Minimálne mzdové nároky v roku 2021

Témy: veličiny,Zákonník práce,zmeny 2021

*

Vláda SR na svojom rokovaní dňa 26.8.2020 schválila novelu zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde, súčasťou ktorej je i novela Zákonníka práce, a to s účinnosťou od 1. januára 2021.

Novelu prerokovala a v druhom i treťom čítaní schválila NR SR dňa 20.10.2020.

*

Novela Zákonníka práce s účinnosťou od 1. januára 2021 mení filozofiu určenia sumy minimálnych mzdových nárokov zamestnancov.

Podľa nového znenia § 120 ods. 4 Zákonníka práce:

"Suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok je súčet rozdielu medzi sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na príslušný kalendárny rok a sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a súčinu sumy mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a koeficientu minimálnej mzdy. Suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín je 1/174 zo sumy minimálneho mzdového nároku podľa prvej vety."

*

Napríklad pre 2. stupeň náročnosti práce je suma minimálneho mzdového nároku na rok 2021 daná ako 739 eur a určí sa takto:

A) Súčin mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a koeficientu minimálnej mzdy pre 2. stupeň je 580 x 1,2 = 696 eur.

B) Mesačná minimálna mzda určená na rok 2021 je 623 eur. Mesačná minimálna mzda určená na rok 2020 bola 580. Rozdiel je 43 eur.

Súčet A + B = 696 + 43 = 739 eur.

*

Inými slovami:

Sumu minimálneho mzdového nároku pre nejaký stupeň náročnosti práce na príslušný rok určíme tak, že:

  • k sume minimálneho mzdového nároku pre daný stupeň náročnosti práce platnej na rok 2020 ...
  • ... sa pripočíta suma, o ktorú je minimálna mzda na príslušný rok vyššia ako minimálna mzda určená na rok 2020 (čo bola suma 580 eur).

Alebo: Minimálne mzdové nároky na nejaký rok sa navýšia oproti predošlému roku o tú istú sumu, o akú sa oproti predošlému roku navýši minimálna mzda.

Napríklad, ak bude minimálna mzda na rok 2022 suma 648 eur, čo je o 68 eur viac ako suma 580 eur, suma minimálneho mzdového nároku pre 2. stupeň náročnosti práce na rok 2022 bude daná ako 696 + 68 = 764 eur.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 24 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.