Kniha DÔCHODKY: Kapitola 1. STRUČNÝ PREHĽAD DÔCHODKOVÝCH DÁVOK

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

V prvej kapitole knihy "Dôchodky" nájdete stručný prehľad dôchodkových dávok daných podľa zákona o sociálnom poistení, vyplácaných Sociálnou poisťovňou. A to sú:

  • starobné dôchodky
  • predčasné starobné dôchodky
  • invalidné dôchodky
  • vdovské, vdovecké a sirotské dôchodky (pozostalostné dôchodky).

Pre každý druh dôchodku nájdete v kapitole stručné zhrnutie, kto a kedy má na dôchodok nárok a ako sa určí suma dôchodku.

Prvá kapitola je určená tým, čo nemajú čas čítať desiatky strán textu a potrebujú sa rýchlo zorientovať.

Podrobnejšie informácie o jednotlivých druhoch dôchodkov s príkladmi nájdete v ďalších kapitolách.

Stručné vysvetlenie jednotlivých pojmov (ako napríklad "osobný mzdový bod" alebo "dôchodkový vek") nájdete v kapitole 12.

Naopak podrobné vysvetlenie kľúčových pojmov nájdete v kapitole 2.

*

1.1 STAROBNÝ DÔCHODOK STRUČNE

Podrobnejšie informácie k starobným dôchodkom nájdete v kapitole 3.

Nárok na starobný dôchodok máte, ak ste boli dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a dovŕšili ste dôchodkový vek.

*

Suma starobného dôchodku (SD) je daná výpočtom:

SD = POMB x ODP x ADH, kde:

  • POMB je priemerný osobný mzdový bod, zistený vzhľadom na deň vzniku nároku na starobný dôchodok
  • ODP je obdobie dôchodkového poistenia, získané ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok
  • ADH je aktuálna dôchodková hodnota, ktorá platí v čase vzniku nároku na výplatu starobného dôchodku.

Výsledná suma starobného dôchodku sa zaokrúhľuje na celých 10 eurocentov nahor.

Sporitelia (občania sporiaci si na dôchodok v II. pilieri) majú sumu starobného dôchodku krátenú pomerne komplikovaným spôsobom (pri odchode do dôchodku v roku 2020 približne o 10%), postup pri krátení nájdete uvedený v kapitole 3.2.

*

Čím vyšší ste dosiahli priemerný osobný mzdový bod (POMB), tým budete mať lepší dôchodok. POMB sprostredkovane vyjadruje výšku vašich odvodov počas vášho života. Čiže čím vyššie ste platili odvody, tým bude váš dôchodok vyšší. Veľmi zjednodušene, ak ste platili odvody z priemernej mzdy, máte POMB = 1. Ak ste platili odvody zo mzdy vo výške 80% priemerného zárobku, máte POMB 0,8 ... a podobne.

A čím dlhšie obdobie dôchodkového poistenia (ODP) počas aktívneho života získate - alebo ľudovo povedané, čím viac budete mať odpracovaných rokov - tým bude váš dôchodok vyšší.

Aktuálna dôchodková hodnota (ADH) je "umelo" vytvorená veličina, ktorá sa každoročne zvyšuje tempom medziročného rastu priemernej mzdy na Slovensku. Tú nemáte ako ovplyvniť. Všetci, ktorým vznikne nárok na výplatu starobného dôchodku v roku 2020 majú pri výpočte dôchodku rovnakú aktuálnu dôchodkovú hodnotu - pre rok 2020 je určená ako suma 13,6361 eur. V roku 2021 sa ADH zvýši o percentá nárastu priemernej mzdy zistenej za tretí štvrťrok 2020 voči priemernej mzde zistenej za tretí štvrťrok 2019.

*

Ak dosiahnete dôchodkový vek a o starobný dôchodok nepožiadate, ďalej pracujete a o starobný dôchodok požiadate neskôr, získate zaujímavú bonifikáciu.

Po prvé, podľa horeuvedeného vzorca vám vyjde vyššia suma dôchodku, pretože do vzorca sa dosadí aktuálna dôchodková hodnota (ADH) platná ku dňu, kedy o dôchodok požiadate - a ADH sa každoročne zvyšuje tempom rastu priemernej mzdy.

Po druhé, k sume starobného dôchodku sa pripočíta suma OMB x ADH, teda suma osobných mzdových bodov získaných za dobu poistenia po dovŕšení dôchodkového veku vynásobená aktuálnou dôchodkovou hodnotou. Ak odpracujete jeden celý rok naviac a zarábate priemernú mzdu, váš dôchodok bude o 13-14 eur vyšší.

A napokon sa celá takto určená suma zvýši o 0,5 % za každých celých 30 dní obdobia dôchodkového poistenia získaného po dovŕšení dôchodkového veku. Čiže jeden rok "čakania" na dôchodok znamená jeho zvýšenie o 6%.

*

Ak dosiahnete dôchodkový vek, o starobný dôchodok požiadate a ďalej budete pracovať popri poberaní dôchodku, Sociálna poisťovňa vám každý rok k 1. januáru okrem bežnej valorizácie k sume starobného dôchodku  pripočíta polovicu OMB x ADH, teda polovicu osobného mzdového bodu získaného v predchádzajúcom roku za dobu poistenia popri poberaní dôchodku vynásobenú aktuálnou dôchodkovou hodnotou. Ak odpracujete jeden celý rok popri poberaní dôchodku a zarábate priemernú mzdu, váš dôchodok bude približne o 7 eur vyšší.

*

Valorizácia starobných dôchodkov

Starobné dôchodky sa každoročne k 1. januáru valorizujú (zvyšujú).

V roku 2020 sa starobné dôchodky zvyšovali o 2,9 % a súčasne najmenej o 9 eur mesačne.

V roku 2021 sa starobné dôchodky budú zvyšovať o 2,6 % a súčasne najmenej o 9,40 eur mesačne.

*

Minimálny dôchodok

Ak poberateľ starobného dôchodku nepoberá žiaden ďalší dôchodok (napríklad vdovský) a suma jeho starobného dôchodku nedosahuje výšku minimálneho dôchodku, tak sa suma starobného dôchodku navýši na sumu minimálneho dôchodku.

Podrobnejšie informácie k minimálnym dôchodkom nájdete v kapitole 7.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 47 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Dôchodky (2020)' v obchode