Odklad platenia odvodov za marec 2020 (aktualizované 15.12.2020)

Témy: pandémia,sociálne poistenie,zdravotné poistenie,zmeny 2020

*

Podľa zákona č. 68/2020 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 6.4.2020 novelizuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, sa pre niektorých zamestnávateľov a SZČO posúva lehota platenia odvodov na obdobie po skončení mimoriadnej situácie spojenej s pandémiou koronavírusu. 

*

Poistné na sociálne poistenie za zamestnávateľa i za SZČO a preddavky na poistné na zdravotné poistenie za zamestnávateľa i za SZČO za mesiac marec 2020 boli pôvodne splatné do 31. júla 2020.

Podľa nariadenia vlády, ktoré vláda prijala 20.5.2020, sa posúva lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie za marec 2020 až na 31. december 2020.

Podľa ďalšieho nariadenia vlády, ktoré vláda prijala 14.12.2020, sa posúva lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie za marec 2020 až na 30. jún 2021.

Lehota splatnosti preddavkov na zdravotné poistenie za zamestnávateľa a za SZČO za marec 2020 je 31. júl 2020.

Pozor, splatnosť poistného na sociálne poistenie za zamestnancov a preddavkov na poistné na zdravotné poistenie za zamestnancov sa nemení a sú splatné v riadnych termínoch.

*

Vláda SR zároveň môže posunúť lehoty splatnosti odvodov za ďalšie mesiace, pokiaľ bude trvať mimoriadna situácia.

 
*
 
Príklad
 
Celkový vymeriavací základ za všetkých zamestnancov za marec 2020 dosiahol 10000 eur.
 
Poistné na sociálne poistenie za zamestnancov (9,4%) je 940 eur, poistné na sociálne poistenie za zamestnávateľa (25,2%) je 2520 eur.
 
Preddavky na poistné na zdravotné poistenie za zamestnancov (4%) sú 400 eur, preddavky na poistné na zdravotné poistenie za zamestnávateľa (10%) sú 1000 eur.
 
Zamestnávateľ je v riadnom termíne povinný odviesť do Sociálnej poisťovne poistné na sociálne poistenie za zamestnancov = 940 eur a preddavky na poistné na zdravotné poistenie za zamestnancov = 400 eur.
 
Poistné na sociálne poistenie za zamestnávateľa = 2520 eur a preddavky na poistné na zdravotné poistenie za zamestnávateľa = 1000 eur je zamestnávateľ povinný odviesť do 30.6.2021, prípadne aj neskôr, ak tak rozhodne Vláda SR.
 
*
 
Uvedený odklad splatnosti odvodov sa týka zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu (právnická osoba), respektíve pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (fyzická osoba) o 40% a viac.

*

POKLES ČISTÉHO OBRATU (POKLES PRÍJMOV)

Najskôr si povedzme, že do čistého obratu, resp. do príjmov na účel posúdenia nároku na odklad splatnosti odvodov sa nezapočítava predaj vlastného majetku a nezapočítava sa ani príspevok vyplatený v projekte "Prvá pomoc" v aktuálnom mesiaci za predošlý mesiac.
 
*
 
Ak účtujete v podvojnom účtovníctve (zamestnávatelia - právnické osoby)

Posudzujeme čistý obrat podľa § 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z o účtovníctve.

Inak povedané, výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav. Teda to, čo sa zinkasovalo v hotovosti do pokladne - za predaj výrobkov, tovarov a služieb - a to, čo sa vyfakturovalo za výrobky, tovary a služby.

Pozor, v prípade fakturácie nie je dôležitý dátum vystavenia faktúry, ale deň uskutočnenia účtovného prípadu - teda deň splnenia dodávky.

*

Ak neúčtujete v podvojnom účtovníctve (SZČO)

Posudzujeme príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav.

Inak povedané, príjem v hotovosti do pokladne - za predaj výrobkov, tovarov a služieb, ale aj príjem na podnikateľský účet za predaj výrobkov, tovarov a služieb.

V prípade umelcov a autorov sa berú do úvahy len "aktívne príjmy", ktoré sú zdaňované podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov - honoráre za vykonanie diela a za umelecký výkon. Neberú sa do úvahy "pasívne príjmy", resp. "tantiémy", ktoré sú zdaňované podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov, teda honoráre z licenčných zmlúv.

*

Ak zamestnávateľ (resp. SZČO) podnikal v mesiaci marec 2019

Pokiaľ zamestnávateľ (resp. SZČO) podnikal v mesiaci marec 2019 (myslí sa tým, že podnikal celý tento mesiac), porovná sa čistý obrat (príjem) v mesiaci marec 2020 a v mesiaci marec 2019.

Príklad

Zamestnávateľ v marci 2019 už podnikal (vznikol povedzme v roku 1991) a dosiahol za marec 2019 čistý obrat 40000 eur. 

V marci 2020 dosiahol čistý obrat 5000 eur. Pokles čistého obratu je 35000/40000 = 87,5%.

*

Ak zamestnávateľ (resp. SZČO) podnikal celý rok 2019

Pokiaľ zamestnávateľ (resp. SZČO) podnikal celý rok 2019, môže porovnať čistý obrat (príjem) v mesiaci marec 2020 a čistý obrat (príjem) vypočítaný ako mesačný priemer za rok 2019.

Môže to byť výhodné (resp. objektívnejšie), ak mal v jednotlivých mesiacoch roka 2019 nerovnomerný (kolísavý) čistý obrat (príjem), a to napríklad z dôvodu sezónnosti, alebo má tzv. silné a slabé mesiace, resp. má príjmy nepravidelne len v niektorých mesiacoch.

Tento spôsob si nemôže zvoliť zamestnávateľ (resp. SZČO), ktorý začal podnikať v priebehu roka 2019 (napríklad začal podnikať od septembra 2019), alebo SZČO, ktorá mala časť roka 2019 pozastavenú živnosť, resp. prerušenú zárobkovú činnosť.

Ak zamestnávateľ (resp. SZČO) podnikal celý rok 2019, tak voľba metódy zistenia poklesu čistého obratu (príjmu), a to buď marec 2020 - marec 2019 alebo marec 2020 - priemer za rok 2019 je na rozhodnutí zamestnávateľa, resp. SZČO.

Príklad

SZČO podnikala v roku 2019 celý rok a mala za celý rok 2019 príjem 12000 eur. Priemerný príjem na mesiac bol 1000 eur.

V marci 2020 mala SZČO príjem 650 eur. Pokles príjmov je 350/1000 = 35%.

*

Ak zamestnávateľ (resp. SZČO) nepodnikal v mesiaci marec 2019

Pokiaľ zamestnávateľ (resp. SZČO) nepodnikal v mesiaci marec 2019, teda podnikať začal až počas tohto mesiaca alebo po tomto mesiaci, posudzuje sa výška čistého obratu (výška príjmu) v mesiaci marec 2020 v porovnaní s výškou čistého obratu (výškou príjmu) v mesiaci február 2020.

Príklad

SZČO začala podnikať od 1. januára 2020. Vo februári 2020 dosiahla príjem 400 eur.

V marci 2020 dosiahla príjem 200 eur. Pokles príjmov je 200/400 = 50%.

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 7 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.