Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021 (aktualizácia 9.12.2020)

Témy: nemocenské dávky,ošetrovné,sociálne poistenie,zmeny 2021

*

Zákonom č. 467/2019 Z. z.,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, sa menia podmienky pri poskytovaní ošetrovného a zavádza sa nová dávka tzv. dlhodobé ošetrovné.

*

Doplnené 9.12.2020: Účinnosť tejto novinky, resp. zmeny mala byť od 1.1.2021. Na žiadosť Sociálnej poisťovne, ktorá sa vyjadrila, že novinky nestihne spustiť k 1.1.2021, sa účinnosť posúva až na 1. apríl 2021.

Zmena účinnosti vyplýva z článku V. novely zákona o sociálnom poistení, ktorou sa zavádza nová dávka "tehotenské" a ktorú NR SR schváli v týchto dňoch.

*

ZMENA PODMIENKY NÁROKU NA OŠETROVNÉ

Podľa § 39 ods. 1, poistenec má nárok na ošetrovné, ak osobne a celodenne:

a) ošetruje chorého príbuzného v priamom rade, choré dieťa, ktoré nie je príbuzným v priamom rade, chorého súrodenca, chorého manžela, chorú manželku alebo chorého rodiča manžela či manželky, ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára:

  • nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou alebo
  • vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou z dôvodu potreby poskytovania osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí osoby (dlhodobé ošetrovné)

b) sa stará o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak:

  • dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia
  • predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté, alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu, resp.
  • fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia, alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať.

*

Oproti stavu platnému do 31.3.2021 dochádza od 1.4.2021 k zmenám. Nárok na ošetrovné má poistenec aj v prípade, ak ošetruje vnuka, vnučku, starých rodičov, choré dieťa, ktoré nie je príbuzným v priamom rade alebo chorého súrodenca.

*

DOBA POSKYTOVANIA OŠETROVNÉHO SA PREDLŽUJE

Od 1.4.2021 sa predlžuje maximálna možná doba poskytovania ošetrovného z doterajších 10 kalendárnych dní na 14 kalendárnych dní.

V takom prípade, ak potreba ošetrovania vznikne na konci marca 2021 a nárok na ošetrovné trvá k 31.3.2021 (neuplynul 10.-ty deň ošetrovania), nárok na ošetrovné sa posudzuje podľa zákona platného pred 1.4.2021, teda nárok na ošetrovné je v rozsahu max. 10 kalendárnych dní.

Poznámka: oprava pôvodného chybného textu 9.12.2020, za chybu sa čitateľom ospravedlňujem. Opravený je aj nasledujúci príklad.

Príklad

Pani Kristína ošetruje dieťa od pondelka 30.3.2021, ošetrovné môže dostávať najviac 10 kalendárnych dní, a to do stredy 8.4.2021.

*

DLHODOBÉ OŠETROVNÉ

Od 1.4.2021 sa zavádza nová dávka nemocenského poistenia - tzv. dlhodobé ošetrovné. Cieľom je zabezpečenie starostlivosti o chorého príbuzného v jeho domácom prostredí. Dlhodobé ošetrovné bude poskytované poistencovi, ktorý chorého príbuzného osobne a celodenne ošetruje.

Dlhodobé ošetrovné bude poskytované na ošetrovanie príbuznej osoby (viď vyššie) po prepustení zo zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti a v prípadoch, v ktorých je vhodné zabezpečiť dôstojnú rodinnú starostlivosť o nevyliečiteľne choré osoby v štádiu ochorenia na konci života alebo v terminálnom štádiu ochorenia.

Dlhodobé ošetrovné sa môže poskytovať maximálne po dobu 90 kalendárnych dní. Pri ošetrovaní príbuzného sa môžu striedať viacerí poistenci, ktorí budú poberať ošetrovné. Doba poberania ošetrovného je aj v takom prípade v úhrne 90 kalendárnych dní. Pri striedaní sa za jedno obdobie ošetrovania vyplatí ošetrovné len jednému poistencovi (pre zrozumiteľnosť - ak sa napríklad pri ošetrovaní príbuzného postupne v 30 dňových intervaloch striedajú traja poistenci, každý má nárok na ošetrovné za tú dobu, kedy príbuzného ošetroval - za "svojich" 30 dní).

Poistenec môže prevziať ošetrovanie príbuzného od iného poistenca najskôr po uplynutí 30 dní od predchádzajúceho prevzatia. Táto doba môže byť kratšia, ak poistenec nemôže pokračovať v ošetrovaní príbuzného z dôvodu, že mu to podľa lekárskeho posudku neumožňuje jeho nepriaznivý zdravotný stav.

Výška dlhodobého ošetrovného je 55% denného vymeriavacieho základu, resp. pravdepodobného denného vymeriavacieho základu, teda rovnako, ako je to pri "bežnom" ošetrovnom.

Doba dlhodobého ošetrovania (max. 90 kal. dní) je podľa § 140 ods. 1 písm. c) zákona dobou, za ktorú sa neplatí poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti.

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.