Ošetrovné po skončení poberania rodičovského príspevku

Témy: nemocenské dávky,ošetrovné,pandémia,sociálne poistenie

*

Od 4. apríla 2020 nadobúda účinnosť novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá má číslo 66/2020 Z. z.

Jedným z cieľom novely je reagovať na mimoriadnu situáciu vyvolanú epidémiou COVID-19 a umožniť čerpanie ošetrovného aj rodičom:

  • detí, ktoré dosiahli vek 3 roky (6 rokov v prípade ZŤP detí)
  • rodič sa doteraz staral o dieťa v domácom prostredí (dieťa nechodilo do jaslí, resp. škôlky)
  • do predškolského zariadenia dieťa po skončení poberania rodičovského príspevku dať nemohol, pretože tieto sú počas krízovej situácie zatvorené a
  • rodič podľa doteraz platného zákona nemal nárok na ošetrovné.
Táto zmena má len prechodný charakter a týka sa len času trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“).
 
*
 
ROZŠÍRENIE NÁROKU NA OŠETROVNÉ
 
Podľa § 293ev zákona, nárok na tzv. pandemické ošetrovné má aj fyzická osoba, ktorá je nemocensky poistená a ktorá sa osobne a celodenne stará o dieťa, ak počas krízovej situácie uplynul mesiac:
 
  • v ktorom toto dieťa dovŕšilo tretí rok veku
  • v ktorom toto dieťa dovŕšilo šiesty rok veku, ak ide o dieťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav
  • od ktorého prestalo byť dieťaťom s dlhodobo nepriaznivým stavom, ak je mladšie ako šesť rokov
  • v ktorom toto dieťa dovŕšilo šiesty rok veku, ak bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, ak neuplynuli tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia príslušného orgánu, na ktorého základe bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov
  • v ktorom uplynuli tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia príslušného orgánu, na ktorého základe bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ak je toto dieťa mladšie ako šesť rokov.
Rovnakým spôsobom má nárok na ošetrovné aj poistenec, ak k uvedenej situácii (napr. dieťa dovŕšilo vek 3 roky) došlo v čase od vyhlásenia krízovej situácie (od 12. marca 2020) do 3. apríla 2020  (účinnosť novely).
 
Príklad
 
Ak vláda vyhlási skončenie mimoriadnej situácie k 15. júlu 2020, nárok na "pandemické ošetrovné" bude mať rodič dieťaťa ktoré do predškolského zariadenia vôbec nechodilo a ktoré malo 3. narodeniny v čase od 12. marca 2020 do 30. júna 2020.

Napríklad ak dieťa dosiahlo vek 3 roky dňa 15. mája 2020 (do konca mája 2020 bol nárok na rodičovský príspevok), nárok na pandemické ošetrovné je od 1. júna 2020.

*
 
Pozrite aj článok "Pandémia a rodičovský príspevok":
 
 

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.