Mzdové veličiny 2021

Témy: daň z príjmov,dôchodok,minimalna mzda,nezdaniteľná časť,sociálne poistenie,SZČO,veličiny,Zákonník práce,zdravotné poistenie,zmeny 2021

*

Naše služby: http://www.relia.sk/Onas.aspx

Webináre: http://www.relia.sk/seminare.aspx

*

MINIMÁLNA MZDA

 • 623 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou
 • 3,580 eur za hodinu pre zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou pri 40 h/t + dohody
 • 3,695 eur za hodinu pre zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou pri 38,75 h/t
 • 3,819 eur za hodinu pre zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou pri 37,50 h/t.

Minimálna mzda za mesiac je 57% zo sumy 1092 eur (priemerná mzda za rok 2019), zaokrúhľuje sa na celé eurá nahor.

Výpočet pri hodinovej mzde pri 40 h/t: 623 eur deleno 174 hodín

Výpočet pri hodinovej mzde pri 38,75 h/t: 3,580 eur x 40/38,75

Výpočet pri hodinovej mzde pri 37,50 h/t: 3,580 eur x 40/37,5

Výsledky sa zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta matematicky.

*

MINIMÁLNE MZDOVÉ NÁROKY

STUPEŇ NÁROČNOSTI

SUMA PLATNÁ PRE ROK 2020

MESAČNÁ

MZDA R.2021

HODINOVÁ

MZDA

40 H/T

HODINOVÁ

MZDA

38,75 H/T

HODINOVÁ

MZDA

37,5 H/T

1.

580

623

3,580

3,695

3,819

2.

696

739

4,247

4,384

4,530

3.

812

855

4,914

5,073

5,242

4.

928

971

5,580

5,760

5,952

5.

1044

1087

6,247

6,449

6,663

6.

1160

1203

6,914

7,137

7,375

 

Minimálne mzdové nároky pre rok 2021 sa určili ako sumy pre rok 2020 navýšené o 43 eur - o sumu, o ktorú sa oproti roku 2020 navýšila minimálna mzda.  

Výpočet pri hodinovej mzde 40h/t: 1/174 zo sumy minimálneho mzdového nároku pri mesačnej mzde

Výpočet pri hodinovej mzde 38,75h/t: Suma minimálneho mzdového nároku pri hodinovej mzde 40h/t x 40/38,75

Výpočet pri hodinovej mzde 37,5h/t: Suma minimálneho mzdového nároku pri hodinovej mzde 40h/t x 40/37,5

Výsledky sa zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta matematicky (§ 120 ods. 7 ZP).

*

PRACOVNÁ POHOTOVOSŤ NA PRACOVISKU

Podľa § 96 ods. 3 ZP za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku patrí zamestnancovi mzda vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej však vo výške minimálnej mzdy v eurách za hodinu, pre rok 2021 najmenej suma 3,580 eur.

*

PRACOVNÁ POHOTOVOSŤ MIMO PRACOVISKA

Podľa § 96 ods. 5 ZP za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska patrí zamestnancovi náhrada, pre rok 2021 najmenej suma 0,72 eur.

*

MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA PRÁCU NADČAS

Podľa § 121 ods. 1 ZP za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a

 • mzdové zvýhodnenie najmenej 25 % jeho priemerného zárobku
 • mzdové zvýhodnenie najmenej 35 % jeho priemerného zárobku, ak zamestnanec vykonáva rizikové práce.

*

MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA PRÁCU VO SVIATOK

Podľa § 122 ods. 1 ZP za prácu vo sviatok patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100 % jeho priemerného zárobku.

Podľa § 223 ods. 2 ZP za prácu vo sviatok pri práci na dohodu je nárok na zvýšenie odmeny za každú odpracovanú hodinu, pre rok 2021 najmenej o sumu 3,58 eur.

*

MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA PRÁCU V SOBOTU

Podľa § 122a ZP za každú hodinu práce v sobotu patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie, pre rok 2021 najmenej suma 1,79 eur.

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve (ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. predchádzajúceho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov) dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, pre rok 2021 najmenej sumu 1,61 eur.

Poznámka: počet zamestnancov sa posudzuje podľa Zákonníka práce ako počet zamestnancov v pracovnom pomere (bez ohľadu na výšku úväzku) alebo na niektorú z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, dohody o brigádnickej práci študentov).

*

MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA PRÁCU V NEDEĽU

Podľa § 122b ZP za každú hodinu práce v nedeľu patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie, pre rok 2021 najmenej suma 3,58 eur.

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve (ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. predchádzajúceho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov) dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, pre rok 2021 najmenej sumu 3,22 eur.

*

MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA NOČNÚ PRÁCU

Podľa § 122b ZP za každú hodinu nočnej práce patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie, pre rok 2021 najmenej suma 1,43 eur.

Ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, tak za každú hodinu nočnej práce mu patrí popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie, pre rok 2021 najmenej suma 1,79 eur.

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, možno v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve (ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. predchádzajúceho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov) dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia. Avšak ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, pre rok 2021 najmenej sumu 1,25 eur.

*

MZDOVÁ KOMPENZÁCIA ZA SŤAŽENÝ VÝKON PRÁCE

Podľa § 124 ZP za každú hodinu sťaženého výkonu práce patrí zamestnancovi mzdová kompenzácia, pre rok 2021 najmenej suma 0,72 eur.

*

CESTOVNÉ NÁHRADY

Od 1. júna 2019 sú platné sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách:
 • 0,053 eur jednostopové vozidlá a trojkolky,
 • 0,193 eur osobné cestné motorové vozidlá.

Od 1.7.2019 sú platné sumy stravného:

 • 5,10 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
 • 7,60 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
 • 11,60 eur pre časové pásmo nad 18 hodín.

*

STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie je 55% z ceny jedla.

Od 1.7.2019 je to najviac suma 2,81 eur (55% z 5,10 eur).

*

Od 1.7.2019 hodnota gastrolístka musí byť najmenej 75% z 5,10 eur, teda najmenej 3,83 eur.

Z ceny gastrolístka musí byť príspevok zamestnávateľa najmenej 55%.

Napríklad pri cene gastrolístka 3,83 eur je to najmenej 2,11 eur.

*

PRÍSPEVOK NA REKREÁCIU

Je povinný pre zamestnávateľov nad 49 zamestnancov (povinný je pre zamestnávateľov zamestnávajúcich od 49,1 zamestnanca). Pre zamestnávateľov do 49 zamestnancov je dobrovoľný.

Príspevok je vo výške 55% preukázaných výdavkov, najviac suma 275 eur za rok 2021 pri plnom úväzku. Pri čiastočnom úväzku sa maximálna možná suma príspevku alikvotne kráti. 

*

PRÍSPEVOK NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ DIEŤAŤA

Je pre zamestnávateľov nepovinný, zamestnávatelia ho môžu poskytnúť zamestnancom dobrovoľne bez ohľadu na počet zamestnancov.

Príspevok je vo výške 55% preukázaných výdavkov, najviac suma 275 eur za rok 2021 pri plnom úväzku. Pri čiastočnom úväzku sa maximálna možná suma príspevku alikvotne kráti. 

*

NEZDANITEĽNÁ ČASŤ NA DAŇOVNÍKA

Nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň je 375,95 eur.

V ročnom zúčtovaní/daňovom priznaní za rok 2021:

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 19936,22 eura (92,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2021 je 4511,43 eura (21-násobok životného minima, ktoré je k 1.1.2021 vo výške 214,83 eura).

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 19936,22 eura, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta nasledovne:

9495,49 – (základ dane : 4), kde suma 9495,49 = 44,2-násobok životného minima. Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky.

3. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 37981,94 eura, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

*

NEZDANITEĽNÁ ČASŤ NA MANŽELKU (MANŽELA)

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 37981,94 eura (176,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na manželku je daná podľa vzorca:

4124,74 - vlastný príjem manželky, kde suma 4124,74 = 19,2-násobok životného minima

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 37981,94 eura, tak nezdaniteľná časť na manželku je daná výpočtom:

13620,22 – (základ dane : 4) - vlastný príjem manželky, kde suma 13620,22 = 63,4-násobok životného minima. Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky.

3. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 54480,88 eura, tak nezdaniteľná časť na manželku je nula, a to bez ohľadu na výšku jej vlastných príjmov.

*

NEZDANITEĽNÁ ČASŤ - PRÍSPEVKY NA DOPLNKOVÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE

Nezdaniteľná časť je daná ako suma preukázateľne zaplatených príspevkov daňovníka na doplnkové dôchodkové sporenie, a to najviac do výšky 180 eur.

Pozor, uplatnenie je možné len vtedy, ak príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu a súčasne daňovník nemá inú účastnícku zmluvu uzatvorenú do 31. decembra 2013, ktorej súčasťou je dávkový plán.

*

SADZBA DANE - ZÁVISLÁ ČINNOSŤ

 • 19% zo základu dane do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima vrátane, čiže do 37981,94 eura
 • 25% zo základu dane presahujúceho 176,8-násobok platného životného minima, čiže presahujúceho 37981,94 eura.

Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je hranica základu dane pre sadzbu 19% suma 3165,16 eura.

*

SADZBA DANE § 6 ODS. 1 A 2

Sadzba dane zo základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 je 15 % zo základu dane zníženého o daňovú stratu, ak daňovník dosiahol za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) podľa § 6 ods. 1 a 2 neprevyšujúce sumu 49790 eur.

*

PAUŠÁLNE VÝDAVKY

V roku 2021 sú 60% z príjmov SZČO, súčasne max. 20000 eur na rok (bez ohľadu na počet mesiacov podnikania).

*

DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA

Od 1.1.2021 do 30.6.2021:

 • 46,44 eura na dieťa vo veku do 6 rokov
 • 23,22 eura mesačne na nezaopatrené dieťa vo veku od 6 rokov

Od 1.7.2021 do 31.12.2021:

 • 46,44 eura na dieťa vo veku do 6 rokov
 • 39,47 eura na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov
 • 23,22 eura mesačne na nezaopatrené dieťa vo veku od 15 rokov

Hranica príjmu pre priznanie nároku je 6-násobok minimálnej mzdy = 6 x 623 eur = 3738 eur.

Hranica príjmu pre priznanie nároku zamestnancovi mesačne je polovica minimálnej mzdy = 623 eur/2 = 311,50 eur.

*

DAŇOVÝ BONUS NA ZAPLATENÉ ÚROKY

Uplatňuje sa rovnako ako za roky 2018 až 2020. Suma daňového bonusu je daná ako 50% zo zaplatených úrokov pri úveroch na bývanie v príslušnom roku, najviac 400 eur ročne, pričom výška úrokov musí byť vypočítaná z poskytnutého úveru, najviac zo sumy 50000 eur na jednu nehnuteľnosť.

*

DAŇ SA NEPLATÍ

Daň za rok 2021 sa nevyrubí a neplatí... (§ 46a),

 • ak za rok 2021 nepresiahne 17 eur alebo
 • ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2021 nepresiahnu 2255,72 eura.

*

MAXIMÁLNY VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

Maximálny vymeriavací základ na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie a do rezervného fondu je 7644 eur (7 x 1092 eur).

Netýka sa to úrazového poistenia a netýka sa to ani zdravotného poistenia, ktoré maximálny vymeriavací základ stanovený nemajú.

Pri zdravotnom poistení - maximálny vymeriavací základ pri výpočte poistného na zdravotné poistenie pre dividendy za roky 2011 až 2016 vrátane (vyplatené v roku 2021) je stanovený na 65520 eur (60-násobok priemernej mzdy z roka 2019 = 60 x 1092 eur).

*

ODVODOVÁ VÝNIMKA PRI ZAMESTNÁVANÍ DLHODOBO NEZAMESTNANÝCH

Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pri odvodoch pre pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, ktorý vznikol v roku 2020 a pokračuje v roku 2021, je suma 67% z 1013 eur, čo je suma 678,71 eur.

Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pri odvodoch pre pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, ktorý vznikol v roku 2021 a pokračuje v roku 2022, je suma 67% z 1092 eur, čo je suma 731,64 eur.

*

ODVODOVÁ ODPOČÍTATEĽNÁ POLOŽKA - ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Je naďalej max. 380 eur mesačne. Pri príjme nad 380 eur mesačne sa znižuje o dvojnásobok rozdielu príjmu a sumy 380 eur. Pri príjme od 570 eur je OOP nulová.

OOP sa od januára 2018 uplatňuje len u zamestnancov. U zamestnávateľa sa OOP neuplatňuje.

*

SZČO

Od 1.7.2020 (respektíve od 1.2.2021 v prípade podania DP za rok 2019 po 31.3.2020) je povinne nemocensky a dôchodkovo poistená na sociálne poistenie SZČO, ktorej príjem (brutto, podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP) za rok 2019 bol vyšší ako 6078 eur (12 x 506,50).

Od 1.7.2021 (od 1.10.2021 v prípade podania DP za rok 2020 po 31.3.2021) je povinne nemocensky a dôchodkovo poistená na sociálne poistenie SZČO, ktorej príjem (brutto, podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP) za rok 2020 bol vyšší ako 6552 eur (12 x 546).

Minimálny vymeriavací základ je počas roka 2021 suma 546 eur.

Minimálne poistné do Sociálnej poisťovne je 180,99 eur mesačne.

Minimálny preddavok na zdravotné poistenie je mesačne 76,44 eur, v prípade osoby so zdravotným postihnutím je suma 38,22 eur.

Rozpis poistného na sociálne poistenie SZČO vypočítané z minimálneho základu 546 eur:

 • Nemocenské poistenie 4,4%, min. 24,02 eur
 • Starobné poistenie 18%, min. 98,28 eur
 • Invalidné poistenie 6%, min. 32,76 eur
 • Rezervný fond 4,75%, min. 25,93 eur

*

DOBROVOĽNÉ POISTENIE

Minimálny vymeriavací základ 546 eur.

 • Nemocenské poistenie 4,4%, min. 24,02 eur
 • Starobné poistenie 18%, min. 98,28 eur
 • Invalidné poistenie 6%, min. 32,76 eur
 • Poistenie v nezamestnanosti 2%, min. 10,92 eur
 • Rezervný fond 4,75%, min. 25,93 eur

*

SAMOPLATITEĽ - ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Minimálny vymeriavací základ počas roka 2021 je suma 546 eur.

Minimálny preddavok na zdravotné poistenie je mesačne 76,44 eur, v prípade osoby so zdravotným postihnutím je 38,22 eur.

*

NEMOCENSKÉ DÁVKY

Najvyšší možný denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky je 71,8028 eur, čo orientačne zodpovedá mesačnému vymeriavaciemu základu (hrubému príjmu) 2184 eur.

Výpočet: 2 x 1092 eur = 2184 ... x 12 mesiacov ... deleno 365 dní = 71,8028 ... zaokrúhli sa na 4 desatinné miesta nahor.

Najvyšší možný denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri PN je 71,8027 eur. Výpočet je rovnaký, zaokrúhli sa však na 4 desatinné miesta nadol.

*

MAXIMÁLNE MATERSKÉ

Materské je 75% DVZ, ktorý môže byť najviac v sume 71,8028 eur. Najvyššie možné materské priznané v roku 2021 tak môže dosiahnuť sumu:

 • 1615,60 eur za mesiac, ktorý má 30 dní (75% z 71,8028 x 30 dní)
 • 1669,50 eur za mesiac, ktorý má 31 dní (75% z 71,8028 x 31 dní).

Výsledná dávka sa zaokrúhľuje na celých 10 centov nahor.

*

TEHOTENSKÉ

Minimálne tehotenské

Minimálna výška tehotenského je daná ako 10% maximálneho možného DVZ. Pre tehotenské v roku 2021 to znamená, že minimálne tehotenské je 7,18028 eur na deň a:

 • 215,50 eur za mesiac, ktorý má 30 dní (10% z 71,8028 eura x 30 dní)
 • 222,60 eur za mesiac, ktorý má 31 dní (10% x 71,8028 eura x 31 dní).

Maximálne tehotenské

Tehotenské je 15% DVZ, ktorý môže byť najviac v sume 71,8028 eur. Najvyššie možné tehotenské priznané v roku 2021 tak môže dosiahnuť sumu:

 • 323,20 eur za mesiac, ktorý má 30 dní (15% z 71,8028 x 30 dní)
 • 333,90 eur za mesiac, ktorý má 31 dní (15% z 71,8028 x 31 dní).

Výsledná dávka sa zaokrúhľuje na celých 10 centov nahor.

*

DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI

Najvyšší   možný   denný   vymeriavací   základ  pre   výpočet   dávky v nezamestnanosti od 1.7.2020 do 30.6.2021 je najviac zo sumy 2 x 12 x 1092/365 = 71,8028 eur.

Najvyšší   možný   denný   vymeriavací   základ  pre   výpočet   dávky v nezamestnanosti od 1.7.2021 do 30.6.2022 je najviac zo sumy 2 x 12 x 1133/365 = 74,4987 eur.

*

DÔCHODKOVÁ HODNOTA 2021

Dôchodková hodnota pre dôchodky priznané v roku 2021 je 14,2107 eur.

(V roku 2020 bola 13,6361 eur, ide o nárast o 4,2%).

*

VALORIZÁCIA DÔCHODKOV

V roku 2021 sa dôchodky budú zvyšovať o 2,6 % a súčasne:

 • najmenej o 9,40 eur mesačne - starobné dôchodky
 • najmenej o 9,10 eur mesačne - predčasné starobné dôchodky
 • najmenej o 7,80 eur mesačne - invalidné dôchodky pri miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70% 
 • najmenej o 4,40 eur mesačne - invalidné dôchodky pri miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 70%
 • najmenej o 6,00 eur mesačne - vdovské a vdovecké dôchodky
 • najmenej o 2,80 eur mesačne - sirotské dôchodky
 • najmenej o 2,90 eur mesačne - starobné dôchodky vyplácané v sume jednej polovice
 • najmenej o 3,30 eur mesačne - predčasné starobné dôchodky vyplácané v sume jednej polovice
 • najmenej o 3,00 eur mesačne - invalidné dôchodky s mierou poklesu nad 70% vyplácané v sume jednej polovice
 • najmenej o 1,90 eur mesačne - invalidné dôchodky s mierou poklesu do 70% vyplácané v sume jednej polovice
 • najmenej o 2,60 eur mesačne - vdovské a vdovecké dôchodky vyplácané v sume jednej polovice
 • najmenej o 1,40 eur mesačne - sirotské dôchodky vyplácané v sume jednej polovice

*

NÁROK NA PREDČASNÝ DÔCHODOK

Od 1.7.2020 do 30.6.2021 má poistenec nárok na predčasný starobný dôchodok vtedy, ak suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 257,80 eura (1,2-násobok životného minima 214,83 eura).

*

PRÍSPEVOK DO II. PILIERA

 • 5,25%

*

REFERENČNÁ SUMA PRE PROGRAMOVÝ VÝBER Z II. PILIERA

 • 491,70 eur

Podmienkou na výplatu starobného dôchodku formou programového výberu je, že súčet doživotných dôchodkov z I. piliera a z II. piliera je vyšší ako referenčná suma.

Referenčná suma stanovená na rok 2021 je daná ako suma priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne k 30. novembru 2020.

*

DÔCHODKOVÝ VEK

Príloha č. 3a k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení platná od 1.1.2021 (v tabuľke je uvedený dôchodkový vek):

Rok narodenia

Muž

Žena

Žena 1 dieťa

Žena 2 deti

Žena 3 alebo 4 deti

Žena 5 a viac detí

1943 a skôr

 60 rokov

 57 rokov

 56 rokov

 55 rokov

 54 rokov

 53 rokov

1944

 60 rokov 9 mes.

 57 rokov

 56 rokov

 55 rokov

 54 rokov

 53 rokov

1945

 61 rokov 6 mes.

 57 rokov

 56 rokov

 55 rokov

 54 rokov

 53 rokov

1946

 62 rokov

 57 rokov

 56 rokov

 55 rokov

 54 rokov

 53 rokov

1947

 62 rokov

 57 rokov 9 mes.

 56 rokov

 55 rokov

 54 rokov

 53 rokov

1948

 62 rokov

 58 rokov 6 mes.

 56 rokov 9 mes.

 55 rokov

 54 rokov

 53 rokov

1949

 62 rokov

 59 rokov 3 mes.

 57 rokov 6 mes.

 55 rokov 9 mes.

 54 rokov

 53 rokov

1950

 62 rokov

 60 rokov

 58 rokov 3 mes.

 56 rokov 6 mes.

 54 rokov 9 mes.

 53 rokov

1951

 62 rokov

 60 rokov 9 mes.

 59 rokov

 57 rokov 3 mes.

 55 rokov 6 mes.

 53 rokov 9 mes.

1952

 62 rokov

 61 rokov 6 mes.

 59 rokov 9 mes.

 58 rokov

 56 rokov 3 mes.

 54 rokov 6 mes.

1953

 62 rokov

 62 rokov

 60 rokov 6 mes.

 58 rokov 9 mes.

 57 rokov

 55 rokov 3 mes.

1954

 62 rokov

 62 rokov

 61 rokov 3 mes.

 59 rokov 6 mes.

 57 rokov 9 mes.

 56 rokov

1955

 62 rokov 76 dní

 62 rokov 76 dní

 62 rokov 76 dní

 60 rokov 3 mes.

 58 rokov 6 mes.

 56 rokov 9 mes.

1956

 62 rokov 139 dní

 62 rokov 139 dní

 62 rokov 139 dní

 61 rokov

 59 rokov 3 mes.

 57 rokov 6 mes.

1957

 62 rokov 6 mes.

 62 rokov 6 mes.

 62 rokov

 61 rokov 6 mes.

 60 rokov

 58 rokov 3 mes.

1958

 62 rokov 8 mes.

 62 rokov 8 mes.

 62 rokov 2 mes.

 61 rokov 8 mes.

 60 rokov 9 mes.

 59 rokov

1959

 62 rokov 10 mes.

 62 rokov 10 mes.

 62 rokov 4 mes.

 61 rokov 10 mes.

 61 rokov 4 mes.

 59 rokov 9 mes.

1960

 63 rokov

 63 rokov

 62 rokov 6 mes.

 62 rokov

 61 rokov 6 mes.

 60 rokov 6 mes.

1961

 63 rokov 2 mes.

 63 rokov 2 mes.

 62 rokov 8 mes.

 62 rokov 2 mes.

 61 rokov 8 mes.

 61 rokov 3 mes.

1962

 63 rokov 4 mes.

 63 rokov 4 mes.

 62 rokov 10 mes.

 62 rokov 4 mes.

 61 rokov 10 mes.

 61 rokov 7 mes.

1963

 63 rokov 6 mes.

 63 rokov 6 mes.

 63 rokov

 62 rokov 6 mes.

 62 rokov

 61 rokov 11 mes.

1964

63 rokov 8 mes.

 63 rokov 8 mes.

 63 rokov 2 mes.

 62 rokov 8 mes.

 62 rokov 2 mes.

 62 rokov 2 mes.

1965

63 rokov 10 mes.

63 rokov 10 mes.

 63 rokov 4 mes.

 62 rokov 10 mes.

62 rokov 4 mes.

 62 rokov 4 mes.

1966 a neskôr

 64 rokov

 64 rokov

 63 rokov 6 mes.

 63 rokov

 62 rokov 6 mes.

 62 rokov 6 mes.

 

*

Príloha č. 3b k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení platná od 1.1.2021 (v tabuľke je uvedený dôchodkový vek):

Rok narodenia

Muž 1 dieťa

Muž 2 deti

Muž 3 a viac detí

1957

 62 rokov

 61 rokov 6 mes.

 61 rokov

1958

 62 rokov 2 mes.

 61 rokov 8 mes.

 61 rokov 2 mes.

1959

 62 rokov 4 mes.

 61 rokov 10 mes.

 61 rokov 4 mes.

1960

 62 rokov 6 mes.

 62 rokov

 61 rokov 6 mes.

1961

 62 rokov 8 mes.

 62 rokov 2 mes.

 61 rokov 8 mes.

1962

 62 rokov 10 mes.

 62 rokov 4 mes.

 61 rokov 10 mes.

1963

 63 rokov

 62 rokov 6 mes.

 62 rokov

1964

 63 rokov 2 mes.

 62 rokov 8 mes.

 62 rokov 2 mes.

1965

 63 rokov 4 mes.

 62 rokov 10 mes.

 62 rokov 4 mes.

1966 a neskôr

 63 rokov 6 mes.

 63 rokov

 62 rokov 6 mes.

 

*

MINIMÁLNE DÔCHODKY

Príloha č. 4a k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení platná od 1.1.2021:

Obdobie dôchodkového poistenia v rokoch

Minimálny dôchodok

30

334,30 eur

31

338,50 eur

32

342,70 eur

33

347,00 eur

34

351,20 eur

35

355,40 eur

36

359,60 eur

37

363,80 eur

38

368,00 eur

39

372,20 eur

40

378,50 eur

41

384,80 eur

42

391,10 eur

43

397,40 eur

44

403,70 eur

45

410,00 eur

46

416,30 eur

47

422,60 eur

48

428,90 eur

 

*

ZAPOČÍTANIE ROKA 2021 DO NÁROKU NA MINIMÁLNY DÔCHODOK

Rok 2021 sa započíta do počtu rokov tzv. kvalifikovaného obdobia pre nárok na minimálny dôchodok, ak vymeriavací základ poistenca za rok 2021 dosiahne najmenej 24,1% priemernej ročnej mzdy zistenej v SR za rok 2021. Tá bude odhadom 1190 eur na mesiac, resp. 14280 eur za rok 2021.

Postup pri odhade: priemerná mzda 2020 bola 1133 eur, predpokladaný nárast približne  o 5% = 1190 eur x 12 mesiacov = 14280 eur.

Vymeriavací základ za rok 2021 by tak mal byť odhadom najmenej 3444 eur, resp. 287 eur mesačne.

*

RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

Ak rodič nepoberal materské:

 • 275,90 eur
 • 344,90 eur dvojičky
 • 413,90 eur trojičky

Ak rodič poberal materské:

 • 378,10 eur
 • 472,60 eur dvojičky
 • 567,20 eur trojičky

*

PRÍDAVOK NA DIEŤA

 • 25,50 eur
 • + 11,96 eur príplatok k prídavku na dieťa
 • + 104,76 eur príplatok za mesiac september, v ktorom dieťa prvýkrát nastúpi do prvého ročníka základnej školy

*

ŽIVOTNÉ MINIMUM

Sumy životného minima platné od 1.7.2020 do 30.6.2021

 • 214,83 eur plnoletá fyzická osoba
 • 149,87 eur ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba
 • 98,08 eur dieťa

*

DÁVKY V HMOTNEJ NÚDZI

Dávka:

 • 67,80 eur dospelá osoba bez detí
 • 129 eur dospelá osoba s 1-4 deťmi
 • 188,40 eur dospelá osoba s viac ako 4 deťmi
 • 117,80 eur dvaja dospelí bez detí
 • 176,40 eur dvaja dospelí s 1-4 deťmi
 • 237,70 eur dvaja dospelí s viac ako 4 deťmi

Ochranný príspevok:

 • 69,40 eur - osoba, ktorá dosiahla dôchodkový vek - poberateľ predčasného starobného dôchodku - invalidná osoba z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % - osamelý rodič, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do 31 týždňov veku dieťaťa - osoba, ktorá sa osobne, každodenne a riadne stará o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, odkázanú na opatrovanie - osoba, ktorá sa zúčastňuje na resocializačných programoch v resocializačnom stredisku pobytovou formou
 • 38,10 eur - tehotná žena od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom - osoba, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav
 • 14,90 eur - tehotná žena od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva - rodič dieťaťa, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do jedného roku veku dieťaťa

Aktivačný príspevok:

 • 138,70 eur - za každého člena domácnosti, ktorý má príjem zo závislej činnosti najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy
 • 69,40 eur - v ostatných prípadoch, pri ktorých je nárok

Príspevok na nezaopatrené dieťa:

 • 19 eur

Príspevok na bývanie:

 • 58,50 eur domácnosť s jedným členom domácnosti
 • 93,40 eur domácnosť s viacerými členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu viacerými nájomcami

*

PRÍJEM A EVIDENCIA NA ÚRADE PRÁCE

Suma, ktorú môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie od 1.7.2020 do 30.6.2021, je najviac 214,83 eur mesačne.

*

ZRÁŽKY

Nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu exekučných zrážok a zrážok podľa Občianskeho súdneho poriadku platné od 1.7.2020 do 30.6.2021.

Základné nepostihnuteľné sumy:

 • 214,83 eur na povinného (100% životného minima plnoletej FO)
 • 53,70 eur na vyživovanú osobu (25% životného minima plnoletej FO)

Základné nepostihnuteľné sumy, ak povinným je poberateľ dôchodku:

 • 214,83 eur na povinného (100% životného minima plnoletej FO)
 • 107,41 eur na vyživovanú osobu (50% životného minima plnoletej FO)

Pri pokutách za priestupky (týka sa aj poberateľov dôchodkov):

 • 107,41 eur na povinného (50% životného minima plnoletej FO)
 • 53,70 eur na vyživovanú osobu (25% životného minima plnoletej FO)

Pri zrážke výživného na maloleté dieťa (týka sa aj poberateľov dôchodkov):

 • 90,22 eur na povinného (70% zo 60% základnej sumy na povinného)
 • 37,59 eur na vyživovanú osobu (70 % základnej sumy na vyživovanú osobu)

Suma, nad ktorú sa zráža bez obmedzenia:

 • 322,24 eur (150% životného minima plnoletej FO)

Poznámka: všetky nepostihnuteľné sumy sa zaokrúhľujú na eurocenty smerom nadol.

*

 

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 14 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.