Pandemické ošetrovné od 23.9.2020

Témy: nemocenské dávky,ošetrovné,pandémia,sociálne poistenie,zmeny 2020

*

V článku popisujeme tzv. pandemické ošetrovné definované podľa § 293er ods. 3, § 293ev a § 293fb zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Pandemické ošetrovné bolo zavedené zákonom č. 63/2020 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení s účinnosťou od 27.3.2020.

Ďalšie zmeny pri pandemickom ošetrovnom vyplývajú z nasledujúcich novelizácií zákona o sociálnom poistení:

 • č. 66/2020 Z.z., účinnosť od 4.4.2020 ... nový § 293ev
 • č. 157/2020 Z. z., účinnosť od 17.6.2020 ... nový § 293fb
 • č. 258/2020 Z. z., účinnosť od 23.6.2020 ... nový § 293 fe, ktorým sa ruší § 293fb ods. 2 písm. a), a to počnúc dňom 23.9.2020

*

Pandemické ošetrovné počas vianočných prázdnin 2020/2021:

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=469

*

KRÍZOVÁ SITUÁCIA

Krízová situácia podľa § 293er ods. 1 zákona o sociálnom poistení je mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený vládou SR v súvislosti s ochorením COVID-19.

Vláda SR na svojom rokovaní 11. marca 2020 schválila uznesenie (uznesenie nemá číslo, nebolo zverejnené v Zbierke), ktorým z dôvodu ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky od 12. marca 2020 od 6:00 vyhlásila mimoriadnu situáciu podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.

Uznesením vlády č. 114 z 15. marca 2020, zverejneným v Zbierke pod číslom 45/2020 Z. z.,  vláda SR dňom 16. marca 2020 vyhlásila núdzový stav podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu.

Vláda SR na svojom rokovaní 10. júna 2020 schválila uznesenie č. 366/2020, ktorým ukončila núdzový stav uplynutím 13. júna 2020.

V tom istom uznesení vláda SR konštatuje, že mimoriadna situácia vyhlásená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11. marca 2020 trvá naďalej aj po ukončení núdzového stavu, teda aj po 13. júni 2020.

Krízová situácia podľa § 293er ods. 1 zákona o sociálnom poistení tak začala od 12. marca 2020 a trvá doteraz (písané 27. septembra 2020), pričom trvať bude až do dňa, kedy vláda SR ukončí mimoriadnu situáciu.

Slovom "pandemické ošetrovné" označujeme ošetrovné, poskytované v čase trvania krízovej situácie.

*

KTO MÁ NÁROK NA PANDEMICKÉ OŠETROVNÉ

Po 23. septembri 2020 má poistenec nárok na pandemické ošetrovné v šiestich možných prípadoch.

1. Starostlivosť o dieťa, ktoré je choré

Podľa § 293er ods. 3 písm. a) zákona, nárok na pandemické ošetrovné má nemocensky poistený poistenec, ak osobne a celodenne ošetruje dieťa do dovŕšenia šestnásteho roku veku (15 rokov a 364 dní, vek sa posudzuje k prvému dňu nároku), ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou.

V týchto prípadoch sa vyžaduje potvrdenie lekára.

*

2. Starostlivosť o dieťa, ktoré je v karanténe alebo je zatvorená škôlka, resp. škola, ktorú dieťa navštevuje

Podľa § 293er ods. 3 písm. b) zákona, nárok na pandemické ošetrovné má nemocensky poistený poistenec, ak splnil podmienky podľa § 39 ods. 1 písm. b) zákona, to znamená:

... osobne a celodenne sa stará o dieťa do dovŕšenia jedenástich rokov veku (10 rokov a 364 dní, vek sa posudzuje k prvému dňu nároku) alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku (17 rokov a 364 dní, vek sa posudzuje k prvému dňu nároku), ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak:

 • dieťaťu bola nariadená karanténa alebo izolácia
 • predškolské zariadenie (jasle, škôlka) alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté, alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie (napríklad rozhodnutím zriaďovateľa, ministerstva školstva, prípadne na základe opatrení hygienikov)
 • fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, prípadne jej bola nariadená karanténa alebo izolácia, alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať.

V týchto prípadoch sa nevyžaduje potvrdenie lekára. Sociálna poisťovňa si sama preverí, že škôlka, škola, resp. zariadenie bolo uzavreté.

*

3. Starostlivosť o príbuzného umiestneného v zariadení sociálnych služieb, ktoré je zatvorené

Podľa § 293er ods. 3 písm. c) zákona, nárok na pandemické ošetrovné má nemocensky poistený poistenec aj vtedy, ak sa osobne a celodenne stará o príbuzného v priamom rade (dieťa bez rozdielu veku, rodiča, starého rodiča), súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela či manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou, bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté, alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie.

V týchto prípadoch sa nevyžaduje potvrdenie lekára. Sociálna poisťovňa si sama preverí, že zariadenie bolo uzavreté.

*

Napríklad 25-ročné ZŤP dieťa zamestnanca navštevuje denné zariadenie sociálnych služieb, ktoré bolo od 25.3.2020 do 1.6.2020 uzavreté. Matka dieťaťa je zamestnankyňa, po dobu uzatvorenia zariadenia si môže uplatniť nárok na ošetrovné, pokiaľ zostane doma, nebude chodiť do zamestnanca a bude sa starať o dieťa.

*

4. Starostlivosť o dieťa, ktoré počas krízovej situácie dovŕšilo 3 roky

Podľa § 293ev zákona, nárok na pandemické ošetrovné má nemocensky poistený poistenec, ak sa osobne a celodenne stará o dieťa do dovŕšenia jedenástich rokov veku alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak počas krízovej situácie uplynul mesiac:

 • v ktorom toto dieťa dovŕšilo tretí rok veku
 • v ktorom toto dieťa dovŕšilo šiesty rok veku, ak ide o dieťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav
 • od ktorého prestalo byť dieťaťom s dlhodobo nepriaznivým stavom, ak je mladšie ako šesť rokov
 • v ktorom toto dieťa dovŕšilo šiesty rok veku, ak bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, ak neuplynuli tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia príslušného orgánu, na ktorého základe bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov
 • v ktorom uplynuli tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia príslušného orgánu, na ktorého základe bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ak je toto dieťa mladšie ako šesť rokov.

Treba zdôrazniť, že § 293ev zákona platí aj po 23.9.2020.

Uvedené v praxi znamená napríklad to, že nárok na pandemické ošetrovné má rodič dieťaťa, ktorý sa osobne a celodenne stará o dieťa (dieťa nechodí do škôlky) a dieťa dovŕšilo vek 3 roky v mesiacoch marec až august 2020. Pokiaľ vláda SR do konca septembra 2020 neukončí mimoriadnu situáciu, vzťahuje sa to aj na deti, ktoré dovŕšili vek 3 roky v mesiaci september 2020. Atď.

Pri posudzovaní nároku na pandemické ošetrovné podľa § 293ev zákona je podstatná skutočnosť, či sa rodič osobne a celodenne stará o dieťa. Teda, či je rodič doma (ak je zamestnanec, tak nepracuje) a či dieťa nechodí do škôlky.

Rodič má nárok na ošetrovné aj vtedy, ak je dieťa do škôlky zapísané, ale do škôlky nechodí a rodič sa o dieťa osobne a celodenne stará.

V praxi sa však v týchto dňoch stretávame s tým, že Sociálna poisťovňa tejto skupine rodičov odmieta priznať nárok na ošetrovné. Sociálna poisťovňa sa odvoláva na skutočnosť, že od 23.9.2020 bol zrušený § 293fb ods. 2 písm. a) zákona.

Podľa názoru autora článku: Áno, § 293fb ods. 2 písm. a) zákona bol zrušený. Avšak na týchto rodičov sa vzťahuje § 293ev zákona, ktorý platí naďalej a pokiaľ rodič spĺňa podmienky v ňom uvedené - znova zopakujeme, že rodič sa osobne a celodenne stará o dieťa (dieťa nechodí do škôlky) a dieťa dovŕšilo vek 3 roky v mesiaci, v ktorom trvá krízová situácia, rodič má naďalej nárok na pandemické ošetrovné podľa § 293ev zákona.

*

5. Starostlivosť o dieťa umiestnené v zariadení sociálnych služieb - dieťa nenavštevuje zariadenie z obavy o zdravie

Podľa § 293fb ods. 2 písm. b) zákona, nárok na pandemické ošetrovné má nemocensky poistený poistenec, ak sa osobne a celodenne stará o dieťa do dovŕšenia jedenástich rokov veku alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s  dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, je otvorené, ale:

 • rodič neprejavil záujem o poskytovanie starostlivosti dieťaťu v tomto zariadení z dôvodu obavy o jeho zdravie alebo
 • dieťaťu nemôže byť poskytovaná starostlivosť v tomto zariadení z kapacitných dôvodov.

*

6. Starostlivosť o príbuzného umiestneného v zariadení sociálnych služieb - príbuzný nechodí do zariadenia z obavy o svoje zdravie

Podľa § 293fb ods. 3 zákona, nárok na pandemické ošetrovné má nemocensky poistený poistenec, ak sa osobne a celodenne stará o príbuzného v priamom rade (dieťa bez rozdielu veku, rodiča, starého rodiča), súrodenca, manžela, manželku, rodiča manžela či manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou, bolo rozhodnutím príslušných orgánov otvorené, ale:

 • táto osoba neprejavila záujem o poskytovanie sociálnej služby z dôvodu obavy o svoje zdravie alebo
 • tejto osobe nemôže byť poskytovaná sociálna služba z kapacitných dôvodov.

*

7. Starostlivosť o dieťa, škôlka, resp. škola, ktorú dieťa navštevuje, je otvorená, ale dieťa nechodí do škôlky, resp. školy z obavy o jeho zdravie - nárok na ošetrovné bol do 22.9.2020, od 23.9.2020 nárok na ošetrovné nie je

Podľa § 293fb ods. 2 písm. a) zákona, do 22.9.2020 mal nárok na pandemické ošetrovné nemocensky poistený poistenec, ak sa osobne a celodenne staral o dieťa do dovŕšenia jedenástich rokov veku alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak predškolské zariadenie alebo škola, ktoré/ú dieťa navštevuje, bola otvorené/á, ale:

  • rodič neprejavil záujem o výchovu a vzdelávanie dieťaťa v predškolskom zariadení, resp. v škole z dôvodu obavy o zdravie dieťaťa alebo
  • rodič síce prejavil záujem o výchovu a vzdelávanie dieťaťa v predškolskom zariadení, resp. v škole, ale dieťa nebolo možné do zariadenia umiestniť z kapacitných dôvodov.

Táto alternatíva nároku na pandemické ošetrovné však bola zrušená novelou zákona č. 258/2020 Z. z. s účinnosťou od 23.6.2020.

Počnúc dňom 23.9.2020 tak rodič dieťaťa, ktorý nedá dieťa do školy alebo škôlky z obavy o zdravie dieťaťa, nárok na pandemické ošetrovné podľa § 293fb ods. 2 písm. a) nemá.

Pozor, pokiaľ ide o deti navštevujúce základnú školu, školský rok 2020/2021 začal od 1. septembra 2020 na základných školách v štandardnom režime. To pre rodičov žiakov základných škôl znamená, že dochádzka na vyučovanie je plne v súlade s § 19 zákona č. 245/2008 školského zákona a od 1. septembra 2020 je pre žiakov povinná. Inými slovami, v súlade so školským zákonom od 1. septembra 2020 už rodičia školákov nemajú možnosť neprejaviť záujem o výchovu a vzdelávanie dieťaťa v škole z dôvodu obavy o zdravie dieťaťa. Inak by porušili školský zákon.

Ešte raz to isté inak: od 1. septembra 2020 sa rodič už nemôže sám rozhodnúť nechať doma svoje dieťa - školáka z obavy o jeho zdravie.

Dôsledkom je ukončenie možnosti čerpať pandemické ošetrovné na deti (školákov) do dovŕšenia jedenástich rokov veku alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku v prípade, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Z dôvodu uzavretia škôl bola táto možnosť reálne možná najdlhšie do 30. júna 2020 (pretože v júli - auguste boli letné prázdniny).

*

DIEŤA

Nárok na ošetrovné na dieťa je v prípade, ak ide o dieťa:
 
 • vlastné dieťa poistenca alebo jeho manžela (manželky)
 • osvojené dieťa poistenca alebo jeho manžela (manželky)
 • dieťa, ktoré bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

*

KTO A KEDY NEMÁ NÁROK NA VÝPLATU OŠETROVNÉHO

Podľa § 43 zákona poistenec nemá nárok na výplatu ošetrovného za dni, kedy:

 • poberá náhradu príjmu, resp. nemocenské počas svojej práceneschopnosti (PN)
 • poberá materské.

Poznámka: Matka, ktorá je zamestnankyňou, ale je na rodičovskej dovolenke s mladším dieťaťom, si na staršie dieťa nemôže uplatniť nárok na ošetrovné, pretože počas rodičovskej dovolenky má prerušené povinné nemocenské poistenie zamestnankyne -  preto na ošetrovné nemá nárok. Nárok získa vtedy, ak rodičovskú dovolenku preruší, vráti sa do zamestnania a ďalší deň (už z aktívneho zamestnania) si uplatní nárok na ošetrovné na staršie dieťa.

*

Poznámka: Nárok na ošetrovné nezávísí od toho, "ako je na tom" druhý rodič. Napríklad, nemocensky poistený otec dieťaťa si môže uplatniť nárok na ošetrovné na staršie dieťa vo veku do 11 rokov, pričom matka poberá materské na mladšie dieťa, alebo je na rodičovskej dovolenke s mladším dieťaťom.

*

DOBA POSKYTOVANIA PANDEMICKÉHO OŠETROVNÉHO A ĎALŠIE PODMIENKY

Ošetrovné sa vypláca za každý kalendárny deň trvania nároku (teda po celú dobu zatvorenia jaslí, škôlky, školy, resp. zariadenia z dôvodu mimoriadnej situácie).

Rodičia sa môžu pri poberaní pandemického ošetrovného prestriedať tak, ako im to vyhovuje. Jeden týždeň bude pandemické ošetrovné poberať napríklad matka, ďalší týždeň otec a ďalší týždeň znova matka atď. Doba poberania pandemického ošetrovného jedným rodičom nie je nijako obmedzená - môže to byť napríklad tak, že matka poberá pandemické ošetrovné štyri dni, následne otec 17 dní atď.

Ak je v rodine viac detí, na ktoré si rodičia budú chcieť uplatniť pandemické ošetrovné, nie je možné postupovať tak, že rodičia si deti "rozdelia" - nárok na pandemické ošetrovné si rovnako ako na bežné ošetrovné môže uplatniť len jeden rodič.

*

VÝŠKA PANDEMICKÉHO OŠETROVNÉHO

Výška ošetrovného je rovnako ako pri bežnom ošetrovnom 55 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ).

Ako sa určí DVZ nájdete v samostatnom článku tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=300

*

UPLATNENIE NÁROKU NA PANDEMICKÉ OŠETROVNÉ A JEHO VÝPLATA

Pri uplatnení nároku sa treba riadiť aktuálnymi pokynmi, ktoré Sociálna poisťovňa zverejňuje na svojej webovej stránke www.socpoist.sk.

Lehota na vyplatenie pandemického ošetrovného je ako pri iných dávkach podľa zákona, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac. Konkrétne dni výplat určuje Sociálna poisťovňa. Ak napríklad bola žiadosť o pandemické ošetrovné podaná v marci, tak bude vyplatená najskôr v aprílovom výplatnom termíne pobočky. Tu však treba pripomenúť, že na vydanie rozhodnutia o priznaní ošetrovného má Sociálna poisťovňa maximálnu zákonnú lehotu 60 dní od podania žiadosti...

Potvrdenie o uzatvorení školy, resp. škôlky nie je potrebné, tieto informácie si Sociálna poisťovňa preverí sama.

*

Oznámenie o "OČR" zamestnávateľovi

Sociálna poisťovňa nie je povinná oznamovať zamestnávateľom, že ich zamestnanec poberá ošetrovné, alebo že pokračuje v poberaní ošetrovného. Zároveň si treba uvedomiť, že takéto potvrdenia Sociálna poisťovňa nevystavuje ani zamestnancom. Nie je teda v jej kompetencii oznamovať zamestnávateľovi, že jeho zamestnanec nie je v práci z dôvodu, že školy, škôlky a iné školské zariadenia sú uzatvorené.

Zamestnávateľ si musí otázku preukázania prekážok v práci vyriešiť vo vlastnej réžii – povinnosťou zamestnanca je oznámiť zamestnávateľovi prekážku v práci vrátane toho, že na prelome mesiaca mu prekážka v práci trvá. Ospravedlnenie prekážky v práci nie je viazané na poskytovanie dávky ošetrovné.

Preto zamestnanec je povinný v súlade s § 144 ods. 2 Zákonníka práce sám oznámiť zamestnávateľovi (telefonicky, resp. mailom), že má osobnú prekážku v práci - ošetruje dieťa, resp. iného člena rodiny. A to na začiatku ošetrovania a rovnako aj na prelome mesiacov, ak ošetrovanie trvá. Obdobne je pri skončení ošetrovania zamestnanec povinný oznámiť zamestnávateľovi, že mu osobná prekážka v práci - OČR - skončila.

§ 144 ods. 1 a 2 Zákonníka práce:

"(1) Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.

(2) Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní."

*

NEMOCENSKÉ POISTENIE

Nárok na pandemické ošetrovné má nemocensky poistený zamestnanec, povinne nemocensky poistená SZČO, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, pokiaľ k prvému dňu, ku ktorému si uplatnila nárok na pandemické ošetrovné, je táto osoba nemocensky poistená alebo je v ochrannej lehote.

Ochranná lehota je v zásade sedem dní po zániku nemocenského poistenia (napríklad po skončení zamestnania). Ochranná lehota poistenca, ktorý bol nemocensky poistený menej ako sedem dní, je toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie. Ochranná lehota poistenkyne, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, je osem mesiacov.

*

Zamestnanec

Nemocensky poistený zamestnanec je napríklad:

 • osoba, ktorá má u zamestnávateľa uzatvorenú pracovnú zmluvu
 • osoba pracujúca na dohodu o pracovnej činnosti, uzavretú na dobu viac ako jedného kalendárneho mesiaca
 • osoba pracujúca na dohodu o vykonaní práce, uzavretú na dobu viac ako jedného kalendárneho mesiaca a dohodnutú tak, že odmena sa vypláca za každý kalendárny mesiac trvania dohody (tzv. pravidelný príjem, pri ktorom je nemocenské poistenie)
 • spoločník s.r.o., ktorý má za prácu vo svojej s.r.o. vyplácanú odmenu pravidelne každý mesiac
 • konateľ s.r.o., člen dozornej rady, predstavenstva a pod. (štatutár obchodnej spoločnosti alebo družstva), ak má za výkon funkcie vyplácanú odmenu pravidelne každý mesiac (tzv. pravidelný príjem, pri ktorom je nemocenské poistenie)
 • funkcionár inej právnickej osoby (napríklad rôzne občianske združenia, napríklad spoločenstvo vlastníkov bytov), ak má za výkon funkcie vyplácanú odmenu pravidelne každý mesiac (tzv. pravidelný príjem, pri ktorom je nemocenské poistenie)

Špecifickou podmienkou nároku na ošetrovné pre zamestnanca je, že v čase, kedy poberá ošetrovné vo svojom zamestnaní, nepracuje a nemá v zamestnaní príjem za vykonanú prácu. Môže však mať príjem, ktorý sa poskytuje z iného dôvodu, než za vykonanú prácu - napríklad bude mať vyplatenú odmenu za prácu, ktorú vykonal ešte pred uzatvorením školy.

Zamestnanec však môže mať iný príjem - z iného zamestnania, z ktorého si neuplatňuje nárok na ošetrovné. Môže mať príjem z podnikania (SZČO).

Zamestnanec má nárok na ošetrovné okamžite po vzniku nemocenského poistenia. Napríklad pracovný pomer vznikne v piatok 13.3.2020 a od pondelka 16.3.2020 si zamestnanec uplatní nárok na ošetrovné.

*

SZČO

Špecifickou podmienkou pre SZČO je, že má zaplatené poistné do SP za obdobie do konca predchádzajúceho mesiaca. Poistné sa považuje za zaplatené, ak je zaplatené najneskôr do konca mesiaca, za ktorý sa uplatňuje nárok na ošetrovné. Pritom sa prihliada na možný odklad splatnosti poistného z dôvodu poklesu tržieb podľa § 293ew zákona a príslušných nariadení vlády.

Napríklad, pri uplatnení nároku na ošetrovné za mesiac marec 2020 musí mať zaplatené poistné za predchádzajúce mesiace do mesiaca február 2020 vrátane a toto poistné musí byť zaplatené najneskôr do konca marca 2020 (uvedené platí pre SZČO, ktorá nemá za mesiac marec 2020 pokles tržieb o 40% a viac).

Podmienka zaplateného poistného sa sleduje podľa zákona 5 rokov dozadu a toleruje sa dlžná suma nižšia ako 5 eur.

Na rozdiel od zamestnanca SZČO môže vykonávať činnosť a mať z nej príjem aj v čase, kedy poberá ošetrovné.

V prípade povinne nemocensky poistenej SZČO nie je pre nárok na ošetrovné podmienka získať určitý počet dní nemocenského poistenia.

*

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba

Špecifickou podmienkou pre dobrovoľne nemocensky poistenú osobu je, že v posledných dvoch rokoch pred dňom, od ktorého si uplatňuje nárok na ošetrovné, dosiahla najmenej 270 kalendárnych dní nemocenského poistenia. Do požadovaných 270 dní sa započíta nielen doba aktuálneho dobrovoľného nemocenského poistenia, ale aj doba iného ukončeného nemocenského poistenia - napríklad doba predošlého zamestnania alebo doba predošlého povinného poistenia SZČO.

Ďalšou podmienkou je, že dobrovoľne nemocensky poistená osoba má zaplatené poistné - to platí úplne rovnako ako pre SZČO, pozrite vyššie.

*

PRERUŠENIE POVINNÉHO NEMOCENSKÉHO POISTENIA

Po celú dobu poberania pandemického ošetrovného sa povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti neprerušuje (§ 26 zákona sa neuplatňuje).

To platí aj spätne za obdobie pred účinnosťou novely (teda za marec 2020).

*

DOBA, ZA KTORÚ SA POISTNÉ NEPLATÍ

Zamestnanec, povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti nie sú povinní platiť poistné na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie ani na poistenie v nezamestnanosti od prvého dňa do posledného dňa poberania pandemického ošetrovného.
 
To platí aj spätne za obdobie pred účinnosťou novely (teda za marec 2020).

*

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 31 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.