Kniha ODVODY: Kapitola 2.7 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE ŠPORTOVÍ ODBORNÍCI

Témy: sociálne poistenie,zdravotné poistenie

*

Autorom kapitoly je Jana Motyčková

*

Osoby v právnom vzťahu na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka (ďalej športoví odborníci) sú na účely sociálneho a zdravotného poistenia považované za:

  • osoby v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov, ak ide o osobu, ktorá je žiakom strednej školy alebo študentom dennej formy vysokoškolského štúdia a nedovŕšila 26 rokov veku
  • inak za osoby v právnom vzťahu na základe dohody o pracovnej činnosti

To znamená, že sa na športových odborníkov a ich zamestnávateľov vzťahujú rovnaké pravidlá v SP a ZP ako pri DoBPŠ, resp. DoPČ, popísané v predchádzajúcich kapitolách.

Uvedené platí len pre zmluvy o výkone činnosti športového odborníka účinné najskôr od 1.1.2020. Zmluvy, ktoré prechádzajú z r. 2019 do r. 2020 sa posudzujú aj v roku 2020 rovnako ako sa posudzovali v r. 2019 (v SP typ 1 alebo 2, v ZP sa prihlasovali kódom 2D).

*

Športoví odborníci (ŠO) – študenti so zmluvou s nárokom na pravidelný príjem

Pri prihlasovaní do SP ŠO-študenta s nárokom na pravidelný príjem zamestnávateľ použije typy:

7 – ak si študent neuplatňuje výnimku, prípadne ak si uplatňuje výnimku ale príjem v prvom mesiaci bude vyšší ako 200 €

9 – ak si študent uplatňuje výnimku a predpokladaný príjem v prvom mesiaci je nižší ako 200 €, alebo nie je známy.

Ak si študent uplatňuje výnimku a príjem bude v jednotlivých mesiacoch kolísať nad a pod 200 €, študentovi bude vznikať a zanikať dôchodkové poistenie a zamestnávateľ má povinnosť  prihlasovať a odhlasovať  dôchodkové poistenie na tieto mesiace. Termín na splnenie tejto povinnosti je v deň splatnosti poistného za tento mesiac. Z praktického hľadiska je to potrebné urobiť pred podaním mesačného výkazu. V RL sa uvedie typ 11. V RL okrem dátumu vzniku a zániku poistenia (iba dôchodkového) sa v 9. oddiele uvedie aj v položke Dátum vzniku právneho vzťahu – dohodár pôvodný dátum začiatku zmluvy o výkone činnosti športového odborníka.

Ak študent na zmluvu s pravidelným príjmom, ktorý si uplatňoval výnimku, prihlásený ako typ 9, si túto výnimku prestane uplatňovať, zamestnávateľ ho prihlási na dôchodkové poistenie od prvého dňa  mesiaca, v ktorom si výnimku neuplatňuje. Termín na splnenie tejto povinnosti je pred začiatkom mesiaca, resp. najneskôr v 1. deň mesiaca pred začatím vykonávania činnosti. V RL zamestnávateľ uvedie  prihláška – zamestnanec typ 11, v dátume vzniku poistenia uvedie prvý deň mesiaca, v ktorom si neuplatňuje výnimku, a v údaji Dátum vzniku právneho vzťahu-dohodár uvedie pôvodný dátum začiatku zmluvy o výkone činnosti športového odborníka.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 31 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ODVODY 2020' v obchode