Trinásty a štrnásty plat (2020)

Témy: Zákonník práce

*

Od 1.5.2018 sú v Zákonníku práce zavedené tzv. trináste a štrnáste platy. V Zákonníku práce sa používajú oficiálne termíny:

 • peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek
 • peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov.

*

TRINÁSTY PLAT (Peňažné plnenie pri príležitosti obdobia letných dovoleniek)

Zákonník práce v § 118 ods. 4 písm. a) definuje trinásty plat ako peňažné plnenie, ktoré môže (ale nemusí) zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek.

Trinásty plat je súčasťou mzdy a berie sa tak do úvahy pri výpočte priemerného zárobku (§ 134 Zákonníka práce). Trinásty plat je dobrovoľnou (nie povinnou) možnosťou odmeňovania zamestnanca za prácu.

Podľa § 130 ods. 2 ZP sa trinásty plat vypláca v mesiaci jún príslušného roka. Pre drvivú väčšinu zamestnávateľov to znamená, že trinásty plat zahrnú do výplaty za mesiac máj.

*

Trinásty plat a oslobodenie od dane z príjmov a odvodov

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, § 5 ods. 7 písm. n), trinásty plat je od roku 2019 (viď § 52zp) do výšky 500 eur oslobodený od dane z príjmov. Ak je trinásty plat vyplatený vo výške nad 500 eur, do základu dane sa zahrnie len časť nad 500 eur.

Podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, § 38em, trinásty plat je do výšky 500 eur oslobodený od zdravotných odvodov. Ak je trinásty plat vyplatený vo výške nad 500 eur, do vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie sa zahrnie len časť nad 500 eur.

Podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, § 293ec ods. 1, trinásty plat je od roku 2021 do výšky 500 eur oslobodený od odvodov na sociálne poistenie. Ak je trinásty plat vyplatený vo výške nad 500 eur, do vymeriavacieho základu na sociálne poistenie sa zahrnie len časť nad 500 eur.

Oslobodenie od dane z príjmov do výšky 500 eur bolo platné prvýkrát v roku 2019.

Oslobodenie od zdravotných odvodov do výšky 500 eur bolo platné prvýkrát už v roku 2018.

Oslobodenie od odvodov na sociálne poistenie do výšky 500 eur bude platné prvýkrát v roku 2021.

*

Podmienkou týchto oslobodení je:

 • trinásty plat musí byť vyplatený vo výplate za mesiac máj (vyplatený počas mesiaca jún),
 • trinásty plat musí byť vyplatený najmenej vo výške 500 eur a súčasne
 • pracovnoprávny vzťah zamestnanca u zamestnávateľa trvá k 30.4. nepretržite aspoň 24 mesiacov.

*

ŠTRNÁSTY PLAT (Peňažné plnenie pri príležitosti vianočných sviatkov)

Zákonník práce v § 118 ods. 4 písm. b) definuje štrnásty plat ako peňažné plnenie, ktoré môže (ale nemusí) zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov.

Štrnásty plat je súčasť mzdy a berie sa tak do úvahy pri výpočte priemerného zárobku (§ 134 Zákonníka práce). Štrnásty plat je dobrovoľnou (nie povinnou) možnosťou odmeňovania zamestnanca za prácu.

Podľa § 130 ods. 2 ZP sa štrnásty plat vypláca v mesiaci december príslušného roka. Pre drvivú väčšinu zamestnávateľov to znamená, že štrnásty plat zahrnú do výplaty za mesiac november.

*

Štrnásty plat a oslobodenie od dane z príjmov a odvodov

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, § 5 ods. 7 písm. o), štrnásty plat je do výšky 500 eur oslobodený od dane z príjmov. Ak je štrnásty plat vyplatený vo výške nad 500 eur, do základu dane sa zahrnie len časť nad 500 eur.

Štrnásty plat je do výšky 500 eur oslobodený od zdravotných odvodov (automaticky, dôvod - pretože je do tejto výšky oslobodený od dane). Ak je štrnásty plat vyplatený vo výške nad 500 eur, do vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie sa zahrnie len časť nad 500 eur.

Podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, § 293ec ods. 2, štrnásty plat je od roku 2019 do výšky 500 eur oslobodený od odvodov na sociálne poistenie. Ak je štrnásty plat vyplatený vo výške nad 500 eur, do vymeriavacieho základu na sociálne poistenie sa zahrnie len časť nad 500 eur.

Oslobodenie od dane z príjmov do výšky 500 eur bolo platné prvýkrát už v roku 2018.

Oslobodenie od zdravotných odvodov do výšky 500 eur bolo platné prvýkrát už v roku 2018.

Oslobodenie od odvodov na sociálne poistenie do výšky 500 eur bolo platné prvýkrát v roku 2019.

*

Podmienkou týchto oslobodení je:

 • štrnásty plat musí byť vyplatený vo výplate za mesiac november (vyplatený počas mesiaca december),
 • štrnásty plat musí byť vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca podľa § 134 Zákonníka práce,
 • pracovnoprávny vzťah zamestnanca u zamestnávateľa trvá k 31.10. nepretržite aspoň 48 mesiacov a súčasne
 • zamestnancovi bol vyplatený vo výplate za mesiac máj daného roka (vyplatený v júni) trinásty plat najmenej vo výške 500 eur.

*

Pozor! V prípade, že zamestnancovi poskytnú trinásty, resp. štrnásty plat počas roka dvaja, prípadne viacerí zamestnávatelia, oslobodenia sa posudzujú do výšky do 500 eur v súčte za všetkých zamestnávateľov.

*

ŠTRNÁSTY PLAT MUSÍ BYŤ VO VÝŠKE PRIEMERNÉHO MESAČNÉHO ZÁROBKU

Jednou z podmienok oslobodenia od dane a odvodov pre štrnásty plat je, aby bol vyplatený vo výške najmenej priemerného mesačného zárobku zamestnanca. Pri štrnástom plate, ktorý sa vypláca vo výplate za mesiac november, ide o priemerný mesačný zárobok zistený za tretí štvrťrok.

Výpočet priemerného zárobku upravuje § 134 Zákonníka práce.

Poznámka:

Samotný trinásty a štrnásty plat sa započítavajú do priemerného zárobku zamestnanca. Vyplýva to z faktu, že sa posudzujú ako mzda (viď § 118 ods. 4 ZP).

*

PRÍKLADY

Pán Adam

Pán Adam je zamestnaný v spoločnosti ABC v pracovnom pomere od 1.1.2018. Vo výplate za mesiac máj 2020 mu zamestnávateľ vyplatí trinásty plat vo výške 600 eur. Okrem trinásteho platu má pán Adam za mesiac máj 2020 vyplatenú mzdu 900 eur.

Takto vyplatený trinásty plat spĺňa podmienky pre oslobodenie od dane z príjmov a od zdravotných odvodov do výšky 500 eur. Pán Adam je k 30.4.2020 v pracovnoprávnom vzťahu (konkrétne v pracovnom pomere) spolu 2 roky a 4 mesiace. Platí, že výška trinásteho platu (vyplatených bolo 600 eur) je najmenej vo výške 500 eur.

Hrubý príjem (hrubá mzda) = 900 (mzda) + 600 (trinásty plat) = 1500 eur

Vymeriavací základ pre sociálne poistenie = 900 + 600 = 1500 eur

Vymeriavací základ pre zdravotné poistenie = 900 + 100 = 1000 eur

Zdaniteľný príjem = 900 + 100 = 1000 eur

... do zdaniteľného príjmu (základu dane) a do vymeriavacieho základu pre zdravotné poistenie sa z trinásteho platu zahrnie suma 100 eur, nezahrnie sa suma 500 eur.

*

Vo výplate za mesiac november 2020 zamestnávateľ vyplatí pánovi Adamovi štrnásty plat vo výške 1000 eur. Priemerný mesačný zárobok pána Adama zistený za tretí štvrťrok 2020 je 990 eur. Okrem štrnásteho platu má pán Adam za mesiac november 2020 vyplatenú mzdu 700 eur.

Takto vyplatený štrnásty plat nespĺňa podmienky pre oslobodenie od dane z príjmu a od zdravotných i sociálnych odvodov do výšky 500 eur. Pán Adam je k 31.10.2020 v pracovnoprávnom vzťahu (konkrétne v pracovnom pomere) len 2 roky a 10 mesiacov, ale podmienkou pre oslobodenia je trvanie pracovnoprávneho vzťahu najmenej 4 roky.

Hrubý príjem (hrubá mzda) = 700 (mzda) + 1000 (štrnásty plat) = 1700 eur

Vymeriavací základ pre sociálne poistenie = 700 + 1000 = 1700 eur

Vymeriavací základ pre zdravotné poistenie = 700 + 1000 = 1700 eur

Zdaniteľný príjem = 700 + 1000 = 1700 eur

*

Pán Alojz

Pán Alojz je zamestnaný v spoločnosti ABC v pracovnom pomere od 1.1.2015. Vo výplate za mesiac máj 2020 mu zamestnávateľ vyplatí trinásty plat vo výške 400 eur. Okrem trinásteho platu má pán Alojz za mesiac máj 2020 vyplatenú mzdu 800 eur.

Takto vyplatený trinásty plat nespĺňa podmienky pre oslobodenie od dane z príjmov a od zdravotných odvodov do výšky 500 eur. A to preto, lebo výška trinásteho platu (400 eur) nie je najmenej vo výške 500 eur.

Hrubý príjem (hrubá mzda) = 800 (mzda) + 400 (trinásty plat) = 1200 eur

Vymeriavací základ pre sociálne poistenie = 800 + 400 = 1200 eur

Vymeriavací základ pre zdravotné poistenie = 800 + 400 = 1200 eur

Zdaniteľný príjem = 800 + 400 = 1200 eur

*

Pán Alojz bude mať vo výplate za mesiac november 2020 vyplatený štrnásty plat vo výške 1000 eur. Jeho priemerný mesačný zárobok zistený za tretí štvrťrok 2020 je 850 eur. Okrem štrnásteho platu má pán Alojz za mesiac november 2020 vyplatenú mzdu 750 eur.

Takto vyplatený štrnásty plat nespĺňa podmienky pre oslobodenie od dane z príjmu a od zdravotných i sociálnych odvodov do výšky 500 eur. A to preto, lebo vo výplate za mesiac máj 2020 nemal vyplatený trinásty plat tak, aby jeho výška (tá bola len 400 eur) bola najmenej vo výške 500 eur.

Hrubý príjem (hrubá mzda) = 750 (mzda) + 1000 (štrnásty plat) = 1750 eur

Vymeriavací základ pre sociálne poistenie = 750 + 1000 = 1750 eur

Vymeriavací základ pre zdravotné poistenie = 750 + 1000 = 1750 eur

Zdaniteľný príjem = 750 + 1000 = 1750 eur

*

ČASTÉ OTÁZKY

Trinásty plat raz do roka

V našej spoločnosti vyplácame trináste platy raz do roka, a to v novembri - vo výplate za mesiac október. Budeme môcť využiť daňové a odvodové oslobodenia?

Odpoveď

Nie.

*

Trinásty plat v rozličnej výške

Vo výplate za mesiac máj 2020 vyplatíme zamestnancom trináste (preddovolenkové) platy. Avšak ich výška bude stanovená rôzne. Niektorí zamestnanci dostanú 300 eur, niektorí 400 eur a niektorí 500 eur. Je to v poriadku a ako to bude s oslobodením?

Odpoveď

Filozofia odmeňovania v podobe nastavenia interných pravidiel pre výpočet výšky trinásteho platu je vecou zamestnávateľa, respektíve dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov, resp. samotnými zamestnancami. Pokiaľ nie sú tieto pravidlá diskriminačné, tak je to v poriadku.

Oslobodenie trinásteho platu v roku 2020 je však možné len pri dani z príjmov a zdravotnom poistení, a to do výšky 500 eur, a to len u tých zamestnancov, pre ktorých bude platiť, že: 

 • trinásty plat im bude vyplatený najmenej vo výške 500 eur a súčasne
 • pracovnoprávny vzťah zamestnanca u zamestnávateľa trvá k 30.4.2020 nepretržite aspoň 24 mesiacov.

*

Trinásty plat a príspevok "Prvá pomoc" - Opatrenie 3B

Za máj 2020 máme pokles tržieb o 80% a budeme čerpať príspevok v projekte "Prvá pomoc" podľa Opatrenia č. 3B.

Vieme, že príspevok na jedného zamestnanca by mal byť 540 eur a súčasne najviac 80% hrubého príjmu zamestnanca.

Máme zamestnanca, ktorý má za máj 2020 mesačnú hrubú mzdu 600 eur a k tomu dostane vyplatený trinásty plat 500 eur. Trinásty plat bude oslobodený od dane a zdravotných odvodov, zamestnanec u nás pracuje viac ako 2 roky. Aká bude výška príspevku na tohto zamestnanca?

Odpoveď

Do hrubého príjmu zamestnanca sa započíta aj trinásty plat, a to aj v prípade, že ide o sumu oslobodenú od dane a zdravotných odvodov. Celkový hrubý príjem zamestnanca bude 600 eur (mesačná hrubá mzda) + 500 eur (trinásty plat) = 1100 eur. Z toho by 80% bolo 880 eur, čo je viac ako 540 eur.

Príspevok "Prvá pomoc" na zamestnanca preto bude v plnej výške 540 eur.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 19 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.