Úľavy na odvodoch v období pandémie

Témy: pandémia,sociálne poistenie,zdravotné poistenie

*

Posledná aktualizácia 6.9.2020

*

ODVODY ZA MESIACE DO JANUÁRA 2020 VRÁTANE

Možnosť nezaplatiť odvody

Nie je. Odvody za mesiace do januára 2020 vrátane sa musia zaplatiť v plnej výške.

*

Možnosť odkladu splatnosti

Nie je. Odvody za mesiace do januára 2020 vrátane sa musia zaplatiť v riadnom termíne. Pri omeškaní platby budú vyrubené úroky z omeškania.

*

Nárok na príspevok v rámci projektu "Prvá pomoc"

Na príspevok v rámci projektu "Prvá pomoc" nie je nárok, ak zamestnávateľ alebo SZČO nezaplatí odvody za mesiace do januára 2020 vrátane najneskôr do dňa podania žiadosti o príspevok.

Na príspevok v rámci projektu "Prvá pomoc" je nárok, ak zamestnávateľ alebo SZČO zaplatil odvody za mesiace do januára 2020 vrátane najneskôr do dňa podania žiadosti o príspevok.

Na príspevok v rámci projektu "Prvá pomoc" je nárok, ak má zamestnávateľ alebo SZČO na nezaplatené odvody za mesiace do januára 2020 vrátane dohodnutý splátkový kalendár.

*

ODVODY ZA MESIAC FEBRUÁR 2020

Možnosť nezaplatiť odvody

Nie je. Odvody za február 2020 sa musia zaplatiť v plnej výške.

*

Možnosť odkladu splatnosti

Nie je. Odvody za február 2020 sa musia zaplatiť v riadnom termíne. Pri omeškaní platby budú vyrubené úroky z omeškania.

*

Nárok na príspevok v rámci projektu "Prvá pomoc"

Na príspevok v rámci projektu "Prvá pomoc" je nárok, aj keď zamestnávateľ alebo SZČO nezaplatil odvody za február 2020.

*

ODVODY ZA MESIAC APRÍL 2020

Možnosť nezaplatiť odvody

Zamestnávateľ alebo SZČO neplatí odvody na sociálne poistenie za mesiac apríl 2020, ak v apríli 2020 mal uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia príslušného orgánu najmenej na 15 (kalendárnych) dní.

Pozor, odpustenie odvodov za zamestnávateľa sa týka len odvodov, ktoré platia zamestnávateľa za seba (25,2% z vymeriavacích základov zamestnancov).

Zamestnávateľ je bez ohľadu na to či mal v apríli 2020 uzatvorenú prevádzku povinný zaplatiť odvody na sociálne poistenie za zamestnancov.

Odvody na zdravotné poistenie za apríl 2020 sa musia zaplatiť v plnej výške.

*

Link na formulár čestného vyhlásenia na webe Sociálnej poisťovne, formulár bolo treba zaslať do 18. mája 2020:

https://www.socpoist.sk/aktuality-socialna-poistovna-zacina-prijimat-ziadosti-o-odpustenie-poistneho-za-april-2020/48411s68626c

*

Možnosť odkladu splatnosti

Nie je. Odvody za apríl 2020 (s výnimkou ich odpustenej časti) sa musia zaplatiť v riadnom termíne. Pri omeškaní platby budú vyrubené úroky z omeškania.

*

Nárok na príspevok v rámci projektu "Prvá pomoc"

Na príspevok v rámci projektu "Prvá pomoc" nie je nárok, ak zamestnávateľ alebo SZČO má za apríl 2020 povinnosť platiť odvody (viď vyššie) ale nezaplatí odvody ktorých lehota splatnosti uplynula, najneskôr do dňa podania žiadosti o príspevok.

Na príspevok v rámci projektu "Prvá pomoc" je nárok, ak zamestnávateľ alebo SZČO zaplatí odvody za apríl 2020 ktorých lehota splatnosti uplynula, najneskôr do dňa podania žiadosti o príspevok.

Na príspevok v rámci projektu "Prvá pomoc" je nárok, ak má zamestnávateľ alebo SZČO na nezaplatené odvody za apríl 2020 dohodnutý splátkový kalendár.

*

ODVODY ZA MESIAC MAREC, MÁJ, JÚN, JÚL 2020

Možnosť nezaplatiť odvody

Nie je. Odvody za mesiace marec, máj, jún a júl 2020 sa musia zaplatiť v plnej výške.

*

Možnosť odkladu splatnosti

Odvody za mesiace marec, máj, jún a júl 2020 na sociálne poistenie za zamestnávateľa a za SZČO sú splatné do 31. decembra 2020.

Odklad splatnosti odvodov za uvedené mesiace na sociálne poistenie sa týka len zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu (právnická osoba), respektíve pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (fyzická osoba) za príslušný mesiac o 40% a viac.

Pozor, všetci zamestnávatelia musia zaplatiť odvody na sociálne poistenie za zamestnancov v riadnom termíne. Odklad splatnosti sa týka len tej časti odvodov, ktoré platia zamestnávateľa za seba (35,2% z vymeriavacích základov zamestnancov). Pri omeškaní platby budú vyrubené úroky z omeškania.

Zamestnávateľ je povinný Sociálnej poisťovni oznámiť, že si uplatňuje odklad splatnosti odvodov, zaslaním príslušného formulára. Formuláre uverejnila Sociálna poisťovňa na svojej webovej sprnke.

*

Odvody za marec 2020 na zdravotné poistenie za zamestnávateľa a za SZČO sú splatné do 31. júla 2020.

Odvody za máj, jún, júl 2020 na zdravotné poistenie sa musia zaplatiť v riadnom termíne. Pri omeškaní platby budú vyrubené úroky z omeškania.

*

Nárok na príspevok v rámci projektu "Prvá pomoc"

Na príspevok v rámci projektu "Prvá pomoc" nie je nárok, ak zamestnávateľ alebo SZČO nezaplatí odvody za uvedené mesiace ktorých lehota splatnosti uplynula, najneskôr do dňa podania žiadosti o príspevok.

Na príspevok v rámci projektu "Prvá pomoc" je nárok, ak zamestnávateľ alebo SZČO zaplatil odvody za uvedené mesiace, ktorých lehota splatnosti uplynula, najneskôr do dňa podania žiadosti o príspevok.

Na príspevok v rámci projektu "Prvá pomoc" je nárok, ak má zamestnávateľ alebo SZČO na nezaplatené odvody za uvedené mesiace dohodnutý splátkový kalendár.

Na príspevok v rámci projektu "Prvá pomoc" je nárok, ak zamestnávateľ alebo SZČO nemajú zaplatené odvody za zamestnávateľa a za SZČO za mesiace marec, máj, jún a júl 2020 na sociálne poistenie z dôvodu posunutej lehoty splatnosti (pretože vykazujú za príslušný mesiac pokles čistého obratu respektíve pokles príjmov o 40% a viac).

*

ODVODY ZA MESIACE AUGUST 2020 A NASLEDUJÚCE

Možnosť nezaplatiť odvody

Nie je. Odvody za mesiace august 2020 a nasledujúce sa musia zaplatiť v plnej výške.

*

Možnosť odkladu splatnosti

Nie je. Odvody za mesiace august 2020 a nasledujúce sa musia zaplatiť v riadnom termíne. Pri omeškaní platby budú vyrubené úroky z omeškania.

*

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.