Kniha ODVODY: Kapitola 2. REGISTRAČNÉ POVINNOSTI VOČI SOCIÁLNEJ POISŤOVNI A ZDRAVOTNÝM POISŤOVNIAM

Témy: sociálne poistenie,zdravotné poistenie

*

Autorom kapitoly je Jana Motyčková

*

Zamestnávateľ má povinnosť prihlásiť sa do registra zamestnávateľov vedeného príslušnou pobočkou Sociálnej poisťovne najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom začne zamestnávať aspoň jedného zamestnanca, a odhlásiť sa z tohto registra do 8 dní odo dňa, v ktorom nezamestnáva už žiadneho zamestnanca. Prihláška a odhláška zamestnávateľa sa podáva na tlačive Registračný list zamestnávateľa. Lehota je splnená aj vtedy, ak sa tlačivo v ustanovenej lehote odovzdalo na prepravu poštou alebo odoslalo faxom alebo elektronickou poštou. Pri zaslaní faxom alebo elektronickou poštou, ak podanie nie je podpísané zaručeným elektronickým podpisom, je potrebné ho písomne potvrdiť do 3 dní odo dňa jeho doručenia Sociálnej poisťovni.

Zamestnávateľ by mal v SP podpísať aj Dohodu o používaní elektronických služieb SP. Prístup do elektronických služieb potrebuje zamestnávateľ na plnenie oznamovacích povinností voči SP a podávanie výkazov. Dohodu podpisuje štatutár zamestnávateľa.

Miestna príslušnosť pobočky pre zamestnávateľa je daná miestom útvaru zamestnávateľa, ktorý vedie evidenciu miezd. Ak evidenciu miezd vedie iná právnická osoba alebo fyzická osoba alebo ak útvar, ktorý vedie evidenciu miezd, je mimo územia Slovenskej republiky, príslušnosť k pobočke je daná sídlom zamestnávateľa alebo jeho organizačnej zložky.

Zamestnávateľ je povinný oznámiť Sociálnej poisťovni do 8 dní od zmeny zmenu svojho názvu a sídla.

Do zdravotnej poisťovne sa zamestnávateľ prihlasuje do 8 pracovných dní od zamestnania prvého zamestnanca, odhlasuje sa tiež v termíne do 8 pracovných dní. Každá zdravotná poisťovňa sa posudzuje osobitne. Ak sa jedná o prechodný stav bez zamestnancov, nie vždy je nutné odhlasovať zamestnávateľa zo ZP (napr. VšZP to nevyžaduje). Oznámenia je potrebné vykonať písomne alebo elektronicky (ZEP) na tlačive Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného.

Zamestnávateľ je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do 8 dní od zmeny, zmenu svojho názvu, sídla, identifikačného čísla, čísla bankového účtu, dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov.

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 4 hodiny

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ODVODY 2020' v obchode