Pokles tržieb v roku 2021 na účely zákona o sociálnom poistení (aktualizované 17.3.2021)

Témy: pandémia,sociálne poistenie,SZČO,zmeny 2021

*

Aktualizácia 17.3.2021

*

Zamestnávateľ alebo SZČO má nárok na odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za zamestnávateľa a za SZČO za mesiace roka 2021, určený nariadením vlády č. 131/2020 Z. z. vtedy, ak vykazuje pokles čistého obratu, resp. pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za príslušný mesiac o 40% a viac.

*

Pokles čistého obratu, resp. pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti sa určuje podľa nariadenia vlády č. 76/2020 Z. z.

Nariadenie vlády č. 76/2020 Z. z. bolo zásadne pozmenené nariadením vlády č. 102/2021 Z. z., s účinnosťou od 19. marca 2021.

*

Podľa nariadenia vlády č. 76/2020 Z. z. je tržbou čistý obrat podľa osobitného predpisu a príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu (viď ďalej).

Do čistého obratu, resp. do príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti sa nezapočítava príspevok vyplatený v projekte "Prvá pomoc"/"Prvá pomoc plus" za predošlé mesiace.

*

Subjekt, ktorý účtuje v podvojnom účtovníctve (zamestnávatelia - právnické osoby, menšia časť SZČO)

V prípade subjektu účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva a subjektu, ktorý vykazuje výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo, je tržbou čistý obrat podľa § 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z o účtovníctve.

Inak povedané: sú to výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav. Teda to, čo sa zinkasovalo v hotovosti do pokladne - za predaj výrobkov, tovarov a služieb - a to, čo sa vyfakturovalo za výrobky, tovary a služby.

Pozor, v prípade fakturácie nie je dôležitý dátum vystavenia faktúry, ale deň uskutočnenia účtovného prípadu, teda deň splnenia dodávky.

*

Subjekt, ktorý neúčtuje v podvojnom účtovníctve (väčšia časť SZČO)

V prípade subjektu účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva alebo subjektu, ktorý vedie daňovú evidenciu, resp. subjektu, ktorý vedie evidenciu, je tržbou zdaniteľný príjem podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

*

Percentuálny pokles tržieb v období od marca 2021 vrátane

Pokles tržieb sa určí porovnaním výšky tržieb za aktuálny mesiac s výškou tržieb:
 
  • za porovnateľný mesiac v roku 2019 alebo
  • s mesačným priemerom tržieb zisteným za rok 2019, ak sa činnosť vykonávala po celý rok 2019.
Subjekt, ktorý vykonával činnosť po celý rok 2019, si medzi týmito spôsobmi môže vybrať pre neho výhodnejší. Spôsob určenia poklesu tržieb sa oznamuje Sociálnej poisťovni.
 
Ak subjekt nevykonával činnosť v porovnateľnom mesiaci roka 2019, pokles tržieb sa určí porovnaním výšky tržieb za aktuálny mesiac s výškou tržieb za mesiac február 2020.
 
Ak subjekt začal vykonávať činnosť až po februári 2020, nariadenie vlády pre neho pokles tržieb neurčuje = subjekt si nemôže uplatniť odklad splatnosti poistného.
 
Pokles tržieb sa určuje v percentách zaokrúhlených na celé číslo nahor.
 
Príklad
 
Zamestnávateľ, spoločnosť QYZ, ktorá vykonáva činnosť od roka 2003, si chce uplatniť odklad splatnosti poistného za mesiac marec 2021. 
 
Čistý obrat spoločnosti QYZ zistený za marec 2021 bol 85200 eur.
 
Čistý obrat, teda tržba spoločnosti QYZ, zistený za mesiac marec 2019, bol 100000 eur. Priemerná mesačná tržba za rok 2019 bola ešte vyššia, a to 120000 eur.
 
Rozdiel (pokles tržieb) pri porovnaní tržby za mesiac marec 2021 a priemernej mesačnej tržby za rok 2019 je: 120000 - 85200 = 34800 eur.
 
Percentuálny pokles tržieb je: 34800 / 120000 = 29%
 
Spoločnosť QYZ si nemôže uplatniť odklad splatnosti poistného za mesiac marec 2021.
 
*

Percentuálny pokles tržieb v období do februára 2021 vrátane

Pokles tržieb sa určí porovnaním výšky tržieb za aktuálny mesiac s výškou tržieb:
 
  • za porovnateľný mesiac v predchádzajúcom roku alebo
  • s mesačným priemerom tržieb zisteným za predchádzajúci rok, ak sa činnosť vykonávala po celý predchádzajúci rok.
Subjekt, ktorý vykonával činnosť po celý predchádzajúci rok, si medzi týmito spôsobmi môže vybrať pre neho výhodnejší. Spôsob určenia poklesu tržieb sa oznamuje Sociálnej poisťovni.
 
Ak subjekt nevykonával činnosť v porovnateľnom mesiaci predchádzajúceho roka, pokles tržieb sa určí porovnaním výšky tržieb za aktuálny mesiac s výškou tržieb za mesiac február 2020.
 
Ak subjekt začal vykonávať činnosť až po februári 2020, nariadenie vlády pre neho pokles tržieb neurčuje = subjekt si nemôže uplatniť odklad splatnosti poistného.
 
Pokles tržieb sa určuje v percentách zaokrúhlených na celé číslo nahor.
 
Príklad
 
Zamestnávateľ, spoločnosť ABC, si chce uplatniť odklad splatnosti poistného za mesiac január 2021.
 
Čistý obrat spoločnosti ABC zistený za január 2021 bol 150300 eur.
 
Čistý obrat spoločnosti ABC zistený za mesiac január 2020 bol 250000 eur.
 
Rozdiel (pokles tržieb) je 250000 - 150300 = 99700 eur.
 
Percentuálny pokles tržieb je: 99700 / 250000 = 39,88% ... po zaokrúhlení na celé číslo nahor 40%.
 
Spoločnosť ABC si môže uplatniť odklad splatnosti poistného za mesiac január 2021.

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.