Cezhraničné vyslanie zamestnanca do Českej republiky (2020)

Témy: Zákonník práce

*

Pri cezhraničnom vyslaní zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb musí slovenský zamestnávateľ postupovať podľa legislatívnej úpravy platnej v Českej republike.

Od 30.7.2020 aj tu dochádza k zmenám z dôvodu zapracovania smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 957/2018/EÚ  z 28. júna 2018, ktorou sa mení smernica 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, do legislatívy ČR.

*

ÚVOD

Užitočné odkazy

Zákony Českej republiky: https://www.zakonyprolidi.cz

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Českej republiky: https://www.mpsv.cz

Štátny úrad inšpekcie práce: http://www.suip.cz

Úrad práce: https://www.uradprace.cz

*

Cezhraničné vysielanie zamestnancov je v Českej republike upravené zákonmi ...

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce ČR: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262

Zákon č. 435/2004 Sb. o zamestnanosti ČR: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-435

*

INFORMAČNÉ, EVIDENČNÉ A ADMINISTRATÍVNE POVINNOSTI SLOVENSKÉHO ZAMESTNÁVATEĽA

Informačné povinnosti

Slovenský zamestnávateľ je povinný písomne informovať o vyslaní svojho zamestnanca príslušnú krajskú pobočku Úradu práce a to najneskôr v deň nástupu zamestnanca do práce na území ČR, bez ohľadu na dĺžku vyslania (§ 87 zákona č. 435/2004 Sb. ČR).

V prípade zmien údajov je zamestnávateľ povinný písomne informovať o zmenách vo vyslaní príslušnú krajskú pobočku Úradu práce a to najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa kedy zmena nastala alebo kedy sa zamestnávateľ o zmene dozvedel.

Po skončení vyslania je povinný písomne informovať o skončení vyslania svojho zamestnanca príslušnú krajskú pobočku Úradu práce a to najneskôr do 10 kalendárnych dní od skončenia vyslania.

Jedinou výnimkou sú zamestnanci v medzinárodnej doprave - ich vyslanie sa neoznamuje.

Informačnú povinnosť si zamestnávateľ splní vyplnením a zaslaním príslušného formulára poštou, dátovou schránkou alebo e-mailom na príslušnú krajskú pobočku Úradu práce.

Formuláre nájdete tu: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/informace-o-vyslani-pracovnika-oznameni-zamestnavatele-vysilajici-spolecnosti-o-vyslani-pracovnika-ku-na-uzemi-ceske-republiky-dle-smernice-96-71-es-1

Zoznam krajských pobočiek Úradu práce nájdete tu: https://www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky

V prípade hromadnej informácie o vyslaní - zmene alebo ukončení vyslania na územie ČR môže zamestnávateľ využiť formulár:

„Hromadná informace zaměstnavatele o oznámení/ukončení vyslání pracovníků na území ČR dle směrnice 9671ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb“.

Za nesplnenie informačných povinností môže dostať zamestnávateľ pokutu až do výšky 100000 Kč.

*

Evidencia zamestnancov

Slovenský zamestnávateľ, ktorý vyslal zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb do ČR je povinný viesť evidenciu týchto zamestnancov obsahujúcu podľa § 102 ods. 3 zákona č. 435/2004 Sb. ČR údaje:

 • identifikačné údaje a pohlavie zamestnancov
 • adresu v štáte trvalého pobytu a adresu pre doručovanie zásielok
 • číslo cestovného dokladu a názov orgánu, ktorý ho vydal
 • druh práce, miesto výkonu práce a dobu, po ktorú by sa malo zamestnanie vykonávať
 • deň nástupu a deň skončenia vyslania na územie ČR.

*

Pracovné zmluvy

Podľa § 136 ods. 2 zákona č. 435/2004 Sb. ČR, slovenský zamestnávateľ, ktorý vyslal zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb do ČR je povinný mať na mieste výkonu práce zamestnancov v ČR kópie dokladov preukazujúcich existenciu pracovnoprávneho vzťahu - pracovné zmluvy. Tieto doklady (pracovné zmluvy) nie je potrebné prekladať zo slovenčiny do českého jazyka.

*

Za nesplnenie uvedených evidenčných a administratívnych povinností môže dostať zamestnávateľ pokutu až do výšky 500000 Kč.

*

PRACOVNÉ A MZDOVÉ PODMIENKY

Slovenský zamestnávateľ, ktorý vyslal zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb do ČR, musí rešpektovať podľa § 319 Zákonníka práce ČR inštitúty českého práva upravujúce:

 • maximálny rozsah pracovného času a minimálnu dobu odpočinku
 • minimálnu dĺžku dovolenky za kalendárny rok alebo jej pomernú časť
 • minimálnu mzdu, príslušnú najnižšiu úroveň zaručenej mzdy (ekvivalent slovenských minimálnych mzdových nárokov) a príplatky za prácu nadčas (najmenej 25% priemerného zárobku)
 • bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
 • pracovné podmienky tehotných zamestnankýň, dojčiacich zamestnankýň, zamestnankýň do konca deviateho mesiace po pôrodu a mladistvých zamestnancov
 • rovnaké zaobchádzanie s mužmi a so ženami a zákaz diskriminácie
 • pracovné podmienky pri zamestnávaní agentúrou dočasného zamestnávania.

*

Uvedené inštitúty českého Zákonníka práce sa na zamestnanca vzťahujú, ak sú pre neho výhodnejšie ako inštitúty platné v SR.

Komentár k týmto inštitútom nájdete napríklad tu:

http://www.suip.cz/vysilani-pracovniku/

*

Výnimka pri vyslaní, ktoré nepresiahne 30 kal. dní v kal. roku

Inštitúty upravujúce minimálnu dĺžku dovolenky za kalendárny rok alebo jej pomernú časť a ďalej minimálnu mzdu, príslušnú najnižšiu úroveň zaručenej mzdy a príplatky za prácu nadčas platné v ČR sa nepoužijú ak vyslanie nepresiahne celkovú dobu 30 kalendárnych dní v jednom kalendárnom roku.

Výnimka z výnimky: to však neplatí, ak ide o zamestnanca vyslaného agentúrou dočasného zamestnávania.

*

Zodpovednosť odberateľa služieb

Odberateľ služieb na území ČR ručí za správnu výplatu mzdy vyslanému zamestnancovi, ak:

 • zamestnávateľ nevyplatil zamestnancovi mzdu vo výške minimálnej mzdy alebo vo výške príslušnej najnižšej úrovne zaručenej mzdy alebo mu nevyplatil správne príplatky za prácu nadčas
 • a súčasne zamestnávateľovi dotknutého zamestnanca bola za to uložená pokuta
 • a o nevyplatení mzdy, resp. príplatku v správnej výške odberateľ služieb vedel, resp. mohol vedieť.

*

Minimálna mzda v ČR v roku 2020

Od 1. 1. 2020 je minimálna mzda pre ustanovený týždenný pracovný čas 40 hodín/týždeň 14600 Kč za mesiac alebo 87,30 Kč za hodinu.

*

Najnižšie úrovne zaručenej mzdy v ČR v roku 2020

Od 1. 1. 2020 sú najnižšie úrovne zaručenej mzdy v ČR v roku 2020 dané podľa Nariadenia vlády č. 347/2019 Sb., ktoré nájdete napríklad tu:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-347

*

ZMENY PRI VYSIELANÍ ZAMESTNANCOV DO ČESKEJ REPUBLIKY OD 30.7.2020

Novela má číslo 285/2020 Sb. a nájdete ju napr. tu:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-285/zneni-0

*

Uvedené zmeny sa nevzťahujú na zamestnancov - vodičov v cestnej doprave v rámci cezhraničného poskytovania služieb v ČR.

*

Informačné povinnosti

Po skončení vyslania slovenský zamestnávateľ nie je povinný písomne informovať o skončení vyslania svojho zamestnanca príslušnú krajskú pobočku Úradu práce, ak skončilo zamestnanie resp. výkon práce na území ČR dňom pôvodne oznámeným pri začatí vyslania zamestnanca.

*

Evidencia zamestnancov

Slovenský zamestnávateľ, ktorý vyslal zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb do ČR je povinný viesť evidenciu týchto zamestnancov podľa § 102 ods. 3 zákona č. 435/2004 Sb. ČR na mieste výkonu práce (v ČR).

*

Pracovné a mzdové podmienky

Oproti doterajšiemu stavu musí od 30.7.2020 slovenský zamestnávateľ, ktorý vyslal zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb do ČR, rešpektovať aj inštitúty českého práva upravujúce:

 • príplatok za sviatok (najmenej 100% priemerného zárobku)
 • príplatok za nočnú prácu (najmenej 10% priemerného zárobku)
 • príplatok za sťažené pracovné prostredie (najmenej 10% základnej minimálnej mzdy)
 • príplatok za soboty a nedele (najmenej 10% priemerného zárobku)
 • podmienky ubytovania, pokiaľ ho zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi
 • náhrady pri pracovnej ceste s tým, že za pravidelné pracovisko sa považuje obvyklé miesto výkonu práce na území ČR.

*

Vyslanie presahujúce 12 (18) mesiacov

S účinnosťou od 30. júla 2020 musí slovenský zamestnávateľ pri vyslaní zamestnanca, ktoré presiahne dobu 12 (18) mesiacov, uplatňovať voči vyslanému zamestnancovi celý Zákonník práce ČR tak akoby bol českým zamestnávateľom.

Uvedené sa však nevzťahuje na ustanovenia zákona č. 262/2006 Sb. Zákonníka práce ČR, týkajúce sa vzniku, zmien a skončenia pracovného pomeru.

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 45 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.