Dohody a SOS dotácia za marec, apríl, máj...

Témy: dohody,pandémia

*

Požiadať o SOS dotáciu počnúc mesiacom marec 2020 mohla, resp. môže fyzická osoba, ktorá pred 13. marcom 2020 pracovala na niektorú z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru - dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov - ďalej len "dohoda" a "dohodár".

Poznámka: Obdobne ako "dohodár" pracujúci na dohodu si môže uplatniť nárok na SOS dotáciu športový odborník, ktorý pred 13. marcom 2020 pracoval na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka.

*

PODMIENKY NA VYPLATENIE SOS DOTÁCIE

Podmienkou na vyplatenie SOS dotácie je, že:
 
  • v období pred 13.3.2020 dohodár na dohodu pravidelne pracoval a mal z nej príjem (dohoda trvala viac mesiacov a za každý mesiac mal vyplatený príjem)
  • v období po 13.3.2020 bola dohoda ukončená alebo
  • v období po 13.3.2020 dohoda pokračovala ale dohodár z nej nemá príjem.

*

Za mesiac marec 2020 stačí, aby dohodár nemal z dohody príjem za najmenej 10 kalendárnych dní. To znamená, že ak "dohodár" ukončil dohodu najneskôr 21. marca 2020 (prvýkrát nepracoval 22. marca 2020) má nárok na SOS dotáciu už za mesiac marec 2020.

Za mesiac apríl 2020 a ďalšie mesiace stačí aby podmienky straty príjmu z dohody bola splnená najmenej 15 kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom mesiaci. Napríklad ak "dohodár" počas mesiaca apríl 2020 nepracoval v čase od 1.4. do 15.4. vrátane a od 16.4. už pracoval, ešte má nárok na SOS dotáciu za apríl 2020.

*

Nárok na SOS dotáciu však nemá dohodár, ak:
 
  • má iný príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov fyzickej osoby
  • je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, nemocenskej dávky (nemocenské, materské, ošetrovné), dávky v nezamestnanosti, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, dávky nemocenského zabezpečenia alebo obdobnej dávky zo zahraničia
  • je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi, poberateľom rodičovského príspevku alebo poberateľom príspevku na opatrovanie
  • je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku v rámci "Opatrení č. 1 až 4" projektu "Prvá pomoc" na podporu udržania pracovných miest
  • je v osobnom bankrote.

*

VÝŠKA SOS DOTÁCIE

Výška SOS dotácie je v roku 2020 celkovo najviac 1600 eur na jedného žiadateľa.

SOS dotácia za marec 2020 je 105 eur.
 
SOS dotácia za apríl, máj atď. 2020 je 210 eur.
 
SOS dotácia má čiastočne kompenzovať stratu príjmu, bežný príjem v danom mesiaci pred mimoriadnou situáciou by mal byť aspoň taký, ako suma dotácie určená na jeho kompenzáciu.

*

PODANIE ŽIADOSTI A UKONČENIE SOS DOTÁCIE

Žiadosť o SOS dotáciu si treba stiahnuť na webe www.pomahameludom.sk

Preukazovanie splnenia podmienok na SOS dotáciu žiadateľ deklaruje čestným vyhlásením.

Žiadosť o SOS dotáciu za mesiac marec 2020 a apríl 2020 je potrebné zaslať do 15. mája 2020. Ak by dohodár posielal prvýkrát žiadosť až za mesiac máj 2020, treba ju zaslať do 15. júna 2020.

Žiadosť sa posiela len raz - prvýkrát za mesiac, v ktorom boli prvýkrát splnené podmienky na SOS dotáciu. Pokiaľ sú splnené podmienky na SOS dotáciu aj za ďalšie mesiace, za ďalšie mesiace sa žiadosť už neposiela.

Ak však v ďalšom mesiaci už podmienky splnené nie sú, žiadateľ to musí do 20. dňa tohto mesiaca oznámiť zaslaním vyplneného tlačiva "Ukončenie SOS dotácie", ktoré je na webe www.pomahameludom.sk

Ak žiadateľ neoznámi ministerstvu do 20. dňa príslušného mesiaca ukončenie SOS dotácie, automaticky sa to bude považovať za skutočnosť, že nárok na SOS dotáciu trvá aj za príslušný mesiac a ministerstvo dotáciu vyplatí do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

Napríklad, ak dohodár v máji znova začal vykonávať činnosť s nárokom na príjem (v čase od 1. do 16. mája vrátane) túto skutočnosť bol povinný oznámiť zaslaním vyplneného tlačiva „Ukončenie SOS dotácie“ poštou na adresu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR do 20. mája 2020.

*

Žiadosti sa zasielajú na ministerstvo, na adresu:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Odbor rozpočtu a financovania

Špitálska 4,6,8

816 43 Bratislava

*

Žiadosti je výnimočne možné osobne doručiť do podateľne ministerstva

*

Pozor, podľa § 14 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách na poskytnutie SOS dotácie nie je právny nárok.
 
Žiadosti posudzuje komisia zriadená ministerstvom.
 
Schválenie, resp. neschválenie SOS dotácie sa neoznamuje žiadateľovi písomne ale ministerstvo na svojej stránke zverejňuje zoznam schválených SOS dotácií i zoznam neschválených dotácií s uvedením dôvodu ich neschválenia.
 
*
 
PRÍKLADY
 
1. Dohoda skončila v druhej polovici marca
 
Dohodár pracoval na dohodu o pracovnej činnosti, ktorá bola uzavretá od 1.1.2020, pracoval každý mesiac a jeho odmena sa pohybovala na úrovni 200 - 250 eur mesačne. K 20. marcu 2020 bola dohoda ukončená. Odvtedy dohodár nemá žiaden iný príjem a to platí aj ku dňu 25.5.2020.
 
Dohodár má nárok na SOS dotáciu počnúc mesiacom marec. Ak do 15. mája 2020 podal žiadosť o SOS dotáciu, dostal zatiaľ vyplatenú sumu 315 eur a to 105 eur za marec a 210 eur za apríl.
 
Pretože do 20. mája sa dohoda neobnovila a dohodár zatiaľ žiaden príjem nemá, nezaslal na ministerstvo „Ukončenie SOS dotácie“ a ministerstvo mu vyplatí sumu 210 eur aj za máj 2020. Ak na dohodu začne pracovať koncom mája alebo v júni a to pred 16. júnom 2020, zašle najneskôr do 20. júna „Ukončenie SOS dotácie“ a za jún 2020 už dotáciu nedostane.
 
*
 
2. Dohoda pokračuje aj po 13. marci ale od 6. apríla na ňu dohodár nepracuje
 
Dohodár - študent, pracoval na dohodu o brigádnickej práci študentov, ktorá bola uzavretá od 1.10.2019, pracoval každý mesiac a jeho odmena sa pohybovala na úrovni 250 - 300 eur mesačne. Dohoda ukončená nebola avšak poslednýkrát na ňu študent pracoval 5. apríla 2020. Od 6. apríla 2020 na dohodu reálne nepracuje a to platí aj ku dňu 25.5.2020. Žiadny iný príjem nemá.
 
Dohodár má nárok na SOS dotáciu počnúc mesiacom apríl. Ak do 15. mája 2020 podal žiadosť o SOS dotáciu, dostal zatiaľ vyplatenú sumu 210 eur za máj.
 
Pretože do 20. mája sa dohoda neobnovila a dohodár zatiaľ žiaden príjem nemá, nezaslal na ministerstvo „Ukončenie SOS dotácie“ a ministerstvo mu vyplatí sumu 210 eur aj za máj 2020.

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 27 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.