Kniha DÔCHODKY: Kapitola 5. INVALIDNÝ DÔCHODOK

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

5.1 NÁROK NA INVALIDNÝ DÔCHODOK

Podľa § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, občan má nárok na invalidný dôchodok, ak ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie:

  • je invalidný
  • v období pred vznikom invalidity dosiahol požadovaný počet rokov dôchodkového poistenia (povinného, dobrovoľného, ako poistenec štátu...) a
  • ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok, ani mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

*

Invalid z mladosti

Podľa § 70 ods. 2 - prvá veta zákona o sociálnom poistení, občan má nárok na invalidný dôchodok (tzv. invalid z mladosti), ak

  • sa stal invalidným ako nezaopatrené dieťa (viď § 9 zákona o sociálnom poistení) - v období do skončenia povinnej školskej dochádzky alebo po skončení povinnej školskej dochádzky, ak sa sústavne pripravuje na povolanie, najdlhšie do dovŕšenia 26 rokov veku atď. a
  • má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Nárok na invalidný dôchodok z mladosti vzniká najskôr odo dňa dovŕšenia 18 rokov veku.

*

Doktorand

Podľa § 70 ods. 2 - druhá veta zákona o sociálnom poistení, doktorand má nárok na invalidný dôchodok, ak:

  • sa stal invalidným počas doktorandského štúdia v dennej forme
  • nedovŕšil 26 rokov veku a
  • má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

*

Sporiteľ

Pri posudzovaní nároku na invalidný dôchodok nie je žiadny rozdiel v tom, či ide o sporiteľa - občana, ktorý si sporil alebo sporí na dôchodok v tzv. II. pilieri, alebo o "ne"-sporiteľa.

Žiadny rozdiel nie je ani vo výpočte sumy invalidného dôchodku.

*

Nárok na výplatu invalidného dôchodku vzniká pri splnení uvedených podmienok a po podaní žiadosti o priznanie invalidného dôchodku. Žiadosť o priznanie invalidného dôchodku môže byť podaná aj po dni, v ktorom boli splnené podmienky nároku na invalidný dôchodok.

Pozor na premlčanie, podľa § 114 zákona o sociálnom poistení - nárok na výplatu dávky alebo jej časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý dávka alebo jej časť patrili.

V  súlade s § 184 zákona o sociálnom poistení sa žiadosť o priznanie invalidného dôchodku podáva na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou. Žiadateľ je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce pre nárok na invalidný dôchodok a nárok na jeho výplatu spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou. K tomu hľadajte aktuálne informácie na webe Sociálnej poisťovne v časti "Dôchodkové poistenie" - "Invalidný dôchodok" - "Uplatnenie nároku".

Podľa § 112 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, nárok na invalidný dôchodok si možno žiadosťou uplatniť najviac tri roky spätne.

*

Podľa § 80 zákona o sociálnom poistení, invalidný dôchodok sa nevypláca počas obdobia práceneschopnosti, kedy má poistenec nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo má nárok na nemocenské, ak práceneschopnosť začala ešte pred priznaním invalidného dôchodku.

V tejto súvislosti Sociálna poisťovňa upozorňuje žiadateľov o invalidný dôchodok, ktorí majú z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti nárok na nemocenské alebo nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, aby o priznanie invalidného dôchodku požiadali až vtedy, keď už je známy deň zániku nároku na nemocenské (resp. náhradu príjmu zamestnanca), pretože bez určenia tohto dňa nie je možné určiť deň priznania a sumu invalidného dôchodku.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 30 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Dôchodky (2020)' v obchode