Dokedy je nárok na pandemické ošetrovné na deti v predškolskom veku (aktualizácia 23.9.2020)?

Témy: nemocenské dávky,ošetrovné,pandémia,sociálne poistenie

*

Vláda SR na rokovaní dňa 9. septembra 2020 schválila návrh novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a súčasne schválila, že návrh sa v Národnej rade SR prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní.

Obsahom návrhu je faktické zrušenie § 293fb ods. 2 písm. a) zákona o sociálnom poistení.

Novelu v skrátenom legislatívnom konaní dňa 17.9.2020 schválila Národná rada SR.

Novela je účinná odo dňa vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Novela bola vyhlásená (zverejnená) v Zbierke zákonov pod číslom 258/2020 Z. z. dňa 23.9.2020 a k tomuto dňu nadobúda účinnosť.

*

DIEŤA V PREDŠKOLSKOM VEKU NAVŠTEVUJÚCE PREDŠKOLSKÉ ZARIADENIE

Podľa novely rodič dieťaťa v predškolskom veku počnúc stredou 23.9.2020nemá nárok na tzv. pandemické ošetrovné v prípade, kedy predškolské zariadenie síce "funguje normálne", ale rodič neprejaví záujem o účasť dieťaťa na prebiehajúcom výchovno-vzdelávacom procese v predškolskom zariadení z dôvodu obavy o jeho zdravie.

Pandemické ošetrovné tak rodičia detí, ktoré navštevujú predškolské zariadenie, a ktoré nechali doma z obavy o ich zdravie, môžu čerpať najneskôr do utorka 22.9.2020.

Príklad

Pretože novela zákona o sociálnom poistení bola zverejnená v Zbierke zákonov dňa 23. septembra 2020, rodič dieťaťa - predškoláka, ktoré nechal doma z obavy o jeho zdravie, bude môcť čerpať pandemické ošetrovné najdlhšie do 22. septembra 2020.

*

Zákonník práce

Pokiaľ ide o rodiča, ktorý je zamestnaný - pracuje na základe pracovnej zmluvy - a do 22.9.2020 bol s dieťaťom na platenom ošetrovnom, z pohľadu Zákonníka práce mal osobnú prekážku v práci - OČR, v súlade s § 141 ods. 1 Zákonníka práce. Od 23.9.2020 však rodič na ošetrovné nárok nemá. To znamená, že od 23.9.2020 sa mal vrátiť do zamestnania. Ak tak neurobil:

  • má absenciu
  • alebo sa so zamestnávateľom dohodne na čerpaní dovolenky
  • alebo sa so zamestnávateľom dohodne na "neplatenom voľne" - čo musí zamestnávateľ príslušným spôsobom nahlásiť na Sociálnu poisťovňu a na zdravotnú poisťovňu a zamestnanec si musí ako tzvl samoplatiteľ platiť zdravotné poistenie (ak nemá zdravotné poistenie zabezpečené aj inak ako v danom zamestnaní).

 

DIEŤA - ŽIAK ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Obdobne podľa novely rodič dieťaťa - školáka nebude mať nárok na tzv. pandemické ošetrovné v prípade, kedy škola, ktorú dieťa navštevuje, "funguje normálne", ale rodič neprejaví záujem o účasť dieťaťa na prebiehajúcom výchovno-vzdelávacom procese v škole z dôvodu obavy o jeho zdravie.

Tu však treba poznamenať, že školský rok 2020/2021 začal od 1. septembra 2020 na základných školách v štandardnom režime.

To pre rodičov žiakov základných škôl znamená, že dochádzka na vyučovanie je plne v súlade s § 19 zákona č. 245/2008 školského zákona a od 1. septembra 2020 je pre žiakov povinná.

Inými slovami, v súlade so školským zákonom od 1. septembra 2020 rodičia školákov už nemajú možnosť neprejaviť záujem o výchovu a vzdelávanie dieťaťa v škole z dôvodu obavy o zdravie dieťaťa. Inak by porušili školský zákon.

Ešte raz to isté inak: od 1. septembra 2020 sa rodič už nemôže sám rozhodnúť nechať doma svoje dieťa - školáka z obavy o jeho zdravie.

Dôsledkom je ukončenie možnosti čerpať tzv. pandemické ošetrovné na deti (školákov) do dovŕšenia jedenástich rokov veku alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku v prípade, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Z dôvodu uzavretia škôl bola táto možnosť reálne možná najdlhšie do 30. júna 2020 (pretože v júli - auguste boli letné prázdniny).

Od 1. septembra 2020 je na deti - školákov možné čerpať pandemické ošetrovné len v prípade, ak:

  • rozhodnutím zriaďovateľa alebo ministerstva školstva bude uzatvorená škola, ktorú dieťa navštevuje
  • dieťaťu bude nariadená karanténa alebo izolácia
  • fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela alebo jej bola nariadená karanténa či izolácia, alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať.

*

PANDEMICKÉ OŠETROVNÉ A DIEŤA, KTORÉ DO PREDŠKOLSKÉHO ZARIADENIA EŠTE NECHODILO

V novele zákona sa nenavrhuje zrušenie čerpania pandemického ošetrovného podľa § 293ev zákona o sociálnom poistení.

Pozrite tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=314

Aj naďalej tak bude možné poberať pandemické ošetrovné napríklad v prípade dieťaťa, ktoré malo 3. narodeniny v čase od 12. marca 2020 a rodič sa o dieťa osobne a celodenne stará (dieťa nechodí do škôlky).

Za súčasného stavu zákona má v takýchto prípadoch rodič nárok na pandemické ošetrovné "donekonečna", respektíve dovtedy, kým dieťa nezačne nejaké predškolské zariadenie navštevovať, prípadne pokiaľ sa príslušným spôsobom v budúcnosti nezmení zákon o sociálnom poistení.

Príklad

Ak vláda vyhlási skončenie mimoriadnej situácie k 16. novembru 2020, nárok na "pandemické ošetrovné" bude mať rodič dieťaťa, ktoré malo 3. narodeniny v čase od 12. marca 2020 do 31. októbra 2020 a rodič sa o dieťa osobne a celodenne stará (dieťa nechodí do predškolského zariadenia).

Napríklad, ak dieťa dosiahlo vek 3 roky dňa 15. mája 2020 (do konca mája 2020 bol nárok na rodičovský príspevok), nárok na pandemické ošetrovné je od 1. júna 2020. Nárok na ošetrovné trvá aj po 1. septembri 2020 až dovtedy, pokiaľ dieťa nezačne chodiť do predškolského zariadenia, alebo pokiaľ sa nezmení zákon.

Ak napríklad dieťa nastúpilo do predškolského zariadenia od 1. septembra 2020, rodič má nárok na ošetrovné do 31. augusta 2020.

*

PANDEMICKÝ RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

Podľa Nariadenia vlády č. 102/2020 Z. z., v čase krízovej situácie (čo je aj mimoriadna situácia, viď vyššie) má rodič, resp. oprávnená osoba - ak nepoberá ošetrovné - nárok na rodičovský príspevok aj po mesiaci, v ktorom dieťa:
 
  • dosiahne vek 3 roky
  • dosiahne vek 6 rokov, ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav
  • dosiahne vek 6 rokov, ak ide o dieťa zverené do náhradnej starostlivosti starostlivosti, resp. dosiahne dobu 3 rokov od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti.

Nárok na rodičovský príspevok má podľa § 2 ods. 5 nariadenia vlády č. 102/2020 Z. z. oprávnená osoba do konca mesiaca, v ktorom vláda vyhlási skončenie mimoriadnej situácie.

Pozrite tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=330

Ku dňu 23.9.2020 vláda mimoriadnu situáciu neukončila.

Príklad

Ak vláda vyhlási skončenie mimoriadnej situácie k 16. novembru 2020, nárok na "pandemický rodičovský príspevok" bude mať oprávnená osoba poslednýkrát za mesiac november 2020.

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.