ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2020: Nezdaniteľné časti a daňové bonusy a ich preukazovanie

Témy: daň z príjmov,daňový bonus,nezdaniteľná časť,ročné zúčtovanie

*

Nezdaniteľná časť na daňovníka

Zamestnanec si svoje právo na zníženie základu dane o nezdaniteľnú časť na daňovníka pri výpočte preddavkov uplatňuje prostredníctvom tlačiva "Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti ...". Toto právo by si mal uplatniť do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom začne poberať príjmy zo závislej činnosti. Ak si ho uplatní neskôr, zamestnávateľ na to prihliadne až pri výpočte preddavkov za príslušný mesiac.

Ak má zamestnanec viac zamestnávateľov, uplatniť si toto právo môže len u jedného zamestnávateľa. Zákon nešpecifikuje, ktorý zamestnávateľ by to mal byť - zamestnanec si sám vyberie, u ktorého zamestnávateľa si toto právo uplatní. Nie je pritom rozhodujúca výška jeho príjmu, pracovného úväzku ani časové poradie vzniku jednotlivých zamestnaní.

Uplatniť si nezdaniteľnú časť na daňovníka pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti môžu všetci zamestnanci, nielen zamestnanci v pracovnom pomere. Teda napríklad aj osoby pracujúce na dohody, konatelia a ďalší štatutári atď.

Nezdaniteľnú časť na daňovníka si nemôže uplatniť pri výpočte preddavkov zamestnanec, ktorý k 1.1. príslušného roka poberal starobný dôchodok, vyrovnávací príspevok, predčasný starobný dôchodok, výsluhový dôchodok alebo porovnateľný dôchodok zo zahraničia. Takýto zamestnanec si môže uplatniť nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka až pri podaní žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania, a to v prípade, ak úhrn jeho dôchodkov, ktoré poberal počas daného roka, je nižší ako štandardná suma nezdaniteľnej časti na daňovníka. Výšku dôchodku preukazuje posledným rozhodnutím o priznaní dôchodku alebo dokladom o ročnom úhrne vyplateného dôchodku.

Zamestnanec si nemusí uplatniť svoje právo na nezdaniteľnú časť na daňovníka pri výpočte preddavkov na daň (napríklad pri vyššom príjme z obavy pred nedoplatkami na dani v ročnom zúčtovaní). V takom prípade sa automaticky (pokiaľ nejde o dôchodcu) uplatní nezdaniteľná časť na daňovníka v ročnom zúčtovaní.

Ak dôjde v priebehu roka k zmene zamestnávateľa, u ktorého si zamestnanec uplatňoval nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka, zamestnanec je povinný zapísať a svojim podpisom to potvrdiť vo "Vyhlásení", za ktorý kalendárny mesiac si poslednýkrát uplatňuje nezdaniteľnú časť na daňovníka u tohto zamestnávateľa.

Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka si môže uplatniť aj daňový nerezident (cudzinec) za rovnakých podmienok ako daňový rezident - bez ohľadu na to, ako dlho na Slovensku pracoval, resp. dosahoval príjmy, a bez ohľadu na to, aká je jeho materská krajina atď. A to už pri výpočte preddavkov na daň.

Viac v článku: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=481

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.