Pandemické nemocenské a ošetrovné po skončení núdzového stavu a v čase "dobrovoľnej" škol.dochádzky

Témy: nemocenské,nemocenské dávky,ošetrovné,pandémia,sociálne poistenie

*

Aktualizácia 10.6.2020: Uznesením vlády č. 366/2020 sa núdzový stav končí 13. júna 2020. Mimoriadna situácia trvá naďalej aj po 13. júni 2020.

"Krízová situácia", na ktorú sa odvoláva zákon o sociálnom poistení, tak trvá od 12. marca 2020 a trvá aj po 13. júni 2020.

*

Národná rada SR dňa 9.6.2020 schválila novelu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Nadobudnutie účinnosti novely sa po podpise pani prezidentky dá predpokladať v týždni po 8.6.2020.

Obsahom novely sú zmeny súvisiace s blížiacim sa ukončením núdzového stavu a postupným uvoľňovaním opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ).

Vláda SR na svojom rokovaní 10. júna 2020 schválila uznesenie č. 366/2020, ktorým ukončila núdzový stav uplynutím 13. júna 2020. V tom istom uznesení vláda SR konštatuje, že mimoriadna situácia vyhlásená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11. marca 2020 trvá naďalej aj po ukončení núdzového stavu, teda aj po 13. júni 2020.

"Krízová situácia", na ktorú sa odvoláva zákon o sociálnom poistení, tak trvá od 12. marca 2020 a trvá aj po 13. júni 2020.

ÚVZ vydal opatrenie číslo OLP/4204/2020, podľa ktorého sa od 1. júna 2020 otvorili zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku (jasle), materské školy a  základné školy pre žiakov prvého až piateho ročníka.

*

PANDEMICKÉ NEMOCENSKÉ

Podľa § 293fb ods. 1 zákona, poistenec, u ktorého dočasná pracovná neschopnosť vznikla z dôvodu karanténneho opatrenia alebo izolácie počas trvania krízovej situácie, má nárok na tzv. pandemické nemocenské aj po skončení mimoriadnej situácie (krízovej situácie), ak karanténa resp. izolácia a teda aj dočasná práceneschopnosť trvá aj po skončení mimoriadnej situácie.

*

PANDEMICKÉ OŠETROVNÉ

Nárok na pandemické ošetrovné má nemocensky poistený poistenec (rodič) ak sa osobne a celodenne stará o dieťa do dovŕšenia jedenástich rokov veku (10 rokov a 364 dní, vek sa posudzuje k prvému dňu nároku) alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s  dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom ak predškolské zariadenie (jasle, škôlka) alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie.

Od 1. júna 2020 sa otvorili zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku (jasle), materské školy a základné školy pre žiakov prvého až piateho ročníka na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva.

Podľa § 293fb ods. 2 zákona, rodič dieťaťa (zákonný zástupca dieťaťa) má nárok na pandemické ošetrovné aj v prípade, ak predškolské zariadenie alebo škola je otvorené/á ale:

  • rodič neprejavil záujem o výchovu a vzdelávanie dieťaťa v predškolskom zariadení resp. v škole z dôvodu obavy o zdravie dieťaťa alebo
  • rodič síce prejavil záujem o výchovu a vzdelávanie dieťaťa v predškolskom zariadení resp. v škole ale dieťa nie je možné umiestniť z kapacitných dôvodov.

*

Obdobne rodič (zákonný zástupca dieťaťa) dieťaťa má nárok na pandemické ošetrovné aj v prípade, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, je otvorené ale:

  • rodič neprejavil záujem o poskytovanie starostlivosti dieťaťu v tomto zariadení z dôvodu obavy o jeho zdravie alebo
  • dieťaťu nemôže byť poskytovaná starostlivosť v tomto zariadení z kapacitných dôvodov.

*

Nárok na pandemické ošetrovné má nemocensky poistený poistenec aj vtedy ak sa stará o príbuzného v priamom rade (dieťa bez rozdielu veku, rodiča, starého rodiča), súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela alebo manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie.

Podľa § 293fb ods. 3 zákona, poistenec má nárok na pandemické ošetrovné aj v prípade, ak sa stará o príbuzného v priamom rade (dieťa bez rozdielu veku, rodiča, starého rodiča), súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela alebo manželky, zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou bolo rozhodnutím príslušných orgánov otvorené ale:

  • táto osoba neprejavila záujem o poskytovanie sociálnej služby z dôvodu obavy o svoje zdravie alebo
  • tejto osobe nemôže byť poskytovaná sociálna služba z kapacitných dôvodov.

*

PANDEMICKÉ OŠETROVNÉ UPLATŇOVANÉ OD 1. JÚNA DO ÚČINNOSTI NOVELY

Podľa § 293fb ods. 4 zákona sa ošetrovné v zmysle nového znenia (napríklad v prípade, že sa rodič rozhodne "nedať" dieťa do školy) vyplatí aj za obdobie od 1. júna do nadobudnutia účinnosti novely.

*

POVINNOSTI OKRESNÉHO ÚRADU A ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Podľa 293fb ods. 5 a 6 zákona, okresný úrad v sídle kraja v rámci svojej územnej pôsobnosti je povinný poskytnúť Sociálnej poisťovni na účel overenia splnenia podmienok na vznik nároku na ošetrovné údaje o mene, priezvisku, dátume narodenia, rodnom čísle dieťaťa a o období, v ktorom sa nezúčastňovalo na výchovno-vzdelávacom procese.
 
Zariadenie sociálnych služieb je povinné poskytnúť Sociálnej poisťovni na účel overenia splnenia podmienok na vznik nároku na ošetrovné údaje o mene, priezvisku, dátume narodenia, rodnom čísle fyzickej osoby, ktorej sa poskytuje sociálna služba, a o období, v ktorom sa jej neposkytovala sociálna služba.
 
Presný spôsob poskytovania údajov určí Sociálna poisťovňa. Horeuvedené údaje sú okresné úrady a zariadenia sociálnych služieb povinné poskytnúť do 10. dňa kalendárneho mesiaca za predchádzajúci mesiac.
 
*

PRERUŠENIE POVINNÉHO NEMOCENSKÉHO POISTENIA

Po celú dobu poberania pandemického ošetrovného, vrátane obdobia podľa § 293fb ods. 4 (od 1. júna 2020 do účinnosti novely) sa povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti neprerušuje (§ 26 zákona sa neuplatňuje).

*

DOBA ZA KTORÚ SA POISTNÉ NEPLATÍ

Zamestnanec, povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti nie sú povinní platiť poistné na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie ani na poistenie v nezamestnanosti od prvého dňa do posledného dňa poberania pandemického ošetrovného, vrátane obdobia podľa § 293fb ods. 4 (od 1. júna 2020 do účinnosti novely).

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 23 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.