Kniha ODVODY: Kapitola 1.7 SADZBY POISTNÉHO NA ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Témy: zdravotné poistenie

*

Výšku sadzieb poistného nájdeme v § 12 ZZP.

*

Sadzby poistného zamestnanca

  • 4% z vymeriavacieho základu dosiahnutého u zamestnávateľa
  • 2% z vymeriavacieho základu dosiahnutého u zamestnávateľa ak je zamestnanec osobou so zdravotným postihnutím (viď ďalej)
  • 0% z vymeriavacieho základu dosiahnutého u zamestnávateľa ak sa uplatňuje odvodová výnimka (viď vyššie)
  • 14% z vymeriavacieho základu z príjmov zdaňovaných podľa § 7 a § 8 ZDP (v ročnom zúčtovaní poistného)
  • 7% z vymeriavacieho základu z príjmov zdaňovaných podľa § 7 a § 8 ZDP (v ročnom zúčtovaní poistného), ak je zamestnanec osobou so zdravotným postihnutím.

*

Sadzby poistného zamestnávateľa

  • 10% z vymeriavacieho základu zamestnancov
  • 5% z vymeriavacieho základu zamestnancov, ktorí sú osobami so zdravotným postihnutím
  • 0% z vymeriavacieho základu zamestnancov, u ktorých sa uplatňuje odvodová výnimka.

*

Osoba so zdravotným postihnutím

Na účely ZZP sa podľa § 12 ods. 2 ZZP za osobu so zdravotným postihnutím považuje osoba:

  • uznaná za invalidnú podľa § 70 až 73 ZSP - má rozhodnutie komisie Sociálnej poisťovne o priznaní invalidity (má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %), resp. podľa § 42 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov alebo
  • s ťažkým zdravotným postihnutím, kde miera funkčnej poruchy je najmenej 50%, podľa § 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia – má preukaz ŤZP vzdaný úradom práce, soc. vecí a rodiny.

Status osoby so zdravotným postihnutím má osoba, ktorá spĺňa jednu alebo druhú podmienku, prípadne obe podmienky.

Podľa § 12 ods. 3 ZZP sadzba poistného pre osoby so zdravotným postihnutím sa uplatní v kalendárnom mesiaci, v ktorom bola táto osoba považovaná za osobu so zdravotným postihnutím aspoň jeden deň.

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 4 hodiny

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ODVODY 2020' v obchode