Dávka v nezamestnanosti - predĺženie čerpania v čase mimoriadnej situácie (aktualizované 17.3.2021)

Témy: evidovaní nezamestnaní,pandémia,sociálne poistenie,zmeny 2020,zmeny 2021

*

Aktualizácia 24.4.2020: Nariadením vlády č. 101/2020 Z. z. zo dňa 24.4.2020 sa s účinnosťou od 30.4.2020 podporné obdobie v nezamestnanosti, ktoré by uplynulo počas krízovej situácie, predĺžilo o ďalší mesiac.

Aktualizácia 27.5.2020: Nariadením vlády č. 137/2020 Z. z. zo dňa 27.5.2020 sa podporné obdobie v nezamestnanosti, ktoré by uplynulo počas krízovej situácie, predlžuje o ďalší mesiac (celkovo sa tak podporné obdobie predlžuje o tri mesiace).

Aktualizácia 1.7.2020: Nariadením vlády č. 186/2020 Z. z. zo dňa 1.7.2020 sa podporné obdobie v nezamestnanosti, ktoré by uplynulo počas krízovej situácie, predlžuje o ďalší mesiac (celkovo sa tak podporné obdobie predlžuje o štyri mesiace, najdlhšie však do 31.8.2020).

Aktualizácia 17.3.2021: Nariadením vlády č. 103/2021 Z. z. zo dňa 17.3.2021 sa s účinnosťou od 19. marca 2021 podporné obdobie v nezamestnanosti, ktoré by uplynulo počas krízovej situácie, po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia vlády, predlžuje o dva mesiace.

*

PREDĹŽENIE DOBY ČERPANIA DÁVKY V NEZAMESTNANOSTI V ROKU 2021

Predĺženie doby čerpania dávky o dva mesiace

Podľa § 105 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, tzv. podporné obdobie v nezamestnanosti je šesť mesiacov.

Inými slovami, evidovaný nezamestnaný, ktorý si uplatnil nárok na dávku v nezamestnanosti, ju za normálnych okolností poberá najdlhšie 6 mesiacov.

*

Podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády č. 103/2021 Z. z. zo dňa 17. marca 2021, podporné obdobie v nezamestnanosti, ktoré uplynie počas krízovej situácie po 19. marci 2021, sa predlžuje o dva mesiace, celkovo na 8 mesiacov.

Znamená to, že pokiaľ evidovanému nezamestnanému doba 6 mesiacov čerpania dávky uplynie napríklad 31. marca 2021, doba čerpania dávky sa mu predĺži o 2 mesiace, teda do 31. mája 2021.

O predĺženie doby čerpania dávky nie je potrebné žiadať, Sociálna poisťovňa to zabezpečí automaticky.

Príklad
 
Pán František je evidovaný nezamestnaný, čerpá dávku v nezamestnanosti a štandardná doba 6 mesiacov čerpania dávky mu uplynie 28. marca 2021.
 
Na základe nariadenia vlády č. 103/2021 Z. z. sa mu doba čerpania dávky predlžuje o dva mesiace do 28. mája 2021.
 
*
 
Evidovaný nezamestnaný, ktorému podporné obdobie čerpania dávky uplynulo v čase od vyhlásenia krízovej situácie, teda od 12. marca 2020 do nadobudnutia účinnosti nariadenia vlády, teda do 19. marca 2021, pokiaľ je naďalej v evidencii, bude mať automaticky nárok na čerpanie dávky v dodatočnom období 2 mesiacov, teda od 19. marca 2021 do 18. mája 2021 vrátane.
 
Príklad
 
Pán Gabriel je evidovaný nezamestnaný, ktorému doba 6 mesiacov čerpania dávky uplynula 28. februára 2021. Je naďalej v evidencii nezamestnaných.
 
Na základe nariadenia vlády č. 103/2021 Z. z. sa mu dávka v nezamestnanosti obnovuje.
 
Dávku v nezamestnanosti bude čerpať v období dvoch mesiacov od 19. marca 2021 do 18. mája 2021 vrátane.
 
*
 
Osoba, ktorá bola evidovaná na úrade práce a ktorej podporné obdobie čerpania dávky uplynulo v čase od vyhlásenia krízovej situácie, teda od 12. marca 2020 do nadobudnutia účinnosti nariadenia vlády, teda do 19. marca 2021 vrátane, ale už nie je v evidencii nezamestnaných na úrade práce, bude mať po opätovnom zaradení do evidencie nezamestnaných nárok na čerpanie dávky v dodatočnom období 2 mesiacov, od dňa zaradenia do evidencie nezamestnaných.
 
Príklad
 
Pán Adam (viď príklad nižšie v časti komentára pre rok 2020) bol evidovaný nezamestnaný, čerpal dávku v nezamestnanosti v období 10 mesiacov od 26. októbra 2019 až do 25. augusta 2020
 
Od 1. októbra 2021 bol z evidencie vyradený, pretože si založil živnosť.
 
Dňa 22. marca 2021 sa rozhodol živnosť zrušiť a znovu sa nechal (k 22. marcu 2021) zapísať do evidencie nezamestnaných na úrad práce.
 
Na základe nariadenia vlády č. 103/2021 Z. z. sa mu dávka v nezamestnanosti obnovuje.
 
Dávku v nezamestnanosti bude čerpať v období dvoch mesiacov od 22. marca 2021 do 21. mája 2021.
 
*
 
Pozor, podľa § 1 ods. 3 nariadenia vlády č. 103/2021 Z. z., predĺžené podporné obdobie v nezamestnanosti uplynie najneskôr 31. mája 2021.
 
Príklad
 
Pani Hana je evidovaná nezamestnaná, čerpá dávku v nezamestnanosti a štandardná doba 6 mesiacov čerpania dávky jej uplynie počas mimoriadnej situácie, a to 30. apríla 2021.
 
Na základe nariadenia vlády č. 103/2021 Z. z. sa jej doba čerpania dávky predlžuje o dva mesiace, ale najneskôr do 31. mája 2021.
 
Pani Hane sa tak doba čerpania dávky predĺži o 1 mesiac a má nárok na čerpanie dávky v nezamestnanosti do 31. mája 2020.
 
Príklad
 
Pani Ivana je evidovaná nezamestnaná, čerpá dávku v nezamestnanosti a štandardná doba 6 mesiacov čerpania dávky jej uplynie 30. júna 2021
 
Bez ohľadu na to, či v tom čase ešte bude trvať mimoriadna situácia, sa na pani Ivanu nebude vzťahovať predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti, pretože predĺženie je možné najneskôr do 31. mája 2021.
 
*
 
PREDĹŽENIE DOBY ČERPANIA DÁVKY V NEZAMESTNANOSTI V ROKU 2020
 
Predĺženie doby čerpania dávky o jeden mesiac
 
Od 4. apríla 2020 je účinná novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá má číslo 66/2020 Z. z.
 
Cieľom novely je reagovať na mimoriadnu situáciu vyvolanú epidémiou COVID-19 a predĺžiť dobu čerpania dávky v nezamestnanosti.
 
Predĺženie doby čerpania dávky v nezamestnanosti má len prechodný charakter a týka sa len času trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia").
 
*
 
Podľa § 105 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, podporné obdobie v nezamestnanosti je šesť mesiacov.
 
Inými slovami, evidovaný nezamestnaný, ktorý si uplatnil nárok na dávku v nezamestnanosti, ju za normálnych okolností poberá najdlhšie 6 mesiacov.
 
Podporné obdobie v nezamestnanosti, ktoré uplynulo počas krízovej situácie pred účinnosťou tohto zákona, začne opätovne plynúť dňom účinnosti tohto zákona a uplynie o jeden mesiac odo dňa účinnosti tohto zákona.
 
Znamená to, že pokiaľ napríklad evidovanému nezamestnanému doba 6 mesiacov čerpania dávky uplynie počas krízovej situácie, napríklad 16. apríla 2020, doba čerpania dávky sa mu automaticky predĺži o 1 mesiac, teda do 16. mája 2020.
 
Evidovanému nezamestnanému, ktorému doba 6 mesiacov čerpania dávky uplynula v čase od vyhlásenia krízovej situácie, teda od 12. marca 2020 do nadobudnutia účinnosti novely zákona, teda do 3. apríla 2020 vrátane, pokiaľ je naďalej v evidencii, bude mať automaticky nárok na čerpanie dávky v období od 4. apríla 2020 do 3. mája 2020.
 
O predĺženie doby čerpania dávky nie je potrebné žiadať, Sociálna poisťovňa to zabezpečí automaticky.
 
*
 
Podľa § 105 ods. 3 poistencovi, ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti a v období najviac dvoch rokov bol opätovne zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, vznikne nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti odo dňa opätovného zaradenia do tejto evidencie, a to v sume, v akej mu bola vyplácaná predchádzajúca dávka v nezamestnanosti. Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká uplynutím zostávajúcej časti podporného obdobia v nezamestnanosti. Na tieto prípady sa však predĺženie doby čerpania dávky o 1 mesiac nevzťahuje.
 
*
 
Podľa § 105 ods. 4 poistenec, ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti, a obdobie poberania dávky v nezamestnanosti trvalo najmenej tri mesiace, má nárok na jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia, ak o jej vyplatenie písomne požiada. Ani na tieto prípady sa predĺženie doby čerpania dávky o 1 mesiac nevzťahuje.
 
*
 
Podľa § 293et ods. 4 môže vláda na obdobie trvania krízovej situácie a na obdobie dvoch mesiacov po jej ukončení ustanoviť nariadením vlády podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, podmienky výplaty dávky v nezamestnanosti, dĺžku podporného obdobia v nezamestnanosti a výšku dávky v nezamestnanosti.
 
Znamená to, že vláda môže rozhodnúť o predĺžení doby čerpania dávky o ďalšie obdobie - o ďalší mesiac, dva atď.
 
Vláda však môže rozhodnúť aj o zmene podmienok (resp. nároku) na dávku v nezamestnanosti alebo o zmene výšky dávky v nezamestnanosti.
 
*
 
Predĺženie podporného obdobia o ďalší mesiac nariadením vlády č. 101/2020 Z. z. s účinnosťou od 30.4.2020
 
Dňa 24.4.2020 vláda rozhodla nariadením č. 101/2020 Z. z. o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti, ktoré by uplynulo počas krízovej situácie, o ďalší jeden mesiac.
 
To znamená, že podporné obdobie v nezamestnanosti, ktoré by uplynulo počas krízovej situácie, sa predĺžilo o ďalší mesiac (celkovo teda o dva mesiace).
 
Podporné obdobie v nezamestnanosti, ktoré uplynulo počas krízovej situácie pred účinnosťou zákona č. 66/2020 Z. z. (teda v čase od 12.3.2020 do 3.4.2020 vrátane) a ktoré začalo opätovne plynúť od 4.4.2020 po dobu jedného mesiaca, sa rovnako predlžuje o jeden mesiac.
 
*
 
Predĺženie podporného obdobia o ďalší mesiac nariadením vlády č. 137/2020 Z. z. s účinnosťou od 30.5.2020
 
Dňa 27.5.2020 vláda rozhodla nariadením č. 137/2020 Z. z. o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti, ktoré by uplynulo počas krízovej situácie, o ďalší jeden mesiac.
 
To znamená, že podporné obdobie v nezamestnanosti, ktoré by uplynulo počas krízovej situácie, sa predlžuje celkovo o tri mesiace.
 
Podporné obdobie v nezamestnanosti, ktoré uplynulo počas krízovej situácie pred účinnosťou zákona č. 66/2020 Z. z. (teda v čase od 12.3.2020 do 3.4.2020 vrátane) a ktoré začalo opätovne plynúť od 4.4.2020 po dobu jedného mesiaca, sa rovnako predlžuje o ďalší jeden mesiac, celkovo o tri mesiace.
 
*
 
Predĺženie podporného obdobia o ďalší mesiac nariadením vlády č. 186/2020 Z. z. s účinnosťou od 3.7.2020
 
Dňa 1.7.2020 vláda rozhodla nariadením č. 186/2020 Z. z. o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti, ktoré by uplynulo počas krízovej situácie, o ďalší jeden mesiac.
 
To znamená, že podporné obdobie v nezamestnanosti, ktoré by uplynulo počas krízovej situácie, sa v roku 2020 predĺžilo celkovo o štyri mesiace.
 
Podporné obdobie v nezamestnanosti, ktoré uplynulo počas krízovej situácie pred účinnosťou zákona č. 66/2020 Z. z. (teda v čase od 12.3.2020 do 3.4.2020 vrátane) a ktoré začalo opätovne plynúť od 4.4.2020 po dobu jedného mesiaca, sa rovnako predlžuje o ďalší jeden mesiac, celkovo o štyri mesiace.
 
*
 
Ukončenie podporného obdobia po skončení krízovej situácie
 
Súčasne dňa 1.7.2020 vláda rozhodla nariadením č. 186/2020 Z. z. o zmene § 1 ods. 4 nariadenia vlády č. 101/2020 Z. z., a to takto.
 
Podľa § 1 ods. 4 nariadenia vlády č. 101/2020 Z. z. predĺžené podporné obdobie v nezamestnanosti uplynie najneskôr 31. augusta 2020.
 
Predĺžené podporné obdobie v nezamestnanosti tak v roku 2020 trvalo najdlhšie do 31.8.2020.
 
Príklad
 
Pán Adam je evidovaný nezamestnaný, čerpá dávku v nezamestnanosti od 26. októbra 2019. Štandardná doba 6 mesiacov čerpania dávky mu uplynula počas mimoriadnej situácie, a to 25. apríla 2020.
 
Doba čerpania dávky sa mu predĺžila najskôr o jeden mesiac, teda do 25. mája 2020, následne sa nariadením vlády č. 101/2020 predĺžila o ďalší mesiac do 25. júna 2020, nariadením vlády č. 137/2020 Z. z. sa predĺžila o ďalší mesiac do 25. júla 2020 a napokon nariadením vlády z 1.7.2020 sa predĺžila v poradí o štvrtý mesiac do 25. augusta 2020.
 
Pán Adam má nárok na čerpanie dávky v nezamestnanosti v celkovom trvaní 10 mesiacov až do 25. augusta 2020.
 
Príklad
 
Pán Bohuš je evidovaný nezamestnaný, ktorému doba 6 mesiacov čerpania dávky uplynula 15. marca 2020. Je naďalej v evidencii.
 
Teda doba 6 mesiacov uplynula v čase od vyhlásenia krízovej situácie (od 12. marca 2020) do nadobudnutia účinnosti novely zákona o sociálnom poistení (3. apríla 2020). Preto má podľa § 293et ods. 1 zákona o sociálnom poistení obnovený nárok na čerpanie dávky v období od 4. apríla 2020 do 3. mája 2020.
 
Následne sa mu doba čerpania dávky nariadením vlády č. 101/2020 predĺžila o ďalší mesiac do 3. júna 2020, nariadením vlády č. 137/2020 Z. z. sa predĺžila o ďalší mesiac do 3. júla 2020 a napokon nariadením vlády z 1.7.2020 sa predĺžila v poradí o štvrtý mesiac do 3. augusta 2020.
 
Pán Bohuš má nárok na obnovené čerpanie dávky v nezamestnanosti ďalšie 4 mesiace od 4. apríla 2020 do 3. augusta 2020.
 
Príklad
 
Pani Celestína je evidovaná nezamestnaná, čerpá dávku v nezamestnanosti a štandardná doba 6 mesiacov čerpania dávky jej uplynula počas mimoriadnej situácie, a to 25. mája 2020.
 
Doba čerpania dávky sa jej najskôr predĺžila o dva mesiace do 25. júla 2020 novelou zákona a nariadením vlády č. 101/2020 Z.z. Následne nariadením vlády č. 137/2020 Z. z. sa predĺžila o ďalší (už tretí) mesiac do 25. augusta 2020 a napokon nariadením vlády z 1.7.2020 sa predĺžila v poradí o štvrtý mesiac, čo by bolo do 25. septembra - avšak súčasne platí, že predĺžené podporné obdobie v nezamestnanosti uplynie najneskôr 31. augusta 2020.
 
Pani Celestína tak má nárok na čerpanie dávky v nezamestnanosti do 31. augusta 2020.
 
Príklad
 
Pani Dana je evidovaná nezamestnaná, čerpá dávku v nezamestnanosti a štandardná doba 6 mesiacov čerpania dávky jej uplynula počas mimoriadnej situácie, a to 30. júna 2020.
 
Doba čerpania dávky sa jej najskôr predĺžila o tri mesiace do 30. septembra 2020 novelou zákona a nariadeniami vlády č. 101/2020 Z.z. a č. 137/2020 Z. z.
 
Nariadením vlády z 1.7.2020 sa stanovilo, že predĺžené podporné obdobie v nezamestnanosti uplynie najneskôr 31. augusta 2020.
 
Pani Dana tak má nárok na čerpanie dávky v nezamestnanosti do 31. augusta 2020.
 
Príklad
 
Pani Elena je evidovaná nezamestnaná, čerpá dávku v nezamestnanosti a štandardná doba 6 mesiacov čerpania dávky jej uplynie 30. septembra 2020
 
Bez ohľadu na to, či v tom čase ešte bude trvať mimoriadna situácia, sa na pani Elenu nebude vzťahovať predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti, pretože predĺženie je možné najneskôr do 31. augusta 2020.
 
*
 
JEDNORAZOVÉ VYPLATENIE 50% DÁVKY 
 
Podľa § 105 ods. 4 zákona o sociálnom poistení, poistenec, ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti, pričom obdobie poberania dávky v nezamestnanosti trvalo najmenej tri mesiace, má nárok na jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia, ak o jej vyplatenie písomne požiada.
 
Na tieto prípady sa predĺženie doby čerpania dávky o 4 mesiace v roku 2020 a o 2 mesiace v roku 2021 nevzťahuje.
 
*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 23 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.