Kniha ODVODY: Kapitola 5. SZČO

Témy: sociálne poistenie,SZČO,zdravotné poistenie

*

Pri posudzovaní, kto sa na účely ZZP a ZSP považuje za samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO), vychádzame z definície príjmov z podnikania a príjmov z inej samostatnej zárobkovej činnosti uvedenej v § 6 ods. 1 a 2 ZDP.

*

6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov

Podľa zákona o dani z príjmov označujeme za SZČO osobu ktorá má príjmy zdaňované podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov.

Čiže sú to osoby, ktoré majú príjmy podľa § 6 ...

  • 1 písm. a): z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva,
  • 1 písm. b): zo živnosti
  • 1 písm. c): z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov, napríklad aktuári, súkromní lekári, súkromní veterinárni lekári, audítori, daňoví poradcovia, notári, exekútori, architekti, geodeti, reštaurátori
  • 1 písm. d): spoločníci verejnej obchodnej spoločnosti a komplementári komanditnej spoločnosti
  • 2 písm. a): z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu (§ 91 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon) ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 (= príjem sa nezdanil zrážkovou daňou) a z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady a z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva a z použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva
  • 2 písm. b): z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním, napríklad správcovia konkurznej podstaty, osobní asistenti ZŤP osôb, pracovní asistenti SZČO so ZŤP
  • 2 písm. c): z činnosti znalcov, tlmočníkov, prekladateľov
  • 2 písm. d): z činností sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou, napríklad sprostredkovatelia stavebného sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, finanční agenti a poradcovia
  • 2 písm. e): z činnosti športovca alebo športového odborníka podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe vrátane príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe.

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 23 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ODVODY 2020' v obchode