Kniha DÔCHODKY: Kapitola 6. VDOVSKÝ, VDOVECKÝ A SIROTSKÝ DÔCHODOK

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

Na úvod kapitoly si povedzme, že pre vdovecké dôchodky platia tie isté pravidlá ako pre vdovské dôchodky. Preto budeme v kapitole komentovať len vdovské dôchodky, pre vdovecké dôchodky platí všetko rovnako.

Vdovské, vdovecké a sirotské dôchodky sa označujú aj ako pozostalostné dôchodky.

*

6.1 NÁROK NA VDOVSKÝ DÔCHODOK A NA JEHO VÝPLATU

Podľa § 74 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, vdova má nárok na vdovský dôchodok po manželovi, ktorý:

 • ku dňu smrti bol poberateľom starobného dôchodku alebo splnil podmienky nároku na starobný dôchodok (viď kapitola 3.1)
 • ku dňu smrti bol poberateľom invalidného dôchodku, alebo získal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok (viď kapitola 5.1 až 5.3)
 • ku dňu smrti mal nárok na predčasný starobný dôchodok (mal priznaný predčasný starobný dôchodok, viď kapitola 4.1), alebo
 • zomrel v dôsledku pracovného úrazu, či choroby z povolania.

V každom prípade, základnou podmienkou je existencia a trvanie manželstva ku dňu smrti manžela.

Rozvedená žena nemá nárok na vdovský dôchodok po bývalom manželovi.

*

Nárok na výplatu vdovského dôchodku

Podľa § 74 ods. 2 a 3 zákona o sociálnom poistení vdova má nárok na výplatu vdovského dôchodku počas jedného roka od smrti manžela. Je pritom jedno, v akom postavení je ona sama, aké má príjmy, aký má vek, o koľko nezaopatrených detí sa stará a podobne.

Po uplynutí jedného roka od smrti manžela sa vdove vypláca vdovský dôchodok naďalej, ak:

 • sa stará aspoň o jedno nezaopatrené dieťa
 • je invalidná a má mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %
 • vychovala aspoň tri deti (bez ohľadu na jej vek)
 • dovŕšila vek 52 rokov a vychovala dve deti
 • dovŕšila dôchodkový vek.

Ak sa vdove vypláca vdovský dôchodok viac ako rok po smrti manžela, pretože sa stará aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ale stane sa situácia, že sa nebude starať ani o jedno nezaopatrené dieťa (ak napríklad deti doštudujú), vdove sa prestane vyplácať vdovský dôchodok.

Ak nie je splnená žiadna z horeuvedených podmienok, vdovský dôchodok sa po uplynutí jedného roka od smrti manžela prestane vyplácať. To ale neznamená, že by úplne zanikol nárok na vdovský dôchodok. Výplata vdovského dôchodku sa vdove obnoví, ak:

 • sa začne starať o nezaopatrené dieťa
 • sa stane invalidnou s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %
 • dovŕšila vek 52 rokov a vychovala dve deti
 • dovŕšila dôchodkový vek.

*

Nezaopatrené dieťa

Za nezaopatrené dieťa sa pri posudzovaní nároku vdovy na výplatu vdovského dôchodku považuje dieťa:

 • ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok (viď ďalej)
 • dieťa, ktoré bolo v rodine zomretého vychovávané, ak ide o vlastné dieťa alebo osvojené dieťa vdovy, alebo ak bolo dieťa vdove či zomretému manželovi zverené do starostlivosti, ktorá nahrádza starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu počas trvania manželstva.

*

Zánik nároku na vdovský dôchodok

Podľa § 74 ods. 5 zákona o sociálnom poistení, vdove nárok na vdovský dôchodok zaniká:

 • uzatvorením manželstva alebo
 • dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého vdova úmyselným trestným činom spôsobila smrť manžela.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 31 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Dôchodky (2020)' v obchode