Odvody 2021

Témy: sociálne poistenie,SZČO,zdravotné poistenie,zmeny 2021

*

Webináre "Legislatívne zmeny + ročné zúčtovanie: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=476

Naše služby: http://www.relia.sk/Onas.aspx

*

 

Status

S+R

IP

NP

PvN

UP

GP

ZP

Osoba v pracovnom pomere

x

x

x

x

x

x

x

Štátny zamestnanec

x

x

x

x

x

 

x

Osoba v služobnom pomere

x

x

x

x

x

 

x

Dlhodobo nezam. v prac. pomere (1)

       

x

x

x

Sudca

x

x

x

     

x

Prokurátor

x

x

x

     

x

Žiak, študent pri odbornej praxi

             

DoBPŠ do 200 € (2)

       

x

x

 

DoBPŠ nad 200 €

x

x

   

x

x

 

DoVP, DoPČ dôchodca do 200 € (3)

       

x

x

 

DoVP, DoPČ dôchodca nad 200 €

x

     

x

x

 

DoVP, DoPČ inv. dôch. do 200 € (4)

       

x

x

 

DoVP, DoPČ inv. dôch. nad 200 €

x

x

   

x

x

 

DoVP, DoPČ predč.dôch.do 200 € (5)

       

x

x

 

DoVP, DoPČ predč.dôch. nad 200 €

x

     

x

x

 

DoVP, DoPČ ostatní pravid. príjem

x

x

x

x

x

x

x

DoVP, DoPČ ostatní nepravid.príjem

x

x

   

x

x

x

Konateľ pravidelný príjem

x

x

x

x

   

x

Konateľ nepravidelný príjem

x

x

       

x

Štatutár pravidelný príjem (6)

x

x

x

x

   

x

Štatutár nepravidelný príjem (6)

x

x

       

x

Spoločník pravidelný príjem

x

x

x

x

   

x

Spoločník nepravidelný príjem

x

x

       

x

Komanditista pravidelný príjem

x

x

x

x

   

x

Komanditista nepravidelný príjem

x

x

       

x

Člen družstva pravidelný príjem (7)

x

x

x

x

   

x

Člen družstva nepravid.príjem (7)

x

x

       

x

Riaditeľ štátneho podniku

x

x

x

x

x

 

x

Ústavný činiteľ (8)

x

x

x

x

x

 

x

Župan, primátor, starosta

x

x

x

x

x

 

x

Poslanec pravidelný príjem (9)

x

x

x

x

x

 

x

Poslanec nepravidelný príjem (9)

x

x

   

x

 

x

Pestún

x

x

x

x

   

x

Vo väzbe pravidelný príjem (10)

x

x

x

 

x

 

x

Vo väzbe nepravidelný príjem (10)

x

x

   

x

 

x

Zmluva OZ pravidelný príjem (11)

x

x

x

x

   

x

Zmluva OZ nepravidelný príjem (11)

x

x

       

x

Likvidátor pravidelný príjem

x

x

x

x

   

x

Likvidátor nepravidelný príjem

x

x

       

x

 

*

 

Skratky použité v tabuľke:

x = platí sa

(bez krížika) = neplatí sa

DoBPŠ = Dohoda o brigádnickej práci študentov

DoVP = Dohoda o vykonaní práce

DoPČ = Dohoda o pracovnej činnosti

ZoČŠO = Zmluva o činnosti športového odborníka

S = Starobné poistenie

R = Rezervný fond solidarity

IP = Invalidné poistenie

NP = Nemocenské poistenie

PvN = Poistenie v nezamestnanosti

UP = Úrazové poistenie

GP = Garančné poistenie

ZP = Zdravotné poistenie

*

Poznámky k tabuľke:

(1) Zamestnanec, ktorý prišiel z úradu práce, kde bol v evidencii uchádzačov o zamestnanie, počas prvých 12 kalendárnych mesiacov od vzniku pracovného pomeru. Pozor, je zdravotne poistený, ale sadzba zamestnanca i zamestnávateľa je nula.

(2) Študent na DoBPŠ alebo na ZoČŠO pri príjme max. 200 eur mesačne

(3) Poberateľ starobného dôchodku a poberateľ výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil dôchodkový vek, pracujúci na DoVP, na DoPČ alebo na ZoČŠO pri príjme max. 200 eur mesačne

(4) Poberateľ invalidného dôchodku (bez ohľadu na výšku percent poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť) a poberateľ výsluhového invalidného dôchodku, pracujúci na DoVP, na DoPČ alebo na ZoČŠO pri príjme max. 200 eur mesačne

(5) Poberateľ predčasného starobného dôchodku, pracujúci na DoVP, na DoPČ alebo na ZoČŠO pri príjme max. 200 eur mesačne

(6) Člen štatutárnych orgánov, správnych a dozorných rád, predstavenstiev, kontrolných komisií a iných samosprávnych orgánov právnických osôb

(7) Člen družstva, ktorý nie je v pracovnoprávnom vzťahu v družstve

(8) Prezidentka, člen vlády, poslanec NR SR, verejný ochranca práv, poslanec Európskeho parlamentu, vedúci ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR

(9) Poslanec a ďalšie osoby s odmenami za výkon funkcie v orgánoch územnej samosprávy (VÚC, obecné a mestské zastupiteľstvá)

(10) Osoba obvinená vo väzbe alebo osoba odsúdená vo výkone trestu

(11) Osoby majúce príjmy na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, napríklad príkazné zmluvy, ak ide o závislú činnosť podľa § 5 zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

*

Všeobecne platné výnimky

Garančné poistenie sa nevzťahuje na zamestnávateľa, ktorým je zastupiteľský úrad cudzieho štátu a na zamestnávateľa, na ktorého nemôže byť vyhlásený konkurz podľa § 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii - štát, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia, štátny fond, obec, vyšší územný celok alebo iná osoba, za ktorej všetky záväzky zodpovedá a ručí štát.

Za zamestnanca na účely garančného poistenia sa nepovažuje zamestnanec v pracovnom pomere alebo na dohodu v prípade, že je súčasne štatutárnym orgánom zamestnávateľa alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa.

Povinné poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na osoby, ktorým bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, a osoby, ktorým bol priznaný invalidný dôchodok a dovŕšili dôchodkový vek. A to odo dňa priznania starobného dôchodku, respektíve predčasného starobného dôchodku. Respektíve odo dňa, ktorý im Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr však odo dňa jeho určenia.

Poistné na invalidné poistenie sa neplatí za osoby, ktorým bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a osoby, ktoré poberajú výsluhový dôchodok a dovŕšili dôchodkový vek. A to odo dňa priznania starobného dôchodku, respektíve predčasného starobného dôchodku. Respektíve odo dňa, ktorý im Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr však odo dňa jeho určenia.

*

Webináre "Legislatívne zmeny + ročné zúčtovanie: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=476

Naše služby: http://www.relia.sk/Onas.aspx

*

Prehľad sadzieb odvodov, minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov:

 

Zamest-

nanec

Zamest-

návateľ

SZČO

Minimálny

VZ v

Maximálny

VZ v

Starobné

poistenie

4,00%

14,00%

18,00%

546

7644

Invalidné

poistenie

3,00%

3,00%

6,00%

546

7644

Nemoc.

poistenie

1,40%

1,40%

4,40%

546

7644

Poistenie v nezam.

1,00%

1,00%

2% (*)

546

7644

Rezervný

fond

neplatí

4,75%

4,75%

546

7644

Úrazové

poistenie

neplatí

0,80%

neplatí

neexistuje

neexistuje

Garančný

fond

neplatí

0,25%

neplatí

neexistuje

7644

Zdravotné

poistenie

4,00% (**)

10,00% (**)

14,00% (**)

546

neexistuje

Spolu

35,20%

13,40%

47,15% *49,15%

   

 

*

Poznámky k tabuľke:

Minimálny vymeriavací základ sa týka len samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), dobrovoľne poistených osôb a samoplatiteľov. Netýka sa zamestnancov a zamestnávateľov.

(*) Poistenie v nezamestnanosti je pre SZČO dobrovoľné.

(**) Sadzba poistného na zdravotné poistenie je 2% (zamestnanec), 5% (zamestnávateľ) a 7% (SZČO) v prípade osoby so zdravotným postihnutím. Za osobu so zdravotným postihnutím sa považuje osoba uznaná za invalidnú podľa § 70 až 73 ZSP - má rozhodnutie komisie Sociálnej poisťovne o priznaní invalidity (má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %), resp. podľa § 42 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov alebo s ťažkým zdravotným postihnutím, kde miera funkčnej poruchy je najmenej 50%, podľa § 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia – má preukaz ŤZP vydaný úradom práce, soc. vecí a rodiny.

*

Webináre "Legislatívne zmeny + ročné zúčtovanie: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=476

Naše služby: http://www.relia.sk/Onas.aspx

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.