Mimoriadna situácia a lehoty na podanie daňového priznania

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,nemocenské dávky,ošetrovné,pandémia,ročné zúčtovanie,sociálne poistenie,Zákonník práce

*

MIMORIADNA SITUÁCIA TRVÁ AJ PO 13. JÚNI 2020

Vláda SR na svojom rokovaní 10. júna 2020 schválila uznesenie č. 366/2020, ktorým ukončila núdzový stav uplynutím 13. júna 2020.

V tom istom uznesení však vláda SR konštatuje, že mimoriadna situácia vyhlásená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11. marca 2020 trvá aj po ukončení núdzového stavu, teda aj po 13. júni 2020.

*

"Krízová situácia", resp. "obdobie pandémie", na ktorú sa odvolávajú ... :

 • Zákonník práce (prechodné ustanovenia platné počas mimoriadnej situácie a ďalších dvoch mesiacoch po jej odvolaní)
 • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (pandemické ošetrovné)
 • Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (lehoty na podanie daňového priznania, vykonanie ročného zúčtovania atď.)
 • Nariadenie vlády č. 102/2020 Z. z. (poberanie rodičovského príspevku po dosiahnutí 3 rokov veku dieťaťa)

... preto trvá od 12. marca 2020 a na základe uznesenia vlády trvá aj po 13. júni 2020 až do odvolania.

*

LEHOTY NA PODANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA A VYKONANIE ROČNÉHO ZÚČTOVANIA

Tieto lehoty určuje zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.
 
*
 
Lehota na podanie daňového priznania
 
Podľa § 21 ods 1 zákona sa lehota na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov - čo je pre väčšinu daňovníkov 31. marec 2020, resp. koniec tretieho mesiaca po uplynutí zdaňovacieho obdobia  - posúva na koniec kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie a v tejto lehote bude daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť.
 
Ak vláda odvolá mimoriadnu situáciu:
 
 • do konca júna 2020, tak lehota na podanie daňového priznania a na zaplatenie dane bude 31. júl 2020
 • do konca júla 2020, tak lehota na podanie daňového priznania a na zaplatenie dane bude 31. august 2020
 • do konca augusta 2020, tak lehota na podanie daňového priznania a na zaplatenie dane bude 30. september 2020. Atď.

*

Lehota na vykonanie ročného zúčtovania dane zamestnancom a nadväzujúce povinnosti zamestnávateľa
Podľa § 24 ods. 2 zákona, ročné zúčtovanie a výpočet dane z príjmov vykoná zamestnávateľ najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
 
Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
 
Podľa § 24 ods. 3 zákona, zamestnávateľ vráti zamestnancovi preplatok dane, doplácaný daňový bonus na deti alebo daňový bonus na zaplatené úroky po vykonaní ročného zúčtovania, najneskôr však pri zúčtovaní mzdy za druhý kalendárny mesiac po skončení obdobia pandémie.
 
Podľa § 24 ods. 1 zákona, hlásenie o vyúčtovaní dane sa podáva v lehote do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
 
Ak vláda odvolá mimoriadnu situáciu:
 
 • do konca júna 2020, tak lehota na vykonanie ročného zúčtovania bude 31. júl 2020, lehota na doručenia dokladu o vykonanom ročnom zúčtovaní zamestnancovi a na zaslanie "Hlásenia" bude 31. august 2020 a lehota na vrátenie preplatkov a vyplatenie daňových bonusov zamestnancom bude najneskôr pri výplate mzdy za mesiac august 2020
 • do konca júla 2020, tak lehota na vykonanie ročného zúčtovania bude 31. august 2020, lehota na doručenia dokladu o vykonanom ročnom zúčtovaní zamestnancovi a na zaslanie "Hlásenia" bude 30. september 2020 a lehota na vrátenie preplatkov a vyplatenie daňových bonusov zamestnancom bude najneskôr pri výplate mzdy za mesiac september 2020
 • do konca augusta 2020, tak lehota na vykonanie ročného zúčtovania bude 30. september 2020, lehota na doručenia dokladu o vykonanom ročnom zúčtovaní zamestnancovi a na zaslanie "Hlásenia" bude 31. október 2020 a lehota na vrátenie preplatkov a vyplatenie daňových bonusov zamestnancom bude najneskôr pri výplate mzdy za mesiac október 2020. Atď.

*

Venovanie 2% (3%) dane na osobitné účely
Podľa § 22 zákona, "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov" zamestnanca, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
 
Zamestnávateľ je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely venovania dane najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
 
Ak vláda odvolá mimoriadnu situáciu:
 
 • do konca júna 2020, tak lehota na vystavenie potvrdenia zamestnancovi bude 15. august 2020 a lehota na podanie "Vyhlásenia" bude 31. august 2020
 • do konca júla 2020, tak lehota na vystavenie potvrdenia zamestnancovi bude 15. september 2020 a lehota na podanie "Vyhlásenia" bude 30. september 2020
 • do konca augusta 2020, tak lehota na vystavenie potvrdenia zamestnancovi bude 15. október 2020 a lehota na podanie "Vyhlásenia" bude 31. október 2020. Atď.

*

Viac tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=315

*

PANDEMICKÉ OŠETROVNÉ

Žiak základnej školy

Nárok na ošetrovné rodičovi dieťaťa, ktoré navštevuje základnú školu a do školy kvôli pandémii nechodí, končí najneskôr posledným dňom školského vyučovania, a to 30. júna 2020.

*

Dieťa navštevujúce predškolské zariadenie

Nárok na ošetrovné rodičovi dieťaťa, ktoré navštevuje predškolské zariadenie, do ktorého kvôli pandémii nechodí, končí posledným dňom pred prerušením prevádzky materskej školy (jaslí).

*

Dieťa, ktoré dovŕšilo 3 roky veku, ale predškolské zariadenie ešte nenavštevuje

Nárok na ošetrovné má aj rodič dieťaťa, ktoré:

 • do predškolského zariadenia ešte vôbec nechodilo a
 • dovŕšilo 3 roky veku v čase od 12. marca 2020 do konca mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom vláda vyhlási skončenie mimoriadnej situácie,

... a to od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo vek 3 roky.

Nárok na ošetrovné trvá, kým dieťa nezačne predškolské zariadenie navštevovať, alebo pokiaľ sa príslušným spôsobom neupraví zákon o sociálnom poistení.

Príklad

Ak vláda vyhlási skončenie mimoriadnej situácie k 15. júlu 2020, nárok na "pandemické ošetrovné" bude mať rodič dieťaťa, ktoré do predškolského zariadenia vôbec nechodilo a ktoré malo 3. narodeniny v čase od 12. marca 2020 do 30. júna 2020.

Napríklad, ak dieťa dosiahlo vek 3 roky dňa 15. mája 2020 (do konca mája 2020 bol nárok na rodičovský príspevok), nárok na pandemické ošetrovné je od 1. júna 2020.

Ak dieťa nastúpi do predškolského zariadenia od 1. septembra 2020, rodič bude mať nárok na ošetrovné do 31. augusta 2020.

*

Viac tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=353

*

PANDEMICKÝ RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

Rodič, ktorý nepoberá ošetrovné, má nárok na rodičovský príspevok aj po mesiaci, v ktorom dieťa:
 
 • dosiahne vek 3 roky
 • dosiahne vek 6 rokov, ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav
 • dosiahne vek 6 rokov, ak ide o dieťa zverené do náhradnej starostlivosti, resp. dosiahne dobu 3 rokov od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti,

 ... a to až do konca mesiaca, v ktorom vláda vyhlási skončenie mimoriadnej situácie. 

Ak vláda odvolá mimoriadnu situáciu:
 
 • do konca júna 2020, nárok na "pandemický rodičovský príspevok" bude mať rodič poslednýkrát za mesiac jún 2020
 • do konca júla 2020, nárok na "pandemický rodičovský príspevok" bude mať rodič poslednýkrát za mesiac júl 2020
 • do konca augusta 2020, nárok na "pandemický rodičovský príspevok" bude mať rodič poslednýkrát za mesiac august 2020. Atď.

*

Viac tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=353

*

MIMORIADNA SITUÁCIA A ZÁKONNÍK PRÁCE

Od 4. apríla 2020 je účinná novela Zákonníka práce, ktorá má číslo 66/2020 Z. z. Všetky zmeny majú len prechodný charakter a týkajú sa len času mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní (ďalej budeme používať skratku "počas MS"). Keďže núdzový stav skončil 13. júna 2020, avšak mimoriadna situácia odvolaná nebola, prechodné ustanovenia platia až do odvolania mimoriadnej situácie a počas dvoch mesiacov po odvolaní mimoriadnej situácie.

Napríklad, keď vláda odvolá mimoriadnu situáciu dňa 8. júla 2020, prechodné ustanovenia budú platiť do 8. septembra 2020.

Viac o novelách Zákonníka práce a prechodných ustanoveniach tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=312

... a tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=351

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.