Príspevky zamestnancom, zamestnávateľom a SZČO ("Prvá pomoc" na podporu udržania zamestnanosti)

Témy: pandémia,zákon o službách zamestnanosti,Zákonník práce

*

Aktualizácia 23.4.2020: Zapracované zmeny v projekte k 23.4.2020:

 • zrušenie podmienky "podnik v ťažkostiach" pre zamestnávateľov
 • spustenie "Opatrenia č. 4" pre SZČO a majiteľov jednoosobových s.r.o.

*

Aktualizácia 24.4.2020: Zapracovaná novela zákona o službách zamestnanosti zo dňa 22.4.2020.

*

Aktualizácia dňa 16.5.2020 a 17.5.2020 na základe zmien v projekte k 14.5.2020, 16.5.2020 a 17.5.2020.

*

Aktualizácia dňa 1.7.2020 na základe zmien v projekte k 1.7.2020.

*

Článok popisuje projekt "Prvá pomoc" na podporu udržania zamestnanosti, a to stav platný po zmenách v projekte ku dňu 1.7.2020.

Pozor, informácie uvedené v článku sa týkajú vyplácania príspevkov naposledy za mesiac september 2020.

Od októbra 2020 platia nové pravidlá - inovovaný projekt "Prvá pomoc plus".

Komentár tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=436

*

ÚVOD

Ak ste začali činnosť najneskôr k 1.2.2020 a máte problémy v čase koronakrízy, máte nárok na príspevok na vašich zamestnancov. 

Príspevok dostanete na každého zamestnanca s pracovnou zmluvou uzavretou najneskôr od 1.3.2020. Zamestnanec musí byť ku dňu podania žiadosti (rep. mesačného výkazu) v pracovnom pomere a nesmie byť vo výpovednej dobe. Zamestnancovi nesmiete dať výpoveď z organizačných dôvodov a ani sa s ním z rovnakého dôvodu nesmiete dohodnúť na skončení pracovného pomeru. Ak na mzdu zamestnanca už dostávate nejaký iný príspevok z úradu práce, nárok na príspevok "Prvá pomoc" už nemáte, výnimkou je príspevok podľa § 53d zákona o službách zamestnanosti.

Projekt "Prvá pomoc" sa delí na štyri tzv. Opatrenia. Pre zamestnávateľov je najdôležitejšie "Opatrenie 3" vo verzii "3B".

"3B"

Pri verzii "3B" dostanete príspevok na väčšinu zamestnancov. Je jedno, či boli na prekážke v práci, či normálne pracovali, alebo pracovali z domu. Príspevok nedostanete na zamestnancov uvedených vyššie a príspevok nedostanete ani na zamestnanca, ktorý bol viac ako polovicu pracovných dní a platených sviatkov v mesiaci na dovolenke alebo mal osobnú prekážku v práci - PN, OČR, lekár, neplatené voľno.

Príspevok na jedného zamestnanca závisí od poklesu príjmov firmy. Najnižšia suma 90 eur je pri poklese príjmov o 10 % za marec. Najvyšší príspevok 540 eur je pri poklese príjmov o 80 % za apríl a ďalšie mesiace. Zároveň za marec platí, že príspevok je najviac vo výške hrubého príjmu zamestnanca. Počnúc príspevkami za apríl 2020 je príspevok najviac vo výške 80 % hrubého príjmu zamestnanca.

"3A"

Alternatívou je verzia "3A". Tu nezáleží na tom, aký máte pokles príjmov - nemusíte mať žiaden - príspevok kopíruje náhradu mzdy, ktorú ste vyplatili zamestnancom na prekážkach v práci. Súčasne na jedného zamestnanca dostanete najviac 880 eur mesačne.

Výhodné to je najmä vtedy, ak máte malý pokles príjmov, ale máte veľa zamestnancov na prekážkach.

Do 30.6.2020 (príspevky za marec, apríl, máj 2020) platilo:

Medzi verziami "3A" a "3B" si môžete vybrať pre vás výhodnejšiu. Pozor, zvolenú verziu musíte využívať po celú dobu čerpania príspevkov. Preto si treba na začiatku dobre rozmyslieť, čo bude pre vás výhodnejšie nielen za prvý mesiac, ale aj za ďalšie mesiace.

Od 1.7.2020 (prvýkrát pri príspevkoch za jún 2020) je možné súbežné poskytovanie príspevku v rámci "3A" a "3B" v rámci jedného mesiaca. Ak má zamestnávateľ viacero prevádzok, môže si na jednu časť prevádzok uplatniť "3A" a na druhú časť prevádzok "3B". Zároveň "3A" a "3B" je možné striedať postupne v nasledujúcich mesiacoch.

"Opatrenie 1"

Funguje rovnako ako "3A". Rozdiel je v tom, že pri ňom je príspevok na jedného zamestnanca najviac 1100 eur mesačne a využiť ho môžete len na zamestnancov zaradených na prevádzkach, ktoré museli byť povinne zatvorené alebo obmedzené na základe nariadení ÚVZ.

"Opatrenie 2 a 4"

Tieto sú určené SZČO a spoločníkom jednoosobových s.r.o.

Ďalšie nástroje

Projekt "Prvá pomoc" dopĺňa tzv. SOS dotácia, určená najmä "dohodárom", ktorí stratili príjem.

Z nástrojov v kompetencii ministerstva práce môžete ďalej využiť odklad platenia odvodov (zatiaľ) za marec alebo odpustenie sociálnych odvodov (zatiaľ) za apríl.

*

POPIS OPATRENÍ

Opatrenie č. 1 = Zamestnávatelia, ktorí museli povinne uzatvoriť prevádzky

Nárok na príspevok majú zamestnávatelia (okrem subjektov verejnej správy), ktorí v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu (ďalej len „MS“) museli zatvoriť svoje prevádzky na základe Opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR).

Príspevok je vo výške náhrad miezd zamestnancov, ktorým zamestnávateľ nemohol prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa, súčasne najviac vo výške 80 % ich priemerných zárobkov a súčasne najviac v sume 1100 eur na jedného zamestnanca.

V prípade zamestnávateľa, ktorý v zmysle kolektívnej zmluvy alebo písomnej dohody so zástupcami zamestnancov (viď § 142 ods. 4 Zákonníka práce) vyplatil zamestnancom náhradu mzdy vo výške menej ako 80 % ich priemerného zárobku, je príspevok vo výške náhrad miezd zamestnancov a súčasne najviac v sume 880 eur na jedného zamestnanca.

*

Opatrenie č. 2 =  SZČO, ktoré sú nemocensky a dôchodkovo poistené

Nárok na príspevok majú SZČO, ktoré:

 • nemajú súčasne pracovný pomer,
 • nemocensky a dôchodkovo poistené
 • a ktoré v čase vyhlásenej MS mali pokles tržieb

Príspevok za marec 2020:

 • 90 eur pri poklese tržieb o 10 % a viac,
 • 150 eur pri poklese tržieb o 20 % a viac,
 • 210 eur pri poklese tržieb o 30 % a viac,
 • 270 eur pri poklese tržieb o 40 % a viac.

Príspevok za apríl, máj atď. 2020:

 • 180 eur pri poklese tržieb o 20 % a viac,
 • 300 eur pri poklese tržieb o 40 % a viac,
 • 420 eur pri poklese tržieb o 60 % a viac,
 • 540 eur pri poklese tržieb o 80 % a viac.

*

Opatrenie č. 3 = Zamestnávatelia, ktorí udržia pracovné miesta

Nárok na príspevok majú zamestnávatelia (okrem subjektov verejnej správy), ktorí v čase vyhlásenej MS udržia pracovné miesta.

Výška príspevku sa v Opatrení č. 3 určuje dvomi možnými spôsobmi - 3A alebo 3B

Do 30.6.2020 (príspevky za marec, apríl, máj 2020) platilo:

Medzi opatreniami "3A" a "3B" si zamestnávateľ mohol vybrať pre neho výhodnejšie. Pozor, zvolené opatrenie musel využívať po celé tri mesiace marec - apríl - máj 2020 bez možnosti ich zámeny.

Od 1.7.2020 (prvýkrát pri príspevkoch za jún 2020) platí:

Ak má zamestnávateľ viacero prevádzok, môže si v rámci toho istého mesiaca na jednu časť prevádzok uplatniť "3A" a na druhú časť prevádzok "3B". Zároveň "3A" a "3B" je možné striedať postupne v nasledujúcich mesiacoch.

 • 3A = príspevok sa prizná len na zamestnancov, ktorí boli na prekážke v práci na strane zamestnávateľa. Príspevok na jedného zamestnanca je vo výške náhrady mzdy vyplatenej zamestnancovi za čas prekážky v práci na strane zamestnávateľa, súčasne najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku a súčasne najviac 880 eur.
 • 3B = príspevok sa prizná na každého zamestnanca v pracovnom pomere (viď ďalej upresnenie podmienok!), okrem zamestnanca, ktorý mal viac ako 50 % svojho fondu mesačného pracovného času prekážku v práci na strane zamestnanca (napr. PN alebo OČR, alebo neplatené voľno) alebo dovolenku. Výška príspevku na jedného zamestnanca závisí od poklesu tržieb, súčasne je najviac vo výške hrubého príjmu Počnúc príspevkami za apríl 2020 je príspevok najviac vo výške 80% hrubého príjmu zamestnanca.

Príspevok na jedného zamestnanca pri výpočte 3B za marec 2020:

 • 90 eur pri poklese tržieb o 10 % a viac,
 • 150 eur pri poklese tržieb o 20 % a viac,
 • 210 eur pri poklese tržieb o 30 % a viac,
 • 270 eur pri poklese tržieb o 40 % a viac.

Príspevok na jedného zamestnanca pri výpočte 3B za apríl, máj atď. 2020:

 • 180 eur pri poklese tržieb o 20 % a viac,
 • 300 eur pri poklese tržieb o 40 % a viac,
 • 420 eur pri poklese tržieb o 60 % a viac,
 • 540 eur pri poklese tržieb o 80 % a viac.

*

Spôsob 3A je výhodnejší pre zamestnávateľov, resp. pre prevádzky, kde platí:

 • pomerne veľký počet zamestnancov je na prekážkach v práci,
 • zamestnávateľ má malý, resp. žiadny pokles tržieb (pri poklese tržieb do 20 % žiadny paušálny príspevok nedostane, pri poklese tržieb 20 % až 39,9 % je paušálny príspevok len 180 eur na zamestnanca).

*

Spôsob 3B je výhodnejší pre zamestnávateľov, resp. pre prevádzky, kde platí:

 • zamestnávateľ má väčší pokles tržieb (40 % a viac), ale má pomerne málo zamestnancov na prekážkach v práci,
 • nedostatok práce pre zamestnancov sa rieši skrátenými úväzkami, resp. zamestnanci sú max. dva týždne v mesiaci na "OČR"-kách,
 • napriek poklesu tržieb využívajú svojich zamestnancov na práce, ktoré sa "zhodnotia" v dlhšom časovom horizonte, resp. pracuje sa "na sklad".

*

Opatrenie č. 4 = SZČO, ktoré nie sú nemocensky a dôchodkovo poistené + spoločníci jednoosobových s.r.o.

Nárok na príspevok prvýkrát za mesiac marec 2020 majú fyzické osoby, ktoré od 13.03.2020 nemajú žiaden príjem z podnikania a nemajú žiaden iný príjem (z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti) a sú:

 • SZČO, ktoré nie sú nemocensky a dôchodkovo poistené a prerušili vykonávanie, resp. prevádzkovanie svojej činnosti (od 13.3.2020 nemajú žiaden príjem), ale nepozastavili ani nezrušili oprávnenie na jej vykonávanie/prevádzkovanie,
 • jediným spoločníkom a súčasne konateľom vo svojej s.r.o - sú tzv. jednoosobové s.r.o., pričom s.r.o. prerušila vykonávanie, resp. prevádzkovanie svojej činnosti (od 13.3.2020 nemá žiaden príjem) a jej zisk po zdanení za rok 2019 nepresiahol 9600 eur a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 eur - v prípade jednoosobovej s.r.o., ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2019, zisk po zdanení za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti nepresiahol hodnotu 9 600 eur/12 x počet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 eur/12 x počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti do konca roka 2019, súčasne táto osoba nesmie byť zamestnancom v tejto spoločnosti a nesmie byť spoločníkom v inej s.r.o. Spoločnosť nesmie mať žiadnych zamestnancov.

Nárok na príspevok prvýkrát za apríl 2020 a následne za ďalšie mesiace majú horeuvedené fyzické osoby, ktoré od 1.4.2020 nemajú žiaden príjem z podnikania a nemajú žiaden iný príjem (z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti).

Nárok na príspevok prvýkrát za máj 2020 majú fyzické osoby, ktoré od 1.5.2020 nemajú žiaden príjem z podnikania a nemajú žiaden iný príjem (z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti).

Atď.

*

Nárok na príspevok uvedené osoby nemajú, ak poberajú starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok. Pozostalostné dôchodky, dávka v hmotnej núdzi, rodičovský príspevok, materské a pod. sa akceptuje.

*

Paušálny príspevok za marec 2020 je 105 eur.

Paušálny príspevok za apríl, máj atď. 2020 je 210 eur.

*

Subjekty verejnej správy

Subjekty verejnej správy nemajú nárok na príspevok. Sú to právnické osoby zapísané v štatistickom registri organizácií, ktoré sú zaradené v sektore verejnej správy v súlade s európskou metodikou ESA 2010 ustanovenou Nariadením EP a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii.

Zoznam subjektov verejnej správy:

https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/administration/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziw3wCLJycDB0NDNxMDQ0cHYMDTb0NLY1MfE31C7IdFQGJP-JC/

*

ZAMESTNÁVATEĽ

Za zamestnávateľa sa na účely poskytnutia príspevku považuje:

 • právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej jednotky na území Slovenskej republiky, alebo fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,
 • organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby alebo zahraničnej fyzickej osoby s pracovnoprávnou subjektivitou, ktorá je oprávnená podnikať na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,
 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa zákona o službách zamestnanosti, najmä sprostredkovanie zamestnania za úhradu, dočasné zamestnávanie, podporované zamestnávanie, poskytovanie odborných poradenských služieb, vykonávanie vzdelávania a prípravy pre trh práce pre uchádzačov o zamestnanie, pre záujemcov o zamestnanie a pre zamestnancov na území Slovenskej republiky,
 • SZČO, ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere.

Požiadať o príspevok môže len zamestnávateľ, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. 2. 2020.

*

Podmienkou pre poskytnutie príspevku za marec 2020 a ďalšie mesiace pre zamestnávateľa je:

 • predloženie údaja o stave zamestnancov k 31.3.2020,
 • nie je voči nemu nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.

Poznámka: Po zmene k 23.4.2020 sa po dohode s Európskou komisou u zamestnávateľov (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi a uplatňujú si príspevok na zamestnancov) už netestuje podmienka "podnik v ťažkostiach".

*

Ďalej zamestnávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti:

 • má splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu (ku dňu podania žiadosti o príspevok),
 • má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (ku dňu podania žiadosti o príspevok),
 • neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,
 • nemá voči úradu práce splatné finančné záväzky,
 • nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe,
 • nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
 • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu.

Splnenie daňových a odvodových povinností sa posudzuje ku dňu podania žiadosti o príspevok. Napríklad, pokiaľ má zamestnávateľ uhradené odvody za mesiac január 2020 ku dňu podania žiadosti, je to v poriadku (hoci lehota ich splatnosti bola povedzme do konca februára 2020).

Po novele zákona o zamestnanosti prijatej v NR SR dňa 22.4.2020 má zamestnávateľ nárok na príspevok v prípade, ak:

 • nemá splnené daňové povinnosti, ale správca dane zamestnávateľovi povolil odklad platenia dane, platenie dane v splátkach alebo platenie daňového nedoplatku v splátkach,
 • nemá splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ale Sociálna poisťovňa zamestnávateľovi povolila splátky dlžných súm poistného alebo zdravotná poisťovňa zamestnávateľovi povolila splátky dlžných súm preddavku na poistné alebo nedoplatku z ročného zúčtovania poistného,
 • má voči úradu práce splatné finančné záväzky, ale úrad práce zamestnávateľovi určil splátky dlžných súm splatných finančných záväzkov.

Zamestnávateľ má nárok na príspevok aj v prípadoch, ak za február 2020:

 • nemá splnené daňové povinnosti,
 • nemá splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie alebo
 • má voči úradu práce splatné finančné záväzky.

*

Všetky skutočnosti, ktoré zamestnávateľ preukazuje v žiadosti o príspevok čestným prehlásením, môžu byť predmetom následných kontrol.

Potvrdením správnosti a pravdivosti údajov uvedených v žiadosti a v jej prílohe je si zamestnávateľ vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia o skutočnostiach uvedených v predchádzajúcich odsekoch, vrátane prípadných trestnoprávnych dôsledkov (§ 221 - Podvod, § 225 – Subvenčný podvod, § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov).

*

ZAMESTNANEC
 
Zamestnávateľ si môže podľa "Opatrenia č.1" a "Opatrenia č. 3A, 3B" uplatniť príspevok výlučne na zamestnancov v pracovnom pomere.
 
Nárok na príspevok je len vtedy, ak pracovný pomer začal najneskôr 1.3.2020 - inými slovami, ak pracovný pomer vznikol po 1.3.2020, na zamestnanca si príspevok zamestnávateľ uplatniť nemôže.

Zamestnanec musí byť ku dňu podania žiadosti v pracovnom pomere a nesmie byť vo výpovednej dobe.

Nárok na príspevok nie je podľa "Opatrenia č.1" a "Opatrenia č. 3, 3A, 3B" napríklad v prípade:
 
 • dohodára
 • konateľa, ktorý nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu
 • spoločníka, ktorý pre svoju s.r.o. pracuje bez pracovnej zmluvy
 • spolupracujúcej osoby (manželka, deti, rodičia, ktorí v zmysle zákona o nelegálnej práci nemusia mať uzatvorenú pracovnú zmluvu)
 • osoby pracujúcej na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka (napr. príkazné zmluvy)
 • dobrovoľníka

*

Zamestnancovi, na ktorého si zamestnávateľ uplatní príspevok, nesmie dať zamestnávateľ výpoveď z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce. A to v čase, kedy na neho poberá príspevok a ďalšie dva mesiace nasledujúce po poslednom mesiaci, za ktorý si uplatní nárok na príspevok na zamestnanca. 

Zamestnávateľ nesmie v tomto čase ukončiť pracovný pomer so zamestnancom ani dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce.

Poznámka: Pracovný pomer však je možné ukončiť výpoveďou z iných dôvodov, dohodou so zamestnancom z iných dôvodov, výpoveďou zo strany zamestnanca, skončením v skúšobnej dobe, okamžitou výpoveďou (napr. alkohol na pracovisku)...

Pozor však na pravidlo zavedené od 14.5.2020: Zamestnanec musí byť ku dňu podania žiadosti v pracovnom pomere a nesmie byť vo výpovednej dobe.

*

Nárok na príspevok nie je v prípade zamestnanca, na ktorého mzdu alebo cenu práce (teda na mzdu zamestnanca a/alebo na odvody zamestnávateľa) zamestnávateľ v danom mesiaci poberá iné príspevky v rámci aktívnych opatrení trhu práce.

Od 14.5.2020 dochádza k výnimke pri tejto podmienke.

Príspevok sa poskytne na zamestnanca, na ktorého zamestnávanie bol na to isté obdobie poskytnutý príspevok na vytvorené nové pracovné miesto podľa § 53d zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti za podmienky, že sa dodržia maximálne intenzity pomoci uvedené v príslušných usmerneniach alebo nariadeniach o skupinových výnimkách, pričom zároveň budú dodržané maximálne intenzity pomoci stanovené v príslušných rozhodnutiach Komisie o inej zlučiteľnej pomoci (bod 2.5. schémy štátnej pomoci).

Napríklad, nárok nie je, ak na zamestnanca zamestnávateľ poberá príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní, príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní.

Naopak, pri splnení ďalších podmienok nárok je, ak sa zamestnancovi, resp. na zamestnanca vypláca príspevok na dochádzku za prácou, príspevok na podporu mobility za prácou, príspevok na dopravu do zamestnania, príspevok na presťahovanie za prácou, príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, príspevok na činnosť pracovného asistenta, príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov alebo príspevok podľa § 53d zákona na novovytvorené pracovné miesto.

*

Opatrenie č. 1 a Opatrenie č. 3A
 
Nárok na príspevok sa podľa "Opatrenia č.1" a "Opatrenia č. 3A" uplatní na zamestnancov, ktorí boli na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa počas MS (počnúc 13. marcom 2020) a mali v súlade so Zákonníkom práce vyplatenú náhradu mzdy.
 
*
 
Opatrenie č. 3B
 
Nárok na príspevok sa podľa "Opatrenia č. 3B" uplatní na všetkých zamestnancov v pracovnom pomere, okrem zamestnancov, ktorí mali viac ako 50 % svojho fondu mesačného pracovného času prekážku v práci na strane zamestnanca (napr. PN alebo OČR) alebo dovolenku.

*

 
SZČO
 
Za SZČO sa na účely poskytnutia príspevku podľa "Opatrenia č. 2" a "Opatrenia č. 4" považuje fyzická osoba, ktorá:
 
 • prevádzkuje živnosť podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon),
 • vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 78/1992 Zb.o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov, zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii, zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu, zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti, zákon č. 40/2015 Z. z o audiovízii a pod.,
 • vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.

*

Ak použijeme definíciu podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, za SZČO sa považuje FO s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov:

 • z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, § 6 ods. 1 písm. a),
 • zo živnosti, § 6 ods. 1 písm. b),
 • z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov, napríklad aktuári, súkromní lekári, súkromní veterinárni lekári, audítori, daňoví poradcovia, notári, exekútori, architekti, geodeti, reštaurátori, § 6 ods. 1 písm. c),
 • spoločníci verejnej obchodnej spoločnosti a komplementári komanditnej spoločnosti, § 6 ods. 1 písm. d),
 • z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu (§ 91 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon), ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 (= príjem sa nezdanil zrážkovou daňou), z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady, z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva a z použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva, § 6 ods. 2 písm. a),
 • z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním, napríklad správcovia konkurznej podstaty, osobní asistenti ZŤP osôb, pracovní asistenti SZČO so ZŤP, § 6 ods. 2 písm. b),
 • z činnosti znalcov, tlmočníkov, prekladateľov, § 6 ods. 2 písm. c),
 • z činností sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou, napríklad sprostredkovatelia stavebného sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, finanční agenti a poradcovia, § 6 ods. 2 písm. d),
 • z činnosti športovca alebo športového odborníka podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe vrátane príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe, § 6 ods. 2 písm. e).

*

Požiadať o príspevok podľa "Opatrenia č. 2" a "Opatrenia č. 4" môže len SZČO, ktorá nemá súbežne uzatvorený pracovný pomer (pracovnú zmluvu).

Tie SZČO, ktoré majú súbežne uzatvorenú pracovnú zmluvu (hoci na skrátený úväzok), nárok na príspevok vôbec nemajú. Ak má SZČO súbežne uzatvorenú dohodu o vykonaní práce/o pracovnej činnosti a ostatné podmienky spĺňa, nárok na príspevok má.

*

Aj SZČO musí spĺňať podmienky podľa § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti:

 • má splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu (ku dňu podania žiadosti o príspevok)
 • má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (ku dňu podania žiadosti o príspevok)
 • neporušila zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok
 • nemá voči úradu práce splatné finančné záväzky
 • nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe
 • nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru

Splnenie daňových a odvodových povinností sa posudzuje ku dňu podania žiadosti o príspevok. Napríklad, pokiaľ má SZČO uhradené odvody za mesiac január 2020 ku dňu podania žiadosti, je to v poriadku (hoci lehota ich splatnosti bola do 8. februára 2020).

Po novele zákona o zamestnanosti, ktorá bola prijatá v NR SR dňa 22.4.2020, SZČO má nárok na príspevok v prípade, ak:

 • nemá splnené daňové povinnosti, ale správca dane jej povolil odklad platenia dane, platenie dane v splátkach alebo platenie daňového nedoplatku v splátkach,
 • nemá splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ale Sociálna poisťovňa jej povolila splátky dlžných súm poistného alebo zdravotná poisťovňa jej povolila splátky dlžných súm preddavku na poistné alebo nedoplatku z ročného zúčtovania poistného,
 • má voči úradu práce splatné finančné záväzky, ale úrad práce jej určil splátky dlžných súm splatných finančných záväzkov.
SZČO má nárok na príspevok aj v prípadoch, ak za február 2020:
 • nemá splnené daňové povinnosti,
 • nemá splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie alebo
 • má voči úradu práce splatné finančné záväzky.

*

Ďalšou podmienkou pre SZČO je, že nie je voči nej nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.

Pozor, pre SZČO platí - na rozdiel od zamestnávateľov - aj podmienka, že k 31.12.2019 SZČO nebola podnikom v ťažkostiach. A to aj pre "Opatrenie č. 2", aj pre "Opatrenie č. 4".

Fyzická osoba, ktorá nevedie účtovníctvo, ale uplatňuje si paušálne výdavky, je podnikom v ťažkostiach, ak za rok 2019 vykazuje v podnikaní stratu. Pre ďalšie prípady konzultujte túto problematiku so skúseným účtovníkom, resp. audítorom.

Pomôcka na webe ministerstva práce:

https://www.mpsvr.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/statna-pomoc/definicia_podnik_v_tazkostiach_web_oplz.pdf

*

Všetky skutočnosti, ktoré SZČO preukazuje v žiadosti o príspevok čestným prehlásením, môžu byť predmetom následných kontrol.

Potvrdením správnosti a pravdivosti údajov uvedených v žiadosti a jej prílohe si je SZČO vedomá právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia o skutočnostiach uvedených v predchádzajúcich odsekoch vrátane prípadných trestnoprávnych dôsledkov (§ 221 - Podvod, § 225 – Subvenčný podvod, § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov).

*

Špecifické podmienky pre SZČO a Opatrenie č. 2:

Požiadať o príspevok podľa "Opatrenia č. 2" môže len taká SZČO, ktorá začala prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1.2.2020 a aktuálne nemá živnosť zrušenú alebo pozastavenú a má pokles tržieb najmenej o 10 % (za marec 2020) alebo má pokles tržieb najmenej o 20 % (za apríl, máj 2020 atď.).

Požiadať o príspevok podľa "Opatrenia č. 2" môže len taká SZČO, ktorá:

 • bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne alebo dobrovoľne) v Sociálnej poisťovni v období do 31. marca 2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo
 • má tzv. odvodové prázdniny - to znamená, že v súlade so zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v aktuálnom období nie je povinne nemocensky a dôchodkovo poistená, pretože podnikať začala v čase medzi 1. januárom 2019 až 1. februárom 2020 a podľa zákona jej vznikne povinné nemocenské a dôchodkové poistenie najskôr od 1. júla 2020, respektíve od 1. októbra 2020.

Podľa "Opatrenia č.2" pri splnení horeuvedených podmienok má nárok na príspevok aj taká SZČO, ktorá:

 • poberá dôchodok (starobný, invalidný, vdovecký a pod.),
 • poberá nemocenské, ošetrovné, materské (hoci celý mesiac),
 • študuje.

*

Špecifické podmienky pre SZČO a Opatrenie č. 4:

Požiadať o príspevok podľa "Opatrenia č. 4" môže taká SZČO, ktorá začala prevádzkovať svoju činnosť pred 1. januárom 2019 a nie je povinne ani dobrovoľne poistená v Sociálnej poisťovni.

Poznámka: Na SZČO, ktorá začala podnikať v čase medzi 1. januárom 2019 až 1. februárom 2020, sa vzťahujú tzv. odvodové prázdniny a takáto SZČO si nárok na príspevok uplatňuje podľa "Opatrenia č. 2".

Podmienkou na čerpanie príspevku za marec 2020 je, že SZČO prerušila vykonávanie, resp. prevádzkovanie svojej činnosti - od 13.3.2020 nemá zo svojho podnikania žiaden príjem, ale nepozastavila ani nezrušila oprávnenie na jej vykonávanie/prevádzkovanie.

Súčasne SZČO nesmie mať od 13.03.2020 žiaden iný príjem (z inej podnikateľskej alebo nepodnikateľskej a závislej činnosti). Nesmie mať príjem ani ako poberateľ starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku atď.

Nárok na príspevok prvýkrát za apríl 2020 a následne za ďalšie mesiace majú SZČO, ktoré od 1.4.2020 nemajú žiaden príjem z podnikania a nemajú žiaden iný príjem (z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti).

Nárok na príspevok prvýkrát za máj 2020 majú SZČO, ktoré od 1.5.2020 nemajú žiaden príjem z podnikania a nemajú žiaden iný príjem (z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti). Nesmú poberať starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok.

SZČO môžu mať príjem ako napr. materské, rodičovský príspevok, finančný príspevok vyplatený úradom práce za mentoring/tútoring, vdovecký dôchodok, vdovský dôchodok, sirotský dôchodok, príspevok poskytnutý v rámci tohto opatrenia za prechádzajúci mesiac a pod.

Požiadať o príspevok podľa "Opatrenia č. 4" môže taká SZČO, ktorá:

 • nebola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne ani dobrovoľne) v Sociálnej poisťovni k 31. marcu 2020 a 
 • nevzťahujú sa na ňu tzv. odvodové prázdniny (viď vyššie) - to znamená, že podnikať začala pred 1. januárom 2019 až 1. februárom 2020 a podľa zákona jej vznikne povinné nemocenské a dôchodkové poistenie najskôr od 1. júla 2020, respektíve od 1. októbra 2020.

*

SPOLOČNÍCI JEDNOOSOBOVÝCH S.R.O.

Požiadať o príspevok podľa "Opatrenia č. 4" môže fyzická osoba, ktorá je jediným spoločníkom a súčasne konateľom vo svojej s.r.o.

Podmienkou je, že:

 • s.r.o. prerušila vykonávanie alebo prevádzkovanie svojej činnosti a od 13.3.2020 nemá žiaden príjem
 • zisk s.r.o. po zdanení za rok 2019 nepresiahol 9600 eur (zisk po zdanení = "čistý zisk", resp. zisk po odpočítaní dane zo zisku právnickej osoby),
 • kumulatívny obrat za rok 2019 bol minimálne 2 400 eur,
 • v prípade jednoosobovej s.r.o., ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2019, zisk po zdanení za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti nepresiahol hodnotu 9 600 eur/12 x počet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 eur/12 x počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti do konca roka 2019,
 • nesmie byť zamestnancom v tejto s.r.o.,
 • nesmie byť spoločníkom v inej s.r.o.,
 • nesmie mať od 13.03.2020 žiaden iný príjem (z inej podnikateľskej alebo nepodnikateľskej a závislej činnosti), nesmie mať príjem ani ako poberateľ starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku atď.

*

POKLES TRŽIEB

Najskôr si povedzme, že do tržby sa nezapočítava predaj vlastného majetku a nezapočítava sa ani príspevok vyplatený v projekte "Prvá pomoc" v aktuálnom mesiaci za predošlý mesiac.
 
*
 
Ak účtujete v podvojnom účtovníctve (zamestnávatelia - právnické osoby)

Tržba = výnosy podľa osobitného predpisu = teda čistý obrat podľa § 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva a u daňovníka, ktorý vykazuje výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo.

Inak povedané, sú to výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav. Teda to, čo sa zinkasovalo v hotovosti do pokladne - za predaj výrobkov, tovarov a služieb - a to, čo sa vyfakturovalo za výrobky, tovary a služby.

Pozor, v prípade fakturácie nie je dôležitý dátum vystavenia faktúry, ale deň uskutočnenia účtovného prípadu - teda deň splnenia dodávky.

*

Ak neúčtujete v podvojnom účtovníctve (SZČO)

Tržba = príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva, u daňovníka, ktorý vedie daňovú evidenciu, ako aj u daňovníka, ktorý vedie evidenciu.

Inak povedané - ide o to, čo sa zinkasovalo v hotovosti do pokladne - za predaj výrobkov, tovarov a služieb, ale aj o to, čo sa prijalo na podnikateľský účet za predaj výrobkov, tovarov a služieb.

V prípade umelcov a autorov sa berú do úvahy len "aktívne príjmy" - zdaňované podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov - honoráre za vykonanie diela a za umelecký výkon, neberú sa do úvahy "pasívne príjmy", resp. "tantiémy" - zdaňované podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov - honoráre z licenčných zmlúv.

*

Ak zamestnávateľ, resp. SZČO podnikali v mesiaci marec 2019

Pokiaľ zamestnávateľ, resp. SZČO podnikali v mesiaci marec 2019 (myslí sa tým podnikanie celý tento mesiac), porovná sa výška tržieb v mesiaci marec 2020 a v mesiaci marec 2019.

Príklad

Zamestnávateľ v marci 2019 už podnikal (vznikol povedzme v roku 1991) a dosiahol za marec 2019 tržbu 40000 eur. 

V marci 2020 dosiahol tržbu 5000 eur. Pokles tržieb je 35000/40000 = 87,5 %.

*

Ak zamestnávateľ, resp. SZČO podnikali celý rok 2019

Pokiaľ zamestnávateľ, resp. SZČO podnikali celý rok 2019, môže porovnať výšku tržieb v mesiaci marec 2020 a výšku tržieb vypočítanú ako mesačný priemer za rok 2019.

Môže to byť výhodné, resp. objektívnejšie, ak mal v jednotlivých mesiacoch roka 2019 nerovnomerné (kolísavé) príjmy, napríklad z dôvodu sezónnosti, alebo má tzv. silné a slabé mesiace, resp. má tržby nepravidelne len v niektorých mesiacoch.

Tento spôsob si nemôže zvoliť zamestnávateľ, resp. SZČO, ak začali podnikať v priebehu roka 2019 (napríklad začali podnikať od septembra 2019), alebo SZČO, ktorá mala časť roka 2019 pozastavenú živnosť, resp. prerušenú zárobkovú činnosť.

Ak zamestnávateľ, resp. SZČO podnikali celý rok 2019, tak voľba metódy zistenia poklesu tržieb (marec 2020 - marec 2019 alebo marec 2020 - priemer za rok 2019) je na rozhodnutí zamestnávateľa, resp. SZČO. V každom ďalšom mesiaci je možné meniť metódu porovnania, napríklad za marec 2020 je možné porovnať marec 2020 a priemer za rok 2019 a za apríl 2020 je možné porovnať apríl 2020 a apríl 2019, atď.

Príklad

SZČO podnikala v roku 2019 celý rok a mala za celý rok 2019 tržbu 12000 eur. Priemerná tržba za mesiac bola 1000 eur.

V marci 2020 mala táto SZČO tržbu 650 eur. Pokles tržieb je 350/1000 = 35 %.

*

Ak zamestnávateľ, resp. SZČO nepodnikali v mesiaci marec 2019

Pokiaľ zamestnávateľ, resp. SZČO nepodnikali v mesiaci marec 2019, teda podnikať začali až počas tohto mesiaca alebo po tomto mesiaci, posudzuje sa výška tržieb v mesiaci marec 2020 v porovnaní s výškou tržieb v mesiaci február 2020. V nasledujúcich mesiacoch sa porovnáva apríl 2020 a február 2020, máj 2020 a február 2020 atď.

Príklad

SZČO začala podnikať od 1. januára 2020. Vo februári 2020 dosiahla tržbu 400 eur.

V marci 2020 dosiahla tržbu 200 eur. Pokles tržieb je 200/400 = 50 %.

*

PODANIE ŽIADOSTI

Žiadosť o príspevok za mesiac marec 2020 je potrebné predložiť do 15. mája 2020.

Žiadosti za ďalšie mesiace sa musia podať vždy do konca nasledujúceho mesiaca.

*

Postup pri podávaní žiadosti

Na stránke www.pomahameludom.sk si treba stiahnuť "Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku" a "Výkaz pre priznanie príspevku" podľa "Opatrenia", na základe ktorého si príspevok uplatňujete.

Tieto dokumenty si na svojom počítači treba vyplniť a odoslať. Ak máte elektronický podpis, pošlite ich na www.slovensko.sk

Ak nemáte elektronický podpis, pošlite ich na email príslušného úradu práce - následne vám príde notifikačný email o odoslaní žiadosti.

Vo výnimočných prípadoch je možné žiadosť predložiť aj:

 • poštou na adresu príslušného úradu práce,
 • osobne do podateľne príslušného úradu práce.

Zamestnanec úradu práce vykoná kontrolu formálnej správnosti žiadosti (overí, či je žiadosť kompletná v súlade s podmienkami tohto oznámenia).

V prípade, že bude žiadosť neúplná, vyzve bezodkladne žiadateľa o doplnenie chýbajúcej dokumentácie. Lehota na doplnenie chýbajúcich dokumentov je 5 pracovných dní od doručenia výzvy na doplnenie.

Úrad práce žiadosť a výkaz spracujú, vyhotovia "Dohodu o poskytnutí finančného príspevku" a zašlú vám ju poštou. Vy "Dohodu" podpíšete a poštou pošlete na príslušný úrad.

Poznámky:

 • komunikujete s regionálnym úradom práce príslušným podľa vašej prevádzky - ak máte viac prevádzok v rôznych regiónoch, príslušný úrad práce sa určí podľa vášho sídla
 • po prvýkrát (za marec 2020) sa podáva "Žiadosť" aj "Výkaz"
 • ak budete žiadať o príspevok aj v ďalších mesiacoch, budete posielať za dané mesiace už len "Výkaz". Ak by ale v ďalšom mesiaci došlo k zmene "Opatrenia" (napríklad za marec 2020 ste žiadali o príspevok na základe "Opatrenia č. 1" - mali ste povinne zatvorené prevádzky, ale za apríl 2020 už máte prevádzky otvorené a došlo k poklesu tržieb a budete žiadať o príspevok na základe "Opatrenia č. 3"), musíte znova podať aj "Žiadosť" aj "Výkaz"
 • "Žiadosti" a "Výkazy" budú kontrolované dodatočne, každý žiadateľ dostane príspevok bezodkladne
 • príspevky za marec 2020 budú vyplácané najskôr od 16.4.2020 po doručení podpísaných "Dohôd"

*

Zamestnávateľ, ktorý časť prevádzok musel zatvoriť a v druhej časti mal pokles tržieb

Zamestnávateľ, ktorý má viacero prevádzok, jednu časť z nich musel mať zatvorenú, druhú časť prevádzok zatvorenú mať nemusel, postupuje tak, že podáva osobitne "Žiadosť" a "Výkaz" za prevádzky, ktoré musel zatvoriť ("Opatrenie č. 1") a osobitne "Žiadosť" a "Výkaz" za zostávajúce prevádzky. ("Opatrenie č. 3").

Prvú žiadosť a výkaz ("Opatrenie č. 1") podáva za prevádzky, ktoré musel zatvoriť. Vo výkaze uvedie zamestnancov, ktorí majú podľa pracovnej zmluvy miesto výkonu práce v prevádzkach, ktoré museli byť zatvorené. Pozor, ak sa zmenilo miesto výkonu práce zamestnanca z pôvodnej prevádzky, ktorá musela byť zatvorená, do inej prevádzky, ktorá nemusela byť zatvorená, takýto zamestnanec sa do výkazu pre "Opatrenie č. 1" nesmie uviesť - ak mal prekážky v práci, uvádza sa vo výkaze pre "Opatrenie č. 3".

Druhú žiadosť a výkaz ("Opatrenie č. 3 - 3A alebo 3B") podáva za zostávajúce prevádzky. Pri spôsobe 3B si pokles tržieb musí zamestnávateľ vypočítať za celého zamestnávateľa (za všetky prevádzky = inak povedané, za celú firmu - zmena od 14.5.2020).

*

VÝKAZ A VÝPOČET PRÍSPEVKU "OPATRENIE Č. 1"

Vo "Výkaze pre priznanie príspevku" budete zadávať zoznam zamestnancov, na ktorých si za daný mesiac uplatňujete príspevok. Sú to zamestnanci v pracovnom  pomere, ktorí v danom mesiaci boli na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa.

V zozname sa za každého zamestnanca uvedú údaje:

 • A) poradové číslo v zozname
 • B) priezvisko zamestnanca
 • C) meno zamestnanca
 • D) rodné číslo zamestnanca
 • E) vymeriavací základ zamestnanca neohraničený ... len vo výkaze za marec, od apríla je tu hrubá mzda zamestnanca = hrubý príjem zamestnanca, hrubá mzda vrátane náhrady mzdy za prekážky v práci a pod., bez odvodov zamestnávateľa
 • F) priemerný hodinový zárobok zamestnanca na pracovnoprávne účely podľa § 134 Zákonníka práce vypočítaný za predchádzajúci štvrťrok, používaný v danom mesiaci (v zozname zamestnancov za marec 2020 teda priemerný hodinový zárobok zamestnanca vypočítaný za štvrtý štvrťrok 2019)
 • G) počet hodín prekážky v práci zamestnanca podľa § 142 ods. 3 a 4 Zákonníka práce v danom mesiaci
 • H) náhrada mzdy vyplatená zamestnancovi za prekážky v práci v danom mesiaci

*

Výpočet príspevku

Vo výkaze sa automaticky vypočíta príspevok na zamestnanca:

Príspevok = min (H, 80 % z F x G, 1100)

Príspevok je vo výške:

 • vyplatenej náhrady mzdy (H),
 • súčasne najviac vo výške 80 % priemerného hodinového zárobku za počet hodín prekážky v práci (80 % z F x G)
 • a súčasne je to suma najviac 1100 eur.

*

Výnimkou je príspevok u zamestnávateľa, ktorý vyplatil zamestnancom náhradu vo výške 60 % - 80 % ich priemerného hodinového zárobku na základe kolektívnej zmluvy alebo inej písomnej dohody so zástupcami zamestnancov:

Príspevok = min (H, 80 % z F x G, 880)

Príspevok je vo výške:

 • vyplatenej náhrady mzdy (H),
 • súčasne najviac vo výške 80 % priemerného hodinového zárobku za počet hodín prekážky v práci (80 % z F x G)
 • a súčasne je to suma najviac 880 eur.

*

VÝKAZ A VÝPOČET PRÍSPEVKU "OPATRENIE Č. 3", SPôSOB 3A

Vo "Výkaze pre priznanie príspevku" budete zadávať zoznam zamestnancov, na ktorých si za daný mesiac uplatňujete príspevok. Sú to zamestnanci v pracovnom pomere, ktorí v danom mesiaci boli na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa.

V zozname sa za každého zamestnanca uvedú údaje:

 • A) poradové číslo v zozname
 • B) priezvisko zamestnanca
 • C) meno zamestnanca
 • D) rodné číslo zamestnanca
 • E) vymeriavací základ zamestnanca neohraničený ... len vo výkaze za marec, od apríla je tu hrubá mzda zamestnanca = hrubý príjem zamestnanca, hrubá mzda vrátane náhrady mzdy za prekážky v práci a pod., bez odvodov zamestnávateľa
 • F) priemerný hodinový zárobok zamestnanca na pracovnoprávne účely podľa § 134 Zákonníka práce vypočítaný za predchádzajúci štvrťrok, používaný v danom mesiaci (v zozname zamestnancov za marec 2020 teda priemerný hodinový zárobok zamestnanca vypočítaný za štvrtý štvrťrok 2019)
 • G) počet hodín prekážky v práci zamestnanca podľa § 142 ods. 3 a 4 Zákonníka práce v danom mesiaci
 • H) náhrada mzdy vyplatená zamestnancovi za prekážky v práci v danom mesiaci

*

Výpočet príspevku

Vo výkaze sa automaticky vypočíta príspevok na zamestnanca:

Príspevok = min (H, 80 % z F x G, 880)

Príspevok je vo výške:

 • vyplatenej náhrady mzdy (H),
 • súčasne najviac vo výške 80 % priemerného hodinového zárobku za počet hodín prekážky v práci (80 % z F x G)
 • a súčasne je to suma najviac 880 eur.

*

VÝKAZ A VÝPOČET PRÍSPEVKU "OPATRENIE Č. 3", SPôSOB 3B

Vo "Výkaze pre priznanie príspevku" budete zadávať zoznam zamestnancov, na ktorých si za daný mesiac uplatňujete príspevok. Sú to zamestnanci v pracovnom  pomere (je jedno, či boli, alebo neboli na prekážke v práci, je jedno akú majú výšku úväzku), nebudú tam zamestnanci, ktorí mali viac ako 50 % svojho fondu mesačného pracovného času prekážku v práci na strane zamestnanca (napr. PN alebo OČR) alebo dovolenku.

V zozname sa za každého zamestnanca uvedú údaje:

 • A) poradové číslo v zozname
 • B) priezvisko zamestnanca
 • C) meno zamestnanca
 • D) rodné číslo zamestnanca
 • E) vymeriavací základ zamestnanca neohraničený  ... len vo výkaze za marec, od apríla je tento údaj vypustený
 • F) výška vyplatenej mzdy, resp. od apríla hrubá mzda = hrubý príjem zamestnanca, hrubá mzda vrátane náhrady mzdy za prekážky v práci a pod., bez odvodov zamestnávateľa

*

Výpočet príspevku za mesiac marec

Vo výkaze sa automaticky vypočíta príspevok na zamestnanca, príspevok je vo výške vyplatenej mzdy (F) a súčasne je to suma najviac:

 • 90 eur pri poklese tržieb o 10 % a viac,
 • 150 eur pri poklese tržieb o 20 % a viac,
 • 210 eur pri poklese tržieb o 30 % a viac,
 • 270 eur pri poklese tržieb o 40 % a viac.

*

Výpočet príspevku za mesiac apríl a nasledujúce

Vo výkaze sa automaticky vypočíta príspevok na zamestnanca, príspevok je vo výške 80 % vyplatenej mzdy (F) a súčasne je to suma najviac:

 • 180 eur pri poklese tržieb o 20 % a viac,
 • 300 eur pri poklese tržieb o 40 % a viac,
 • 420 eur pri poklese tržieb o 60 % a viac,
 • 540 eur pri poklese tržieb o 80 % a viac.

*

CELKOVÁ VÝŠKA POMOCI

Celková výška pomoci pre zamestnávateľov limitovaná v zásade nie je, s výnimkami uvedenými ďalej.

Celková výška pomoci je najviac 800000 eur na jedného žiadateľa, ktorý je SZČO.

Celková výška pomoci, ktorá je poskytnutá žiadateľovi pôsobiacemu v odvetví rybolovu a akvakultúry, je najviac 120000 eur.

Celková výška pomoci, ktoré je poskytnutá žiadateľovi pôsobiacemu v poľnohospodárskej prvovýrobe, je najviac 100000 eur.

*

OPRÁVNENÉ OBDOBIE 

Oprávneným obdobím, počas ktorého sa budú uplatňovať a vyplácať príspevky, je obdobie odo dňa rozhodnutia ÚVZ SR o uzatvorení alebo obmedzení prevádzok (13. marec 2020), počas celého trvania MS, do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie ÚVZ SR zrušené, najdlhšie však do 31.12.2020.

Mimoriadna situácia podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia alebo núdzový stav, alebo výnimočný stav podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, alebo núdzový stav vyhlásený vládou SR.

*

OPATRENIA ÚVZ SR

Na základe Opatrenia ÚVZ SR č. OLP/2576/2020 boli od piatka 13. marca 2020 uzatvorené prevádzky:

 • prírodné a umelé kúpaliská (aquaparky)
 • telovýchovno-športové zariadenia
 • zariadenia starostlivosti o ľudské telo
 • zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku
 • prevádzky verejného stravovania (cukrárne, bistrá, kaviarne, bary a pod.) okrem reštaurácií a stánkov s rýchlym občerstvením
 • wellness centrá, vrátane bazénov v ubytovacích zariadeniach
 • prevádzky zábavného charakteru (napríklad kasína, kiná)
 • prevádzky voľnočasového charakteru, napríklad lyžiarske strediská
 • rekondičné pobyty

*

Na základe Opatrení ÚVZ SR č. OLP/2595/2020 a OLP/2596/2020 boli od pondelka 16. marca 2020 uzatvorené všetky maloobchodné predajne a prevádzky poskytujúce služby okrem:

 • predajní potravín mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,
 • lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok,
 • predajní drogérie,
 • čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,
 • predajní novín a tlačovín,
 • predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
 • prevádzok telekomunikačných operátorov,
 • prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením - avšak len formou bez vstupu do prevádzky, formou predaja cez výdajné okienko alebo len formou predaja so sebou,
 • prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,
 • prevádzok internetových obchodov (e-shop) a donáškových služieb,
 • pohrebných služieb, služieb pohrebiska a krematória,
 • autoservisov, pneuservisov a odťahových služieb,
 • taxi služby vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru,
 • práčovní a čistiarní odevov.

*

Na základe usmernenia ministerstva školstva sa od pondelka 16. marca 2020 prerušilo vyučovanie na školách a v školských zariadeniach.

*

Od pondelka 30. 3. 2020 sa povolilo otvorenie ďalších obchodov, služieb a prevádzok:

 • očné optiky,
 • služby STK a emisnej kontroly,
 • leasingové služby,
 • predajne a servis bicyklov,
 • notári a advokáti,
 • stavebniny, záhradníctva,
 • galantérie, metrový textil,
 • farby - laky,
 • elektroinštalačné služby,
 • železiarstva,
 • zberné dvory,
 • servis výpočtovej a telekomunikačnej techniky,
 • kľúčové služby.

Títo zamestnávatelia si teda môžu uplatniť príspevok v 1. skupine ako zamestnávatelia, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť, za marec 2020, ale už nie za apríl 2020.

*

Linky na opatrenia:

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_pri_ohrozeni_verejneho_zdravia_12.03.2020_prevadzky.pdf

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZ_SR_o_zakaze_a_obmedzeni_prevadzok_15032020.pdf

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/zmena_a_doplnenie_opatrenia_HH_SR_16_03.pdf

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 8 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.