Odpustenie odvodov do SP za apríl 2020 - Sociálna poisťovňa zverejnila "Čestné vyhlásenie"

Témy: pandémia,sociálne poistenie

*

Podľa § 293ex zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená SZČO nie sú povinní zaplatiť poistné za apríl 2020, ak v apríli 2020 mali uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva najmenej na 15 dní.

Uzatvorenie prevádzky preukazuje zamestnávateľ alebo SZČO čestným vyhlásením, ktoré predloží Sociálnej poisťovni najneskôr do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý nie je povinná zaplatiť poistné.

Podľa § 29 ods. 2 zákona o sociálnom poistení, ak posledný deň lehoty ... pripadne na sobotu a na deň pracovného pokoja, je posledný deň lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa v posledný deň lehoty urobí úkon na príslušnom orgáne vykonávajúcom sociálne poistenie alebo ak sa podanie odovzdá na prepravu poštou, alebo odošle elektronickou poštou.

*

Čo to znamená v praxi.

*

Kto má nárok na odpustenie odvodov 

Poistné za apríl 2020 do Sociálnej poisťovne neplatí zamestnávateľ alebo SZČO, ak mal na základe niektorého z Opatrení UVZ v apríli uzatvorenú aspoň jednu prevádzku a to najmenej na 15 kalendárnych dní. Opatrenia UVZ nájdete napríklad tu:

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=223&Itemid=144

Poznámka: Odpustené odvody nie je potrebné v budúcnosti doplatiť. "Odpustené" - znamená že nie je potrebné ich zaplatiť ani teraz, ani nikdy v budúcnosti.

*

Aké odvody sú odpustené SZČO

SZČO má odpustené svoje odvody do Sociálnej poisťovne za mesiac apríl 2020. Odvody do zdravotnej poisťovne sa platia bez akejkoľvek výnimky i bez možnosti odkladu, najneskôr do 8. mája 2020.

*

Aké odvody sú odpustené zamestnávateľovi

Zamestnávateľ má odpustené odvody za zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne za mesiac apríl 2020. Odpustená je teda tá časť odvodov, ktoré platí zamestnávateľ "za seba" - v percentuálnom vyjadrení (ak nejde o niektorú z výnimiek) 25,2% z vymeriavacích základov svojich zamestnancov.

Táto úľava sa týka celej sumy, ktorú by inak platil zamestnávateľ, z vymeriavacích základov všetkých zamestnancov - teda nielen tých zamestnancov, ktorí pracujú na uzatvorených prevádzkach ale aj zamestnancov, ktorí "normálne" pracujú na otvorených prevádzkach (viď príklad ďalej).

Odvody, ktoré zamestnávateľ vypočíta a strhne zamestnancom (obvykle 9,4% z ich vymeriavacích základov) sa musia zaplatiť, v riadnom termíne.

Odvody do zdravotnej poisťovne za zamestnávateľa i za zamestnancov platia bez akejkoľvek výnimky i bez možnosti odkladu, v riadnom termíne.

*

Čestné vyhlásenie

V súlade so zákonom svoj nárok na odpustenie odvodov preukazuje zamestnávateľ a SZČO čestným vyhlásením.

Príslušné formuláre nájdete na webe Sociálnej poisťovne, napríklad tu:

https://www.socpoist.sk/kto-a-ako-moze-poziadat-o-odpustenie-odvodov-za-april/68337s#10a

Podľa tvrdenia Sociálnej poisťovne, čestné vyhlásenie stačí zaslať do 18. mája 2020. Odporúčam zamestnávateľom a SZČO, ktorí si uplatnia nárok na odpustenie odvodov, aby dodržali lehotu danú zákonom a čestné vyhlásenie zaslali do Sociálnej poisťovne najneskôr 11. mája 2020 do polnoci.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.