Kniha ODVODY: Kapitola 10. POISTENCI ŠTÁTU NA SOCIÁLNE POISTENIE

Témy: sociálne poistenie

*

10.1 ZA KOHO PLATÍ POISTNÉ NA SOCIÁLNE POISTENIE ŠTÁT

Podľa § 128 ods. 5 ZSP štát platí poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity za fyzické osoby uvedené v § 15 ods. 1 písm. c) až e), g) a h) a za fyzickú osobu uvedenú v § 15 ods. 1 písm. a) a b) v období, v ktorom sa jej poskytuje materské. Sú to ďalej uvedené osoby.

*

Zamestnanec/zamestnankyňa, ktorému/ktorej sa poskytuje materské

Povinne dôchodkovo poistený zamestnanec, resp. zamestnankyňa v období, v ktorom sa mu (jej) poskytuje materské – osoba podľa § 15 ods. 1 písm. a) ZSP.

*

SZČO, ktorej sa poskytuje materské

Povinne dôchodkovo a nemocensky poistená SZČO v období, v ktorom sa jej poskytuje materské – osoba podľa § 15 ods. 1 písm. b) ZSP.

*

Osoba, ktorá sa stará o dieťa do 6 rokov veku

Osoba podľa § 15 ods. 1 písm. c) ZSP. Je to fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ak:

 • nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo ako SZČO
 • nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok
 • nedovŕšila dôchodkový vek a
 • podala si prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti (pozrite ďalej).

Fyzická osoba je rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, jeho manžel (manželka) a fyzická osoba, ktorej bolo toto dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Riadna starostlivosť je riadna starostlivosť podľa zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku.

Povinné dôchodkové poistenie (ako poistenec štátu) vzniká odo dňa prihlásenia sa na dôchodkové poistenie, najskôr odo dňa podania prihlášky na dôchodkové poistenie.

V prípade osoby, ktorá má nárok na rodičovský príspevok, sa podľa § 15 ods. 2 ZSP nepožaduje osobné podanie prihlášky na dôchodkové poistenie. Podľa § 22 ods. 1 písm. a) ZSP jej dôchodkové poistenie vzniká automaticky odo dňa vzniku nároku na rodičovský príspevok (túto informáciu poskytuje Sociálnej poisťovni úrad práce, sociálnych vecí a rodiny).

Podľa § 22 ods. 5 ZSP, ak sa o dieťa v tom istom období riadne stará viac fyzických osôb uvedených vyššie, povinné dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti vznikne fyzickej osobe, ktorá má nárok na rodičovský príspevok. Ak ani jedna z týchto osôb nemá nárok na rodičovský príspevok, povinné dôchodkové poistenie vznikne fyzickej osobe, ktorá podá prihlášku na dôchodkové poistenie ako prvá.

Povinné dôchodkové poistenie fyzickej osobe zaniká dňom skončenia riadnej starostlivosti o dieťa do šiestich rokov jeho veku, najneskôr dňom dovŕšenia šiestich rokov veku dieťaťa a vtedy, keď prestane spĺňať podmienky uvedené vyššie – najmä v prípadoch, kedy sa stane povinne dôchodkovo poistenou osobou ako zamestnanec alebo ako SZČO.

Podľa § 229 ods. 1 ZSP fyzická osoba je povinná odhlásiť sa z dôchodkového poistenia do ôsmich kalendárnych dní od vzniku skutočnosti zakladajúcej zánik dôchodkového poistenia v pobočke príslušnej podľa miesta svojho trvalého pobytu.

*

Osoba, ktorá sa stará o zdravotne postihnuté dieťa do 18 rokov veku

Osoba podľa § 15 ods. 1 písm. d) ZSP. Je to fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky najdlhšie do 18 rokov jeho veku, ak:

 • nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo ako SZČO
 • nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a
 • nedovŕšila dôchodkový vek.

Fyzická osoba je rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, jeho manžel (manželka) a fyzická osoba, ktorej bolo toto dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Riadna starostlivosť je riadna starostlivosť podľa zákona č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku.

Povinné dôchodkové poistenie (ako poistenec štátu) vzniká odo dňa odkedy sa stará o dieťa (odkedy spĺňa horeuvedené podmienky). Nie je potrebné podávať prihlášku.

Ak sa o dieťa v tom istom období riadne stará viac fyzických osôb uvedených vyššie, povinné dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti vznikne len jednej fyzickej osobe podľa ich dohody.

Povinné dôchodkové poistenie fyzickej osobe zaniká dňom skončenia riadnej starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, najneskôr dňom dovŕšenia 18 rokov veku tohto dieťaťa a vtedy, keď prestane spĺňať podmienky uvedené vyššie – najmä v prípadoch, kedy sa stane povinne dôchodkovo poistenou osobou ako zamestnanec alebo ako SZČO.

Podľa § 229 ods. 1 ZSP fyzická osoba je povinná odhlásiť sa z dôchodkového poistenia do ôsmich kalendárnych dní od vzniku skutočnosti zakladajúcej zánik dôchodkového poistenia v pobočke príslušnej podľa miesta svojho trvalého pobytu.

*

Osoba poberajúca peňažný príspevok na opatrovanie alebo osobný asistent

Osoba podľa § 15 ods. 1 písm. e) ZSP. Je to fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z. z. a fyzická osoba, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne podľa zákona č. 447/2008 Z. z., ak:

 • nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo ako SZČO
 • nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok
 • nedovŕšila dôchodkový vek a
 • podala si prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu výkonu osobnej asistencie.

Osoba, ktorá poberá peňažný príspevok na opatrovanie, sa prihlasovať na dôchodkové poistenie nemusí, podľa § 22 ods. 1 písm. b) bod 1. ZSP jej dôchodkové poistenie vzniká automaticky odo dňa, kedy spĺňa horeuvedené podmienky.

V prípade osoby, ktorá má uzatvorenú zmluvu o výkone osobnej asistencie, podľa ktorej má vykonávať osobnú asistenciu najmenej 140 hodín mesačne, sa podľa § 15 ods. 2 ZSP nepožaduje osobné podanie prihlášky na dôchodkové poistenie. Podľa § 22 ods. 1 písm. b) bod 2. ZSP jej dôchodkové poistenie vzniká automaticky odo dňa uzatvorenia zmluvy o výkone osobnej asistencie (túto informáciu poskytuje Sociálnej poisťovni úrad práce, sociálnych vecí a rodiny).

Povinné dôchodkové poistenie fyzickej osobe zaniká dňom skončenia poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie alebo dňom, od ktorého sa má osobná asistencia podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať v rozsahu menej ako 140 hodín mesačne alebo dňom zániku zmluvy o výkone osobnej asistencie.

Podľa § 229 ods. 1 ZSP fyzická osoba je povinná odhlásiť sa z dôchodkového poistenia do ôsmich kalendárnych dní od vzniku skutočnosti zakladajúcej zánik dôchodkového poistenia v pobočke príslušnej podľa miesta svojho trvalého pobytu.

*

Ohrozený svedok alebo chránený svedok

Osoba podľa § 15 ods. 1 písm. g) ZSP. Sú to ohrozený svedok alebo chránený svedok podľa zákona č. 256/1998 Z. z., ktorí dovŕšili 16 rokov veku a ktorí podľa vyjadrenia orgánu príslušného na poskytovanie ochrany a pomoci nemôžu vykonávať zárobkovú činnosť, ak:

 • nie sú dôchodkovo poistení podľa § 15 ods. 1 písm. a) až f
 • nebol im priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a
 • nedovŕšili dôchodkový vek.

Povinné dôchodkové poistenie (ako poistenec štátu) vzniká odo dňa, v ktorom nastala skutočnosť podmieňujúca povinné dôchodkové poistenie, a zaniká dňom, v ktorom zanikla skutočnosť podmieňujúca povinné dôchodkové poistenie. Tieto skutočnosti oznamuje Sociálnej poisťovni podľa § 233 ods. 10 ZSP orgán príslušný na poskytovanie ochrany a pomoci.

*

Osoba vykonávajúca dobrovoľnú vojenskú prípravu

Osoba podľa § 15 ods. 1 písm. h) ZSP. Je to vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy podľa zákona č. 378/2015 Z. z., ak:

 • nie je dôchodkovo poistený podľa § 15 ods. 1 písm. a) až g) a
 • nebol mu priznaný invalidný dôchodok.

Povinné dôchodkové poistenie (ako poistenec štátu) vzniká odo dňa, v ktorom nastala skutočnosť podmieňujúca povinné dôchodkové poistenie, a zaniká dňom, v ktorom zanikla skutočnosť podmieňujúca povinné dôchodkové poistenie.

*

10.2 VYMERIAVACÍ ZÁKLAD ŠTÁTU ZA POISTENCOV ŠTÁTU

Podľa § 138 ods. 13 ZSP vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné za fyzickú osobu uvedenú v § 15 ods. 1 písm. a) a b) v období, v ktorom sa jej poskytuje materské, a za fyzickú osobu uvedenú v § 15 ods. 1 písm. c) a d), je mesačne 60 % priemernej mzdy zistenej za rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý platí poistné. V roku 2020 to znamená vymeriavací základ vo výške 60 % z 1013 eur, čo je 607,80 eura.

Podľa § 138 ods. 14 ZSP vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné za fyzickú osobu uvedenú v § 15 ods. 1 písm. e), g) a h), je mesačne vo výške 50 % priemernej mzdy zistenej za rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý platí poistné. V roku 2020 to znamená vymeriavací základ vo výške 50 % z 1013 eur, čo je 506,50 eura.

*

10.3 SADZBY POISTNÉHO ŠTÁTU ZA POISTENCOV ŠTÁTU

Sadzby poistného sú určené v § 131 a nasledujúcich ZSP.

Štát platí za poistencov štátu z vymeriavacieho základu:

 • 18 % na starobné poistenie
 • 6 % na invalidné poistenie
 • 2 % do rezervného fondu solidarity.

V prípade osôb, ktoré sú sporiteľmi v II. dôchodkovom pilieri, štát platí v roku 2020 za poistencov štátu z vymeriavacieho základu 13 % na starobné poistenie a 5 % na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) čo pri VZ 607,80 eura znamená sumu 30,39 eura mesačne a pri VZ 506,50 eura sumu 25,32 eura mesačne.

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 4 hodiny

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ODVODY 2020' v obchode