3A alebo 3B?

Témy: pandémia,Top,zákon o službách zamestnanosti,Zákonník práce

*

Aktualizácia textu dňa 17.5.2020: doplnené nové pravidlo pri výpočte príspevku "Opatrenie č. 3B": príspevok môže byť najviac vo výške 80% hrubého príjmu zamestnanca.

Aktualizácia k 1.7.2020:

 • Do konca mája 2020 platilo, že poskytovanie príspevku súbežne v rámci "Opatrenia č. 3A" a "Opatrenia č. 3B" nebolo možné ani v rámci jedného mesiaca ani postupne v po sebe nasledujúcich mesiacoch. Za mesiace marec, apríl a máj 2020 si zamestnávateľ mohol vybrať len jedno z Opatrení č. 3A alebo č. 3B.
 • Od 1. júna 2020 je možné súbežné poskytovanie príspevku v rámci "Opatrenia č. 3A" a "Opatrenia č. 3B" v rámci jedného mesiaca. Ak má zamestnávateľ viacero prevádzok, môže si na jednu časť prevádzok uplatniť "Opatrenie č. 3A" a na druhú časť prevádzok "Opatrenie č. 3B".
 • Zároveň "Opatrenie č. 3A" a "Opatrenie č. 3B" je možné striedať postupne v nasledujúcich mesiacoch.
 • Napríklad ak za máj 2020 čerpal zamestnávateľ príspevok podľa "Opatrenia č. 3A", za jún môže prejsť na "Opatrenie č. 3B". A naopak.
 • Pri zmene "Opatrenia č. 3A" na "Opatrenie č. 3B" a naopak musí zamestnávateľ podať novú žiadosť na novozvolené opatrenie a zároveň musí oznámiť úradu práce ukončenie pôvodnej dohody.

*

Pôvodný článok:

Ak budete ako zamestnávateľ žiadať o príspevky v rámci projektu "Prvá pomoc" na podporu udržania zamestnanosti, vôbec nie je jedno, či o príspevky požiadate formou "Opatrenia č. 1" resp. "Opatrenia č. 3A" - alebo formou "Opatrenia č. 3B".

Nie je to jedno, pretože príspevky sa podľa týchto "Opatrení" vypočítavajú zásadne iným spôsobom.

*

VÝPOČET PRÍSPEVKOV

Zopakujme si, ako sa príspevky vypočítajú, viac nájdete v článku: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=309

*

Opatrenie č. 1 a č. 3A

Zamestnávateľ má nárok na príspevok len na zamestnancov, ktorí boli v danom mesiaci na prekážke v práci na strane zamestnávateľa.

Príspevok na jedného zamestnanca je vo výške náhrady mzdy vyplatenej zamestnancovi za čas prekážky v práci - súčasne najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku.

V prípade Opatrenia č. 1 je príspevok na jedného zamestnanca súčasne najviac 1100 eur. V prípade, že podľa kolektívnej zmluvy alebo inej písomnej dohody so zástupcami zamestnancov bola vyplatená náhrada mzdy nižšia ako 80% priemerného zárobku, je príspevok na jedného zamestnanca súčasne najviac 880 eur.

V prípade Opatrenia č. 3A je príspevok na jedného zamestnanca súčasne najviac 880 eur.

*

Opatrenie č. 3B

Zamestnávateľ má nárok na príspevok na všetkých zamestnancov v pracovnom pomere, okrem zamestnancov, ktorí mali viac ako 50 % svojho fondu mesačného pracovného času prekážku v práci na strane zamestnanca (napr. PN alebo OČR) alebo dovolenku.

Príspevok na jedného zamestnanca za marec 2020 je vo výške hrubého príjmu zamestnanca a súčasne najviac:

 • 90 eur pri poklese tržieb o 10% a viac
 • 150 eur pri poklese tržieb o 20% a viac
 • 210 eur pri poklese tržieb o 30% a viac
 • 270 eur pri poklese tržieb o 40% a viac.

Príspevok na jedného zamestnanca za apríl 2020 a ďalšie mesiace je vo výške 80% hrubého príjmu zamestnanca (zmena od 16.5.2020) a súčasne najviac:

 • 180 eur pri poklese tržieb o 20% a viac
 • 300 eur pri poklese tržieb o 40% a viac
 • 420 eur pri poklese tržieb o 60% a viac
 • 540 eur pri poklese tržieb o 80% a viac.

*

KTORÝ SPôSOB JE VÝHODNEJŠÍ?

Opatrenie č. 1 môžu použiť len zamestnávatelia, ktorí majú povinne uzatvorené prevádzky, resp. uplatniť si len na zamestnancov, ktorí boli na prekážke v práci a pracujú v tých prevádzkach zamestnávateľa, ktoré boli povinne uzatvorené.

Opatrenie č. 3A môžu použiť všetci zamestnávatelia, ktorí mali zamestnancov na prekážke v práci.

Opatrenie č. 3A bude výhodné pre tých zamestnávateľov, ktorí:

 • majú a budú mať počas krízy veľký počet zamestnancov na prekážkach v práci
 • majú malý, či možno žiadny pokles tržieb (napríklad za apríl 2020 pri poklese tržieb do 20% by žiadny paušálny príspevok nedostali, pri poklese tržieb 20% až 39,9% je paušálny príspevok len 180 eur na zamestnanca) ale majú časť zamestnancov na prekážkach v práci

*

Opatrenie č. 3B môžu použiť všetci zamestnávatelia, ktorí mali pokles tržieb, za marec 2020 najmenej o 10% a viac, za apríl 2020 a ďalšie mesiace najmenej o 20% a viac.

Opatrenie č. 3B bude výhodné pre zamestnávateľov, ktorí:

 • majú väčší pokles tržieb (od 40% a viac) ale majú pomerne málo zamestnancov na prekážkach v práci
 • majú zamestnancov na skrátených úväzkoch
 • napriek poklesu tržieb využívajú svojich zamestnancov na práce, ktoré sa "zhodnotia" v dlhšom časovom horizonte, resp. pracuje sa "na sklad"

*

Prvé skúsenosti a ohlasy hovoria, že pre zamestnávatedľov bude výhodnejšie Opatrenie č. 3B. Ukážme si to na príkladoch.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.