Nárok na úrazový príplatok pri ochorení na COVID-19 (akt. 13.4.2021)

Témy: pandémia,sociálne poistenie,úrazové dávky

 
*

Aktualizácia 13.4.2021 na základe novely zákona č. 130/2021 Z. z.

*

Podľa § 85 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení má nárok na úrazový príplatok ten zamestnanec, ktorý bol uznaný za dočasne práceneschopného (PN) v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.
 
Nárok na úrazový príplatok má za každý kalendárny deň trvania PN, a to od prvého dňa PN až do posledného dňa, za ktorý sa mu vypláca náhrada príjmu pri PN od zamestnávateľa alebo nemocenského zo Sociálnej poisťovne.
 
*

Národná rada SR dňa 3.11.2020 schválila novelu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Novela vyšla v Zbierke pod číslom 330/2020 Z. z. a je účinná dňom vyhlásenia, teda od 21.11.2020.

Od 21.11.2020 majú nárok na úrazový príplatok zdravotníci, ale i iní zamestnanci alebo dobrovoľníci a podobne, ktorí sú uznaní za PN z dôvodu ochorenia na COVID-19 vzniknutého pri plnení pracovných povinností a činností pri protipandemických opatreniach.

*

TEXT PLATNÝ OD 10. APRÍLA 2021

*

Národná rada SR dňa 30. marca 2021 schválila dôležitú novelu zákona č. 461/2021 Z. z. o sociálnom poistení. Novela vyšla v Zbierke pod číslom 130/2021 Z. z.

V novele sa rieši viacero okruhov problémov a okrem iného sa zjednodušuje priznávanie úrazového príplatku COVID-19.

*

Podľa nového § 293fek zákona, podmienka uznania choroby z povolania sa považuje za splnenú, ak ide o:
  • zamestnanca alebo
  • fyzickú osobu podľa § 17 ods. 2 zákona, teda napr. osobu, ktorá na výzvu orgánu verejnej moci osobne pomáha pri protipandemických opatreniach a ...

... ktorý/ktorá je počas krízovej situácie uznaný/uznaná za PN z dôvodu ochorenia na COVID-19 a

... ak ide o zamestnanca, ktorému zamestnávateľ potvrdí, že ochorenie COVID-19 vzniklo tomuto zamestnancovi pri práci, kde z povahy práce vyplýva väčšia miera rizika vzniku tohto ochorenia,

... ak ide o fyzickú osobu podľa § 17 ods. 2 zákona, tak právnická osoba, pre ktorú fyzická osoba vykonávala činnosť, potvrdí, že ochorenie COVID-19 vzniklo tejto fyzickej osobe pri činnosti uvedenej v § 17 ods. 2, kde z povahy tejto činnosti vyplýva väčšia miera rizika vzniku tohto ochorenia.

*

Výška úrazového príplatku zamestnanca

Ak ide o zamestnanca (napr. lekár, zdravotná sestra), tak podľa nového § 293fek ods. 3 písm. b) zákona je suma úrazového príplatku 25 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) určeného podľa § 84 zákona.
 
DVZ sa určí ako podiel súčtu vymeriavacích základov (neohraničených na maximum) dosiahnutých v rozhodujúcom období (obvykle predchádzajúci kal. rok) a počtu kal. dní v rozhodujúcom období.
 
Príklad
 
Zdravotná sestra je od 9.5.2021 uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu ochorenia vírusom COVID-19. Zdravotnícke zariadenie ako zamestnávateľ potvrdí Sociálnej poisťovni, že ochorenie COVID-19 vzniklo pri práci, kde z povahy práce vyplýva väčšia miera rizika vzniku tohto ochorenia.
 
Pretože zdravotná sestra pracuje u zamestnávateľa od 1.7.2018, rozhodujúce obdobie pre určenie DVZ je rok 2020.
 
V roku 2020 dosiahla u zamestnávateľa úhrn vymeriavacích základov vo výške 14500 eur, poistné sa platilo za 340 dní (nezapočítalo sa 10 dní na OČR a 16 dní práceneschopnosti).
 
DVZ = 14500 eur / 340 dní = 42,6471 eura
 
Suma úrazového príplatku je 25 % DVZ = 10,66 eura na kalendárny deň trvania PN.
 
Okrem úrazového príplatku má nárok na náhradu príjmu od zamestnávateľa (za prvé tri dni PN najmenej 25 % DVZ, od 4. do 10. dňa PN najmenej 55 % DVZ) a od 11. dňa PN nárok na nemocenské zo Sociálnej poisťovne (55 % DVZ).
 
*
 
Výška úrazového príplatku v ostatných prípadoch
 
Ak ide o fyzickú osobu podľa § 17 ods. 2 zákona (napr. dobrovoľníka), podľa nového § 293fek ods. 3 písm. a) zákona je suma úrazového príplatku 25 % podielu všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na úrazový príplatok, a čísla 365. Zjednodušene - ide o 25 % priemernej mzdy pripadajúcej na jeden kalendárny deň zistenej Štatistickým úradom v hospodárstve SR za dva roky spätne.
 
Pri PN, ktorá vznikne v roku 2021, ide o sumu 8,98 eura na deň.
 
Príklad
 
Dobrovoľník pomáhajúci pri protipandemických opatreniach je od 9.5.2021 uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu ochorenia vírusom COVID-19. Obec, pre ktorú vykonával činnosť pri protipandemických opatreniach, mu vydá potvrdenie, že ochorenie COVID-19 vzniklo pri plnení činností pri protipandemických opatreniach.
 
Všeobecný vymeriavací základ za rok 2019 je suma 13104 eur.
 
Suma úrazového príplatku je 25 % z 13104 eur / 365 = 25 % z 35,9014 eura = 8,98 eura na kalendárny deň trvania PN.
 
*
 
Poznámka: Krízová situácia je podľa § 293er ods. 1 zákona čas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

*

*

TEXT PLATNÝ DO 9. APRÍLA 2021
 
Podľa § 85 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, nárok na úrazový príplatok má ten zamestnanec, ktorý bol uznaný za dočasne práceneschopného (PN) v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.
 
Nárok na úrazový príplatok má za každý kalendárny deň trvania PN, a to od prvého dňa PN až do posledného dňa, za ktorý sa mu vypláca náhrada príjmu pri PN od zamestnávateľa alebo nemocenského zo Sociálnej poisťovne.
 
*

Národná rada SR dňa 3.11.2020 schválila novelu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Novela vyšla v Zbierke pod číslom 330/2020 Z. z. a je účinná dňom vyhlásenia, teda od 21.11.2020.

Od 21.11.2020 majú nárok na úrazový príplatok zdravotníci, ale i iní zamestnanci alebo dobrovoľníci a podobne, ktorí sú uznaní za PN z dôvodu ochorenia na COVID-19 vzniknutého pri plnení pracovných povinností a činností pri protipandemických opatreniach.

*
 
Podľa nového § 293fea zákona, podmienka uznania choroby z povolania sa považuje za splnenú, ak ide o:
  • zamestnanca alebo
  • fyzickú osobu podľa § 17 ods. 2 zákona, teda napr. osobu, ktorá na výzvu orgánu verejnej moci osobne pomáha pri protipandemických opatreniach a ...

... ktorý(ktorá) je počas krízovej situácie uznaný/uznaná za PN z dôvodu ochorenia na COVID-19 a

... ktorému (ktorej) zamestnávateľ, resp. právnická osoba, pre ktorú fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2 vykonávala činnosť, potvrdí, že ochorenie COVID-19 vzniklo pri práci (činnosti), kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo s infekčným materiálom ako súčasť plnenia pracovných úloh alebo pracovných činností.

*

Výška úrazového príplatku zamestnanca

Ak ide o zamestnanca (napr. lekár, zdravotná sestra), podľa nového § 293fea ods. 3 písm. b) zákona je suma úrazového príplatku 25 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) určeného podľa § 84 zákona.
 
DVZ sa určí ako podiel súčtu vymeriavacích základov (neohraničených na maximum) dosiahnutých v rozhodujúcom období (obvykle predchádzajúci kal. rok) a počtu kal. dní v rozhodujúcom období.
 
Príklad
 
Zdravotná sestra je od 9.12.2020 uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu ochorenia vírusom COVID-19. Zdravotnícke zariadenie ako zamestnávateľ potvrdí Sociálnej poisťovni, že ochorenie COVID-19 vzniklo pri plnení pracovných povinností.
 
Pretože zdravotná sestra pracuje u zamestnávateľa od 1.7.2018, rozhodujúce obdobie pre určenie DVZ je rok 2019.
 
V roku 2019 dosiahla u zamestnávateľa úhrn vymeriavacích základov vo výške 14500 eur, poistné sa platilo za 340 dní (nezapočítalo sa 10 dní na OČR a 15 dní práceneschopnosti).
 
DVZ = 14500 eur / 340 dní = 42,6471 eura
 
Suma úrazového príplatku je 25 % DVZ = 10,66 eura na kalendárny deň trvania PN.
 
Okrem úrazového príplatku má nárok na náhradu príjmu od zamestnávateľa (za prvé tri dni PN najmenej 25 % DVZ, od 4. do 10. dňa PN najmenej 55 % DVZ) a od 11. dňa PN nárok na nemocenské zo Sociálnej poisťovne (55 % DVZ).
 
*
 
Výška úrazového príplatku v ostatných prípadoch
 
Ak ide o fyzickú osobu podľa § 17 ods. 2 zákona (napr. dobrovoľníka), podľa nového § 293fea ods. 3 písm. a) zákona je suma úrazového príplatku 25 % podielu všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na úrazový príplatok, a čísla 365. Zjednodušene - ide o 25 % priemernej mzdy pripadajúcej na jeden kalendárny deň zistenej Štatistickým úradom v hospodárstve SR za dva roky spätne.
 
Pri PN, ktorá vznikne v roku 2020, ide o sumu 8,33 eura na deň.
 
Príklad
 
Dobrovoľník pomáhajúci pri protipandemických opatreniach je od 9.12.2020 uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu ochorenia vírusom COVID-19. Obec, pre ktorú vykonával činnosť pri protipandemických opatreniach, mu vydá potvrdenie, že ochorenie COVID-19 vzniklo pri plnení činností pri protipandemických opatreniach.
 
Všeobecný vymeriavací základ za rok 2018 je suma 12156 eur.
 
Suma úrazového príplatku je 25 % z 12156 eura / 365 = 25 % z 33,3041 eura = 8,33 eura na kalendárny deň trvania PN.
 
*
 
Poznámka: Krízová situácia je podľa § 293er ods. 1 zákona čas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 30 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.