Vznik a zánik sociálneho poistenia SZČO v roku 2020

Témy: daňové priznanie,pandémia,sociálne poistenie,SZČO,veličiny,vymeriavací základ,zmeny 2020

*

KEDY JE SZČO POVINNE POISTENÁ V SOCIÁLNEJ POISŤOVNI - VŠEOBECNE

Podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (viď § 14, 15 a 21 zákona) je SZČO povinne poistená v Sociálnej poisťovni vtedy, ak zdaniteľný príjem z jej činnosti za predchádzajúci rok podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov je vyšší ako 12-násobok aktuálne platného minimálneho základu.

Vychádza sa pritom z údajov uvedených v daňovom priznaní SZČO za predchádzajúci rok, posudzuje sa zdaniteľný príjem v daňovom priznaní podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov.

Ak úhrn zdaniteľných príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov (pozor, odpočítajú sa prípadné príjmy z výkonu osobnej asistencie) presiahne príslušnú sumu, SZČO je od 1.7. (prípadne od 1.10., pozrite ďalej) daného roka povinne poistená v Sociálnej poisťovni.

Ak úhrn zdaniteľných príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov v daňovom priznaní nepresahuje príslušnú sumu alebo dokonca SZČO žiadne daňové priznanie v súlade so zákonom o dani z príjmov nepodávala, od 1.7. (1.10.) daného roka nie je povinne poistená v Sociálnej poisťovni.

Zdôraznime ešte raz – podstatný je zdaniteľný príjem v daňovom priznaní za predchádzajúci rok podľa § 6 ods. 1 a 2. Nie je dôležitý základ dane po odpočítaní výdavkov, ale príjem. Nie je dôležitý príjem podľa iných paragrafov zákona o dani z príjmov. Neprihliada sa teda na prípadný príjem zo závislej činnosti (§ 5 ZDP), príjem z prenájmu nehnuteľností (§ 6 ods. 3 ZDP), príjem z autorských licenčných zmlúv (§ 6 ods. 4 ZDP), príjem z kapitálového majetku (§ 7 ZDP), príjem ostatný (§ 8 ZDP), príjem zdanený zrážkovou daňou, neuvedený v daňovom priznaní (§ 43 ZDP) a samozrejme neprihliada sa na príjmy oslobodené od dane, resp. príjmy ktoré nie sú predmetom dane (napr. podiely na zisku za roky 2004 až 2016). Nie je dôležité či SZČO podnikala celý rok alebo len časť roka.

*

AK BY NEDOŠLO K PANDÉMII ...

Za normálnych okolností by od 1.7.2020 boli povinne poistené v Sociálnej poisťovni tie SZČO, ktoré mali zdaniteľný príjem za rok 2019 vyšší ako 6078 eur.

6078 eur = 12 x 506,50 eur, čo je minimálny VZ platný v roku 2020

V prípade že by SZČO podala daňové priznanie za rok 2019 v predĺženej lehote, vznik/zánik povinného poistenia v Sociálnej poisťovni by sa posudzoval k 1.10.2020.

*

NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNOM POISTENÍ SCHVÁLENÁ 13.5.2020

Národná rada SR dňa 13. mája 2020 schválila novelu zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej sa v roku 2020 špecificky upravuje vznik a zánik povinného poistenia SZČO v Sociálnej poisťovni. Novela vyšla v Zbierke pod číslom 127/2020 Z. z. s účinnosťou od 21. mája 2020.

*

Ak SZČO podala daňové priznanie do 31.3.2020

Ak zdaniteľný príjem SZČO v daňovom priznaní za rok 2019 podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov je vyšší ako 6078 eur, tak SZČO vzniká, resp. pokračuje povinné poistenie v Sociálnej poisťovni od 1.7.2020. Vymeriavací základ sa určí podľa daňového priznania za rok 2019.

Ak ide o SZČO, ktorá bola povinne poistená v Sociálnej poisťovni a zdaniteľný príjem v daňovom priznaní za rok 2019 podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov je do 6078 eur vrátane, tak SZČO zaniká povinné poistenie v Sociálnej poisťovni k 30.6.2020.

*

Ak SZČO podá daňové priznanie v lehote danej zákonom o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti

Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 sa "štandardná lehota" na podanie daňového priznania za rok 2019 (31. marec 2020) posúva na koniec kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Napríklad ak vláda mimoriadnu situáciu odvolá v priebehu augusta, lehota na podanie daňového priznania bude 30.9.2020.
 
Ak SZČO podá daňové priznanie za rok 2019 v takto posunutej lehote a jej zdaniteľný príjem v daňovom priznaní za rok 2019 podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov bude vyšší ako 6078 eur, tak jej vzniká, resp. pokračuje povinné poistenie v Sociálnej poisťovni od prvého dňa tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula posunutá lehota na podanie daňového priznania. Alebo - čo je to isté - od prvého dňa štvrtého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom vláda vyhlási skončenie pandémie. Vymeriavací základ sa určí podľa daňového priznania za rok 2019.
 
Ak SZČO podá daňové priznanie za rok 2019 v takto posunutej lehote a ide o SZČO, ktorá bola povinne poistená v Sociálnej poisťovni a zdaniteľný príjem v daňovom priznaní za rok 2019 podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov bude do 6078 eur vrátane, tak jej zaniká povinné poistenie v Sociálnej poisťovni k poslednému dňu druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula posunutá lehota na podanie daňového priznania. Alebo - čo je to isté - k poslednému dňu tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom vláda vyhlási skončenie pandémie.
 
Napríklad ak vláda mimoriadnu situáciu odvolá v priebehu augusta, lehota na podanie daňového priznania bude 30.9.2020 a povinné poistenie v Sociálnej poisťovni SZČO vznikne od 1.12.2020 (ak bude príjem za rok 2019 vyšší ako 6078 eur), respektíve zanikne k 30.11.2020 (ak bude príjem za rok 2019 do 6078 eur).
 
*
 
Ak SZČO podá daňové priznanie v predĺženej lehote danej zákonom o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti a to do 30.9.2020
 
Podľa § 21 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 má daňovník právo v (posunutej) lehote na podanie daňového priznania oznámiť správcovi dane, že daňové priznanie podá neskôr (najviac o 3 mesiace oproti štandardnej lehote podľa § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov, teda oproti 31.3.2020). Lehotu na podanie daňového priznania si tak môže predĺžiť o tri mesiace, najneskôr do 30.6.2020.
 
Lehota na podanie daňového priznania sa môže predĺžiť až o 6 mesiacov, ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí.

Ak vláda mimoriadnu situáciu odvolá v priebehu augusta, posunutá lehota na podanie daňového priznania podľa § 21 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. bude 30.9.2020 a daňovník so zdaniteľnými príjmami plynúcimi zo zdrojov v zahraničí môže do 30.9.2020 oznámiť správcovi dane, že daňové priznanie podá až k 30.9.2020. Čo už samozrejme nebude dávať žiaden zmysel.

Ak SZČO podá daňové priznanie za rok 2019 v predĺženej lehote a to najneskôr do 30.9.2020 a jej zdaniteľný príjem v daňovom priznaní za rok 2019 podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov bude vyšší ako 6078 eur, tak jej vzniká, resp. pokračuje povinné poistenie v Sociálnej poisťovni od 1.12.2020. Vymeriavací základ sa určí podľa daňového priznania za rok 2019.
 
Ak SZČO podá daňové priznanie za rok 2019 v predĺženej lehote a to najneskôr do 30.9.2020 a ide o SZČO, ktorá bola povinne poistená v Sociálnej poisťovni a zdaniteľný príjem v daňovom priznaní za rok 2019 podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov bude do 6078 eur vrátane, tak jej zaniká povinné poistenie v Sociálnej poisťovni k  30.11.2020.

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 47 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.