Autori a umelci (2021/2022)

Témy: autorský honorár,daň z príjmov,Daňové a odvodové tipy,sociálne poistenie,zdravotné poistenie

*

AUTORSKÝ ZÁKON

S účinnosťou od 1.1.2016 platí nový zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Nahradil dovtedy platný zákon č. 618/2003 Z. z.

Podľa § 1 ods. 1 Autorský zákon (AZ) upravuje vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti:

 • s vytvorením a použitím autorského diela (§ 3 a nasl. AZ)
 • s vytvorením a použitím umeleckého výkonu (§ 94 AZ)
 • s výrobou a použitím zvukového záznamu (§ 107 AZ)
 • s výrobou a použitím audiovizuálneho záznamu (§ 116 AZ)
 • s výrobou a použitím vysielania (§ 124 AZ)
 • s vytvorením alebo zhotovením a použitím počítačového programu (§ 87 až 89 AZ) a
 • s vytvorením alebo zhotovením a použitím databázy (§ 130 až 140 AZ),

... tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy autora, výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu audiovizuálneho záznamu, rozhlasového vysielateľa a televízneho vysielateľa (ďalej len „vysielateľ“), autora počítačového programu, autora databázy a zhotoviteľa databázy.

*

Autorské dielo

Podľa § 3 AZ predmetom autorského práva je dielo z oblasti literatúry, umenia alebo vedy, ktoré je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora vnímateľným zmyslami, bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel, formu jeho vyjadrenia alebo mieru jeho dokončenia.

Dielom je literárne dielo, slovesné dielo, divadelné dielo, hudobné dielo, audiovizuálne dielo, dielo výtvarného umenia, architektonické dielo, dielo úžitkového umenia, kartografické dielo alebo iný druh umeleckého diela alebo vedeckého diela, ak spĺňa podmienky podľa § 3 ods. 1.

Divadelným dielom je najmä inscenované dramatické dielo s hudbou alebo bez hudby, pantomíma a inscenovaná tanečná choreografia alebo iná choreografia; jeho autorom je najmä jeho režisér, ktorý toto dielo vytvoril tvorivou duševnou činnosťou.

Dielom výtvarného umenia je maľba, kresba, koláž, tapiséria, rytina, litografia alebo iná grafika, socha, keramika, šperk alebo iné dielo výtvarného umenia a fotografické dielo.

Fotografickým dielom je zachytenie obrazu prostredníctvom fotografického technického zariadenia, ak je výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora; žiadne iné podmienky podľa § 3 ods. 1 sa neuplatnia.

Architektonickým dielom je najvšeobecnejšie vyjadrenie tvorivej architektonickej myšlienky autora, najmä grafické a priestorové zobrazenie architektonického riešenia stavby alebo urbanistického usporiadania územia, stavba, ako aj dielo záhradnej, interiérovej a scénickej architektúry a dielo architektonického dizajnu.

Dielom úžitkového umenia je umelecký výtvor s úžitkovými funkciami alebo dielo, ktoré je začlenené do úžitkového predmetu bez ohľadu na to, či bolo vyrobené ručne, priemyselne alebo iným technologickým postupom.

Naopak podľa § 5 AZ za predmet autorského práva sa nepovažuje ...

 1. a) myšlienka, spôsob, systém, metóda, koncept, princíp, objav alebo informácia, ktorá bola vyjadrená, opísaná, vysvetlená, znázornená alebo zahrnutá do diela,
 2. b) text právneho predpisu, úradné rozhodnutie alebo súdne rozhodnutie, technická norma ako aj spolu s nimi vytvorená prípravná dokumentácia a ich preklad, bez ohľadu na to, či spĺňajú podmienky podľa § 3 ods. 1,
 3. c) územnoplánovacia dokumentácia, bez ohľadu na to, či spĺňa podmienky podľa § 3 ods. 1,
 4. d) štátny symbol, symbol obce, symbol samosprávneho kraja; to neplatí, ak ide o dielo, ktoré je podkladom na vytvorenie symbolu,
 5. e) prejav prednesený pri prerokúvaní vecí verejných, bez ohľadu na to, či spĺňa podmienky podľa § 3 ods. 1,
 6. f) denná správa; dennou správou je informácia o udalosti alebo skutočnosti, pričom za dennú správu sa nepovažuje dielo, ktoré o dennej správe informuje alebo v ktorom je denná správa zahrnutá,
 7. g) dielo tradičnej ľudovej kultúry,
 8. h) výsledok výkonu činnosti znalca, tlmočníka alebo prekladateľa podľa osobitného predpisu.

*

Umelecký výkon

Podľa § 94 AZ umelecký výkon je predvedenie, prednes alebo iné tvorivé vykonanie umeleckého diela alebo diela tradičnej ľudovej kultúry spevom, hraním, recitáciou, tancom alebo iným spôsobom.

Výkonný umelec je fyzická osoba, ktorá osobne podá umelecký výkon tak, že spieva, hrá, predvádza, prednáša alebo inak tvorivo vykonáva umelecké dielo alebo dielo tradičnej ľudovej kultúry, najmä spevák, hudobník, dirigent, herec, tanečník alebo artista.

*

Zvukový záznam

Podľa § 107 AZ zvukový záznam je záznam zvukov vnímateľný sluchom bez ohľadu na to, akým spôsobom a na akom nosiči sa tieto zvuky zaznamenávajú. Záznam zvukovej zložky audiovizuálneho diela sa za zvukový záznam nepovažuje.

Výrobca zvukového záznamu je osoba, ktorá iniciovala alebo zabezpečila jeho konečné vyhotovenie.

*

Audiovizuálny záznam

Podľa § 116 AZ audiovizuálny záznam je záznam audiovizuálneho diela zaznamenaný ako sled zámerne usporiadaných a navzájom súvisiacich obrazov vyvolávajúcich dojem pohybu a sprevádzaných zvukom alebo bez neho. Audiovizuálny záznam je aj záznam obrazov sprevádzaných zvukom alebo bez neho, bez ohľadu na to, akým spôsobom a na akom nosiči sa tieto zvuky a obrazy zaznamenávajú.

Výrobca audiovizuálneho záznamu je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá iniciovala alebo zabezpečila jeho konečné vyhotovenie.

*

Počítačový program

Podľa § 87 AZ počítačový program je súbor príkazov a inštrukcií vyjadrených v akejkoľvek forme použitých priamo alebo nepriamo v počítači alebo v podobnom technickom zariadení. Počítačový program je chránený podľa AZ, ak je výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora. Príkazy a inštrukcie môžu byť napísané alebo vyjadrené v zdrojovom kóde alebo v strojovom kóde. Súčasťou počítačového programu je aj podkladový materiál použitý na jeho vytvorenie. Myšlienky a princípy, na ktorých je založený prvok počítačového programu, vrátane tých, ktoré sú podkladom jeho rozhrania, nie sú chránené podľa tohto zákona.

*

Databáza

Podľa § 130 AZ databázou je súbor navzájom nezávislých diel, údajov alebo iných navzájom nezávislých materiálov systematicky alebo metodicky usporiadaných a jednotlivo prístupných elektronickými alebo inými prostriedkami bez ohľadu na formu jeho vyjadrenia.

*

Licenčná zmluva

Podľa § 65 AZ licenčnou zmluvou udeľuje autor nadobúdateľovi súhlas na použitie autorského diela, umeleckého výkonu, zvukového záznamu, audiovizuálneho záznamu alebo vysielania, počítačového programu alebo databázy.

Licenčná zmluva obsahuje najmä spôsob použitia diela podľa § 19 ods. 4 AZ, rozsah licencie, čas, na ktorý autor licenciu udeľuje, alebo spôsob jeho určenia a odmenu alebo spôsob jej určenia, ak sa autor s nadobúdateľom nedohodol na bezodplatnom poskytnutí licencie.

*

Zamestnanecké dielo

Podľa § 90 AZ zamestnanecké dielo je dielo vytvorené autorom na splnenie povinností vyplývajúcich mu z pracovnoprávneho vzťahu alebo z obdobného pracovného vzťahu.

Zamestnaneckým dielom je aj dielo vytvorené autorom, ktorý je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnickej osoby alebo štatutárnym orgánom právnickej osoby, alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby, na splnenie povinností vyplývajúcich mu z členstva v orgáne tejto právnickej osoby, ktorá sa v tomto prípade považuje za zamestnávateľa.

*

Dielo na objednávku

Podľa § 91 AZ dielo na objednávku je dielo vytvorené autorom na základe zmluvy o dielo (§ 631 až 643 Občianskeho zákonníka). Ak autor vytvoril dielo na objednávku, platí, že udelil súhlas na jeho použitie na účel vyplývajúci zo zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Objednávateľ je oprávnený použiť toto dielo na iný účel len so súhlasom autora, ak AZ neustanovuje inak.

Autor je oprávnený dielo na objednávku sám použiť, ako aj udeliť súhlas na jeho použitie, ak nie je dohodnuté inak a ak to nie je v rozpore s oprávnenými záujmami objednávateľa.

Uvedené sa primerane vzťahuje aj na dielo vytvorené v rámci verejnej súťaže.

Pozor, na počítačový program, databázu podľa § 131 a kartografické dielo vytvorené celkom alebo sčasti na objednávku sa vzťahujú ustanovenia o zamestnaneckom diele. Objednávateľ sa v tomto prípade považuje za zamestnávateľa.

*

DAŇ Z PRÍJMOV A ODVODY AUTOROV A UMELCOV

Ako sa zdaňujú príjmy autorov a umelcov dosiahnuté na základe Autorského zákona s účinnosťou od 1.1.2016? Aké odvody sa platia z uvedených príjmov?

Najskôr sa pozrieme na kľúčové ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP).

*

Aktívne príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP

 • 6 ods. 2 písm. a) ZDP:

„Príjmy ... z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu, 27) pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 a z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady a z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva a z použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva,...“

Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie (od 1.1.2018):

„27) Napríklad zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. z.“

*

Pasívne príjmy podľa § 6 ods. 4 ZDP

 • 6 ods. 4 ZDP:

„(4) Príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu 27) sú príjmy za udelenie súhlasu na použitie diela a súhlasu na použitie umeleckého výkonu, ak nepatria do príjmov uvedených v odseku 2 písm. a), pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14.“

*

Zrážková daň podľa § 43 ods. 3 písm. h) ZDP

 • 43 ods. 3 písm. h) ZDP:

„Daň z príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou a neobmedzenou daňovou povinnosťou sa vyberá zrážkou, ak ide o ... príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu 27) podľa § 6 ods. 2 písm. a) a príjmy podľa § 6 ods. 4, ak daňovník neuplatní postup podľa odseku 14.“

 • 43 ods. 14 ZDP:

„Z príjmov podľa odseku 3 písm. h) sa daň nevyberie, len ak sa daňovník vopred písomne dohodne s platiteľom dane. Takúto dohodu je povinný platiteľ dane oznámiť správcovi dane najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola uzavretá, a to na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle. Toto tlačivo obsahuje identifikačné údaje o daňovníkovi, ktorým je fyzická osoba, a to meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo alebo dátum narodenia, ak ide o daňovníka, ktorý nemá pridelené rodné číslo v Slovenskej republike."

*

A teraz sa pozrime na tzv. aktívne príjmy, pasívne príjmy a zdanenie zrážkovou daňou podrobnejšie.

*

AKTÍVNE PRÍJMY

V § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov sú uvedené tzv. aktívne príjmy.

Sem zaraďujeme príjmy na základe § 91 Autorského zákona – príjmy z vytvorenia diela na objednávku na základe zmluvy o dielo (§ 631 až 643 Občianskeho zákonníka).

Môže ísť o autorské dielo - dielo z oblasti literatúry, umenia alebo vedy, literárne dielo, slovesné dielo, divadelné dielo, hudobné dielo, audiovizuálne dielo, dielo výtvarného umenia, architektonické dielo, dielo úžitkového umenia, kartografické dielo, iný druh umeleckého diela alebo vedeckého diela.

Ďalej sem zaraďujeme na objednávku vytvorený zvukový záznam, audiovizuálny záznam alebo vysielanie.

Pozor!

Podľa § 91 ods. 4 AZ na počítačový program, databázu podľa § 131 AZ a kartografické dielo vytvorené celkom alebo sčasti na objednávku sa vzťahujú ustanovenia AZ o zamestnaneckom diele. Je sporné, či by sa preto odmena autora počítačového programu, databázy podľa § 131 AZ alebo kartografického diela mala zdaniť podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona o dani príjmov ako príjem zo závislej činnosti.

Názor autora tohto textu nie je jednoznačný, avšak po množstve diskusií zastávam názor, že takto postavenú definíciu zamestnaneckého diela treba chápať len v kontexte samotného autorského zákona a držiteľa autorských práv. Z pohľadu zákona o dani z príjmov ide aj v týchto prípadoch o aktívne príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov. Len v takom prípade, ak uvedené diela vytvorí zamestnanec v zmysle Zákonníka práce v rámci svojich pracovných povinností, pôjde o zdanenie ako pri príjme zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov.

*

Ďalej medzi tzv. aktívne príjmy zaraďujeme príjmy z podania umeleckého výkonu podľa § 94 ods. 1 Autorského zákona. Pripomeňme si, že umelecký výkon je predvedenie, prednes alebo iné tvorivé vykonanie umeleckého diela alebo diela tradičnej ľudovej kultúry spevom, hraním, recitáciou, tancom alebo iným spôsobom.

V oboch prípadoch (vytvorenie diela i podanie umeleckého výkonu) sa použije pri zdanení príjmu zdanenie podľa § 6 ods. 2 písm. a) len a len vtedy, ak autor/umelec uplatní postup podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov. Čiže vtedy, ak sa autor/umelec pred vyplatením príjmu vopred písomne dohodne s objednávateľom na nevybratí dane z príjmu zrážkou. V praxi to znamená napríklad dohodu o spôsobe zdanenia, ktorá bude uvedená ako článok zmluvy o vytvorení diela.

Podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov sa vždy zdania príjmy autora/umelca z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady a z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva a z použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva. Príkladom je predaj výtvarných diel záujemcom zo strany samotného autora.

*

Postup pri zdanení aktívnych príjmov - odpočítanie výdavkov a nezdaniteľných častí v DP za rok 2021

Pri určení základu dane sa od príjmu odpočítajú výdavky. A to buď skutočné, alebo paušálne ako 60 % z príjmu, max. 20000 eur ročne.

Pozor, paušálne výdavky si môže uplatniť len osoba, ktorá nie je platiteľom DPH.

Ďalej sa odpočítajú zaplatené odvody na zdravotné a sociálne poistenie.

*

Od základu dane sa odpočítajú nezdaniteľné časti (na daňovníka, prípadne aj na manželku/manžela).

Nezdaniteľná časť na daňovníka je pri základe dane do 19936,22 eur suma 4511,43 eur

Ak je základ dane vyšší ako 19936,22 eur, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta ako 9495,49 – (základ dane : 4)

Ak je základ dane vyšší ako 37981,94 eur, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

*

Sadzba dane pri aktívnych príjmoch v DP za rok 2021

Ak príjmy zdaňované podľa § 6 ods. 1 a 2 (myslia sa hrubé príjmy = tržby, resp. výnosy) za rok 2021 neprekročia 49790 eur, tak sadzba dane je 15 %.

Naopak, ak príjmy zdaňované podľa § 6 ods. 1 a 2 za rok 2021 prekročia 49790 eur, tak sadzba dane je 19 % pri základe dane do 37981,94 eur. Pri základe dane nad 37981,94 eur je sadzba dane 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 37981,94 eur.

*

Aké poistné sa platí z aktívnych príjmov počas roka 2021 a v roku 2022

Z aktívnych príjmov sa platí poistné na zdravotné poistenie a potenciálne aj na sociálne poistenie v režime SZČO.

*

Zdravotné poistenie

Poistné na zdravotné poistenie sa platí pri sadzbe 14 % z vymeriavacieho základu. V prípade osoby so zdravotným postihnutím je sadzba poistného 7 %.

Za osobu so zdravotným postihnutím sa považuje osoba:

 • uznaná za invalidnú podľa § 70 až 73 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení - má rozhodnutie komisie Sociálnej poisťovne o priznaní invalidity (má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %), resp. podľa § 42 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov alebo
 • s ťažkým zdravotným postihnutím, kde miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %, podľa § 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia – má preukaz ŤZP vydaný úradom práce, soc. vecí a rodiny.

V zdravotnom poistení sa poistné platí pravidelne každý mesiac formou preddavkov na poistné a po skončení roka zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie poistného.

Počas roka platí SZČO preddavky na zdravotné poistenie, ktoré mu určí zdravotná poisťovňa. Pritom zdravotná poisťovňa vychádza z údajov z daňových priznaní poskytnutých Finančnou správou SR.

Pri určení výšky preddavkov na rok 2021 sa postupuje nasledovne:

 1. Vezme sa základ dane z príjmov určený podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP z daňového priznania za rok 2019.
 2. K základu dane sa pripočítajú daňovo uplatnené výdavky na povinné sociálne a zdravotné poistenie (s výnimkou prípadného poistného zaplateného v zahraničí).
 3. Takto upravený základ dane sa vydelí počtom kalendárnych mesiacov podnikania v roku 2019 a koeficientom 1,486. Výsledok je vymeriavací základ, zaokrúhľuje sa na celé centy nadol.
 4. Vymeriavací základ je najmenej suma 546 eur (platí počas roka 2021) - týka sa to tých SZČO, ktoré nie sú súčasne poistené na zdravotné poistenie ako zamestnanci alebo ako poistenci štátu.
 5. Preddavok na poistné sa za jednotlivé mesiace roka 2021 vypočíta príslušnou sadzbou poistného (14 %, resp. 7 %) z vymeriavacieho základu. Výsledok sa zaokrúhli na centy nadol.

Ak SZČO za rok 2019 daňové priznanie nepodávala, respektíve ak v roku 2019 nevykonávala činnosť SZČO a príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP nemala, výšku vymeriavacieho základ, a teda i výšku preddavkov na rok 2021 si určuje sama. Ak SZČO nie je súčasne poistená na zdravotné poistenie ako zamestnanec alebo ako poistenec štátu, platí, že vymeriavací základ je najmenej suma 546 eur (platí počas roka 2021). Ak je súčasne poistená na zdravotné poistenie ako zamestnanec alebo ako poistenec štátu, môže si určiť vymeriavací základ, a teda i preddavky nulové.

Preddavok na zdravotné poistenie z minimálneho základu 546 eur je počas roka 2021 suma 76,44 eur mesačne, v prípade osoby so zdravotným postihnutím je suma 38,22 eur mesačne. Za celý rok 2021 ide o sumu 917,28 eur, respektíve 458,64 eur.

*

Poznámka: V roku 2022 bude minimálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie suma 566,50 eur. Minimálny preddavok na zdravotné poistenie bude počas roka 2022 suma 79,31 eur mesačne, v prípade osoby so zdravotným postihnutím suma 39,65 eur mesačne.

*

V ročnom zúčtovaní za rok 2021 zdravotná poisťovňa vypočíta poistné nasledovne:

 1. Vezme sa základ dane z príjmov určený podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP z daňového priznania za rok 2021.
 2. K základu dane sa pripočítajú daňovo uplatnené výdavky na povinné sociálne a zdravotné poistenie (s výnimkou prípadného poistného zaplateného v zahraničí).
 3. Takto upravený základ dane sa vydelí koeficientom 1,486. Dostaneme vymeriavací základ.
 4. Vymeriavací základ je najmenej suma 546 eur za každý celý kalendárny mesiac činnosti, teda najmenej 6552 eur za celý rok 2021 - týka sa tých SZČO, ktorí nie sú súčasne poistení na zdravotné poistenie ako zamestnanci alebo ako poistenci štátu.
 5. Poistné sa vypočíta príslušnou sadzbou poistného (14%, resp. 7%) z vymeriavacieho základu.
 6. Vypočítané poistné sa porovná s preddavkami, ktoré SZČO platila počas roka 2021. Výsledkom môže byť nedoplatok na poistnom alebo preplatok poistného.

*

Ak ide o SZČO, ktorých sa týka povinnosť platiť poistné najmenej z minimálneho základu (nie sú súčasne poistení na zdravotné poistenie ako zamestnanci alebo ako poistenci štátu), tak pri spätnom prepočte zistíme, že pri uplatnení 60 % paušálnych výdavkov sa poistné na zdravotné poistenie za rok 2021 platí z minimálneho základu 546 eur mesačne (6552 eur ročne) až do hrubého príjmu 24340 eur za rok 2021.

Teda je jedno, či budú mať v daňovom priznaní za rok 2021 hrubý príjem podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP len 1 euro alebo 24340 eur, tak či tak budú platiť rovnaké poistné na zdravotné poistenie vo výške 76,44 eur mesačne a za celý rok 2021 zaplatia na zdravotné poistenie sumu 917,28 eur.

Inými slovami, poistné vo výške nad 76,44 eur mesačne budú za rok 2021 platiť až z hrubého príjmu nad 24340 eur

Výpočet:

ZD = 546 eur x 1,486 (koeficient) x 12 (mesiacov) = 9736 eur

Príjem = 9736 / 0,4 (40 %, pretože 60 % z príjmu sú paušálne výdavky) = 24340 eur

*

Sociálne poistenie

Poistné na sociálne poistenie (= nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie) sa platí len vtedy, ak autor/umelec ako SZČO prekročí podľa daňového priznania za predchádzajúci rok hranicu pre povinné poistenie v Sociálnej poisťovni.

Posudzuje sa pritom hrubý (brutto) príjem v daňovom priznaní, zdaňovaný podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov. Hranica je daná ako 12-násobok aktuálne platného minimálneho vymeriavacieho základu.

Od 1.7.2020 (v prípade podania DP za rok 2019 v riadnom termíne do 31.3.2020) je povinne nemocensky a dôchodkovo poistená na sociálne poistenie SZČO, ktorej príjem (brutto, podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP) za rok 2019 bol vyšší ako 6078 eur.

Od 1.2.2021 (v prípade podania DP za rok 2019 v odloženom termíne po 31.3.2020) je povinne nemocensky a dôchodkovo poistená na sociálne poistenie SZČO, ktorej príjem (brutto, podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP) za rok 2019 bol vyšší ako 6552 eur.

Od 1.7.2021 (v prípade podania DP za rok 2020 v riadnom termíne do 31.3.2021) je povinne nemocensky a dôchodkovo poistená na sociálne poistenie SZČO, ktorej príjem (brutto, podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP) za rok 2020 bol vyšší ako 6552 eur.

Od 1.10.2021 (v prípade podania DP za rok 2020 v odloženom termíne po 31.3.2021) je povinne nemocensky a dôchodkovo poistená na sociálne poistenie SZČO, ktorej príjem (brutto, podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP) za rok 2020 bol vyšší ako 6552 eur.

Od 1.7.2022 (v prípade podania DP za rok 2021 v riadnom termíne do 31.3.2022) bude povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej príjem (brutto, podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP) za rok 2021 bude vyšší ako 6798 eur.

Od 1.10.2022 (v prípade podania DP za rok 2021 v odloženom termíne po 31.3.2022) bude povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej príjem (brutto, podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP) za rok 2021 bude vyšší ako 6798 eur.

Ak umelec/autor je podľa vyššie uvedeného povinný platiť poistné do Sociálnej poisťovne, môže túto povinnosť ukončiť odo dňa, od ktorého podľa svojho čestného vyhlásenia nevykonáva činnosť umelca/autora, najskôr odo dňa doručenia tohto vyhlásenia Sociálnej poisťovni, viď § 21 ods. 4 druhá veta, zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Ak následne umelec/autor doručí Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie, že činnosť opätovne začal vykonávať, bude znova povinne nemocensky a dôchodkovo poistený a bude mať znova povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovne (až do najbližšieho posúdenia povinnosti platiť poistné na základe ďalšieho daňového priznania).

Príklad

Pán Adam je umelec - hudobník. Daňové priznanie za rok 2020 podal v riadnom termíne do 31.3.2021. Jeho aktívne príjmy, zdanené podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, presiahli sumu 6552 eur. Preto by pán Adam mal byť od 1.7.2021 povinne poistený v Sociálnej poisťovni a mal by platiť poistné.

K 1.7.2021 však pán Adam doručí do Sociálnej poisťovne čestné vyhlásenie, že od 1.7.2021 nevykonáva činnosť. Povinné poistenie mu tak nevznikne a pán Adam žiadne poistné do Sociálnej poisťovne neplatí.

K 1.12.2021 pán Adam doručí do Sociálnej poisťovne čestné vyhlásenie, že od 1.12.2021 obnovil činnosť. Od 1.12.2021 mu tak vzniká povinné poistenie v Sociálnej poisťovni a pán Adam ho bude platiť až do júna 2022. K 1.7.2022 sa nanovo posúdi jeho povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovne na základe daňového priznania za rok 2021 (pán Adam ho podá v riadnom termíne do 31.3.2022).

*

Poistné na sociálne poistenie sa člení nasledovne:

 • Nemocenské poistenie 4,4 % z vymeriavacieho základu
 • Starobné poistenie 18 % z vymeriavacieho základu
 • Invalidné poistenie 6 % z vymeriavacieho základu
 • Rezervný fond 4,75 % z vymeriavacieho základu

Spolu je sadzba poistného na sociálne poistenie 33,15 % z vymeriavacieho základu.

Pozor, poistné na invalidné poistenie neplatia SZČO, ktorým bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a osoby, ktoré poberajú výsluhový dôchodok a dovŕšili dôchodkový vek. A to odo dňa priznania starobného dôchodku, respektíve predčasného starobného dôchodku. Respektíve odo dňa, ktorý im Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr však odo dňa jeho určenia. Tým pádom majú sadzbu poistného 27,15 % z vymeriavacieho základu.

V príslušnom cykle Sociálna poisťovňa vypočíta poistné nasledovne:

 1. Vezme sa základ dane z príjmov určený podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP z daňového priznania za predchádzajúci rok.
 2. K základu dane sa pripočítajú daňovo uplatnené výdavky na povinné sociálne a zdravotné poistenie (s výnimkou prípadného poistného zaplateného v zahraničí).
 3. Takto upravený základ dane sa vydelí 12-timi (bez ohľadu na skutočný počet mesiacov podnikania v predchádzajúcom roku) a výsledok sa vydelí ešte koeficientom 1,486. Dostaneme vymeriavací základ.
 4. Vymeriavací základ je najmenej suma 546 eur (platí počas roka 2021).
 5. Poistné sa vypočíta príslušnou sadzbou poistného (33,15 %, resp. 27,15 %) z vymeriavacieho základu.

Minimálny vymeriavací základ na sociálne poistenie je počas roka 2021 suma 546 eur (rovnako ako pri zdravotnom poistení), z neho je minimálne poistné do Sociálnej poisťovne 180,99 eur mesačne a 2171,88 eur za celý rok 2021.

SZČO, ktorá neplatí invalidné poistenie, má minimálne poistné 148,23 eur mesačne a 1778,76 eur za celý rok 2021.

Poznámka: V roku 2022 bude minimálny vymeriavací základ na sociálne poistenie suma 566,50 eur (rovnako ako pri zdravotnom poistení), z neho bude minimálne poistné do Sociálnej poisťovne suma 187,78 eur mesačne.

*

PASÍVNE PRÍJMY

V § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov sú uvedené tzv. pasívne príjmy.

Sem zaraďujeme príjmy vyplatené autorovi/umelcovi na základe licenčnej zmluvy podľa § 65 Autorského zákona.

Môže ísť licenčnú zmluvu za použitie autorského diela - dielo z oblasti literatúry, umenia alebo vedy, literárne dielo, slovesné dielo, divadelné dielo, hudobné dielo, audiovizuálne dielo, dielo výtvarného umenia, architektonické dielo, dielo úžitkového umenia, kartografické dielo alebo iný druh umeleckého diela alebo vedeckého diela. Ďalej to môže byť licenčná zmluva za použitie zvukového záznamu, audiovizuálneho záznamu alebo vysielania. Ďalej licenčná zmluva za použitie počítačového programu alebo za použitie databázy. Napokon môže ísť o licenčnú zmluvu za použitie umeleckého výkonu (viď § 97 ods. 3 Autorského zákona).

Podobne ako pri § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov sa použije pri zdanení § 6 ods. 4 len a len vtedy, ak autor/umelec uplatní postup podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov. Čiže vtedy, ak sa autor/umelec pred vyplatením príjmu vopred písomne dohodne s nadobúdateľom na nevybratí dane z príjmu zrážkou, napríklad v licenčnej zmluve.

*

Postup pri zdanení pasívnych príjmov - odpočítanie výdavkov a nezdaniteľných častí v DP za rok 2021

Pri určení základu dane sa od príjmu odpočítajú výdavky. A to buď skutočné, alebo paušálne ako 60% z príjmu, max. 20000 eur ročne. 

Pozor, paušálne výdavky si môže uplatniť len osoba, ktorá nie je platiteľom DPH.

Od základu dane sa neodpočítajú nezdaniteľné časti.

Odvody sa nemajú ako odpočítať, pretože sa z pasívnych príjmov neplatia.

*

Sadzba dane pri pasívnych príjmoch v DP za rok 2021

Sadzba dane je 19 % pri základe dane do 37981,94 eur. Pri základe dane nad 37981,94 eur je sadzba dane 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 37981,94 eur.

*

Odvody z pasívnych príjmov

Z pasívnych príjmov sa vôbec neplatí sociálne ani zdravotné poistenie, a to bez ohľadu na výšku pasívnych príjmov.

*

ZRÁŽKOVÁ DAŇ

Podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov sa zrážkovou daňou zdania príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 2 písm. a) a príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4, ak daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 14.

To znamená, že pri príjmoch autora/umelca dosiahnutých:

 • na základe § 91 Autorského zákona – z vytvorenia diela na objednávku na základe zmluvy o dielo (§ 631 až 643 Občianskeho zákonníka)
 • z podania umeleckého výkonu podľa § 94 ods. 1 Autorského zákona
 • z licenčnej zmluvy za použitie autorského diela, zvukového záznamu, audiovizuálneho záznamu alebo vysielania, počítačového programu, databázy alebo umeleckého výkonu...

... postupuje platiteľ príjmu (objednávateľ, nadobúdateľ) tak, že z vyplateného príjmu zrazí autorovi/umelcovi zrážkovú daň 19 %.

Autor/umelec sa podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov však s platiteľom príjmu môže vopred dohodnúť tak (ešte pred vyplatením príjmu), že platiteľ príjmu daň nezrazí – a daň vypočíta a odvedie sám autor/umelec v súlade s § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov (pri tzv. aktívnych príjmoch) alebo v súlade s § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov (pri tzv. pasívnych príjmoch).

Pozor, takúto dohodu je povinný platiteľ dane oznámiť správcovi dane najneskôr do 31. januára po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola uzavretá, a to na tlačive, ktorého vzor určuje Finančné riaditeľstvo SR.

*

Postup pri zdanení zrážkovou daňou

Základom dane je v takom prípade príjem znížený o príspevok do umeleckých fondov.

Od základu dane sa neodpočítajú nezdaniteľné časti.

Odvody sa nemajú ako odpočítať, pretože sa z príjmov zdanených zrážkovou daňou neplatia.

*

Sadzba zrážkovej dane

Sadzba dane je 19 % bez ohľadu na výšku základu dane.

*

Odvody z príjmov, zdanených zrážkovou daňou

Z príjmov zdanených zrážkovou daňou sa vôbec neplatí sociálne ani zdravotné poistenie, a to bez ohľadu na výšku pasívnych príjmov.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 47 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.