Dohody (2020)

Témy: dohody,Zákonník práce

*

Zákonník práce umožňuje okrem pracovných zmlúv zamestnávanie aj vo forme dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. A to:

 • dohody o vykonaní práce (§ 226)
 • dohody o brigádnickej práci študentov (§ 227 a 228)
 • dohody o pracovnej činnosti (§ 228a)

*

Poznámka: Činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa autorského zákona je možné vykonávať v pracovnom pomere. Vtedy ide o tzv. zamestnanecké diela a držiteľom autorských práv je zamestnávateľ, ak sa so zamestnancom nedohodne inak.

Dohody možno uzatvárať aj s osobami, ktoré už majú uzatvorený pracovný pomer. Pričom pracovný pomer môžu mať uzatvorený u iného zamestnávateľa alebo u toho istého zamestnávateľa.

Všeobecne pre všetky tri typy dohôd platia nasledovné pravidlá:

 • dohody môže zamestnávateľ uzatvárať len výnimočne - uprednostniť sa má práca v pracovnom pomere s využitím možností napr. práce na dobu určitú, deleného pracovného miesta, alebo práce na kratší pracovný čas
 • práca musí byť vymedzená výsledkom (platí pre dohody o vykonaní práce) alebo musí ísť o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce (platí pre dohody o pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študentov)
 • s mladistvým zamestnancom (do 18 r.) možno dohody uzatvárať len ak sa tým neohrozí jeho zdravý vývoj, bezpečnosť, mravnosť alebo výchova na povolanie
 • dohody nemožno uzatvárať na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa autorského zákona
 • pracovný čas zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín (u mladistvého zamestnanca v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 8 hodín)
 • zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, nemožno nariadiť ani s nimi dohodnúť pracovnú pohotovosť a prácu nadčas.

*

Odmena pri práci na dohodu

Na dohody sa vzťahuje § 119 ods. 1 ZP. To znamená za jednu hodinu práce musí byť vyplatená najmenej suma minimálnej mzdy na hodinu. V roku 2020 je odmena najmenej 3,333 eura na hodinu (zaokrúhlene 3,34 eura na hodinu).

Pri práci na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je nárok na:

 • zvýšenie dohodnutej odmeny za prácu vo sviatok najmenej o sumu minimálnej mzdy za hodinu, teda v roku 2020 najmenej o 3,333 eura na hodinu
 • mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu (§ 122a)
 • mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu (§ 122b)
 • mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu (§ 123)
 • mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce (§ 124)

*

Splatnosť odmeny

Pri dohode o brigádnickej práci študentov a dohode o pracovnej činnosti je odmena za vykonanú prácu splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.

Znamená to, že pri týchto dvoch formách dohody nie je možné dohodnúť sa s "dohodárom" na splatnosti odmeny za dlhšie obdobie, napríklad raz za dva mesiace, štvrťročne, polročne, raz za rok alebo až po skončení dohody a podobne. Ak v nejakom mesiaci dohodár pracoval, odmenu za daný mesiac musí mať vyplatenú najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca - rovnako, ako to platí pre zamestnancov v pracovnom pomere.

Uvedené sa netýka dohôd o vykonaní práce. Pri dohodách o vykonaní práce sa aj môže zamestnávateľ s dohodárom dohodnúť na splatnosti odmeny inak, ako za každý mesiac - napríklad dohodnúť sa na vyplatení odmeny až po skončení dohody.

*

Trvanie dohody

Dohody je možné uzatvárať najdlhšie na dobu 12 mesiacov.

Obmedzenia pri práci na dohodu, dané zákonom o službách zamestnanosti (limit 40 dní v roku a pod.) sa týkajú len uchádzačov o zamestnanie, evidovaných na úrade práce.

*

Ktoré ďalšie ustanovenia Zákonníka práce sa vzťahujú aj na dohody?

Na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa vzťahujú nasledujúce ustanovenia Zákonníka:

 • prvá časť = všeobecné ustanovenia, § 1 až 40
 • 85 ods. 1 a 2 = definícia pracovného času a doby odpočinku
 • 90 ods. 10 = čas potrebný na osobnú očistu, ktorý sa môže po dohode so zástupcami započítavať do pracovného času
 • 91 = prestávky v práci
 • 92 = nepretržitý denný odpočinok
 • 93 = nepretržitý odpočinok v týždni
 • 94 a 95 = dni pracovného pokoja
 • 98 = nočná práca
 • 119 ods. 1 (minimálna mzda)
 • 122a ods. 1 až 3 (mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu)
 • 122b ods. 1 až 3 (mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu)
 • 123 ods. 1 a 2 (mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu)
 • 124 (mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce)
 • 129 až 132 = splatnosť odmeny, výplata odmeny, zrážky z odmeny
 • 144a ods. 1 až 5 (posudzovanie výkonu práce)
 • šiesta časť = ochrana práce, § 146 až 150.

*

Ďalej platí, že ak zamestnanec pracujúci na dohodu je neprítomný v práci z dôvodov uvedených v § 141 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až g), čo sú:

 • dočasná pracovná neschopnosť pre chorobu alebo úraz
 • materská dovolenka
 • rodičovská dovolenka
 • karanténa
 • ošetrovanie chorého člena rodiny alebo starostlivosť o dieťa mladšie ako desať rokov
 • vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení
 • narodenie dieťaťa zamestnancovi
 • sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia
 • úmrtie rodinného príslušníka
 • svadba
 • znemožnenie cesty do zamestnania z poveternostných dôvodov individuálnym dopravným prostriedkom
 • nepredvídané prerušenie premávky alebo meškanie pravidelnej verejnej dopravy,

...a ktoré zasiahli do času, na ktorý zamestnávateľ určil výkon práce, zamestnávateľ je povinný ospravedlniť túto neprítomnosť zamestnanca v práci. Za tento čas zamestnancovi náhrada odmeny nepatrí.

Spory vyplývajúce z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa prejednávajú rovnako ako spory z pracovného pomeru

*

Evidencia pracovného času

Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti a to tak, že zamestnávateľ je povinný viesť túto evidenciu tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu.

Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu vykonanej práce aj u zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o vykonaní práce, tak, aby v jednotlivých dňoch bola zaznamenaná dĺžka časového úseku, v ktorom sa práca vykonávala. Podľa Zákonníka práce tak pri dohodách o vykonaní práce nie je povinnosť zaznamenať samotný začiatok a koniec časového úseku vykonávania práce – z praktického hľadiska však možno odporúčať viesť evidenciu rovnako ako pri dohodách o pracovnej činnosti (poznatok z kontrol vykonávaných Inšpekciou práce).

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 23 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.