Zvýšenie pandemického nemocenského a pandemického ošetrovného v apríli 2021

Témy: nemocenské,nemocenské dávky,ošetrovné,pandémia,sociálne poistenie,zmeny 2021

*

Národná rada SR dňa 30. marca 2021 schválila dôležitú novelu zákona č. 461/2021 Z. z. o sociálnom poistení. Novela vyšla v Zbierke pod číslom 130/2021 Z. z.

*

V novele sa rieši viacero okruhov problémov:

 • zavádza sa možnosť predĺženia doby poberania nemocenského v odôvodnených prípadoch
 • pandemické nemocenské sa v apríli 2021 zvyšuje na 75 % denného vymeriavacieho základu
 • pandemické ošetrovné sa v apríli 2021 zvyšuje na 75 % denného vymeriavacieho základu
 • poberateľ ošetrovného môže požiadať Sociálnu poisťovňu dvakrát do roka o prehodnotenie výšky pandemického ošetrovného
 • zjednodušuje sa priznávanie materského oteckom, viac v článku: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=568
 • zjednodušuje sa priznávanie úrazového príplatku COVID-19, viac v článku: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=442 
 • ruší sa krátenie minimálneho dôchodku sporiteľov, viac v článku: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=570

*

PREDĹŽENIE DOBY POBERANIA NEMOCENSKÉHO

Podľa § 34 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, nemocenské je možné poberať (zjednodušene) najdlhšie 52 týždňov od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti (PN).

Od 1. mája 2021 podľa nového § 293fec zákona, Sociálna poisťovňa predĺži dobu poberania nemocenského, ktorá uplynula počas trvania krízovej situácie (čo znamená trvanie mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19)  alebo v období šiestich mesiacov po ukončení krízovej situácie, ak práceneschopnosť ďalej trvá.

Sociálna poisťovňa predĺži dobu poberania nemocenského aj v prípade, ak doba poberania nemocenského uplynula ešte pred 1. májom 2021 a práceneschopnosť trvá aj po 1. máji 2021.

O predĺženie doby poberania nemocenského musí poistenec požiadať Sociálnu poisťovňu na to určenom tlačive.

Predĺženie doby poberania nemocenského je možné, ak:

 • práceneschopnosť poistenca trvá
 • práceneschopnosť poistenca trvala alebo trvá z dôvodu sťaženého prístupu k poskytovanej zdravotnej starostlivosti v súvislosti s krízovou situáciou, napríklad nebolo možné vykonať potrebnú operáciu a
 • je predpoklad, že poistenec po ukončení práceneschopnosti nebude mať z dôvodu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou - teda nebude mať priznanú ani čiastočnú invaliditu.
Splnenie týchto podmienok posudzuje posudkový lekár Sociálnej poisťovne na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára vydaného na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou po predchádzajúcom vykonaní kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu.
 
Predĺženie doby poberania nemocenského určí Sociálna poisťovňa.
 
Dobu poberania nemocenského pri tej istej práceneschopnosti je možné predĺžiť aj opakovane.
 
Dobu poberania nemocenského je možné predĺžiť najviac o 1 rok.
 
Podľa nového § 293fed ods. 1 sa v prípadoch, kedy horeuvedeným postupom Sociálna poisťovňa predĺži dobu poberania nemocenského, pri posudzovaní doby poberania nemocenského (najdlhšie 52 týždňov) nezapočítavajú predchádzajúce obdobia práceneschopnosti.
 
Podľa § 293fed ods. 1 sa zamestnancovi a povinne poistenej SZČO prerušuje povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti odo dňa nasledujúceho po uplynutí predĺženej doby poberania nemocenského.
 
*
 
ZVÝŠENIE PANDEMICKÉHO NEMOCENSKÉHO
 
Podľa nového § 293feg zákona, s účinnosťou od 10. apríla 2021 platí, že v apríli 2021 je výška nemocenského za poistenca, ktorý bol v čase trvania krízovej situácie uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie (tzv. pandemické nemocenské), 75 % denného vymeriavacieho základu (DVZ, viď § 55 zákona) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ, viď § 57 zákona).
 
Znamená to, že pri karanténe alebo izolácii má nemocensky poistená osoba nárok na pandemické nemocenské vo výške 75 % DVZ (PDVZ) od 1. dňa do posledného dňa dočasnej práceneschopnosti, pokiaľ ide o dni zasahujúce do mesiaca apríl 2021.
 
Pozor, treba zdôrazniť, že zvýšenie sa vzťahuje len na tzv. pandemické nemocenské (karanténa, izolácia), ale nie na nemocenské vyplácané pri práceneschopnosti pre chorobu alebo úraz poistenca! Viď článok: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=507
 
Podľa § 293feg ods. 2 má nárok na zvýšenie nemocenského na 75 % DVZ (PDVZ) aj poistenec, ktorému bola nariadená karanténa alebo izolácia pred 10. aprílom 2021, a to za dni PN v čase od 1. apríla do 30. apríla 2021.
 
Zvýšenie pandemického nemocenského na 75 % DVZ (PDVZ) sa však netýka poistenca za dni, za ktoré má nárok na výplatu úrazového príplatku ("obyčajného" alebo úrazového príplatku COVID-19).
 
Poznámka: Výška úrazového príplatku je 25 % DVZ, teda v súčte s nemocenským 55 % + 25 % = 80 % DVZ, čo je viac ako 75 % DVZ.
 
O zvýšenie pandemického nemocenského z dôvodu zmeny na 75 % DVZ (PDVZ) nie je potrebné v Sociálnej poisťovni žiadať, Sociálna poisťovňa zvýši sumu pandemického nemocenského automaticky.
 
Podľa nového § 293fej môže vláda SR na obdobie trvania krízovej situácie ustanoviť nariadením vlády podmienky nároku na výplatu nemocenského a výšku nemocenského. Znamená to, že vláda môže, ale nemusí aj na ďalšie mesiace v závislosti od ďalšieho vývoja pandémie rozhodnúť o zvýšení pandemického nemocenského.
 
*
 
ZVÝŠENIE PANDEMICKÉHO OŠETROVNÉHO
 
Podľa nového § 293feh zákona, s účinnosťou od 10. apríla 2021 platí, že v apríli 2021 je výška ošetrovného priznaného podľa § 293er ods. 3 (tzv. pandemické ošetrovné, pozri ďalej) 75 % denného vymeriavacieho základu (DVZ, viď § 55 zákona) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ, viď § 57 zákona).
 
Podľa § 293feh ods. 2 má nárok na zvýšenie pandemického ošetrovného na 75 % DVZ (PDVZ) aj poistenec, ktorému vznikol nárok na ošetrovné podľa § 293er ods. 3 pred 10. aprílom 2021, a to za obdobie osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti v čase od 1. apríla do 30. apríla 2021.
 
O zvýšenie pandemického ošetrovného z dôvodu zmeny na 75 % DVZ (PDVZ) nie je potrebné v Sociálnej poisťovni žiadať, Sociálna poisťovňa zvýši sumu pandemického ošetrovného automaticky.
 
Podľa nového § 293fej môže vláda SR na obdobie trvania krízovej situácie ustanoviť nariadením vlády výšku ošetrovného. Ošetrovné tak môže, ale nemusí byť zvýšené aj v ďalších mesiacoch v závislosti od ďalšieho vývoja pandémie.
 
*
 
PANDEMICKÉ OŠETROVNÉ PODĽA § 293er ods. 3
 
Pripomeňme si, že pandemické ošetrovné - ktoré bude počas apríla 2021 zvýšené na 75 % DVZ (PDVZ) - sa poskytuje poistencom v prípadoch:
 
1. Starostlivosť o dieťa, ktoré je choré

Podľa § 293er ods. 3 písm. a) zákona, nárok na pandemické ošetrovné má nemocensky poistený poistenec, ak osobne a celodenne ošetruje dieťa do dovŕšenia šestnásteho roku veku (15 rokov a 364 dní, vek sa posudzuje k prvému dňu nároku), ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou. V týchto prípadoch sa vyžaduje potvrdenie lekára.

2. Starostlivosť o dieťa, ktoré je v karanténe, alebo je zatvorená škôlka, resp. škola, ktorú dieťa navštevuje

Podľa § 293er ods. 3 písm. b) zákona, nárok na pandemické ošetrovné má nemocensky poistený poistenec, ak splnil podmienky podľa § 39 ods. 1 písm. b) zákona, to znamená:

... osobne a celodenne sa stará o dieťa do dovŕšenia jedenástich rokov veku (10 rokov a 364 dní, vek sa posudzuje k prvému dňu nároku) alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku (17 rokov a 364 dní, vek sa posudzuje k prvému dňu nároku), ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak:

 • dieťaťu bola nariadená karanténa alebo izolácia
 • predškolské zariadenie (jasle, škôlka) alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté, alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie (napríklad rozhodnutím zriaďovateľa, ministerstva školstva, prípadne na základe opatrení hygienikov)
 • fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, prípadne jej bola nariadená karanténa alebo izolácia, alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať.

V týchto prípadoch sa nevyžaduje potvrdenie lekára. Sociálna poisťovňa si sama preverí, že škôlka, škola, resp. zariadenie bolo uzavreté.

3. Starostlivosť o príbuzného umiestneného v zariadení sociálnych služieb, ktoré je zatvorené

Podľa § 293er ods. 3 písm. c) zákona, nárok na pandemické ošetrovné má nemocensky poistený poistenec aj vtedy, ak sa osobne a celodenne stará o príbuzného v priamom rade (dieťa bez rozdielu veku, rodiča, starého rodiča), súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela či manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou, bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté, alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie.

V týchto prípadoch sa nevyžaduje potvrdenie lekára. Sociálna poisťovňa si sama preverí, že zariadenie bolo uzavreté.

4. Starostlivosť o dieťa, ktoré počas krízovej situácie dovŕšilo 3 roky

Podľa § 293ev zákona, nárok na pandemické ošetrovné podľa § 293er ods. 3 písm. b) zákona má aj nemocensky poistený poistenec, ak sa osobne a celodenne stará o dieťa do dovŕšenia jedenástich rokov veku alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak počas krízovej situácie uplynul mesiac:

 • v ktorom toto dieťa dovŕšilo tretí rok veku
 • v ktorom toto dieťa dovŕšilo šiesty rok veku, ak ide o dieťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav
 • od ktorého prestalo byť dieťaťom s dlhodobo nepriaznivým stavom, ak je mladšie ako šesť rokov
 • v ktorom toto dieťa dovŕšilo šiesty rok veku, ak bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, ak neuplynuli tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia príslušného orgánu, na ktorého základe bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov
 • v ktorom uplynuli tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia príslušného orgánu, na ktorého základe bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ak je toto dieťa mladšie ako šesť rokov.

Uvedené v praxi znamená napríklad to, že nárok na pandemické ošetrovné má rodič dieťaťa, ktorý sa osobne a celodenne stará o dieťa (dieťa nechodí do škôlky - nebolo prijaté do škôlky, resp. rodič o prijatie nežiadal) a dieťa dovŕšilo vek 3 roky v mesiacoch marec 2020 až do súčasnosti. Pokiaľ vláda SR neukončí núdzový stav, resp. neukončí mimoriadnu situáciu, vzťahuje sa to aj na deti, ktoré dovŕšili vek 3 roky v mesiaci apríl 2021 atď.

Pri posudzovaní nároku na pandemické ošetrovné podľa § 293ev zákona je podstatná skutočnosť, či sa rodič osobne a celodenne stará o dieťa. Teda, či je rodič doma (ak je zamestnanec, tak nepracuje) a či dieťa nechodí do škôlky.

5. Starostlivosť o dieťa umiestnené v zariadení sociálnych služieb - dieťa nenavštevuje zariadenie z obavy o zdravie

Podľa § 293fb ods. 2 písm. b) zákona, nárok na pandemické ošetrovné podľa § 293er ods. 3 písm. b) zákona má aj nemocensky poistený poistenec, ak sa osobne a celodenne stará o dieťa do dovŕšenia jedenástich rokov veku alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, je otvorené, ale:

 • rodič neprejavil záujem o poskytovanie starostlivosti dieťaťu v tomto zariadení z dôvodu obavy o jeho zdravie alebo
 • dieťaťu nemôže byť poskytovaná starostlivosť v tomto zariadení z kapacitných dôvodov.

6. Starostlivosť o príbuzného umiestneného v zariadení sociálnych služieb - príbuzný nechodí do zariadenia z obavy o svoje zdravie

Podľa § 293fb ods. 3 zákona, nárok na pandemické ošetrovné podľa § 293er ods. 3 písm. c) zákona má aj nemocensky poistený poistenec, ak sa osobne a celodenne stará o príbuzného v priamom rade (dieťa bez rozdielu veku, rodiča, starého rodiča), súrodenca, manžela, manželku, rodiča manžela či manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou, bolo rozhodnutím príslušných orgánov otvorené, ale:

 • táto osoba neprejavila záujem o poskytovanie sociálnej služby z dôvodu obavy o svoje zdravie alebo
 • tejto osobe nemôže byť poskytovaná sociálna služba z kapacitných dôvodov.

*

PREHODNOTENIE VÝŠKY PANDEMICKÉHO OŠETROVNÉHO

Podľa § 293er ods. 4 zákona platí, že podmienky nároku na ošetrovné priznané podľa § 293er ods. 3 (pandemické ošetrovné) sa posudzujú u každého poistenca k prvému dňu jeho osobnej a celodennej starostlivosti alebo osobného a celodenného ošetrovania. Teda len na začiatku čerpania pandemického ošetrovného.
 
Podľa nového § 293fef zákona však s účinnosťou od 10. apríla 2021 platí, že poistenec má právo dvakrát do roka požiadať Sociálnu poisťovňu o prehodnotenie nároku na pandemické ošetrovné a prehodnotenie výšky pandemického ošetrovného.
 
Táto novinka má význam napríklad pre poistencov:
 • u ktorých došlo napríklad k zmene zamestnania po tom, čo začali poberať pandemické ošetrovné, pričom v novom zamestnaní majú vyšší vymeriavací základ
 • ktorí síce nezmenili zamestnanie, ale majú v rozhodujúcom období danom ako rok 2020 vyšší denný vymeriavací základ, než ho mali v rozhodujúcom období danom ako rok 2019
 • ktorí mali v roku 2020 priznané pandemické ošetrovné z maximálneho denného vymeriavacieho základu, ten bol v roku 2020 daný ako 66,6083 eur. Pri prehodnotení pandemického ošetrovného v roku 2021 sa však uplatní maximálny denný vymeriavací základ zvýšený na 71,8028 eur
 • ktorým nárok na pandemické ošetrovné pôvodne nevznikol, napríklad preto, lebo ako SZČO mali nedoplatky na poistnom.
Pozrite príklady ďalej.
 
Podľa § 293fef ods. 1 môže poistenec prvýkrát požiadať Sociálnu poisťovňu o prehodnotenie nároku na pandemické ošetrovné a prehodnotenie výšky pandemického ošetrovného k prvému dňu ošetrovania po 9. apríli 2021.
 
Ďalej môže poistenec požiadať Sociálnu poisťovňu o prehodnotenie nároku na pandemické ošetrovné a prehodnotenie výšky pandemického ošetrovného vždy k prvému dňu ošetrovania po 30. júni a po 31. decembri.
 
 
Prehodnotenie nároku na pandemické ošetrovné si treba dobre zvážiť. Môže sa stať aj to, že na základe prehodnotenia vám Sociálna poisťovňa odníme pandemické ošetrovné - ak ste medzitým stratili zamestnanie a nie ste nemocensky poistený. Alebo na základe prehodnotenia môže dôjsť k zníženiu pandemického ošetrovného, pretože v novostanovenom rozhodujúcom období ste mali nižší vymeriavací základ - napríklad vtedy, ak sa vám kvôli pandémii znížila hrubá mzda. V takýchto prípadoch samozrejme o prehodnotenie nežiadajte. Pozrite príklady.
 
*
 
Príklad
 
Pani Alexandra je zamestnankyňa a prvýkrát začala poberať pandemické ošetrovné v marci 2020.
 
V tom čase jej Sociálna poisťovňa priznala pandemické ošetrovné a určila denný vymeriavací základ za rozhodujúce obdobie dané ako rok 2019.
 
V roku 2019 mala pani Alexandra v zamestnaní vymeriavací základ (hrubú mzdu) na úrovni 800 až 850 eur mesačne. Denný vymeriavací základ tak vyšiel 28 eur. Pandemické ošetrovné bolo 55 % z 28 eur = 15,40 eur na deň.
 
V roku 2020 pani Alexandre v zamestnaní zvýšili plat. To sa však nemohlo prejaviť vo zvýšení pandemického ošetrovného... Až kým nevstúpila do platnosti novela zákona, teda 10. apríla 2021.
 
Pani Alexandra preto využije novinku platnú od 10. apríla 2021 a k 10. aprílu 2021 požiada Sociálnu poisťovňu o prehodnotenie výšky pandemického ošetrovného. Vyplní a zašle do Sociálnej poisťovne formulár "Žiadosť o znovu rozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné".
 
Na základe jej žiadosti Sociálna poisťovňa nanovo určí denný vymeriavací základ, tentoraz už za rozhodujúce obdobie dané ako rok 2020.
 
V roku 2020 mala pani Alexandra v zamestnaní vymeriavací základ (hrubú mzdu) na úrovni 1000 eur mesačne. Denný vymeriavací základ tak "po novom" vyšiel 33 eur. Pandemické ošetrovné by tak od 10. apríla 2021 bolo 55 % z 33 eur = 18,15 eur na deň.
 
Pretože v apríli 2021 je pandemické ošetrovné zvýšené na 75 % DVZ, pani Alexandra bude mať za apríl 2021 pandemické ošetrovné vypočítané a vyplatené nasledovne:
 
Za dni od 1. apríla 2021 do 9. apríla 2021: 75 % z 28 eur = 21 eur na deň.
 
Za dni od 10. apríla 2021 do 30. apríla 2021: 75 % z 33 eur = 24,75 eur na deň.
 
Príklad
 
Pani Beáta bola až do 31.12.2020 povinne nemocensky poistená SZČO. Prvýkrát začala poberať pandemické ošetrovné v marci 2020.
 
V tom čase jej Sociálna poisťovňa priznala pandemické ošetrovné z povinného poistenia SZČO. Denný vymeriavací základ sa určil za rozhodujúce obdobie dané ako rok 2019.
 
V roku 2019 mala pani Beáta ako SZČO vymeriavací základ 477 eur. Denný vymeriavací základ bol určený sumou 15,6822 eur. Pani Beáta tak od marca 2020 poberala pandemické ošetrovné vo výške 55 % z 15,6822 eur = 8,63 eur na deň.
 
K 31.12.2020 pani Beáta zrušila živnosť a prestala byť povinne nemocensky poistenou SZČO. Už od 1.9.2020 sa zamestnala, v zamestnaní mala hrubú mzdu na úrovni 1200 eur mesačne. Podľa vtedy platného zákona sa to však nemohlo prejaviť vo zvýšení pandemického ošetrovného...
 
Pretože pani Beáta poberá pandemické ošetrovné aj v apríli 2021, využije novinku platnú od 10. apríla 2021 a k 10. aprílu 2021 požiada Sociálnu poisťovňu o prehodnotenie výšky pandemického ošetrovného. Vyplní a zašle do Sociálnej poisťovne formulár "Žiadosť o znovu rozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné".
 
Na základe jej žiadosti Sociálna poisťovňa nanovo určí denný vymeriavací základ, tentoraz už z nemocenského poistenia, ktoré má pani Beáta v zamestnaní. V zamestnaní má poistné zaplatené za najmenej 90 dní, preto rozhodujúce obdobie je obdobie od 1.9.2020 do 31.3.2021.
 
V tomto období mala pani Beáta v zamestnaní vymeriavací základ (hrubú mzdu) okolo 1200 eur mesačne. Denný vymeriavací základ vyšiel 40 eur. Pandemické ošetrovné by tak od 10. apríla 2021 bolo 55 % z 40 eur = 22 eur na deň.
 
Pretože v apríli 2021 je pandemické ošetrovné zvýšené na 75 % DVZ, pani Beáta bude mať za apríl 2021 pandemické ošetrovné vypočítané a vyplatené nasledovne:
 
Za dni od 1. apríla 2021 do 9. apríla 2021: 75 % z 15,6822 eur = 11,76 eur na deň.
 
Za dni od 10. apríla 2021 do 30. apríla 2021: 75 % z 40 eur = 30 eur na deň.
 
Príklad
 
Pán Bohuš je SZČO. Ešte v marci 2020 žiadal o priznanie pandemického ošetrovného. Sociálna poisťovňa mu vtedy pandemické ošetrovné nepriznala, pretože mal podlžnosti na poistnom na sociálne poistenie, podlžnosť bola v suma 5 eur a viac. Nárok na pandemické ošetrovné tak v súlade so zákonom nemal a nepomohlo mu ani to, že v máji 2020 podlžnosti vyrovnal. Pandemické ošetrovné tak poberala len jeho manželka.
 
Po prijatí novely zákona sa pán Bohuš rozhodol na OČR vystriedať manželku (tá bola na pandemickom ošetrovnom do 13.4.2021) a od 14.4.2021 požiada Sociálnu poisťovňu o prehodnotenie výšky pandemického ošetrovného. Vyplní a zašle do Sociálnej poisťovne formulár "Žiadosť o znovu rozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné".
 
Pretože pán Bohuš je povinne nemocensky poistený ako SZČO a má zaplatené poistné, od 14.4.2021 mu Sociálna poisťovňa pandemické ošetrovné prizná. Rozhodujúce obdobie je rok 2020. V roku 2020 mal pán Bohuš vymeriavací základ v úhrne 9000 eur. Denný vymeriavací základ je suma 24,6576 eur (9000 eur / 365 dní). Pandemické ošetrovné je v apríli 2021 suma 75 % z 24,6576 eur = 18,49 eur na deň.
 
Príklad
 
Pán Emanuel je zamestnanec. Jeho mesačná mzda sa pohybuje na úrovni okolo 2500 eur. V roku 2020 mal priznané pandemické ošetrovné, pričom denný vymeriavací základ bol ohraničený sumou platnou v roku 2020, teda bol 66,6083 eur. Pán Emanuel tak mal napríklad za 30-dňový mesiac vyplácanú sumu pandemického ošetrovného 1099,10 eur.
 
Pretože pán Emanuel poberá pandemické ošetrovné aj v apríli 2021, využije novinku platnú od 10. apríla 2021 a k 10. aprílu 2021 požiada Sociálnu poisťovňu o prehodnotenie výšky pandemického ošetrovného. Vyplní a zašle do Sociálnej poisťovne formulár "Žiadosť o znovu rozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné".
 
Na základe jeho žiadosti Sociálna poisťovňa nanovo určí denný vymeriavací základ, tentoraz už pri uplatení maximálneho možného denného vymeriavacieho základu platného v roku 2021, čo je suma 71,8028 eur.
 
Pán Emanuel tak bude mať (pri sadzbe 55%) od 10. apríla 2021 pandemické ošetrovné za jeden celý mesiac približne o 90 eur vyššie, ako do 9. apríla 2021.
 
Príklad
 
Pani Daniela bola zamestnaná na dobu určitú do 30. júna 2020. Od marca 2020 poberala pandemické ošetrovné. Pandemické ošetrovné jej Sociálna poisťovňa priznala, pretože bola nemocensky poistená ako zamestnankyňa. Denný vymeriavací základ sa určil z rozhodujúceho obdobia daného ako rok 2019 a bol vo výške 50 eur na deň. Pani Daniela poberala pandemické ošetrovné vo výške 55 % z 50 eur = 27,50 eur na deň.
 
Pani Daniela poberala pandemické ošetrovné aj po 1. júli 2020, kedy už nebola zamestnaná. Pandemické ošetrovné poberá aj v apríli 2021.
 
V apríli 2021 sa pani Daniela dopočula, že pandemické ošetrovné sa zvyšuje na 75 % denného vymeriavacieho základu, ale "vraj" si treba dať žiadosť. Na základe tejto zavádzajúcej informácie vyplní a zašle do Sociálnej poisťovne formulár "Žiadosť o znovu rozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné" s tým, že v žiadosti uvedie dátum 10. apríl 2021.
 
Na základe jej žiadosti jej Sociálna poisťovňa od 10. apríla 2021 odníme pandemické ošetrovné. Pri prehodnotení sa totiž zistí, že pani Daniela od 1. júla 2020 nie je nemocensky poistená, a preto na pandemické ošetrovné nemá nárok.
 
Pani Daniela urobila chybu. Keby žiadosť nevyplnila a nezaslala, pandemické ošetrovné by poberala naďalej. Za apríl 2021 by jej Sociálna poisťovňa automaticky zvýšila sumu pandemického ošetrovného na 75 % denného vymeriavacieho základu, teda na sumu 75 % z 50 eur = 37,50 eur na deň.
 
Príklad
 
Pani Eva je zamestnankyňa. Od marca 2020 poberá pandemické ošetrovné. Denný vymeriavací základ sa určil z rozhodujúceho obdobia daného ako rok 2019 (z hrubej mzdy, ktorú mala počas roka 2019) a bol vo výške 60 eur na deň. Pani Eva poberala pandemické ošetrovné vo výške 55 % z 60 eur = 33 eur na deň.
 
V roku 2019 mala pani Eva v zamestnaní mesačnú mzdu na úrovni 1000 eur mesačne, k tomu mala vyplácané príplatky a odmeny, takže celkovo sa jej hrubá mzda pohybovala na úrovni okolo 1200 eur mesačne.
 
Kvôli pandémii sa počas roka 2020 hrubá mzda pani Evy znížila. Odmeny jej zamestnávateľ nevyplácal a najmä v druhej polovici roka 2020 bola často na prekážkach v práci s náhradou mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku. V priemere sa jej mesačný hrubý príjem pohyboval na úrovni okolo 900 eur mesačne.
 
V apríli 2021 dostala pani Eva od známej informáciu, že pandemické ošetrovné sa zvyšuje na 75 % denného vymeriavacieho základu, ale "vraj" si treba dať žiadosť do Sociálnej poisťovne. Na základe tejto zavádzajúcej informácie vyplní a zašle do Sociálnej poisťovne formulár "Žiadosť o znovu rozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné" s tým, že v žiadosti uvedie dátum 10. apríl 2021.
 
Na základe jej žiadosti jej Sociálna poisťovňa od 10. apríla 2021 prehodnotí výšku pandemického ošetrovného. Denný vymeriavací základ sa určil z rozhodujúceho obdobia daného ako rok 2020 (z hrubej mzdy, ktorú mala počas roka 2020) a vyšiel vo výške 45 eur na deň. 
 
To znamená, že od 10. apríla 2021 má pani Eva pandemické ošetrovné nižšie, ako mala do 9. apríla 2021. Zníženie je spôsobené tým, že pani Eva mala v roku 2020 nižší vymeriavací základ (nižší hrubý príjem) ako v roku 2019.
 
Pani Eva urobila chybu. Keby žiadosť nevyplnila a nezaslala, pandemické ošetrovné by poberala naďalej vypočítané z denného vymeriavacieho základu 60 eur.
 
*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.