Novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti z 22.4.2020

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,pandémia

*

Národná rada SR dňa 22.4.2020 schválila novelu zákona č. 67/2020 Z. z. o o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Novela má číslo 96/2020 Z. z. a je účinná od 25.4.2020.

*

Zo schválených zmien vyberáme:

*

DAŇOVÉ NEDOPLATKY A ÚROK Z OMEŠKANIA

Podľa § 10 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach ... účinného od 4. apríla 2020 sa za daňový nedoplatok nepovažuje dlžná suma dane a to daň podľa osobitných predpisov, napríklad daň z príjmu, DPH, spotrebná daň, daň z motorových vozidiel, ktorej lehota splatnosti uplynie počas obdobia pandémie a ktorú daňový subjekt zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Tu sa na konci § 10 dopĺňajú slová: "ustanovenia osobitného predpisu (§ 154 až 157 daňového poriadku) o zodpovednosti za porušenie povinností tým nie sú dotknuté."

To znamená, že ak daň nebude zaplatená, nebude to síce považované za daňový nedoplatok ale daňovníkovi budú uložené sankcie za nesplnenie povinnosti zaplatiť daň načas a bude mu vyrubený úrok z omeškania.

*

DAŇOVÉ PREPLATKY

Podľa § 10a zákona, daňový preplatok na dani z príjmov, ktorý si daňový subjekt uplatní v daňovom priznaní k dani z príjmov podanom počas obdobia pandémie, správca dane daňovému subjektu vráti do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom daňový subjekt podal daňové priznanie k dani z príjmov.
 
Daňový preplatok na dani z príjmov, ktorý si daňový subjekt uplatnil v daňovom priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2019, podanom od 1.januára 2020 do začatia obdobia pandémie, správca dane daňovému subjektu vráti do 40 dní od 31.marca 2020, teda najneskôr do 10.mája 2020.
 
Poznámka: Pod daňovým preplatkom sa rozumie aj daňový bonus na deti a daňový bonus na zaplatené úroky.
 
Napríklad ak podáte daňové priznanie počas apríla 2020, daňový preplatok vám správa dane vráti do 9. júna 2020.
 
*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 7 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.