Kniha ODVODY: Kapitola 5.2 SZČO - SOCIÁLNE POISTENIE

Témy: sociálne poistenie,SZČO

*

Podľa § 5 zákona o sociálnom poistení (ZSP) je SZČO fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, pričom v kalendárnom roku rozhodujúcom pre vznik alebo pre trvanie povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia táto SZČO dosahovala príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP (okrem  fyzickej  osoby, ktorá  má  podľa  zmluvy  o  výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím).

Definícia SZČO podľa zákona o sociálnom poistení je tak temer zhodná s definíciou SZČO podľa zákona o dani z príjmov, rozdiely sú rovnako ako pri zdravotnom poistení dva:

1. Za SZČO sa podľa zákona o sociálnom poistení nepovažuje osoba, ktorá nedovŕšila 18 rokov veku.

2. Za SZČO sa podľa zákona o sociálnom poistení nepovažuje osoba, ktorá vykonáva osobnú asistenciu ZŤP osobám.

*

Kedy je SZČO povinne poistená v Sociálnej poisťovni

Pozor, nie každá osoba, ktorú označujeme za SZČO (definícia vyššie), musí byť poistená v Sociálnej poisťovni.

Podľa zákona o sociálnom poistení (viď § 14, 15 a 21 ZSP) musí byť SZČO povinne poistená v Sociálnej poisťovni vtedy, ak jej brutto zdaniteľný príjem z jej činnosti za predchádzajúci rok podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP je vyšší ako 12-násobok aktuálne platného minimálneho základu. Pritom je jedno, či SZČO podnikala celý rok, alebo len časť roka – rozhodujúca je len a len suma príjmu.

Konkrétne to za posledné roky znamená:

  • od 1.7.2016 (1.10.2016) do 30.6.2017 (30.9.2017) boli povinne poistené v Sociálnej poisťovni tie SZČO, ktoré mali za rok 2015 brutto zdaniteľný príjem vyšší ako 5148 eur (5148 = 12 x 429 eur)
  • od 1.7.2017 (1.10.2017) do 30.6.2018 (30.9.2018) boli povinne poistené v Sociálnej poisťovni tie SZČO, ktoré mali za rok 2016 brutto zdaniteľný príjem vyšší ako 5298 eur (5298 = 12 x 441,50 eur)
  • od 1.7.2018 (1.10.2018) do 30.6.2019 (30.9.2019) boli povinne poistené v Sociálnej poisťovni tie SZČO, ktoré mali za rok 2017 brutto zdaniteľný príjem vyšší ako 5472 eur (5472 = 12 x 456 eur)
  • od 1.7.2019 (1.10.2019) do 30.6.2020 (30.9.2020) sú povinne poistené v Sociálnej poisťovni tie SZČO, ktoré mali za rok 2018 brutto zdaniteľný príjem vyšší ako 5724 eur (5724 = 12 x 477)
  • od 1.7.2020 (1.2.2021) sú povinne poistené v sociálnej poisťovni tie SZČO, ktoré budú mať príjem za rok 2019 vyšší ako 6078 eur (6078 = 12 x 506,50).

Vychádza sa pritom z údajov uvedených v daňovom priznaní SZČO za predchádzajúci rok, posudzuje sa brutto príjem v daňovom priznaní podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP.

Ak úhrn príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov (pozor, odpočítajú sa prípadné príjmy z výkonu osobnej asistencie) presiahne príslušnú sumu, SZČO je od 1.7. daného roka (prípadne od 1.2.2021, pozrite ďalej) povinne poistená v Sociálnej poisťovni.

Ak úhrn príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov v daňovom priznaní nepresahuje príslušnú sumu alebo dokonca SZČO žiadne daňové priznanie v súlade so zákonom o dani z príjmov nepodávala, od 1.7. daného roka (od 1.2.2021) nie je povinne poistená v Sociálnej poisťovni.

Zdôraznime ešte raz – podstatný je brutto príjem v daňovom priznaní za predchádzajúci rok podľa § 6 ods. 1 a 2. Nie je dôležitý základ dane po odpočítaní výdavkov, ale príjem. Nie je dôležitý príjem podľa iných paragrafov zákona o dani z príjmov. Neprihliada sa teda na prípadný príjem zo závislej činnosti (§ 5 ZDP), príjem z prenájmu nehnuteľností (§ 6 ods. 3 ZDP), príjem z autorských licenčných zmlúv (§ 6 ods. 4 ZDP), príjem z kapitálového majetku (§ 7 ZDP), príjem ostatný (§ 8 ZDP), príjem zdanený zrážkovou daňou, ktorý nie je uvedený v daňovom priznaní (§ 43 ZDP) a, samozrejme, neprihliada sa na príjmy oslobodené od dane, resp. príjmy, ktoré nie sú predmetom dane (napr. podiely na zisku za roky 2004 až 2016). Nie je dôležité, či SZČO podnikala celý rok, alebo len časť roka.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 47 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ODVODY 2020' v obchode