Dôchodková hodnota pre rok 2021 je 14,2107 eur

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,veličiny,zmeny 2021

*

Dôchodková hodnota pre rok 2021 je 14,2107 eur.

*

Podľa § 64 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, dôchodková hodnota platná k 31. decembru kalendárneho roka sa upravuje od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka indexom, ktorý sa určí ako podiel priemernej mzdy zistenej za tretí štvrťrok predchádzajúceho kalendárneho roka a priemernej mzdy zistenej za tretí štvrťrok kalendárneho roka dva roky predchádzajúceho kalendárnemu roku, od ktorého sa dôchodková hodnota upravuje. Takto určená dôchodková hodnota platí vždy od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka.

Dôchodková hodnota platná k 31.12.2020 je 13,6361 eur.

Priemerná mzda zistená za tretí štvrťrok roka 2020 bola 1113 eur.

Priemerná mzda zistená za tretí štvrťrok roka 2019 bola 1068 eur. Zdroj: https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail/339f40ae-f6f0-4bc9-9cd1-51b1d63dba87/!ut/p/z1/tVFNc4IwFPwtPXiMeZhA4BgdC1h1qpYquXTCl1LkQ81g_fcNnV560NpDc3nJzO5m9y0WeINFJdt8K1VeV3Kv36Gw3hbMt4dDgwMMpwT8ydNq7o0eB25g4vVPgD1fjsF_4c_uckINoCYWt_mvWGARV6pROxzW0Unu0KlAeZUhWage6Et9LLWbtkrRqTnK9tKD9pSqQk9CnIyCTFFmZYBoFDvIiRMDmUZkJBZJImmzTr6J8wSHd6HXv-Xt4sCVw0HzxRdk5HKPsimAPXVN8LkXLJ0FIcDJN-CGRqg9sKseDG2yzdMzDqpuM3u8-mNED_AEizwq--e47EOf2QwIYzYdUMcyCek6z98PB8F1MXWl0g-FN__RjP5ncJyNZlttX6pdJ13jzV3UpgxKm1xQkc3GhIrocuYPn9ZRHjg!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

*

Výpočet: 13,6361 x (1113/1068) = 14,21065... eur ... zaokrúhľuje sa na 4 des. miesta nahor (viď § 65 ods. 5 zákona o sociálnom poistení).

Dôchodková hodnota pre rok 2021 je 14,2107 eur.

*

Dôchodková hodnota v rokoch 2004 až 2021:

 

Rok

Dôchodková hodnota

2004

183,58 Sk

2005

193,31Sk

2006

214,68 Sk

2007

232,51 Sk

2008

249,14 Sk

2009

8,9955 eur

2010

9,2246 eur

2011

9,5756 eur

2012

9,8182 eur

2013

10,0098 eur

2014

10,2524 eur

2015

10,6865 eur

2016

10,9930 eur

2017

11,3505 eur

2018

11,9379 eur

2019

12,6657 eur

2020

13,6361 eur

2021

14,2107 eur

 

*

POŽIADAŤ O DÔCHODOK KONCOM ROKA 2020 ALEBO PO 2.1.2021?

Na úvod si rovno povedzme, že ak dovŕšite dôchodkový vek na konci roka, môžete síce požiadať o starobný dôchodok okamžite po dovŕšení dôchodkového veku, ale so žiadosťou o priznanie starobného dôchodku sa viac oplatí počkať si na nový rok.

A o dôchodok požiadať od 2. januára. O to viac, ak ďalej pracujete (alebo podnikáte ako SZČO) a platíte daň z príjmu.

Poznámka: Nezdaniteľná časť platná pre rok 2021 je 4511,43 eura. Pri 19% sadzbe dane to znamená daň z príjmu nižšiu o 857,17 eur.

*

Dôvodom, prečo sa oplatí počkať na rok 2021, je výhodnejšia "valorizácia" novopriznaných dôchodkov vyjadrená medziročným rastom dôchodkovej hodnoty.

Dôchodková hodnota sa každoročne zvyšuje tempom medziročného rastu priemernej mzdy na Slovensku.

Ak dosiahnete dôchodkový vek koncom roka 2020 a hneď, ako je to možné, požiadate o dôchodok, pri výpočte sumy dôchodku sa použije dôchodková hodnota platná pre rok 2020, čo je 13,6361 eur.

Ak počkáte na rok 2021, použije sa dôchodková hodnota platná pre rok 2021, čo je 14,2107 eur - a o 4,2% viac ako v roku 2020.

Ukážme si to na príklade.

*

Príklad

Pán Stanislav

Pán Stanislav dosiahol dôchodkový vek 2.12.2020. K tomuto dňu požiadal o priznanie starobného dôchodku.

Získal presne 40 rokov dôchodkového poistenia (ODP) a jeho priemerný osobný mzdový bod (POMB), ktorý je určený za roky 1984 až 2019 (vrátane), je presne 1,00.

Aktuálna dôchodková hodnota (ADH) platná v roku 2020 je 13,6361 eur.

Suma starobného dôchodku = POMB x ODP x ADH = 1,00 x 40 x 13,6361 = 545,50 eur.

Táto suma sa ešte navýši o valorizáciu pre rok 2020, teda o 2,9% na 561,40 eur.

*

K 1.1.2021 sa starobný dôchodok pána Stanislava valorizuje o ďalších 2,6% na 576 eur.

V roku 2021 tak bude pán Stanislav poberať starobný dôchodok 576 eur mesačne.

Ak pán Stanislav ďalej pracuje alebo podniká a platí daň z príjmu, v roku 2021 nebude môcť využiť nezdaniteľnú časť na daňovníka.

*

Pán Tomáš

Pán Tomáš dosiahol dôchodkový vek rovnako ako pán Stanislav 2.12.2020. Na rozdiel od pána Stanislava sa však rozhodol požiadať o priznanie starobného dôchodku až od 2.1.2021. V období od 2.12.2020 do 2.1.2021 pán Tomáš už nepracuje.

Pán Tomáš získal rovnako ako pán Stanislav presne 40 rokov dôchodkového poistenia (ODP) a jeho priemerný osobný mzdový bod (POMB), ktorý je určený za roky 1984 až 2019 (vrátane), je rovnako presne 1,00.

*

Aktuálna dôchodková hodnota (ADH) platná v roku 2021 je 14,2107 eur.

Suma starobného dôchodku = POMB x ODP x ADH = 1,00 x 40 x 14,2107 = 568,50 eur.

Táto suma sa ešte navýši o valorizáciu pre rok 2021, teda o 2,6% na 583,30 eur.

V roku 2021 tak bude pán Tomáš poberať starobný dôchodok 583,30 eur mesačne.

Ak pán Tomáš ďalej pracuje alebo podniká a platí daň z príjmu, v roku 2021 bude môcť využiť nezdaniteľnú časť na daňovníka.

*

Porovnanie

Pán Tomáš požiadal o dôchodok o mesiac neskôr ako pán Stanislav. Prišiel tak o jeden mesačný dôchodok, čo je z jeho pohľadu strata 561,40 eur. Zároveň nemá nárok na 13. dôchodok za rok 2020 (viď ďalej), čo je ďalšia strata 175,24 eur.

Tým, že pán Tomáš požiadal o dôchodok až od 2.1.2021, poberá dôchodok 583,30 eur mesačne - pán Stanislav poberá od roku 2021 dôchodok 576 eur mesačne. Pán Tomáš tak poberá dôchodok o 7,30 eur mesačne vyšší, za rok je to 87,60 eur viac - a strata jedného mesačného dôchodku vo výške 561,40 eur + 13. dôchodku vo výške 175,24 eur sa mu "vráti" približne o 7 a pol roka.

Treba ešte pripomenúť, že ak by pán Tomáš v roku 2021 ďalej pracoval alebo podnikal, tým, že bude môcť v roku 2021 využiť nezdaniteľnú časť na daňovníka, ušetrí oproti pánovi Stanislavovi sumu 857,17 eur v podobe nižšej dane z príjmu. A to je suma vyššia ako strata jedného mesačného dôchodku a 13. dôchodku...

*

Ak by pán Tomáš po dosiahnutí dôchodkového veku ďalej pracoval

V prípade, že pán Tomáš po dosiahnutí dôchodkového veku ďalej pracuje a má hrubú mzdu na úrovni priemernej slovenskej mzdy (cca 1100 eur), navýšenie dôchodku priznaného od 2.1.2021 by bolo ešte výraznejšie.

K sume starobného dôchodku vypočítanej k 2.1.2021 by sa pripočítala čiastka patriaca za dobu poistenia od 2.12.2020 do 1.1.2021.

V čase od 2.12.2020 do 31.12.2020 by dosiahol osobný vymeriavací základ približne 1100 eur.

Osobný mzdový bod (OMB) za obdobie od 2.12.2020 do 31.12.2020 je 1100 / 13104 = 0,084.

Suma OMB x ADH = 0,084 x 14,2107 = 1,20 eur.

K sume starobného dôchodku vypočítanej k 2.1.2021 sa pripočíta:

568,50 + 1,20 = 569,70 eur

V ďalšom kroku sa vypočítaná suma zvýši o 0,5 % za každých celých 30 dní obdobia dôchodkového poistenia získaného v období od 2.12.2020 do 2.1.2021 = to znamená o 0,5%:

0,5% z 569,70 eur = 2,90 eur

Po navýšení o 0,5% bude suma starobného dôchodku 569,70 + 2,90 = 572,60 eur

A táto suma sa na záver navýši o valorizáciu pre rok 2021, teda o 2,6% na 587,50 eur.

Ak by pán Tomáš pracoval ešte jeden mesiac s hrubou mzdou vo výške 1100 eur,  požiadal by o dôchodok až od 2.1.2021, v roku 2021 by poberal starobný dôchodok 587,50 eur mesačne, čo je o 11,50 eur mesačne viac ako v prípade, ak by o dôchodok požiadal tak, ako to urobil pán Stanislav - už od 2.12.2020.

*

13. DôCHODOK

Pri úvahách o tom, kedy je výhodnejšie požiadať o dôchodok, by sme nemali zabudnúť na to, že poberatelia starobných dôchodkov majú nárok aj na 13. dôchodok ako štátnu sociálnu dávku podľa zákona č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku.

Výška 13. dôchodku v roku 2020 je v rozmedzí od 50 eur do 300 eur.

*

Na 13. dôchodok vo výške 300 eur má nárok dôchodca, ktorý poberá dôchodok najviac vo výške životného minima, teda dôchodok do výšky 214,83 eura.

*

Dôchodca,  ktorý poberá dôchodok vo výške od 214,84 eura do 909,27 eura má nárok na 13. dôchodok vo výške podľa vzorca:

13. dôchodok = 300 – 0,36 * (dôchodok – 214,83) ... výsledok sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor.

*

Nárok na 13. dôchodok vo výške 50 eur má dôchodca, ktorý poberá dôchodok 909,28 eura a vyšší.

*

V našom príklade (viď vyššie) má pán Stanislav priznaný od 2.12.2020 dôchodok vo výške 561,40 eur. Pán Stanislav tak dostane 13. dôchodok vo výške:

300 – 0,36 * (561,40 – 214,83) = 175,24 eur.

*

Všetko o dôchodkoch nájdete v knihe Dôchodky.

E - shop: http://www.relia.sk/obchod_detail.aspx?id=2499

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.