SOS dotácia

Témy: dohody,pandémia

*

Aktualizácia textu dňa 16.5.2020: doplnená informácia k študentom pracujúcim na dohodu - požiadavka mať pravidelný príjem.

*

Nariadením vlády č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa s účinnosťou od 30. apríla 2020 zavádza tzv. SOS dotácia.

SOS dotácia sa zavádza na obdobie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) - teda na obdobie od 13.3.2020 vrátane - a na ďalšie obdobie bezprostredne nasledujúce po skončení krízovej situácie v súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

*
 
KTO MôŽE ŽIADAŤ O SOS DOTÁCIU
 
Požiadať o SOS dotáciu môže fyzická osoba, ktorá:
 
 • v období pred 13.3.2020 vykonávala činnosť, z ktorej mala príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti
 • v období krízovej situácie (od 13.3.2020) túto činnosť nevykonáva a nemá príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov fyzickej osoby
 • nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, nemocenskej dávky (nemocenské, materské, ošetrovné), dávky v nezamestnanosti, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, dávky nemocenského zabezpečenia alebo obdobnej dávky zo zahraničia
 • nie je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi, poberateľom rodičovského príspevku alebo poberateľom príspevku na opatrovanie
 • nie je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku v rámci "Opatrení č. 1 až 4" projektu "Prvá pomoc" na podporu udržania pracovných miest.

*

SOS dotácia sa poskytuje za každý mesiac v ktorom sú splnené horeuvedené podmienky.

Pričom stačí, aby tieto podmienky boli splnené len za časť mesiaca, avšak najmenej 15 kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom mesiaci. Napríklad ak "dohodár" počas mesiaca apríl 2020 nepracoval v čase od 1.4. do 15.4. vrátane a od 16.4. už pracoval, má nárok na SOS dotáciu vo výške 210 eur za apríl 2020.

Za mesiac marec 2020 stačí ak podmienky boli splnené za najmenej 10 kalendárnych dní. Napríklad ak "dohodár" počas mesiaca marec 2020 nepracoval v čase od 21.3. do 31.3. vrátane, má nárok na SOS dotáciu vo výške 105 eur za marec 2020.

*

Podmienky vyplývajúce zo zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Podľa § 8a ods. 4 písm. b), c), d), f), g) a h) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, SOS dotáciu je možné poskytnúť žiadateľovi ak:

 • nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
 • nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia
 • neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania
 • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie
 • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie
 • je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora.

*

Požiadať o SOS dotáciu však môže žiadateľ, ktorý nemá zaplatené dane alebo odvody.

Podmienka, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti, a podmienka, že žiadateľ má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom voči daňovému úradu a colnému úradu, ustanovené podľa § 8a ods. 4 písm. a) a e) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, sa na účel poskytnutia SOS dotácie považujú za splnené.

Znamená to, že požiadať o SOS dotáciu môže napríklad SZČO, ktorý si nemôže uplatniť nárok na príspevok podľa "Opatrenia č. 2" alebo podľa "Opatrenia č. 4" v projekte "Prvá pomoc", pretože nemá zaplatené odvody napríklad za január 2020 alebo nemá zaplatenú daň z príjmu za rok 2018 a podobne.

*

Príklady osôb, ktoré môžu požiadať o SOS dotáciu, pretože stratili príjem zo závislej činnosti 

Zrejme najčastejším prípadom osôb, ktoré požiadajú o SOS dotáciu, budú "dohodári".

O SOS dotáciu však môžu požiadať aj iné osoby, napríklad spoločníci s.r.o. a štatutári obchodných spoločností (ak si nemôžu uplatniť príspevok podľa "Opatrenia č. 4" v projekte "Prvá pomoc") alebo športoví odborníci pracujúci na zmluvy o výkone činností športového odborníka.

*

Požiadať o SOS dotáciu môže napríklad:

 • osoba ktorá pred 13.3.2020 pracovala v pracovnom pomere, služobnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere a v období od 13.3.2020 sa pomer ukončil, resp. pomer síce trvá ale v období od 13.3.2020 je na neplatenom voľne a nemá príjem
 • osoba ktorá pred 13.3.2020 pracovala na základe dohôd o vykonaní práce/pracovnej činnosti/brigádnickej práci študentov a v období od 13.3.2020 bola dohoda ukončená, resp. dohoda síce pokračovala ale daná osoba z nej v období od 13.3.2020 nemá príjem
 • osoba ktorá pred 13.3.2020 pracovala na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka tak, že bola pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinná dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu (teda ide o príjem zo závislej činnosti, typický príklad sú príkazné zmluvy ale aj mandátne zmluvy, záleží na charaktere a obsahu zmluvy) a v období od 13.3.2020 bola zmluva ukončená, resp. zmluva síce pokračovala ale daná osoba z nej v období od 13.3.2020 nemá príjem
 • spoločník, konateľ s.r.o., komanditista komanditnej spoločnosti, člen družstva, likvidátor, prokurista, nútený správca, ak mal z tejto činnosti príjem pred 13.3.2020 a v období od 13.3.2020 z tejto činnosti žiaden príjem nemá
 • športovec so zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu podľa zákona o športe, pričom v období od 13.3.2020 sa zmluva ukončila, resp. zmluva síce trvá ale v období od 13.3.2020 z nej nemá príjem
 • športový odborník, ktorý pred 13.3.2020 pracoval na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka a v období od 13.3.2020 bola zmluva ukončená, resp. zmluva síce pokračovala ale daná osoba z nej v období od 13.3.2020 nemá príjem

*

Podľa informácie uverejnenej na stránke pomahameludom.sk, na SOS dotáciu nemá nárok každý študent, ktorý má uzatvorenú dohodu na celý rok. Žiadateľom môže byť len študent, ktorý mal v marci a apríli 2020 vykonávať činnosť na základe uzatvorenej dohody o brigádnickej práci študenta, v predchádzajúcich mesiacoch ju pravidelne vykonával a mal z nej príjem, avšak z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie túto prácu vykonávať nemohol (napr. z dôvodu uzatvorenia prevádzky).

Obdobne by to malo byť aj pre "dohodárov", ktorí nie sú študentami, teda na SOS dotáciu majú nárok len tí, čo pravidelne pracovali na dohodu a mali z nej príjem.

Ďalej ministerstvo uvádza, že SOS dotácia má čiastočne kompenzovať stratu príjmu, bežný príjem v danom mesiaci pred mimoriadnou situáciou by mal byť aspoň taký, ako suma dotácie určená na jeho kompenzáciu.

*

VÝŠKA SOS DOTÁCIE

*

Výška SOS dotácie je v roku 2020 celkovo najviac 1600 eur na jedného žiadateľa.

SOS dotácia za marec 2020 je 105 eur.
 
SOS dotácia za apríl, máj atď. 2020 je 210 eur.

*

PODANIE ŽIADOSTI

Žiadosť o SOS dotáciu si treba stiahnuť na webe www.pomahameludom.sk

Preukazovanie splnenia horeuvedených podmienok na SOS dotáciu žiadateľ deklaruje čestným vyhlásením.

*

Žiadosť o SOS dotáciu za mesiac marec 2020 a apríl 2020 je potrebné zaslať do 15. mája 2020.

Ak žiadateľ neoznámi ministerstvu do 20. mája 2020 zmenu - teda že už vykonáva činnosť a má príjem - automaticky sa to bude považovať za to, že nárok na SOS dotáciu trvá aj za mesiac máj 2020 a dotáciu vyplatí do 15. dňa nasledujúceho mesiaca (do 15. júna 2020).

*

Žiadosti sa zasielajú na ministerstvo, na adresu:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Odbor rozpočtu a financovania

Špitálska 4,6,8

816 43 Bratislava

*

Žiadosti je výnimočne možné osobne doručiť do podateľne ministerstva

*

Pozor, podľa § 14 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách na poskytnutie SOS dotácie nie je právny nárok.
 
Žiadosti posudzuje komisia zriadená ministerstvom.
 
Schválenie, resp. neschválenie SOS dotácie sa neoznamuje žiadateľovi písomne ale ministerstvo na svojej stránke zverejňuje zoznam schválených SOS dotácií i zoznam neschválených dotácií s uvedením dôvodu ich neschválenia.
 
*
 
V prípade schválenia sa SOS dotácia sa poskytuje žiadateľovi bezodkladne po schválení. Ministerstvo zašle SOS dotáciu na účet, ktorý žiadateľ uviedol v žiadosti.
 
*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 14 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.