Kniha ODVODY: Kapitola 5.1 SZČO - ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Témy: SZČO,zdravotné poistenie

*

Podľa § 11 ods. 1 písm. b) ZZP je povinná platiť poistné na zdravotné poistenie samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO).

Podľa § 11 ods. 4 ZZP, SZČO je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a ktorá je oprávnená na výkon alebo na prevádzkovanie zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3 ZZP alebo má príjem z tejto činnosti. Čiže vykonáva činnosť, resp. má príjmy z činností, ktoré sú zdaňované podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP (viď vyššie)okrem činnosti osobného asistenta.

*

Treba si uvedomiť, že rozdiely medzi zákonom o dani z príjmov a zákonom o zdravotnom poistení sú dva:

1. Za SZČO sa podľa zákona o zdravotnom poistení nepovažuje osoba, ktorá nedovŕšila 18 rokov veku.

2. Za SZČO sa podľa zákona o zdravotnom poistení nepovažuje osoba, ktorá vykonáva osobnú asistenciu ZŤP osobám.

*

Na rozdiel od zákona o sociálnom poistení, ak fyzická osoba získa živnostenský list alebo oprávnenie na činnosť podľa osobitných zákonov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov alebo začne dosahovať príjmy z takejto činnosti, napr. umelci, autori s príjmami podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov, musí sa od prvého dňa vykonávania činnosti  prihlásiť v zdravotnej poisťovni ako SZČO (lehota na prihlásenie je podľa § 23 ZZP 8 kalendárnych dní) a v závislosti od ďalších okolností platiť preddavky na poistné. Po skončení roka na základe ročného zúčtovania sa musí zaplatiť poistné respektíve nedoplatok na poistnom.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 14 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ODVODY 2020' v obchode