Kniha ODVODY: Kapitola 2.6 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE DOHODY O BRIGÁDNICKEJ PRÁCI ŠTUDENTOV

Témy: sociálne poistenie,zdravotné poistenie

*

Autorom kapitoly je Jana Motyčková

*

Na dohody o brigádnickej práci študentov (DoBPŠ) sa nikdy nevzťahuje zdravotné poistenie, zamestnávateľ teda nemá voči ZP z titulu DoBPŠ žiadne oznamovacie ani vykazovacie povinnosti.

*

Spôsob uplatnenia výnimky pri dohode o brigádnickej práci študentov (DoBPŠ)

Výnimku z platenia dôchodkového poistenia si môže študent v jednom mesiaci uplatniť len na jednu DoBPŠ. Výnimku si uplatní tak, že písomne informuje zamestnávateľa o uplatnení výnimky (uplatnenie práva podľa §227a ods.1 zákona o sociálnom poistení), zároveň predloží čestné vyhlásenie,  že si toto právo neuplatňuje u iného zamestnávateľa v tom istom kalendárnom mesiaci. Ak si toto právo uplatní najneskôr v deň  vzniku právneho vzťahu, uplatní ho zamestnávateľ od začiatku právneho vzťahu, inak ho uplatní od nasledujúceho mesiaca.

Študent na DoBPŠ, ak si chce prestať uplatňovať výnimku, musí písomne informovať zamestnávateľa o tom, že si u neho nebude ďalej uplatňovať právo podľa §227a ods.1 zákona o SP. Účinky tohto oznámenia nastanú od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po oznámení.

Ak si študent uplatnil výnimku z platenia dôchodkového poistenia v jednom mesiaci u dvoch zamestnávateľov, platná je tá výnimka, ktorú oznámil ako prvú, a to z toho dôvodu, že čestné vyhlásenie, ktoré je nutnou súčasťou oznámenia o uplatňovaní výnimky je u druhého zamestnávateľa v poradí nepravdivé.

Ak si študent na DoBPŠ  neuplatňuje výnimku z platenia dôchodkového poistenia, zamestnávateľ ho prihlási vopred, použije typ 7 pri DoBPŠ s pravidelným príjmom a typ 8 pri DoBPŠ s nepravidelným príjmom.

Ak si študent na DoBPŠ  uplatňuje výnimku z platenia dôchodkového poistenia pri uzatvorení dohody, zamestnávateľ ho prihlási vopred, v RL-prihláška uvedie:

  • typ 9, ak ide o DoBPŠ s pravidelným príjmom a jeho predpokladaný príjem neprekročí v prvom mesiaci 200 €
  • typ 7, ak ide o DoBPŠ s pravidelným príjmom a jeho predpokladaný príjem prekročí lv prvom mesiaci 200 €
  • typ 10, ak ide o DoBPŠ s nepravidelným príjmom a jeho predpokladaný priemerný príjem za dobu trvania dohody neprekročí 200 € za mesiac
  • typ 8, ak ide o DoBPŠ s nepravidelným príjmom a jeho predpokladaný priemerný príjem za dobu trvania dohody prekročí 200 € za mesiac.

Ak nie je možné predpokladať výšku príjmu, je vhodnejšie (jednoduchšie) použiť v RL-prihláška typy 9 a 10.

Počas trvania DoBPŠ musí zamestnávateľ sledovať výšku príjmu a uplatňovanie výnimky, zmena skutočností má za následok povinnosť podať niektorý z RL do Sociálnej poisťovne.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ODVODY 2020' v obchode