Novela zákona o sociálnom poistení a zákona o službách zamestnanosti z 22.4.2020

Témy: pandémia,sociálne poistenie,zákon o službách zamestnanosti,zdravotné poistenie

*

Národná rada SR dňa 22.4.2020 schválila novelu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Novela má číslo 95/2020 Z. z. a je účinná od 25.4.2020.

*

Zo schválených zmien vyberáme:

*

POISTNÉ ZA MESIAC APRÍL 2020

Podľa § 293ex zákona, zamestnávateľ alebo SZČO neplatí poistné na sociálne poistenie za mesiac apríl 2020, ak v apríli 2020 mali uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia príslušného orgánu najmenej na 15 (kalendárnych) dní.

Pod rozhodnutím príslušného orgánu sa myslia podľa § 5 ods. 4 písm. h) a § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, opatrenia Úradu verejného zdravotníctva, ktorými boli uzatvorené prevádzky zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb.

*

Pozor

Zamestnávateľ je bez ohľadu na to či mal v apríli 2020 uzatvorenú prevádzku povinný v riadnej lehote zaplatiť poistné na sociálne poistenie za zamestnancov. Preddavky na poistné na zdravotné poistenie odpustené nie sú.

*

Vláda SR zároveň môže ustanoviť aj iné obdobie, za ktoré zamestnávateľ alebo SZČO nebude platiť poistné na sociálne poistenie.
 
*
 
Uzatvorenie prevádzky sa preukazuje Sociálnej poisťovni čestným vyhlásením, ktoré sa musí predložiť do 8.-ho dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa neplatí poistné. Čestné vyhlásenie za mesiac apríl 2020 sa predkladá do SP do 8. mája 2020.
 
*
 
Technický dovetok
 
Podľa § 31 zákona má SZČO nárok na nemocenskú dávku, len ak má zaplatené poistné.
 
Obdobne podľa § 60 ods. 1 zákona sa SZČO započítava do obdobia dôchodkového poistenia len obdobie za ktoré bolo poistné na dôchodkové poistenie.
 
Na tieto účely sa poistné za apríl 2020 považuje za zaplatené.
 
*
 
Poznámka
 
V zaujímavej situácii sa ocitnú väčšie spoločnosti, ktoré majú viacero prevádzok - napríklad jedna prevádzka je maloobchodná predajňa elektroniky s 10 zamestnancami, ktorá bola v apríli povinne zatvorená - ale okrem toho aj má aj výrobu, ktorá zatvorená nebola a v ktorej pracuje 100 zamestnancov. Podľa znenia § 293ex zákona keďže táto spoločnosť mala (jednu) prevádzku v apríli zatvorenú 15 dní a viac, nemusí vôbec platiť odvody za zamestnávateľa do SP - za všetkých 110 zamestnancov.
 
*
 
ZMENA PODMIENOK NÁROKU NA PRÍSPEVOK V PROJEKTE "PRVÁ POMOC"
 
Pre zamestnávateľov a SZČO, ktorí si chcú uplatniť nárok na príspevky v projekte "Prvá pomoc" na udržanie zamestnanosti, sa zmierňujú podmienky nároku novelou zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.
 
*
 
Dlh na daniach alebo odvodoch a splátkový kalendár
 
Na základe zmeny v § 70 odsek 9 zákona, žiadateľ o príspevok má nárok na príspevok aj v prípadoch, ak:
  • nemá splnené daňové povinnosti ale správca dane žiadateľovi povolil odklad platenia dane, platenie dane v splátkach alebo platenie daňového nedoplatku v splátkach
  • nemá splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie ale Sociálna poisťovňa žiadateľovi povolila splátky dlžných súm poistného alebo zdravotná poisťovňa žiadateľovi povolila splátky dlžných súm preddavku na poistné alebo nedoplatku z ročného zúčtovania poistného
  • má voči úradu práce splatné finančné záväzky ale úrad práce žiadateľovi určil splátky dlžných súm splatných finančných záväzkov.
 
*
 
Nezaplatené dane alebo odvody za február 2020
 
Podľa § 72an zákona, žiadateľ o príspevok má nárok na príspevok aj v prípadoch, ak za február 2020:
  • nemá splnené daňové povinnosti
  • nemá splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie alebo
  • má voči úradu práce splatné finančné záväzky.
 
Príklad
 
Spoločnosť Gama nemá zaplatenú DPH za mesiac február 2020, nemá zaplatené poistné na sociálne poistenie za mesiac február 2020 a nemá uhradenú ani daň z príjmu právnickej osoby za rok 2018, kde má dohodnutý splátkový kalendár.
 
Napriek týmto problémom, ak spoločnosť spĺňa ostatné podmienky, môže požiadať o príspevok na svojich zamestnancov v rámci projektu "Prvá pomoc".
 
*
 
 

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.