZČO je, že má zaplatené poistné do SP za obdobie do konca predchádzajúceho mesiaca. Poistné sa považuje za zaplatené, ak je zaplatené najneskôr do konca mesiaca za ktorý sa uplatňuje nárok na nemocenské.

Napríklad pri uplatnení nároku na nemocenské za mesiac apríl 2020 musí mať zaplatené poistné za predchádzajúce mesiace do mesiaca marec 2020 vrátane a toto poistné musí byť zaplatené najneskôr do konca apríla 2020.

Podmienka zaplateného poistného sa sleduje podľa zákona 5 rokov dozadu a toleruje sa dlžná suma nižšia ako 5 eur.

Na rozdiel od zamestnanca SZČO môže vykonávať činnosť a mať z nej príjem aj v čase kedy poberá nemocenské.

V prípade povinne nemocensky poistenej SZČO nie je pre nárok na nemocenské podmienka získať určitý počet dní nemocenského poistenia.

*

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba

Špecifickou podmienkou pre dobrovoľne nemocensky poistenú osobu je, že v posledných dvoch rokoch pred dňom, od ktorého si uplatňuje nárok na nemocenské dosiahla najmenej 270 kalendárnych dní nemocenského poistenia. Do požadovaných 270 dní sa započíta nielen doba aktuálneho dobrovoľného nemocenského poistenia ale aj doba iného ukončeného nemocenského poistenia - napríklad doba predošlého zamestnania alebo doba predošlého povinného poistenia SZČO.

Ďalšou podmienkou je, že dobrovoľne nemocensky poistená osoba má zaplatené poistné - to platí úplne rovnako ako pre SZČO, pozrite vyššie.

*

 

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 23 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.