Pandemický rodičovský príspevok v druhej vlne pandémie (akt. 8.12.2021)

Témy: materské,nemocenské dávky,pandémia,sociálne poistenie

*

Aktualizácia 20.1.2021: Za príjem na účely posúdenia nároku na pandemický rodičovský príspevok sa nepovažuje príjem na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ktorá bola uzatvorená na činnosti pri protipandemických opatreniach, napr. pri testovaní obyvateľstva.

Aktualizácia 22.4.2021: Za príjem na účely posúdenia nároku na pandemický rodičovský príspevok sa nepovažuje tehotenské, ktoré je vyplácané tehotnej žene počas tehotenstva.

Aktualizácia 23.9.2021: Na základe praktických skúseností upozorňujeme na postup úradov práce pri (ne)priznávaní pandemického rodičovského príspevku pri tzv. predĺženej rodičovskej dovolenke.

Aktualizácia 8.12.2021: Pandemický rodičovský príspevok sa od 1. januára 2022 ruší.

*

Nariadením vlády č. 302/2020 Z. z. sa s účinnosťou od 1. novembra 2020 mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

Novým nariadením sa okrem iného od 1. novembra 2020 obnovuje tzv. pandemický rodičovský príspevok. Rodičia, ktorí mali nárok na tzv. pandemický rodičovský príspevok do októbra 2020, budú mať tento nárok naďalej aj za mesiac november 2020 a ďalšie, pokiaľ naďalej spĺňajú podmienky na jeho vyplácanie (viď ďalej).

Samozrejme, nárok budú mať aj ďalší rodičia, ktorí splnia podmienky (viď ďalej).

Krízová situácia: obdobie trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného vládou v súvislosti s ochorením COVID-19.

Vláda SR na svojom rokovaní 8.12.2021 schválila nariadenie vlády č. 482/2021 Z. z. a rozhodla o zrušení tzv. pandemického rodičovského príspevku od 1. januára 2022. Pandemické rodičovské príspevky, priznané pred týmto dňom, sa poslednýkrát vyplatia za mesiac december 2021. Link na článok tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=649

*

NÁROK NA PANDEMICKÝ RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

V čase trvania krízovej situácie rodič (oprávnená osoba) má nárok na tzv. pandemický rodičovský príspevok aj po mesiaci, v ktorom dieťa:
 • dosiahne vek 3 roky
 • dosiahne vek 6 rokov, ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav
 • dosiahne vek 6 rokov, ak ide o dieťa zverené do náhradnej starostlivosti, resp. dosiahne dobu 3 rokov od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti.

Základnou podmienkou na vyplácanie tzv. pandemického rodičovského príspevku je, aby nárok na "normálny" rodičovský príspevok zanikol v mesiaci marec 2020 a nasledujúcich. Inak povedané, aby dieťa dosiahlo vek 3 roky, respektíve vek 6 rokov v mesiaci marec 2020 a nasledujúcich. Ak napríklad dieťa dosiahlo vek 3 roky vo februári 2020, nárok na tzv. pandemický rodičovský príspevok nie je. 

*

Oprávnená osoba nemá nárok na tzv. pandemický rodičovský príspevok, ak za príslušný mesiac:

 • má príjem zo závislej činnosti (vrátane náhrady mzdy)
 • má príjem z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti
 • poberá dávku sociálneho poistenia (napríklad nemocenské, ošetrovné - pozor ale ďalej na výnimku, materské, dávku v nezamestnanosti, dôchodok, úrazovú dávku...) s výnimkou tehotenského (súbeh pandemického rodičovského príspevku a tehotenského je možný)
 • poberá dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia alebo doplnkového dôchodkového sporenia
 • poberá dávku sociálneho zabezpečenia (policajti, vojaci, colníci, záchranári - nemocenské, ošetrovné, materské...)
 • poberá peňažný príspevok na opatrovanie na toto dieťa.
Doplnené: Pri skúmaní plnenia podmienok podľa nariadenia vlády sa nepostupuje podľa § 5 ods. 2 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku ("Rodičovský príspevok sa vypláca za celý kalendárny mesiac, aj keď sa podmienky nároku na tento príspevok splnili len za časť kalendárneho mesiaca.").
 
To znamená, že na pandemický rodičovský príspevok za príslušný kalendárny mesiac oprávnená osoba nemá nárok v prípade, ak má napríklad príjem zo závislej činnosti len za časť kalendárneho mesiaca.
 
Doplnené 20.1.2021:
 
Podľa nariadenia vlády, ktoré vláda schválila na svojom rokovaní dňa 20.1.2021, sa za príjem nepovažuje príjem zo závislej činnosti vykonávanej na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, uzatvorenej počas krízovej situácie, ktorej predmetom je realizovanie opatrení prijatých na riešenie krízovej situácie.
 
To znamená, že oprávnená osoba má nárok na pandemický rodičovský príspevok v prípadoch, kedy bude mať príjem z dohody o vykonaní práce/dohody o pracovnej činnosti/dohody o brigádnickej práci študentov, na základe ktorej bude v čase pandémie vypomáhať napríklad pri testovaní obyvateľstva a podobne. Samozrejme, pokiaľ nemá iný príjem a spĺňa všetky ďalšie podmienky.
 
Doplnené 22.4.2021:
 
Podľa nariadenia vlády č. 155/2021 Z. z., ktoré vláda schválila na svojom rokovaní dňa 21.4.2021, sa za príjem nepovažuje tehotenské.
 
*
 
Nárok na tzv. pandemický rodičovský príspevok je aj v prípade, ak oprávnená osoba má uzatvorený pracovnoprávny vzťah (napríklad pracovný pomer, dohoda...), ale z dôvodu krízovej situácie nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti. 
 
Podmienkou tu je, že túto činnosť vykonávala pred dňom vyhlásenia krízovej situácie (pred 12. marcom 2020), nemá príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov fyzickej osoby (zamestnávateľ jej nevypláca mzdu ani náhradu mzdy ani iný zdaniteľný príjem) a nevznikol jej nárok na ošetrovné alebo služobné voľno s nárokom na služobný plat z dôvodu osobnej i celodennej starostlivosti o dieťa, pričom splnila horeuvedené podmienky.
 
Doplnené 23.9.2021:
 
Na základe praktických skúseností upozorňujeme na postup úradov práce pri (ne)priznávaní pandemického rodičovského príspevku pri tzv. predĺženej rodičovskej dovolenke. Pokiaľ sa napr. matka - zamestnankyňa po dovŕšení 3 rokov veku dieťaťa dohodne so zamestnávateľom, že sa po skončení "oficiálnej" rodičovskej dovolenky nevráti do zamestnania alebo zostane doma na tzv. predĺženej rodičovskej dovolenke - čo je vlastne so zamestnávateľom dohodnuté neplatené voľno, úrady práce v takýchto prípadoch nepriznávajú pandemický rodičovský príspevok. Úrady práce trvajú na stanovisku, podľa ktorého zamestnankyňa (zamestnanec) majú po dovŕšení 3 rokov veku dieťaťa a po skončení rodičovskej dovolenky nárok na pandemický rodičovský príspevok len vtedy, ak:
 • zamestnankyňa/zamestnanec nemá nárok na ošetrovné (nárok nemá napr. vtedy, ak dieťa je prijaté do škôlky)
 • zamestnankyňa/zamestnanec nemá príjem v zamestnaní z dôvodu, že nepracuje z dôvodu krízovej situácie, napríklad prevádzka, kde pracuje, sa z dôvodu krízovej sitácie zatvorila ... čo je podľa názoru autora komentára nezmysel, lebo v takom prípade má zamestnankyňa podľa § 250b ods. 6 Zákonníka práce nárok na náhradu mzdy vo výške 80% priemerného zárobku...
 
*
 
Nárok na tzv. pandemický rodičovský príspevok má oprávnená osoba do konca mesiaca, v ktorom vláda vyhlási skončenie pandémie.
 
Pozor zmena: Vláda SR na svojom rokovaní 8.12.2021 rozhodla o zrušení tzv. pandemického rodičovského príspevku od 1. januára 2022. Pandemické rodičovské príspevky, priznané pred týmto dňom, sa poslednýkrát vyplatia za mesiac december 2021.
 
*
 
VÝŠKA PANDEMICKÉHO RODIČOVSKÉHO PRÍSPEVKU
 
Pandemický rodičovský príspevok sa poskytuje aj po dovŕšení hranice veku dieťaťa v rovnakej sume ako predtým - teda napríklad 370 eur alebo 270 eur, a to v závislosti od toho, či rodič bol alebo nebol s dieťaťom na materskej.
 
*
 
Pandemický rodičovský príspevok v súbehu s ošetrovným
 
Ak sa po dovŕšení hranice veku dieťaťa oprávnenej osobe vypláca ošetrovné, prípadne má oprávnená osoba služobné voľno s nárokom na služobný plat z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa (policajti, vojaci...), pričom ošetrovné, resp. služobný plat je v sume nižšej ako štandardná suma pandemického rodičovského príspevku (370/270 eur), tak oprávnená osoba má súbežne nárok na pandemický rodičovský príspevok.
 
V takom prípade je suma pandemického rodičovského príspevku daná ako rozdiel medzi štandardnou sumou pandemického rodičovského príspevku (370/270 eur) a sumou ošetrovného alebo služobného platu.
 
Doplnené 22.4.2021:
 
Podľa nariadenia vlády č. 155/2021 Z. z., ktoré vláda schválila na svojom rokovaní dňa 21.4.2021, ak sa oprávnenej osobe poskytuje ošetrovné vo výške 75 % denného vymeriavacieho základu (napríklad za apríl 2021) v sume rovnakej alebo vyššej, ako je suma pandemického rodičovského príspevku, nárok na pandemický rodičovský príspevok oprávnenej osobe nezaniká, ale len sa za daný mesiac nevyplatí. V nasledujúcom mesiaci, resp. mesiacoch (kedy už oprávnená osoba nebude poberať ošetrovné, resp. bude ho poberať v štandardnej sume 55 % DVZ) sa výplata pandemického rodičovského príspevku obnoví.
 
*
 
Preddavok na pandemický rodičovský príspevok
 
Ak po dovŕšení hranice veku dieťaťa oprávnená osoba požiadala o ošetrovné alebo (policajti, vojaci...) požiadala o služobné voľno s nárokom na služobný plat z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa, ale zatiaľ sa jej ošetrovné, resp. služobný plat nevypláca (z príslušného právneho vzťahu oprávnenej osoby však vyplýva, že tento nárok jej môže vzniknúť), úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) prizná preddavok na pandemický rodičovský príspevok.
 
Po ukončení konania o nároku na ošetrovné alebo po rozhodnutí o poskytnutí služobného voľna úrad rozhodne o pandemickom rodičovskom príspevku a o povinnosti vrátiť preddavok na pandemický rodičovský príspevok, resp. jeho časť.
 
*
 
Príklad
 
Pani Zuzana bola zamestnaná na dobu určitú od 1.9.2016 do 31.12.2017. V septembri 2017 nastúpila na materskú a dňa 14.10.2017 sa jej narodilo dieťa. Na materské mala nárok z nemocenského poistenia v zamestnaní. Po skončení materskej začala poberať rodičovský príspevok. Od januára 2020 sa rodičovský príspevok zvýšil na 370 eur.
 
Za normálnych okolností by pani Zuzana poberala rodičovský príspevok poslednýkrát za mesiac október 2020 (dieťa dosiahlo vek 3 roky dňa 14.10.2020).
 
Podľa nariadení vlády č. 302/2020 Z. z. a č. 102/2020 Z. z. však bude pani Zuzana poberať pandemický rodičovský príspevok aj za ďalšie mesiace - november, december atď., až kým vláda vyhlási skončenie pandémie. Podmienky dané nariadením pani Zuzana spĺňa - nemá príjem zo zamestnania, nepoberá dávky zo sociálneho poistenia atď.
 
Pani Zuzana však stratí nárok na pandemický rodičovský príspevok, ak si napríklad nájde zamestnanie alebo začne podnikať.
 
*
 
Príklad
 
Pani Xénia nebola pred pôrodom zamestnaná a pri narodení dieťaťa tak nemala nárok na materské. Dieťa sa jej narodilo 28.8.2017. Od augusta 2017 tak pani Xénia poberala rodičovský príspevok, od januára 2020 bol príspevok vo výške 270 eur.
 
Za normálnych okolností by pani Xénia poberala rodičovský príspevok poslednýkrát za mesiac august 2020 (dieťa dosiahlo vek 3 roky dňa 28.8.2020).
 
Podľa nariadení vlády č. 302/2020 Z. z. a č. 102/2020 Z. z. však bude pani Xénia poberať pandemický rodičovský príspevok aj za ďalšie mesiace, až kým vláda vyhlási skončenie pandémie.
 
Podmienky dané nariadením pani Xénia spĺňa - nemá príjem zo zamestnania, nepoberá dávky zo sociálneho poistenia atď.
 
Pani Xénia si nájde prácu na dohodu o pracovnej činnosti - s nástupom od 25.12.2020, na dobu do 31.12.2020.
 
To znamená, že pani Xénia síce bude mať nárok na pandemický rodičovský príspevok za mesiac november 2020, ale nebude už mať nárok za mesiac december 2020.
 
*
 
Príklad
 
Pán Vladimír je s dieťaťom na rodičovskej dovolenke (matka dieťaťa pracuje) a poberá rodičovský príspevok 370 eur (pán Vladimír poberal na toto dieťa materské, preto má nárok na zvýšenú sumu rodičovského príspevku). 
 
Dieťa dosiahne vek 3 roky dňa 29.10.2020. 
 
Za normálnych okolností by pán Vladimír poberal rodičovský príspevok naposledy za mesiac október 2020 a od 30.10.2020 by sa zrejme vrátil do zamestnania.
 
Pán Vladimír sa však so zamestnávateľom dohodne, že zostane ďalej doma, zamestnávateľ súhlasí, pretože prevádzka, na ktorej pracuje pán Vladimír , funguje v krízovom režime.
 
Podľa nariadení vlády č. 302/2020 Z. z. a č. 2020/2020 Z. z. tak pán Vladimír bude poberať pandemický rodičovský príspevok aj za mesiace november a december 2020. Ak by si "neplatené voľno" dohodol aj po 1.1.2021, tak pandemický rodičovský príspevok bude poberať dovtedy, kým neskončí pandémia.
 
*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 7 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.