Zmeny v Zákonníku práce od 1. marca 2021

Témy: dohody,gastrolístky,Zákonník práce,zmeny 2021

*

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR dňa 18.9.2020 predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce. Účinnosť navrhovanej novely má byť od 1. marca 2021.

Pripomienkové konanie končí 8.10.2020. Po vyhodnotení a zapracovaní pripomienok budú o návrhu rokovať vláda SR a Národná rada SR. Predpoklad schválenia novely je na schôdzi NR SR v januári 2021.

*

V novele Zákonníka práce sa riešia nasledovné okruhy problémov:

 • spresňuje sa nárok zamestnanca mladšieho ako 33 rokov na 5 týždňov dovolenky pri starostlivosti o dieťa
 • spresňuje sa, kedy sa skúšobná doba predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca
 • domácka práca a telepráca, kompletne sa mení a dopĺňa § 52
 • zjednodušuje sa dočasné pridelenie zamestnanca v rámci korporácie
 • spresňuje sa postup stanovenia pracovného času pri pracovných cestách a pružnom pracovnom čase
 • pri zabezpečení stravovania sa rozširujú možnosti poskytnúť zamestnancom nezdanený finančný príspevok
 • pri dohodách o brigádnickej práci študentov sa spresňuje štatút študenta po skončení strednej školy alebo 1. stupňa VŠ 
 • dopĺňajú sa pravidlá pôsobenia odborovej organizácie u zamestnávateľa

*

Novelizujú sa aj:

 • zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
 • zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci
 • zákon č. 103/2007  Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni (zákon o tripartite)
 • zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe

*

V pokračovaní článku nasleduje podrobnejší komentár k navrhovaným zmenám.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 23 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.