Dokedy je nárok na pandemické ošetrovné a rodičovský príspevok, ak núdzový stav skončí 13. júna?

Témy: nemocenské dávky,ošetrovné,pandémia,sociálne poistenie

*

Aktualizácia 10.6.2020: Uznesením vlády č. 366/2020 sa núdzový stav končí 13. júna 2020. Mimoriadna situácia trvá naďalej aj po 13. júni 2020.

"Krízová situácia", na ktorú sa odvoláva zákon o sociálnom poistení (ošetrovné) a Nariadenie vlády č. 102/2020 Z. z. (rodičovský príspevok), tak trvá od 12. marca 2020 a trvá aj po 13. júni 2020.

*

TRVANIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE A NÚDZOVÉHO STAVU

Vláda SR na svojom rokovaní 11. marca 2020 schválila uznesenie č. 111/2020 (uznesenie nebolo zverejnené v Zbierke), ktorým vyhlásila z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky od 12. marca 2020 od 6:00 mimoriadnu situáciu podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.

Uznesením vlády č. 114 z 15. marca 2020, zverejneným v Zbierke pod číslom 45/2020 Z. z.,  vláda SR dňom 16. marca 2020 vyhlásila núdzový stav podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu.

V súlade s čl. 5 ods. 2 zákona č. 227/2002 Z. z. núdzový stav skončí uplynutím 90 dní 13. júna 2020.

Vláda SR na svojom rokovaní 10. júna 2020 schválila uznesenie č. 366/2020, ktorým ukončila núdzový stav uplynutím 13. júna 2020. V tom istom uznesení vláda SR konštatuje, že mimoriadna situácia vyhlásená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11. marca 2020 trvá naďalej aj po ukončení núdzového stavu, teda aj po 13. júni 2020.

"Krízová situácia", na ktorú sa odvoláva zákon o sociálnom poistení (ošetrovné) a Nariadenie vlády č. 102/2020 Z. z. (rodičovský príspevok), tak trvá od 12. marca 2020 a trvá aj po 13. júni 2020.

*

PANDEMICKÉ OŠETROVNÉ

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení definuje podľa § 293er ods. 3 špecifické "pandemické ošetrovné" ako dávku nemocenského poistenia, na ktorú vznikol nárok počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

Nárok na pandemické ošetrovné vzniká od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti a zaniká dňom skončenia potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti.

Nárok na pandemické ošetrovné má nemocensky poistený poistenec ak sa osobne a celodenne stará o dieťa do dovŕšenia jedenástich rokov veku (10 rokov a 364 dní, vek sa posudzuje k prvému dňu nároku) alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s  dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom ak:

 • dieťaťu bola nariadená karanténa alebo izolácia
 • predškolské zariadenie (jasle, škôlka) alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie
 • fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela alebo jej bola nariadená karanténa alebo izolácia, alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať.

*

Podľa § 293fb ods. 2 zákona (novela č. 157/2020 Z. z. účinná od 17.6.2020), rodič dieťaťa (zákonný zástupca dieťaťa) má nárok na pandemické ošetrovné aj v prípade, ak predškolské zariadenie alebo škola je otvorené/á (po 1. júni 2020) ale:

 • rodič neprejavil záujem o výchovu a vzdelávanie dieťaťa v predškolskom zariadení resp. v škole z dôvodu obavy o zdravie dieťaťa alebo
 • rodič síce prejavil záujem o výchovu a vzdelávanie dieťaťa v predškolskom zariadení resp. v škole ale dieťa nie je možné umiestniť z kapacitných dôvodov.

*

Obdobne rodič (zákonný zástupca dieťaťa) dieťaťa má nárok na pandemické ošetrovné aj v prípade, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, je otvorené ale:

 • rodič neprejavil záujem o poskytovanie starostlivosti dieťaťu v tomto zariadení z dôvodu obavy o jeho zdravie alebo
 • dieťaťu nemôže byť poskytovaná starostlivosť v tomto zariadení z kapacitných dôvodov.

*

Nárok na pandemické ošetrovné má nemocensky poistený poistenec aj vtedy ak osobne a celodenne ošetruje dieťa do dovŕšenia šestnásteho roku veku, ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou. V týchto prípadoch sa vyžaduje potvrdenie lekára.

*

Nárok na pandemické ošetrovné má nemocensky poistený poistenec aj vtedy ak sa stará o príbuzného v priamom rade (dieťa bez rozdielu veku, rodiča, starého rodiča), súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela alebo manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie.

*

Podľa § 293fb ods. 3 zákona (novela č. 157/2020 Z. z. účinná od 17.6.2020), poistenec má nárok na pandemické ošetrovné aj v prípade, ak sa stará o príbuzného v priamom rade (dieťa bez rozdielu veku, rodiča, starého rodiča), súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela alebo manželky, zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou bolo rozhodnutím príslušných orgánov otvorené ale:

 • táto osoba neprejavila záujem o poskytovanie sociálnej služby z dôvodu obavy o svoje zdravie alebo
 • tejto osobe nemôže byť poskytovaná sociálna služba z kapacitných dôvodov.

*

Podľa § 293ev zákona, nárok na tzv. pandemické ošetrovné má aj fyzická osoba, ktorá je nemocensky poistená a ktorá sa osobne a celodenne stará o dieťa, ak počas krízovej situácie (v čase od 12. marca 2020, krízová situácia trvá aj po 13. júni 2020) uplynul mesiac:

 • v ktorom toto dieťa dovŕšilo tretí rok veku
 • v ktorom toto dieťa dovŕšilo šiesty rok veku, ak ide o dieťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav
 • od ktorého prestalo byť dieťaťom s dlhodobo nepriaznivým stavom, ak je mladšie ako šesť rokov
 • v ktorom toto dieťa dovŕšilo šiesty rok veku, ak bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, ak neuplynuli tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia príslušného orgánu, na ktorého základe bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov
 • v ktorom uplynuli tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia príslušného orgánu, na ktorého základe bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ak je toto dieťa mladšie ako šesť rokov.

Príklad

Ak vláda vyhlási skončenie mimoriadnej situácie k 15. júlu 2020, nárok na "pandemické ošetrovné" bude mať rodič dieťaťa ktoré do predškolského zariadenia vôbec nechodilo a ktoré malo 3. narodeniny v čase od 12. marca 2020 do 30. júna 2020.

*

PANDEMICKÉ OŠETROVNÉ A ŽIACI ZÁKLADNÝCH ŠKôL

Podľa § 150 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa školský rok sa začína 1.septembra a končí sa 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka. Člení na obdobie školského vyučovania, po ktorého skončení nasleduje obdobie školských prázdnin. Obdobie školských prázdnin v školskom roku 2019/2020 stanovilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR od 1. júla 2020 do 31. augusta 2020.

Znamená to, že nárok na ošetrovné pre rodiča školáka končí najneskôr posledným dňom školského vyučovania a to 30. júna 2020.

*

PANDEMICKÉ OŠETROVNÉ A DETI V PREDŠKOLSKOM VEKU - DETI NAVŠTEVUJÚCE MATERSKÉ ŠKOLY ALEBO JASLE

Organizáciu školského roka upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) a vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka. Tieto predpisy sa však na materské školy a jasle nevzťahujú.

Znamená to, že v prípade detí v predškolskom veku nemožno hovoriť o školských prázdninách, tak ako je to v prípade základných škôl. O organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy, resp. jaslí počas školských prázdnin (od 1. júla do 31. augusta) rozhoduje riaditeľ (riaditeľka) v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov.

Vyhláška ministerstva školstva č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. taxatívne určuje, že cez letné prázdniny sa prevádzka materskej školy preruší najmenej na tri týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky zamestnancov.

V súlade s týmito pravidlami to znamená, že nárok na ošetrovné pre rodiča predškoláka končí posledným dňom pred prerušením prevádzky materskej školy (jaslí). V tejto súvislosti je možné očakávať usmernenie ministerstva školstva (materské školy), resp. ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (jasle).

V prípade čerpania ošetrovného podľa § 293ev zákona o sociálnom poistení (viď vyššie), napríklad v prípade dieťaťa, ktoré do predškolského zariadenia ešte vôbec nechodilo a dieťa malo 3. narodeniny v čase od 12. marca 2020, nie je touto "technikou" možné určiť, kedy bola prevádzka predškolského zariadenia prerušená a tak bude za súčasného právneho stavu nárok na ošetrovné "donekonečna", respektíve dovtedy, kým dieťa nezačne nejaké predškolské zariadenie navštevovať alebo pokiaľ sa príslušným spôsobom neupraví zákon o sociálnom poistení.

Príklad

Ak vláda vyhlási skončenie mimoriadnej situácie k 15. júlu 2020, nárok na "pandemické ošetrovné" bude mať rodič dieťaťa ktoré do predškolského zariadenia vôbec nechodilo a ktoré malo 3. narodeniny v čase od 12. marca 2020 do 30. júna 2020.

Napríklad ak dieťa dosiahlo vek 3 roky dňa 15. mája 2020 (do konca mája 2020 bol nárok na rodičovský príspevok), nárok na pandemické ošetrovné je od 1. júna 2020.

Ak dieťa nastúpi do predškolského zariadenia od 1. septembra 2020, rodič bude mať nárok na ošetrovné do 31. augusta 2020.

*

PANDEMICKÝ RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

Podľa Nariadenia vlády č. 102/2020 Z. z. v čase krízovej situácie (v čase od 12. marca 2020, krízová situácia trvá aj po 13. júni 2020) má rodič, resp. oprávnená osoba - ak nepoberá ošetrovné - nárok na rodičovský príspevok aj po mesiaci, v ktorom dieťa:
 
 • dosiahne vek 3 roky
 • dosiahne vek 6 rokov ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav
 • dosiahne vek 6 rokov, ak ide o dieťa zverené do náhradnej starostlivosti starostlivosti, resp. dosiahne dobu 3 rokov od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti.

Nárok na rodičovský príspevok má podľa § 2 ods. 5 nariadenia vlády č. 102/2020 Z. z. oprávnená osoba do konca mesiaca v ktorom vláda vyhlási skončenie mimoriadnej situácie. 

Príklad

Ak vláda vyhlási skončenie mimoriadnej situácie k 15. júlu 2020, nárok na "pandemický rodičovský príspevok" bude mať oprávnená osoba poslednýkrát za mesiac júl 2020.

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 4 hodiny

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.