"Pandemická" a "klasická" práceneschopnosť a nemocenské

Témy: nemocenské,nemocenské dávky,pandémia,sociálne poistenie,zmeny 2020

*

"PANDEMICKÁ" PRÁCENESCHOPNOSŤ A NEMOCENSKÉ

Tzv. pandemické (karanténne) nemocenské bolo v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení zavedené s účinnosťou od 27. marca 2020, a to novelou č. 63/2020 Z. z.

Článok k pandemickej PN z 26. marca 2020 nájdete tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=304

Tzv. pandemická (karanténna) práceneschopnosť a nemocenské sú určené podľa § 293er ods. 1 a 2 zákona o sociálnom poistení:
 
"Zamestnancovi, ktorý bol v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie,50) vzniká nárok na nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Na zamestnanca podľa prvej vety sa ustanovenie § 37 ods. 2 nepoužije.
 
Výška nemocenského povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby, ktorá v čase trvania krízovej situácie bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie50) je 55 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 57."
 
*

Nárok na pandemické (karanténne) nemocenské

Nárok na pandemické (karanténne) nemocenské má nemocensky poistený poistenec, ak bol v čase trvania krízovej situácie lekárom uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie.

Slovom "pandemické (karanténne) nemocenské" teda označujeme nemocenské poskytované v čase krízovej situácie osobám, ktoré sa ocitnú v karanténe, respektíve v izolácii, a pri ktorom dôvod na jeho vyplatenie vznikol najskôr v deň účinnosti novely zákona, teda najskôr 27.3.2020.

V prípadoch, ktoré začnú pred dňom účinnosti novely zákona (do 26.3.2020 vrátane), sa postupuje za dni pred účinnosťou novely "po starom".

Príklad

Zamestnanec je v karanténe, pretože sa vrátil z pracovnej cesty v zahraničí dňa 25.3.2020. Keďže karanténa začala dňom jeho návratu (25.3.2020), čo bolo ešte pred účinnosťou novely zákona o sociálnom poistení, na začiatku karantény sa postupovalo podľa dovtedy platného zákona. Od 27.3.2020 sa postupuje podľa novely.

To konkrétne znamená, že za prvé dva dni (25. a 26. marca 2020) má nárok na náhradu príjmu počas PN od zamestnávateľa podľa zákona č. 462/2003 Z. z. a od 27.3.2020 má nárok na nemocenské zo Sociálnej poisťovne.

*

Krízová situácia

Krízová situácia podľa zákona o sociálnom poistení je mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19.

*

Pandemické (karanténne) nemocenské poskytuje od prvého dňa trvania PN Sociálna poisťovňa

Nárok na pandemické (karanténne) nemocenské vzniká od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.

Poznámka: Pri štandardnom nemocenskom zamestnanca (pri ochorení vrátane ochorenia na COVID-19) vzniká nárok na nemocenské zo Sociálnej poisťovne až od 11.-teho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Počas prvých 10 dní má zamestnanec nárok na náhradu príjmu, ktorú mu vypláca zamestnávateľ podľa zákona č. 462/2003 Z. z., prvé tri dni 25% DVZ, od štvrtého do desiateho dňa 55% DVZ.

*

Výška pandemického (karanténneho) nemocenského

Výška pandemického karanténneho nemocenského je od prvého dňa 55 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ).

Ako sa určí DVZ, nájdete v samostatnom článku tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=300

Poznámka: Výška štandardného nemocenského povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby je prvé tri dni 25% DVZ, od štvrtého do desiateho dňa 55% DVZ.

*

Uplatnenie nároku na pandemické (karanténne) nemocenské

Pri uplatnení nároku sa treba riadiť aktuálnymi pokynmi, ktoré Sociálna poisťovňa zverejňuje na svojej webovej stránke: www.socpoist.sk

Napríklad tu: https://www.socpoist.sk/kto-ma-narok-na-pandemicku-pn-po-1-septembri-2020/68337s#1c

Treba zdôrazniť, že nárok na pandemické (karanténne) nemocenské si zamestnanec uplatňuje nasledovne:

 • kontaktuje (telefonicky, mailom) svojho ošetrujúceho lekára
 • lekár mu vystaví potvrdenie o dočasnej PN z dôvodu karanténneho opatrenia alebo izolácie
 • lekár potvrdenie zašle do Sociálnej poisťovne
 • zamestnanec požiada Sociálnu poisťovňu o vyplatenie pandemického (karanténneho) nemocenského vyplnením formulára, ktorý zašle do Sociálnej poisťovne podľa pokynov uverejnených na webe Sociálnej poisťovne (viď vyššie)
 • zamestnanec bezodkladne informuje zamestnávateľa o skutočnosti, že je v karanténe
 • zamestnávateľ zamestnancovi ospravedlní neprítomnosť v práci z dôvodu osobnej prekážky v práci
 • zamestnávateľ zamestnancovi nevypláca náhradu mzdy počas prvých 10 dní trvania PN, pretože ide o pandemickú (karanténnu) PN
 • zamestnávateľ môže nájsť informáciu o pandemickej (karanténnej) PN aj v systéme elektronických služieb SP (e-Služby) potom, čo SP pandemickú (karanténnu) PN zaeviduje do svojho systému
 • Sociálna poisťovňa spáruje žiadosť zamestnanca s potvrdením lekára a vydá písomné rozhodnutie o nároku na pandemické (karanténne) nemocenské. Sociálna poisťovňa začne vyplácať pandemické (karanténne) nemocenské od prvého dňa PN, ktorá vznikla pre karanténu alebo izoláciu.

*

"KLASICKÁ" PRÁCENESCHOPNOSŤ A NEMOCENSKÉ

"Klasická" (nepandemická) práceneschopnosť je určená podľa § 33 zákona o sociálnom poistení:
 
"Zamestnanec a povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba majú nárok na nemocenské, ak boli pre chorobu alebo úraz uznaní za dočasne práceneschopných na výkon zárobkovej činnosti, alebo ak im bolo (mimo času trvania krízovej situácie) nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia.

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba má nárok na nemocenské, ak jej vznikla dočasná pracovná neschopnosť a v posledných dvoch rokoch pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti bola nemocensky poistená najmenej 270 dní."

*

Nárok na "klasické" nemocenské

Nárok na klasické nemocenské má nemocensky poistený poistenec, ak bol lekárom uznaný za dočasne práceneschopného pre chorobu alebo úraz.

Pri práceneschopnosti z dôvodu choroby pritom nie je dôležité, o akú diagnózu ide. Nárok na "klasické" nemocenské má poistenec bez ohľadu na to, či ide o ochorenie na COVID-19 alebo o iné ochorenie.

*

"Klasické" nemocenské poskytuje zamestnancovi Sociálna poisťovňa až od 11. dňa trvania PN

V súlade s § 34 ods. 1 zákona o sociálnom poistení a v súlade so zákonom č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri PN, pri "klasickej" práceneschopnosti zamestnanca (pri ochorení vrátane ochorenia na COVID-19 alebo pri úrazoch) vzniká nárok na nemocenské zo Sociálnej poisťovne až od jedenásteho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.

Počas prvých 10 dní má zamestnanec nárok na náhradu príjmu, ktorú mu vypláca zamestnávateľ podľa zákona č. 462/2003 Z. z. Náhrada príjmu je za prvé tri dni 25% DVZ, od štvrtého do desiateho dňa 55% DVZ. A to bez rozdielu o akú ide diagnózu, resp. úraz.

Povinne nemocensky poistená SZČO a dobrovoľne nemocensky poistená osoba má nárok na nemocenské zo Sociálnej poisťovne od prvého dňa "klasickej" práceneschopnosti. Výška nemocenského je za prvé tri dni 25% DVZ, od štvrtého dňa 55% DVZ.

*

Uplatnenie nároku na "klasické" nemocenské

Pri uplatnení nároku sa treba riadiť aktuálnymi pokynmi, ktoré Sociálna poisťovňa zverejňuje na svojej webovej stránke: www.socpoist.sk

Napríklad tu: https://www.socpoist.sk/uplatnenie-naroku/1292s#03

Treba zdôrazniť, že nárok na "klasické" nemocenské si zamestnanec uplatňuje nasledovne:

 • kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára
 • lekár mu vystaví potvrdenie o dočasnej PN z dôvodu choroby alebo úrazu
 • lekár zasiela III. diel potvrdenia Sociálnej poisťovni
 • zamestnanec si ponechá I. diel potvrdenia
 • zamestnanec bezodkladne odovzdá svojmu zamestnávateľovi IIa. diel potvrdenia, čo je žiadosť o náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, a tak si u zamestnávateľa uplatní nárok na náhradu príjmu u zamestnávateľa za 1. až 10. deň trvania PN
 • ak PN trvá viac ako 10 dní, zamestnanec odovzdá II. diel potvrdenia Sociálnej poisťovni, a tak si od 11.-teho dňa trvania PN uplatní nárok na nemocenské - pozor, zamestnanec tak urobí prostredníctvom svojho zamestnávateľa, ktorý vypíše a podpíše potvrdenie zamestnávateľa
 • pri ukončení PN zamestnanec zasiela IV. diel potvrdenia zamestnávateľovi, ak PN trvala max. 10 dní, alebo Sociálnej poisťovni, ak PN trvala viac ako 10 dní
 • lekár zasiela I. diel potvrdenia po ukončení PN Sociálnej poisťovni

*

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 47 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.