Tehotenské (aktualizácia 5.10.2020)

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2021

*
 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predložilo do pripomienkového konania návrh Zákona o finančnej podpore detí a rodín. Zákon prešiel pripomienkovým konaním a dňa 22.9.2020 ho prerokovala Legislatívna rada vlády. Následne bude o zákone rokovať vláda a po nej parlament (zrejme na svojej októbrovej a novembrovej schôdzi).
 
Súčasťou navrhovaného zákona je aj novinka v zákone o sociálnom poistení - nová nemocenská dávka "tehotenské".
 
*
 
Aktualizované dňa 5.10.2020:
 
Nová nemocenská dávka "tehotenské" napokon nebude zavedená zákonom o finančnej podpore detí a rodín, ktorý ako sa zdá, ministerstvo stiahlo z legislatívneho procesu, ale poslaneckým návrhom poslancov NRSR Michala Šipoša, Lucie Drábikovej, Anny Andrejuvovej a Marka Šefčíka, ktorý bol do NRSR predložený 2.10.2020. O poslaneckom návrhu tak bude rokovať NRSR na októbrovej a novembrovej schôdzi, schválenie zákona sa dá predpokladať začiatkom decembra 2020.
 
 
*
 
Podľa aktuálneho znenia návrhu majú zmeny znamenajúce zavedenie novej dávky "tehotenské" nadobudnúť účinnosť nie dňa 1. januára 2021, ako bolo pôvodne navrhované, ale z dôvodu, aby Sociálna poisťovňa zmeny stihla zapracovať do informačných systémov, až od 1. apríla 2021.
 
*
 
KTO BUDE MAŤ NÁROK NA TEHOTENSKÉ
 
Nárok na novú nemocenskú dávku "tehotenské" budú mať tehotné budúce mamičky.
 
Podmienkou na priznanie "tehotenského" je získať najmenej 270 kalendárnych dní nemocenského poistenia v období posledných dvoch rokov pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom.
 
Splnenie tejto podmienky sa bude posudzovať obdobne ako pri posudzovaní nároku na materské, kedy sa však obdobie posledných dvoch rokov posudzuje vzhľadom na deň pôrodu.
 
Pri reťazových pôrodoch sa do požadovanej doby poistenia v prípade zamestnankyne započítava aj doba v zamestnaní na rodičovskej dovolenke.
 
Respektíve v prípade mamičky, ktorá je SZČO, sa započíta aj doba prerušenia povinného nemocenského poistenia SZČO, ktorá má nárok na rodičovský príspevok a podľa vlastného čestného vyhlásenia nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO.
 
*
 
DOBA ČERPANIA TEHOTENSKÉHO
 
"Tehotenské" sa čerpá od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom do ukončenia tehotenstva.
 
Príklad
 
Pani Anna otehotnie vo februári 2021. 
 
Lekár určí deň pôrodu na 14. november 2021.
 
Nárok na "tehotenské" má pani Anna od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, to znamená od 9. mája 2021.
 
Pani Anna je niekoľko rokov zamestnaná, podmienku na priznanie tehotenského (viď vyššie) tak spĺňa. 
 
"Tehotenské" bude pani Anna poberať od 9. mája 2021 až do dňa pôrodu.
 
*
 
VÝŠKA TEHOTENSKÉHO
 
Výška "tehotenského" na jeden deň bude 15% denného vymeriavacieho základu (DVZ), respektíve 15% pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ).
 
Rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ sa určí vzhľadom na deň, kedy vzniká dôvod na poskytnutie "tehotenského" - teda vzhľadom na prvý deň 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom.
 
Príklad
 
V horeuvedenom príklade pani Anny sa rozhodujúce obdobie určí vzhľadom na prvý deň čerpania dávky "tehotenské", a to  9. máj 2021. Pani Anna je zamestnaná v pracovnom pomere v spoločnosti ABC od roku 2018. Rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ tak je rok 2020
 
V roku 2020 mala súčet vymeriavacích základov na nemocenské poistenie vo výške 18000 eur. V roku 2020 sa poistné platilo za 340 dní (25 dní bola na OČR).
 
DVZ = 18000 eur deleno 340 dní = 52,9412 eura
 
"Tehotenské" na 1 deň = 15% z 52,9412 eur = 7,95 eura
 
"Tehotenské" za mesiac, ktorý má 30 dní = 15% x 52,9412 eura x 30 dní = 238,30 eura 
"Tehotenské" za mesiac, ktorý má 31 dní = 15% x 52,9412 eura x 31 dní = 246,20 eura
 
(výsledná dávka sa zaokrúhľuje na 10 eurocentov nahor)
 
*
 
Minimálne tehotenské
 
Podľa zákona bude určená aj minimálna výška "tehotenského" ako 10% maximálneho možného DVZ určeného podľa § 55 ods. 2 zákona.
 
Čiže, pokiaľ bude mať budúca mamička nárok na "tehotenské" (bola najmenej 270 kalendárnych dní nemocensky poistená v období posledných dvoch rokov pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom), aj pri nižšom vymeriavacom základe dostane sumu "tehotenského" najmenej v minimálnej zákonom garantovanej výške.
 
V roku 2021 je maximálny možný denný vymeriavací základ určený podľa § 55 ods. 2 zákona vo výške 71,8028 eura.
 
To znamená, že v roku 2021 je minimálne "tehotenské":
 
  • za mesiac, ktorý má 30 dní = 10% x 71,8028 eura x 30 dní = 215,50 eura
  • za mesiac, ktorý má 31 dní = 10% x 71,8028 eura x 31 dní = 222,60 eura.
V praxi to znamená, že rovnaké "tehotenské" dostane budúca mamička, ktorá v rozhodujúcom období platila nemocenské poistenie z vymeriavacieho základu 1 euro mesačne i budúca mamička, ktorá platila nemocenské poistenie zo základu približne 1456 eur mesačne.
 
*
 
SÚBEH TEHOTENSKÉHO A NEMOCENSKÉHO/RODIČOVSKÉHO PRÍSPEVKU/PRÍJMU V ZAMESTNANÍ
 
V praxi sa objavujú otázky, či nárok na "tehotenské" bude podmienený stratou iných príjmov. Respektíve, či bude nárok na "tehotenské" v prípade zamestnankyne, ktorá počas tehotenstva ďalej pracuje, prípadne počas práceneschopnosti čerpá nemocenské, alebo pri staršom dieťati poberá rodičovský príspevok a podobne.
 
Podľa návrhu zákona sa nevylučuje súbeh čerpania "tehotenského" a iných príjmov.
 
Nárok na "tehotenské" tak bude mať budúca mamička aj v súbehu:
 
  • s nemocenským počas práceneschopnosti - napríklad počas rizikového tehotenstva
  • s materským poberaným od začiatku 6.-ho (respektíve 8.-ho) týždňa pred očakávaným dňom pôrodu
  • s rodičovským príspevkom pri staršom dieťati
  • s príjmom zo zamestnania
  • s príjmom z podnikania a pod.
*
 
TEHOTENSKÉ A MAMIČKY, KTORÉ OTEHOTNEJÚ EŠTE V ROKU 2020 ALEBO ZAČIATKOM ROKA 2021
 
Nárok na "tehotenské" budú mať aj budúce mamičky, ktoré spĺňajú podmienku mať najmenej 270 kalendárnych dní nemocenského poistenia v období posledných dvoch rokov pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, ktoré otehotneli ešte v roku 2020, respektíve na začiatku roka 2021 a začiatok 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom pripadne na obdobie pred 1. aprílom 2021.
 
Podľa navrhovaného prechodného ustanovenia tieto budúce mamičky budú mať nárok na tehotenské počnúc 1. aprílom 2021.
 
Podľa návrhu: "Ak začiatok 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom nastal pred 1. aprílom 2021, podmienky nároku na tehotenské sa posudzujú a jeho suma sa určuje k 1. aprílu 2021."
 
Príklad
 
Pani Betka otehotnela v decembri 2020. Pani Betka je živnostníčka a už niekoľko rokov je povinne poistená v Sociálnej poisťovni ako SZČO.
 
Podmienku na priznanie tehotenského (viď vyššie) tak spĺňa.
 
Lekár určil deň pôrodu na 19. september 2021.
 
Začiatok 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom vychádza na 14. marec 2021.
 
V tomto čase ešte novela zákona účinná nebude a pani Betka si na novú dávku "tehotenské" bude musieť počkať až do 1. apríla 2021.
 
"Tehotenské" bude pani Betka poberať od 1. apríla 2021 do dňa pôrodu.
 
*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 19 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.