Princíp "druhej šance" (novela zákona o sociálnom poistení účinná od 1.1.2021)

Témy: sociálne poistenie,tlačivá,zmeny 2021

*

Zákonom č. 198/2020 Z. z. (tzv. Podnikateľské kilečko) sa s účinnosťou od 1. januára 2021 zaviedlo niekoľko zaujímavých zmien v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

V článku chceme upozorniť na zmenu § 239 zákona o sociálnom poistení, ktorý od 1.1.2021 znie:

"§ 239 Pokuta

Za porušenie povinností ustanovených v § 142 ods. 7, § 154 ods. 3, § 227 ods. 2, § 227a, § 228 až 234, § 238, § 244, § 279, § 225i ods. 10 a § 225j ods. 12 môže Sociálna poisťovňa uložiť pokutu až do 16 596,96 eura. Pri ukladaní pokuty Sociálna poisťovňa zohľadní závažnosť porušenia povinnosti ustanovenej týmto zákonom. Sociálna poisťovňa neuloží pokutu za

  1. porušenie povinnosti ustanovenej v § 231 ods. 1 písm. b), ak už bola uložená pokuta podľa osobitného predpisu,102aa)
  2. porušenie povinnosti podľa prvej vety, ak povinná osoba splní túto povinnosť do siedmich dní od uplynutia lehoty ustanovenej týmto zákonom."

*

Čo to v praxi znamená?

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 30 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.