SOS dotácia od októbra 2020 (akt. 22.4.2021)

Témy: evidovaní nezamestnaní,pandémia,zmeny 2020

*

Aktualizácie: 1.11.2020, 13.11.2020, 22.4.2021)

*

Dňa 28.10.2020 vláda schválila nariadenie č. 301/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z.. Účinnosť zmeny je odo dňa vyhlásenia v Zbierke, teda od 30. októbra 2020.

SOS dotáciu v "druhej vlne" je možné prvýkrát čerpať za mesiac október 2020.

Nariadením sa menia pravidlá pre poskytovanie tzv. SOS dotácie (§ 3 nariadenia).

Krízová situácia: čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného vládou v súvislosti s ochorením COVID-19.

Krízová situácia v SR trvá od 12. marca 2020 doteraz (písané 22.4.2021).

*

NÁROK NA SOS DOTÁCIU

SOS dotácia sa môže (právny nárok na SOS dotáciu nie je) poskytnúť fyzickej osobe, ktorá v čase krízovej situácie - teda v čase od 12. marca 2020 do skončenia núdzového stavu a mimoriadnej situácie - prestala vykonávať činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti (napr. skončil jej pracovný pomer, dohoda - respektíve dohoda trvá, ale žiadateľ o SOS dotáciu reálne nepracuje a nemá z dohody príjem), z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (napr. žiadateľ o SOS dotáciu ukončil alebo pozastavil živnosť, alebo osobný asistent prestal vykonávať činnosť osobnej asistencie a pod.).

Ďalšie podmienky na poskytnutie SOS dotácie, ktoré musí žiadateľ splniť:

 • nemá iný príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti
 • nepoberá dôchodok - starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok alebo obdobný dôchodok zo zahraničia - pozor na ďalej uvedenú výnimku
 • nie je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
 • nepoberá rodičovský príspevok (ani tzv. pandemický rodičovský príspevok)
 • nepoberá príspevok na opatrovanie
 • nepoberá dávky v nezamestnanosti
 • nepoberá kompenzačný príspevok zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti
 • nepoberá dávky nemocenského zabezpečenia, dávky nemocenského poistenia alebo obdobné dávky zo zahraničia (nemocenské, ošetrovné, materské) okrem tehotenského - a pozor na ďalej uvedenú výnimku
 • nie je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, ktorej výška je rovnaká alebo vyššia ako suma dotácie (300 eur) a v období od marca 2020 do augusta 2020 bezprostredne pred priznaním nároku na pomoc v hmotnej núdzi bola tejto osobe poskytnutá SOS dotácia
 • nemá nárok na poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a s odstránením ich následkov
 • nie je študentom dennej formy štúdia na strednej škole alebo vysokej škole
 • spĺňa podmienky podľa § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy = má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia, nie je v osobnom bankrote atď. Podmienky, ktoré inak určuje tento zákon, tj. nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti, ako aj podmienka, že žiadateľ má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom voči daňovému úradu a colnému úradu, sa na účel poskytnutia SOS dotácie považujú za splnené. 

*

Žiadateľ o poskytnutie SOS dotácie musí byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

V evidencii uchádzačov o zamestnanie nemusia byť len:

 • osoby, ktoré poberajú starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok alebo obdobný dôchodok zo zahraničia
 • samostatne zárobkovo činné osoby
 • fyzické osoby v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

*

VÝŠKA SOS DOTÁCIE

Dotácia podľa odseku 1 sa poskytuje za každý mesiac, v ktorom sú splnené horeuvedené podmienky (strata príjmu), v sume 300 eur mesačne, a to aj vtedy, ak sú tieto podmienky (strata príjmu) splnené len za časť mesiaca, najmenej však 15 kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom mesiaci (v októbri 2020 stačí splniť podmienky najmenej za 10 kalendárnych dní).

Suma SOS dotácie sa zníži o sumu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, pomoci v hmotnej núdzi alebo obdobnej dávky zo zahraničia, ktoré táto osoba poberá.

Celková výška SOS dotácie je v roku 2020 najviac 1800 eur na jedného žiadateľa vrátane SOS dotácií, ktoré sa poskytli tej istej osobe v "prvej vlne" od marca do augusta 2020.

Celková výška SOS dotácie je v roku 2021 znova najviac 1800 eur na jedného žiadateľa.

Pripomeňme si, že:
 • SOS dotácia za marec 2020 bola 105 eur
 • SOS dotácia za apríl až august 2020 bola po 210 eur.

*

SOS dotácia a daň z príjmov

Podľa § 9 ods. 2 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, podpory a príspevky poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu sú od dane oslobodené.

SOS dotácia je poskytovaná v súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky - podľa § 9 ako súčasť systému dotácií na podporu humanitárnej pomoci, preto je od dane oslobodená.

*

ŽIADOSŤ O SOS DOTÁCIU

Pri podávaní žiadosti o SOS dotáciu sa postupuje podľa pokynov uverejnených na webe UPSVaR:

https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/sos-dotacia.html?page_id=1037747

Žiadosť sa predkladá príslušnému úradu práce - v závislosti od toho, kde má žiadateľ pobyt. Žiadosť je možné zaslať elektronicky bez kvalifikovaného elektronického podpisu (doplnenie žiadosti v listinnej podobe sa nevyžaduje).

*

SCHVÁLENIE ŽIADOSTI A VÝPLATA SOS DOTÁCIE

Úrad práce po prijatí a spracovaní žiadosti - ak bola žiadosť podaná správne a údaje v nej sú úplné - oznámi žiadateľovi schválenie alebo neschválenie SOS dotácie a jej sumu.

*

POVINNOSŤ OZNÁMIŤ ZMENY

V prípade, ak by nastali zmeny, ktoré majú vplyv na nárok na SOS dotáciu alebo jej výšku, je prijímateľ dotácie povinný oznámiť to úradu práce bezodkladne, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala.

Príkladom je začatie poberania príjmu zo závislej činnosti (vznik pracovného pomeru, práca na dohodu...) tak, že nebude splnená podmienka jeho "nepoberania" najmenej 15 kalendárnych dní v príslušnom mesiaci.

*

PRÍKLADY

Pán Adam bol zamestnaný v pracovnom pomere do 30.4.2020. Od 1.5.2020 je nezamestnaný, evidovaný na úrade práce. Dávku v nezamestnanosti čerpal 6 mesiacov - od 1.5.2020 do 31.10.2020. Iné príjmy nemá, podmienky pre SOS dotáciu spĺňa.

Pán Adam môže požiadať o SOS dotáciu za mesiac november 2020.

*

Pani Anna pozastavila živnosť na obdobie 3 mesiacov od 1. októbra do 31. decembra 2020. Nárok na príspevky "Prvá pomoc plus" preto nemá ani podľa opatrenia č. 2, ani podľa opatrenia č. 4A. Od 1.10.2020 je evidovaná na úrade práce.

Pokiaľ spĺňa ďalšie podmienky pre SOS dotáciu, môže o ňu požiadať za mesiace október až december 2020.

*

Pani Božena je čiastočný invalid (pokles o 45 %), poberá invalidný dôchodok 180 eur a má dohodu o pracovnej činnosti uzatvorenú na celý rok 2020.

Od 20. októbra 2020 na túto dohodu reálne nepracuje, zamestnávateľ (reštaurácia) jej oznámil, že pre ňu nemá prácu.

Ďalšie podmienky pre SOS dotáciu spĺňa.

Ak jej úrad práce SOS dotáciu prizná (už za október), výška SOS dotácie bude 300 - 180 (invalidný dôchodok) = 120 eur mesačne.

*

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 31 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.